Konference projektu ChemMultimodal

Konference v rámci projektu ChemMultimodal proběhla v hotelu Clarion Congress Hotel 19. dubna 2017 v Ústí nad Labem za účasti třinácti partnerů ze sedmi evropských zemí, a celkem se jí zúčastnilo 105 odborníků a hostů. Zahájil ji hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a moderoval ji Ing. Jan Sixta. Vedoucím partnerem projektu je Ministerstvo pro ekonomiku, vědu a digitalizaci Saska – Anhaltska. Vystoupili zde jeho 2 zástupci, dále i partneři z Rakouska, Slovenska a v následné diskusi i z Maďarska, Itálie, ale především zástupci dopravních firem. Představena zde byla problematika kombinovaných přeprav, růst jejich podílu a převod dopravy ze silnic na železnici, případně na řeky. Mělo by se podpořit rozšíření počtu kontejnerových vlaků, nové systémy překladišť, vybavení koridorů pro podporu nebezpečných nákladů. Provoz na terminálech by měl vést ke snížení emisí skleníkových plynů.

 

Velké projekty

V Karlových Varech se na dvodenním zasedání Monitorovacího výboru Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko ve dnech 3. a 4. dubna 2017 rozhodovalo o 21 předložených projektech. Z našeho euroregionu vzešlo několik úspěšných projektů.

Vodamin II – Potenciály  nebezpečí a využití důlních vod v severních Čechách a Krušnohoří. Projekt podal Palivový kombinát Ústí, Státní podnik, VŠB – Technická univerzita Ostrava, partnery jsou TU Bergakademie Freiberg, Hochschule Zittau Görlitz a Saxonia Freiberg. Koordinátorem projektu byla OHK Most.  Tento projekt byl tak dobře připraven, že je dáván za vzor. Prostedky z EU byly schváleny ve výši 2. 808. 547 EUR

Projekt Moorrevital 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách podal Státní lesní úřad Marienberg a partnery jsou Lesy ČR, Naturpark Erzgebirge/Vogtland Schlettau a Ústecký kraj. Protředky EU jsou odsouhlaseny ve výši 1.274.772 EUR

Naše světové dědictví – hornická kulturní krajina je projektem TU Freiberg, partneři jsou Spolek Montanregion Erzgebirge e.V. z Freibergu, Mezinárodní akademie Berlín, Institut Heritage Studies. Českými partnery jsou Univerzita J.E.P v Ústí n. Labem, Národní památkový ústav a Montanregion Krušné hory Jáchymov. Schválené prostředky 1. 042. 354 Eur. 

Spolupráci mladých lidí z Chomutova a Hoyeswerdy s moderními komunikačními prostředky, která vyústí v audioprůvodce v muzeích a v žákovský diář podala nadace ZOCM Zuse – Computer muzeum a projektovými partnery jsou gymnázium v Hoyerswerdě a Střední odborná škola energetická a stavební, obchodní akademie a zdravotní škola Chomutov. Schválené prostředky jsou ve výši 421.220 EUR.

Projekt pěti zámků podaly spojené zámky Augustusburg, Scharfenstein a Lichtenwalde. Partnery jsou zámek v Klášterci nad Ohří a Kulturní vzdělávací a informační centrum Jirkov.  Dotace je 625.387 EUR

Sportovní projekt Basketbal jako most pro mládež v Euroregionu Elbe/Labe podal spolek Dresden Titans e.V a partnerem je Basketbalový klub Ústí nad Labem. Prostředky z EU jsou schváleny ve výši 700.102 EUR.

Vzhledem k tomu, že jsou do projektu zahrnuta i družstva z našeho euroregionu (Chomutov), inicioval předseda sportovní komise Mgr. Zdeněk Pištora změnu názvu na Basketbal jako most pro mládež v česko-saském pohraničí, což bylo Monitorovacím výborem žadateli doporučeno.

 Zástupce Euroregionu Krušnohoří spolu se čtyřmi členy německé strany Monitorovacího výboru hlasoval proti přijetí projektu ATHENE, podaný Ekologickým centrem v Drážďanech, spočívajícím v monitoringu sýčka za 856.485 EUR. Projekt byl přesto schválen.

 Monitorovací výbor schválil na svém zasedání změnu jednacího řádu, který precizoval podjatost při jednání, schválil zprávu o navázání prostředků a Euroregion Egrensis podal návrh na možnost investicí ve Fondu malých projektů. Konkrétní návrh bude předložen na příštím zasedání.

17-04-10_KP_SNCZ_Informace

 

Projekty Meziboří – Sayda

Na pozvání starosty Saydy Volknera Krönnera se na radnici v Saydě sešli 11. 4. 2017 zástupci města Meziboří a projektoví partneři saského města Sayda s jednatelem euroregionu, aby společně posoudili projektové záměry, které chtějí jako projekty podat do Fondu malých projektů. Meziboří připravuje projekt společných oslav výročí školy a kopané. Sayda připravila partnerské aktivity v tomto a příštím roce. Projekt kempu pro děti a mládež podá Sayda samostatně. Vysvětlena byla i možnost účasti dětí z italského Sogliana, které je jejich společným partnerským městem. Partnerství všech třech měst trvá od roku 1995 a společné aktivity realizovala tato města i v době, kdy na ně nebylo možné získat dotace.

Valná hromada Euroregionu Krušnohoří v Chomutově

Místem jednání hromady se stalo 31. března 2017 chomutovské divadlo. Vlastnímu zasedání valné hromady předcházelo krátké jednání rady, která projednala výsledky rozhodování Lokálního řídícího výboru, seznámila se s navrženými velkými projekty do Monitorovacího výboru a předběžně se zabývala návrhy na Cenu Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci. K tomu pověřila rada svou komisi pro kulturu a mládež, která připraví konkrétní návrhy Ceny i s prioritami. Valná hromada se v úvodu seznámila s podrobnou zprávou o činnosti za rok 2016 a předseda euroregionu, Ing. Jiří Hlinka, uvedl úkoly, které si euroregion vytýčil pro letošek. Zprávu revizní komise přednesla Ing. Mikovcová a výsledek hospodaření za rok 2016 přednesl Ing.  Karel Honzl, místostarosta Podbořan. Pokračoval pak návrhem vyrovnaného rozpočtu na rok 2017 v celkové výši 5 567 500 Kč. Ing. Pípal, starosta Dubí, informoval přítomné o pomoci Ústeckého kraje oběma euroregionům. Valná hromada jednomyslně schválila jak zprávu revizní komise, tak i výsledek hospodaření za rok 2016 a návrh rozpočtu roku 2017. K 31. 3. 2017 má Euroregion Krušnohoří 114 členů, z toho 76 obcí a 38 organizací. V loňském roce přibyli 2 noví členi. Valná hromada dále dovolila jednoho nového člena rady, který byl podle stanov dosud pouze prozatímně kooptován. Po jednomyslném zvolení se řádným členem rady euroregionu stal Mgr. Jan Mareš, náměstek primátora Chomutova. Ing. Hlinka se jménem euroregionu rozloučil s odstoupivším členem rady MUDr. Marianem Bystroněm a finanční manažerka euroregion Ing. Konečná mu předala upomínkový dar. Přítomní také vyslovili podporu zachování železnice na Moldavu. Ředitel Městského divadla v Mostě PhDr. Václav Hofmann nabídl na valné hromadě divadelního představení Noc na Karlštejně, což přítomní jistě rádi využijí, podobně jako tomu bylo v loňském roce. Dopravu na představení hradí Ústecký kraj. Práci euroregionu na závěr ocenila starostka Vejprt Jitka Gavdunová. Po jednání měli účastnící letošního zasedání opět dostatek možností k neformálním rozhovorům a předávání zkušeností v příjemném a důstojném prostředí.

Dopravní konference

„Česko – saské cesty“

Aktuální přeshraniční problémy dopravy se staly náplní posledního jednání společné dopravní komise Euroregionu Krušnohoří. Vzešel z ní podnět pro Okresní hospodářskou komoru Most, aby zopakovala někdejší řadu dopravních konferencí s názvem „Česko – saské cesty“. Mostecká komora proto ochotně podala projekt do Fondu malých projektů, zaměřený na zkvalitnění přeshraniční dopravy, na informovanost o plánování dopravních staveb a na řešení vzdělávání řidičů a jejich nedostatku. Po přípravných workshopech v Olbernhau a Mostě se dopravní konference konala 30. března v hotelu Cascade v Mostě. Zahájili ji předseda  OHK Most Ing. Rudolf Jung a Dipl. Ing. Roland Richter, viceprezident z chemnitzské komory. O výstavbě dopravní infrastruktury v Ústeckém kraji referoval Ing. Sosna a Henrik Saske představil plány dopravní infrastruktury na saské straně. Přeshraniční doprava je pro obě strany důležitá. Zkušenosti Marienbergu, partnerského města Mostu, představil primátor Marienbergu André Heinrich. Ocenil iniciativu obyvatel euroregionu, kteří se zasloužili o obchvat Marienbergu a Chomutova.  Dr. Harald Neuhaus informoval o podpoře přeshraniční autobusové dopravy a Ing. Jakub Jeřábek z Ústeckého kraje představil dostupnost hraničních regionů. Zvyšuje se počet přeshraničních linek, ale jejímu dalšímu rozvoji brání problém mezd řidičů v cizině. Zatím české autobusové spoje financuje Ústecký kraj, ale nutná je dohoda, aby každá země hradila náklady na své straně. Důležitým blokem bylo téma nedostatku kvalifikovaných řidičů a jejich vzdělávání. Podrobně o něm informoval z pohledu české strany Ing. Jiří Franěk z Ústeckého kraje a Ing. Zdeněk Gerstner, ředitel reg. Pracoviště ČESMAD BOHEMIA. Na listopadovém jednání dopravní komise Euroregionu Krušnohoří se probíralo také podvodné získávání řidičských průkazů v ČR pro německé občany, kteří o něj v Německu přišli, a toto téma Euroregion Krušnohoří na konferenci také zmínil. Komise euroregionu zjistila, že docházelo k falešným údajům o povinné délce pobytu v místě, k falešným důvodům pobytu a ke zneužívání role tlumočníků při zkoušce. O podvodném získávání řidičských průkazů ale policie ví a podniká v tomto směru příslušné kroky. Postup získávání řidičských oprávnění pro cizince v ČR se však nyní zpřísnil natolik, že v poslední době žádné řidičské průkazy německým občanům nebyly vydány.

Přípravné workshopy a výsledná dopravní konference jsou projektem OHK Most ve Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří v kooperačním programu česko-saské spolupráce Interreg V-A.

   

Pozvánka na kávu

Výstavy jsou v euroregionu příjemným místem přeshraničního setkávání. Na vernisáž a workshop u příležitosti mimořádné výstavy o kávě jako globálním úspěchu, pozval hosty významný člen komise pro muzea a kulturní památky Euroregionu Krušnohoří, ředitel městských muzeí Annaberg Wolfgang Blaschke, do Manufaktury snů. Toto kulturní zařízení, kterému se také říká svět snů, je mimořádné muzeum se sbírkou lidového řezbářského umění Krušných hor s více než tisícem exponátů, které zahrnují čtyři století. Shromáždila je ve své soukromé sbírce Dr. Erika Pohl-Ströher a věnovala svému rodnému kraji. V pátek 24. března 2017 zde v příjemné atmosféře představili pěstování a vývoj rozšíření kávy renomovaní znalci. Mezi zástupci tisku se objevila i novinářka Ilka Ruck, první saská redaktorka dvojjazyčného zpravodaje Euroregionu Krušnohoří Infopress. U kávy pak návštěvníci pokračovali v neformálních rozhovorech.

 

Sociální komise v roce 2017

Ve Freibergu se 23. března 2017 sešli oba předsedové sociální komise Euroregionu Krušnohoří, Ing. Karel Giampaoli a Frank Reißmann, aby připravili náměty této aktivní komise pro její práci v letošním roce. Předem od svých členů obdrželi návrhy, které byly na jednání zohledněny. Na květnovém jednání se bude komise na saské straně zabývat problémy drogové závislosti, terénní práce, prevence závislostí s využitím dosavadních projektů. V srpnu se komise sejde na české straně a tématem jednání bude problematika dětí a mládeže, jejich výchova v rodinách a ústavech, integrace minorit, rodinná péče s podporou ohrožených dětí a rodin. Pro saskou stranu zde bude zajímavé porovnání výdajů na pobyty dětí v ústavech. V listopadu bude komise jednat opět na saské straně a na přání českých kolegů bude zařazeno téma sociálních bytů, sociálních podpor a srovnání legislativy v obou zemích ve vztahu k zneužívání příspěvků na sociální bydlení. Na saské straně totiž takové zneužívání chudoby pro obohacení pronajímatelů bytů, jako je běžné u nás, možné není.

  

Hledáme projektové záměry

Biologická rozmanitost a partnerská spolupráce – stále se hledají dobré projektové záměry

V investičních prioritách

  • 6d – Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur a
  • 11b – Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (kromě oblastí cestovní ruch, kultura a muzea, vzdělávání, protipožární opatření) se nadále hledají dobré projekty spolupráce. Pracovníci Společného sekretariátu Vám k tomu rádi poskytnou další konzultaci.

(kontakt@sn-cz2020.eu)