Lokální řídící výbor

Toto společné rozhodovací grémium pro Fond malých projektů v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A na svém zasedání 30. listopadu 2016 ve Freibergu hodnotilo celkem 9 projektů. Za Ministerstvo pro místní rozvoj se zúčastnil jednání RNDr. Jiří Horáček, za saský Správní orgán Yvonne Schönlein. Českých projektů bylo předloženo 5, saských 4. Jeden český projekt a jeden saský nedosáhly požadovanou hranici 50 bodů a byly vyřazeny. Jeden saský projekt bude z časových důvodů dodatečně hodnocen v oběžném řízení.
Velký počet schválených projektů svědčí o dobré práci projektových a finančních manažerek, které s žadateli projekty předem podrobně konzultovaly.
Fond malých projektů, který spravuje a administruje Euroregion Krušnohoří, je projektem v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A a podporuje přeshraniční spolupráci Saska a ČR do roku 2020. O přidělení dotace rozhoduje česko – saský společný Lokální řídící výbor s celkovým počtem 16 hlasujících členů a 7 členů je s hlasem poradním. Projekty byly posouzeny v odborných komisích euroregionu a jejich názory byly zohledněny. Jednání výborně tlumočila Luise Zelenková. První zasedání Lokálního řídícího výboru v novém roce se uskuteční 8. března 2017 v Mostě a následovat budou další tři, vždy každé čtvrtletí. Opět se ukázalo, že projektové záměry je vhodné předem konzultovat v jednatelstvích euroregionu, která jsou v Mostě a ve Freibergu.
Ročně má každá strana euroregionu k dispozici průměrně 230 000 EUR. Celkem ještě zbývají v současném programovém období téměř dva miliony EUR, vyčerpána je zatím přibližně jedna třetina finančních prostředků, které má Fond malých projektů k dispozici.

prehled-schvalenych-projektu-30-11-2016-lrv

Životní prostředí a regionální plán

Jednání této aktivní česko-německé komise Euroregionu Krušnohoří zorganizoval dne 29. 11. 2016 její významný člen Ing. Pavel Sláma, ředitel jednotky EKO společnosti Unipetrol RPA, přímo v tomto podniku v Záluží. V úvodu představil velmi zajímavou formou tuto společnost, její současný stav a plánovaný vývoj. Komisi zaujala její regionální politika, spolupráce s vysokými školami, výzkumnými ústavy a ekologické projekty. Právě ony s miliardovými náklady umožnily dosažení mnoha uznávaných mezinárodních certifikátů. Unipetrol se již vyrovnal s důsledky havárie v minulém roce a Ing. Sláma detailně vysvětlil její příčiny a důsledky. Podnik by po integraci České rafinérské měl rozvíjet zejména petrochemické zpracování ropy. Unipetrol nadále podporuje nejen ochranu přírody, ale podporuje také činnosti Ekologického centra Most po Krušnohoří, které i na saskou stranu předává aktuální informace o stavu ovzduší na svých webových stránkách.  Diskuse o způsobu vzájemné informovanosti byla velmi živá a Ing. Sláma uvedl další možnosti předávání aktuálních informací, třeba prostřednictvím systému havarijních SMS. Důležitým bodem jednání bylo hodnocení předložených projektů. Hostem jednání byla tajemnice komise Rady pro vědu, výzkum a inovace Ústeckého kraje Ing. Marcela Holečková CSc., která je známá především jako zástupkyně Ústeckého kraje v Monitorovacím výboru. Její připomínky k projednávaným projektům byly komisí velmi kladně vnímány. Komise nedoporučuje projekty s enormními personálními náklady bez konkrétní přeshraniční spolupráce. Součástí jednání komise byla i obsáhlá exkurze v areálu Unipetrolu s odborným výkladem, při které si všichni uvědomili velký rozvojový potenciál společnosti Unipetrol RPA. 

 

Adventní koncert

V pořadí již 23. Adventní koncert Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge se letos konal 26. listopadu 2016, tentokrát v Postoloprtech. Sjelo se na něj mnoho návštěvníků z jeho okolí i ze Saska, aby si opět všichni vychutnali tento tradiční koncert euroregionu. A ani letos nebyli zklamáni.  Sbory předvedly ve vysoké kvalitě rozmanitý repertoár, od tradičních, křesťanských vánočních písní, lidových písní až po moderní skladby. O úspěšný program se postarala řada pěveckých sborů, jako byly pěvecké sbory Carmen z Loun, Blecha Star ZUŠ Postoloprty, Blecha ZUŠ Postoloprty, Chor des Gymnasiums Mittweida a Chor des Gymnasiums Zschopau. Zakončení koncertu ohňostrojem vyvolalo nadšené ovace.

Starosta města Postoloprt, Mgr. Zdeněk Pištora, vyzdvihl ve své zdravici podporu koncertu z Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří. Právě partnerství Postoloprt a Wolkensteinu umožnilo realizaci tohoto nádherného projektu, na kterém se obě města společně aktivně podílela. Z pódia také popřál všem krásné Vánoce a další pokračování dosavadní příkladné přeshraniční spolupráce. Nebyl to ale jen mimořádně úspěšný koncert. V projektu se jeho účastníci zúčastnili doprovodného programu, zaměřeného na zprostředkování předvánočních tradic a zvyků. Součástí byla i prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie a samozřejmě i vánoční trhy. Do přípravy a realizace se kromě pěveckých sborů zapojily i další zájmové organizace v regionu, a tak se stal adventní koncert hezkou ukázkou prohloubení dosavadní spolupráce.

Společné grémium

Tentokrát se každoroční zasedání společného grémia Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge uskutečnilo v krásném a příjemném prostředí zámku Krásný Dvůr. Pod vedením předsedy české části Euroregionu Krušnohoří Ing. Jiřího Hlinky se seznámilo s realizací programu Interreg V-A a především s realizací Fondu malých projektů, který euroregion společně spravuje a administruje. Podrobně se poté členové české Rady Euroregionu Krušnohoří a německého Představenstva Euroregionu Erzgebirge seznámili s činností svých odborných komisí, na což navázala konstruktivní diskuse o tradičních projektech euroregionu. Souvisí s připravovanou rozvojovou strategií euroregionu, která by měla být vizí euroregionu do roku 2020. Základem jsou návrhy a projektové záměry vzešlé z komisí, které budou do strategie zapracovány. Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge oslaví v roce 2017 již 25. výročí svého vzniku. Společné grémium navrhlo uspořádat lidovou slavnost na společném náměstí Vejprty/Bärenstein, které je realizovaným velkým projektem obou měst. Návrh termínu oslavy je sobota 17. června 2017 a česká strana euroregionu pro ni připraví projektovou žádost. Členové grémia vyjádřili přání, aby na tuto slavnost byli pozváni i všichni bývalí členové rady, představenstva, komisí a řídících výborů, tak jako tomu bylo před pěti lety v Deutschneudorfu. Jubileum euroregionu by nemělo být ovšem jen jednorázovou událostí, mělo by se zmiňovat po celý rok.  Na závěr absolvovali členové grémia velmi podrobnou prohlídku zámku. Průvodkyní jim byla kastelánka zámku, Mgr. Michaela Hofmanová, aktivní členka komise euroregionu pro muzea a kulturní památky.

Hospodářství a turistika

Jednání této komise proběhlo 23. 11. 2016 pod vedením její předsedkyně Ing. Ivany Košanové v sídle OHK Chomutov. Komise velmi kriticky hodnotila realizaci velkých projektů v programu Interreg V-A, kde jsou rok po zahájení programu již vyčerpány prostředky dvou prioritních os a další osy budou v krátké době rovněž vyčerpány. Komise navrhuje zpracovat analýzu schválených velkých projektů z hlediska finanční náročnosti a jejich přínosu pro přeshraniční spolupráci. Po krátké diskusi komise jednomyslně doporučila ke schválení malý projekt spolupráce zámků, ale vyjádření k velkým projektům tak snadné nebylo. Komise po dlouhé a vysoce odborné diskusi nedoporučuje projekty, které spočívají ve výzkumných pracích bez efektivního využití v praxi, projekty, které suplují úkoly státu či které očividně mají jen přispět různým institucím k vylepšení jejich rozpočtu ohledně personálních nákladů. Komise vyjádřila přání zapojit se do přípravy nového programu. Pro připravovanou rozvojovou strategii euroregionu předběžně navrhuje ze svého oboru výměnu hospodářských a turistických informací na základě již realizovaného přípravného malého projektu z minulého roku Nové výzvy a vzájemnou prezentaci technického vzdělávání.

 

Dobrovolnická práce Obrnice – Stollberg

Celodenní konference v Obrnicích dne 22. 11. 2016 na téma sociální dobrovolnická práce je hlavní aktivitou projektu s názvem Přátelství měst: Obrnice – Stollberg ve Fondu malých projektů v programu Interreg V-A. Na konferenci se prezentovala na přání německé strany místní dobrovolnická sdružení, jako jsou např. Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „VULKÁN“, Odborné sociální poradenství „OBRNICKÁ SOCIÁLNÍ PORADNA“ Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – „OLIVÍN“, Terénní programy „SPOLU V ULICÍCH“ a církevní dobrovolnické centrum Duhovka.
Německá strana vysoce ocenila tyto aktivity a ve svých příspěvcích představili zástupci dobrovolnických spolků ze Stollbergu a z diakonie svou práci s uprchlíky, která je velmi podobná té obrnické. V příjemné pracovní atmosféře se podnětně a do značné hloubky diskutovalo o integraci minorit do společnosti, o vzdělávacích programech, sociálním bydlení či systému financování dobrovolnické práce. Ve Stollbergu je v současné době 220 uprchlíků, ubytovaní jsou jednak v místní ubytovně, jednat v bytech. Rodina zástupce Stollbergu Christiana Ahnera např. sama ubytovala ve své domácnosti 2 uprchlíky. Neformální rozhovory pokračovaly na obědě i při exkurzi v sociálních a školských zařízeních v Obrnicích. Obdiv zaslouží nepřekonatelná tlumočnice Luise Zelenková, ale i projektová manažerka Aneta Vejlupková, která konferenci dokonale připravila. K dispozici byly nejen připravené dvojjazyčné texty, ale účastníci mohli využít všech technických možností prezentace svých příspěvků. Vzájemné poznání dobrovolnické práce v obou obcích a výměna zkušeností jejich pracovníků jsou nejen aktuálně prospěšné pro obě strany, ale položily základy další hlubší spolupráce v této důležité oblasti.

Dopravní komise

Jednání této důležité komise se tentokrát konalo v sídle německé části euroregionu ve Freibergu. Kromě informací o realizaci programu Interreg V-A a Fondu malých projektů byly důležitými body jednání připravovaná dopravní konference a aktuální dopravní situace v euroregionu. Dopravní konferenci připravuje komise s OHK Most a Chemnitz, žadatelem je mostecká komora. Dopravní komise v přípravě programu této konference preferuje problematiku řidičských průkazů, společné školení profesionálních řidičů a návrh autobusového a vlakového spojení podobně, jako je to v sousedním Euroregionu Egrensis. S velkým zájmem si vyslechli členové komise informace radního Ústeckého kraje pro dopravu Jaroslava Komínka o dostavbě dálnice D8 z Prahy do Drážďan, a také dálnice D7 Praha – Chomutov – Chemnitz. Německá strana bude iniciovat, aby právě tato dálnice měla pokračování i na saské straně. Komise vyjádřila také uspokojení s novými přeshraničními autobusovými linkami. O problematice železniční dopravy podal informace nový člen české části komise, Ing. Vladimír Štochl, zástupce Generálního ředitelství společnosti České dráhy.

 

Sportovní komise

Místo jednání v Božím Daru zajistil pro jednání sportovní komise její významný člen Miroslav Schimmer ze sdružení Sport Club 2000 Chomutov, které je dlouholetým členem euroregionu.

V úvodu se komise s velkým zájmem seznámila s realizací a perspektivou Fondu malých projektů, protože zájem o sportovní projekty roste. Dokazují to i 3 podané projekty, o kterých se bude rozhodovat v Lokálním řídícím výboru. Komise je velmi podrobně projednala a zaujala k nim kladné stanovisko, které Lokálnímu řídícímu výboru předala. Komise kladně zhodnotila sportovní hry dvou euroregionů v Bílině, které iniciovala a shodla se na jejich pokračování. Měly by v příštím roce proběhnout v německé části Euroregionu Elbe/Labe a komise doporučuje, aby bylo více počítáno s volnočasovými aktivitami účastníků před vyhlášením výsledků, aby měli účastníci více možností se společensky sblížit. Záměrem komise je také zimní obdoba těchto sportovních her ve třech lyžařských disciplínách. Tyto aktivity by měly být součástí strategie euroregionu pro příští období z hlediska sportu. Závěr jednání patřil exkurzi po lyžařských areálech v Božím Daru, především na Klínovci