Zahrada Čech 2016

Den s Agrární komorou

Agrární komora v Mostě spolu s Krajským informačním střediskem pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje připravila 9. září 2016 ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR a Ústeckým krajem na výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích tradiční Den s agrární komorou s bohatým kulturním programem. Jako v loňském roce byly vyhodnoceny dvě soutěže – Regionální potravina Ústeckého kraje 2016 a soutěž o nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče 2016. Oceněna při této příležitosti byla zásluha hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka za podporu regionálního zemědělství. Největší zásluhu ovšem na uspořádání celé této impozantní akce má ředitelka mostecké agrární komory Ludmila Holadová, která je i předsedkyní zemědělské komise Euroregionu Krušnohoří. Každoroční účast saských partnerů je dokladem dlouhodobé a neformální spolupráce v Euroregionu Krušnohoří, jak vyjádřil za saskou delegaci ve své zdravici  starosta saského města Grünhain-Beierfeld Joachim Rudler.

Lokální řídící výbor schválil celkem 13 projektů

Toto společné rozhodovací grémium pro Fond malých projektů v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A na svém zasedání 7. září května 2016 v Mostě hodnotilo celkem 15 projektů. Za Ministerstvo pro místní rozvoj se zúčastnil jednání Ing. Malát, za Centrum pro regionální rozvoj Ing. Klognerová. Českých projektů bylo předloženo 8, saských 7. Jeden český projekt nedosáhl požadovanou hranici 50 bodů a byl vyřazen, jeden saský byl z hodnocení stažen. Ostatní projekty byly schváleny. Velký počet schválených projektů svědčí o dobré práci projektových a finančních manažerek, které s žadateli projekty předem podrobně konzultovaly. 

Fond malých projektů, který spravuje a administruje Euroregion Krušnohoří, je projektem v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A a podporuje přeshraniční spolupráci Saska a ČR do roku 2020. Ročně má každá strana euroregionu k dispozici průměrně 230 000 EUR. Celkem ještě zbývá v současném programovém období dva miliony EUR. O přidělení dotace rozhoduje česko – saský společný Lokální řídící výbor s celkovým počtem 16 hlasujících členů a 7 členů je s hlasem poradním. Projekty byly posouzeny v odborných komisích euroregionu a jejich názory byly, až na jednu výjimku,  zohledněny. Jednání výborně tlumočila Luise Zelenková. Při náročném rozhodování ale nezapomněly německé kolegyně na narozeniny české projektové manažerky Martiny Ďurdíkové. Poslední zasedání Lokálního řídícího výboru  v tomto roce se uskuteční 30. 11. ve Freibergu a v příštím roce budou opět čtyři, vždy každé čtvrtletí. Opět se ukázalo, že projektové záměry je vhodné předem konzultovat v jednatelstvích euroregionu, která jsou v Mostě a ve Freibergu.

schvalene-projekty_7-9-2016schvalene-projekty_7-9-2016

Společná slavnost partnerských měst

Nedávno uzavřené partnerství Obrnic a Stollbergu pokračuje nyní již i díky Fondu malých projektů v programu Interreg V-A. Na starém fotbalovém hřišti v Obrnicích připravila obě města v sobotu 3. září 2016 bohatý společný program. Kromě četných českých umělců a jednoho italského, vystoupila Stadtkapelle, městská kapela ze Stollbergu, která měla zaslouženě velký ohlas. Společná slavnost obou partnerských měst ovšem není jedinou aktivitou. Následovat budou vzájemné exkurze pedagogických pracovníků,  výstavy dětských výtvarných prací a v neposlední řadě odborná konference o začleňování minorit do společnosti, kde právě Obrnice mohou nabídnout samosprávě Stollbergu cenné zkušenosti.

Rada v Žatci

První poprázdninové jednání Rady Euroregionu Krušnohoří se uskutečnilo v Žatci 2. září 2016 a rada ho spojila nejen s návštěvou tradiční dočesné, ale i s exkurzí v proslulém Chrámu chmele a piva, který je rovněž velkým projektem. Jako obvykle byli na zasedání rady pozvání starostové a starostky z okolních obcí. Tentokrát pozvání přijala  starostka Libochovic Ing. Jana Holá, starosta Postoloprt Mgr. Zdeněk Pištora a starosta Ročova Ing. Vojtěch Václav Pour. Rada na svém zasedání zvolila nové členy svých odborných komisí. Komisi pro muzea a kulturní památky posílí Mgr. Michaela Hofmannová, kastelánka zámku Krásný Dvůr, do dopravní komise se vrací Ing. Jiří Holý z Dopravního podniku Most a novým členem této komise byl zvolen ředitel Regionálního obchodního centra Ing. Vladimír Štochl za ČD a.s. V hospodářské komisi nahradila ředitelka OHK Most Ing. Jiřina Pečnerová odstoupivšího ředitele této komory Ing. Bořeckého. Komise pro kulturu a mládež, která je odpovědná za výběr a formu Ceny Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci, předala radě návrh na její udělení starostovi Wolkensteina Wolframu Liebingovi. Návrh bude ještě projednán s vedením německé části euroregionu a k předání by mělo poté dojít  27. 9. v 18:30 u příležitosti ukončení výstavy saských umělců v Mostě. Tato výstava je jedním z nejvýznamnějších projektů euroregionu.   Rada projednala také přípravu jednání společného grémia euroregionu a pověřila jednatele Mgr. Bínu a starostu Podbořan Mgr. Reindla jeho přípravou na zámku v Krásném Dvoře. Nejdůležitějším bodem jednání rady v Žatci byla ovšem příprava zasedání Lokálního řídícího výboru v Mostě. Euroregion Krušnohoří, který spravuje Fond malých projektů, cítí za spravedlivý výběr projektů velkou odpovědnost, a proto rada pečlivé projednala a živě diskutovala o každém z 15 navržených  projektů, z nichž doporučila členům Lokálního řídícího výboru podpořit 13.  Celkově se rada shodla s doporučeními odborných komisí. Velká diskuse následovala i o velkých projektech, o kterých bude za náš euroregion spolurozhodovat 14. a 15. září člen Monitorovacího výboru primátor Mostu Mgr. Jan Paparega. Členové rady se na něj obrátili již také se svými konkrétními připomínkami.

 

Komise pro hospodářství a turistiku

V Annabergu jednala tato komise 29. 8. 2016 pod taktovkou předsedy její německé části Mathiase Lißkeho již od časných ranních hodin. Po informacích o postupu realizace programu Interreg V-A a o Fondu malých projektů následovalo velmi podrobné hodnocení malých  projektů pro Lokální řídící výbor v Mostě 7. 9. 2016. Komise se také velmi intenzivně zabývala navrženými velkými projekty pro zasedání Monitorovacího výboru 14. a 15. 9. 2016 a doporučila je zástupcům euroregionu v tomto grémiu podpořit. Z předložených tří malých projektů dva doporučila ke schválení, jeden projekt jednomyslně ke schválení nedoporučila. Vycházela ze zásady, že není vhodné podporovat běžná opakovaná setkávání partnerských měst bez jakékoliv inovace a navíc s velmi malým počtem účastníků. Na jednání předala zástupkyně Ústeckého kraje Ing. Jana Nedrdová odborné trojjazyčné atlasy z oblasti výzkumu a Průmyslová a obchodní komora Annaberg pozvala členy  komise na kooperační burzu malých a středních dodavatelských firem. Zavedenou tradicí této komise jsou od jejího založení vzájemné exkurze. Tentokrát připravila německá strana exkurzi v místním textilním podniku Ruther&Einankel KG. Firma, která zde tká a vyrábí vše od prýmků, ozdobných okrajů záclon a krojů po bezpečnostní pásy automobilů ve vysoké kvalitě, byla založena již 1880. Po jejím zániku byla v roce 1991 výroba obnovena a dnes vyváží své žádané výrobky do celého světa. Další jednání komise se uskuteční v listopadu na české straně a předsedkyně její české části Ing. Ivana Košanová jistě připraví stejně produktivní jednání i poutavou exkurzi.     

DSC00515

Komise pro kulturu a mládež ve Freibergu

Jako vždy měla tato komise 24. srpna 2016 ve Freibergu k hodnocení nejvíce projektů. Probrala velmi podrobně šest malých projektů a všech šest komise doporučila Lokálnímu řídícímu výboru ke schválení. Lokální řídící výbor bude zasedat v Mostě 7. září 2016. Také se kladně vyjádřila ke třem velkým projektům, o kterých se bude rozhodovat na Monitorovacím výboru v Nové Boru. Komise pro kulturu a mládež je rovněž pověřena návrhem na udělení Ceny Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci a také její formou. Na jednání ve Freibergu byl komisi předložen návrh na udělení Ceny starostovi Wolkensteinu Wolframu Liebingovi a komise ho doporučuje. Tento návrh posoudí ještě společné vedení euroregionu a Cena bude předána u příležitosti slavnostního ukončení výstavy saských umělců v Mostě dne  27. září 2016. Výstava byla rovněž jedním z důležitých bodů jednání komise. Kladně byla hodnocena její dobrá příprava, organizace a velká účast saských umělců, avšak účast českých byla poněkud menší, slabší byla i  její propagace. Komise zorganizuje na slavnostním zakončení výstavy kulatý stůl umělců, jehož moderací byl pověřen její člen, Mgr. Radek Spála, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje. Tradiční adventní koncert euroregionu připraví tentokrát město Postoloprty, kde se také tento koncert uskuteční. Na úspěšném jednání v příjemné atmosféře měl opět velkou zásluhu její předseda PhDr. Václav Hofmann. Komise mu nezapomněla poblahopřát k jeho nedávným narozeninám, a rovněž poblahopřát k sňatku své oblíbené člence Věře Flaškové, nyní Fryčové.  

Společné projekty

Na pozvání představitelů města Marienberg a místních hornických spolků Bergknappschaft Marienberg a Bergbrüderschaft Pobershau se  v neděli 21. 8. 2016 uskutečnila prezentace realizovaných společných projektů Mostu a Marienbergu v Pobershau, které je  místní částí Marienbergu, a byly zde představeny další projektové záměry. Za českou stranu se zúčastnila delegace mosteckých horníků, města Mostu a Euroregionu Krušnohoří, z Marienbergu se zúčastnili zástupci města a místních hornických spolků. Na turistické stezce údolím řeky Schwarze Pockau si společně prohlédli vodní přiváděcí kanál, staré šachty sloužící jako turistické atrakce, a poté areál Rudolfovy šachty s obnoveným koňským žentourem. Na jednání ve společenské budově byly zhodnoceny dosavadní projekty a podrobně byl projednán záměr velkého projektu obnovy hornických památek v obou městech. Po prohlídce následovalo hudební vystoupení hornické kapely z Pobershau.

Sport dvou euroregionů

Na společném jednání sportovních komisí Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge a Euroregionu Elbe/Labe ve Freibergu dne 17. 8. byly dohodnuty podrobnosti sportovních her těchto euroregionů. Jsou podány jako společný malý projekt, jehož nositelem je FK Bílina a jeho představitel, Petr Procházka, ho oběma komisím detailně představil. Sportovní hry obou euroregionů proběhnou 29. září v Bílině, soutěžit se bude v kopané, volejbalu, lehké atletice a součástí bude i utkání staré gardy v kopané, která bude sestavena ze samospráv obou euroregionů. Zajištěn je i bohatý doprovodný kulturní program. V pořádání sportovních her mají v Euroregionu Elbe/Labe velké zkušenosti  a jeho ředitel Mgr. Vladimír Lipský je oběma komisím ochotně předal. Sportovní komise Euroregionu Krušnohoří také projednala předložené projekty se sportovní tématikou a doporučila je ke schválení. Jedná se o projekty postoloprtské základní školy s názvem Tolerance a ohleduplnost – cesta k přátelství –  I a II. Další projekt je soutěž v disciplínách lehké atletiky, podaný LV 90 s partnerem ASK Elna Počerady. Projekt Krušnohorský pohár, spočívající v pořádání série závodů motorových vozidel, pozitivně posoudila již dopravní komise a sportovní se k tomuto hodnocení připojila.

Činnost sportovní komise našeho euroregionu, která delší dobu v minulosti stagnovala, se po zvolení nového předsedy Mgr. Zdeňka Pištory na české straně a Dietmara Bastiana na její německé straně velmi aktivně rozvíjí.