Adventní koncert

V pořadí již 23. Adventní koncert Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge se letos konal 26. listopadu 2016, tentokrát v Postoloprtech. Sjelo se na něj mnoho návštěvníků z jeho okolí i ze Saska, aby si opět všichni vychutnali tento tradiční koncert euroregionu. A ani letos nebyli zklamáni.  Sbory předvedly ve vysoké kvalitě rozmanitý repertoár, od tradičních, křesťanských vánočních písní, lidových písní až po moderní skladby. O úspěšný program se postarala řada pěveckých sborů, jako byly pěvecké sbory Carmen z Loun, Blecha Star ZUŠ Postoloprty, Blecha ZUŠ Postoloprty, Chor des Gymnasiums Mittweida a Chor des Gymnasiums Zschopau. Zakončení koncertu ohňostrojem vyvolalo nadšené ovace.

Starosta města Postoloprt, Mgr. Zdeněk Pištora, vyzdvihl ve své zdravici podporu koncertu z Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří. Právě partnerství Postoloprt a Wolkensteinu umožnilo realizaci tohoto nádherného projektu, na kterém se obě města společně aktivně podílela. Z pódia také popřál všem krásné Vánoce a další pokračování dosavadní příkladné přeshraniční spolupráce. Nebyl to ale jen mimořádně úspěšný koncert. V projektu se jeho účastníci zúčastnili doprovodného programu, zaměřeného na zprostředkování předvánočních tradic a zvyků. Součástí byla i prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie a samozřejmě i vánoční trhy. Do přípravy a realizace se kromě pěveckých sborů zapojily i další zájmové organizace v regionu, a tak se stal adventní koncert hezkou ukázkou prohloubení dosavadní spolupráce.

Společné grémium

Tentokrát se každoroční zasedání společného grémia Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge uskutečnilo v krásném a příjemném prostředí zámku Krásný Dvůr. Pod vedením předsedy české části Euroregionu Krušnohoří Ing. Jiřího Hlinky se seznámilo s realizací programu Interreg V-A a především s realizací Fondu malých projektů, který euroregion společně spravuje a administruje. Podrobně se poté členové české Rady Euroregionu Krušnohoří a německého Představenstva Euroregionu Erzgebirge seznámili s činností svých odborných komisí, na což navázala konstruktivní diskuse o tradičních projektech euroregionu. Souvisí s připravovanou rozvojovou strategií euroregionu, která by měla být vizí euroregionu do roku 2020. Základem jsou návrhy a projektové záměry vzešlé z komisí, které budou do strategie zapracovány. Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge oslaví v roce 2017 již 25. výročí svého vzniku. Společné grémium navrhlo uspořádat lidovou slavnost na společném náměstí Vejprty/Bärenstein, které je realizovaným velkým projektem obou měst. Návrh termínu oslavy je sobota 17. června 2017 a česká strana euroregionu pro ni připraví projektovou žádost. Členové grémia vyjádřili přání, aby na tuto slavnost byli pozváni i všichni bývalí členové rady, představenstva, komisí a řídících výborů, tak jako tomu bylo před pěti lety v Deutschneudorfu. Jubileum euroregionu by nemělo být ovšem jen jednorázovou událostí, mělo by se zmiňovat po celý rok.  Na závěr absolvovali členové grémia velmi podrobnou prohlídku zámku. Průvodkyní jim byla kastelánka zámku, Mgr. Michaela Hofmanová, aktivní členka komise euroregionu pro muzea a kulturní památky.

Hospodářství a turistika

Jednání této komise proběhlo 23. 11. 2016 pod vedením její předsedkyně Ing. Ivany Košanové v sídle OHK Chomutov. Komise velmi kriticky hodnotila realizaci velkých projektů v programu Interreg V-A, kde jsou rok po zahájení programu již vyčerpány prostředky dvou prioritních os a další osy budou v krátké době rovněž vyčerpány. Komise navrhuje zpracovat analýzu schválených velkých projektů z hlediska finanční náročnosti a jejich přínosu pro přeshraniční spolupráci. Po krátké diskusi komise jednomyslně doporučila ke schválení malý projekt spolupráce zámků, ale vyjádření k velkým projektům tak snadné nebylo. Komise po dlouhé a vysoce odborné diskusi nedoporučuje projekty, které spočívají ve výzkumných pracích bez efektivního využití v praxi, projekty, které suplují úkoly státu či které očividně mají jen přispět různým institucím k vylepšení jejich rozpočtu ohledně personálních nákladů. Komise vyjádřila přání zapojit se do přípravy nového programu. Pro připravovanou rozvojovou strategii euroregionu předběžně navrhuje ze svého oboru výměnu hospodářských a turistických informací na základě již realizovaného přípravného malého projektu z minulého roku Nové výzvy a vzájemnou prezentaci technického vzdělávání.

 

Dobrovolnická práce Obrnice – Stollberg

Celodenní konference v Obrnicích dne 22. 11. 2016 na téma sociální dobrovolnická práce je hlavní aktivitou projektu s názvem Přátelství měst: Obrnice – Stollberg ve Fondu malých projektů v programu Interreg V-A. Na konferenci se prezentovala na přání německé strany místní dobrovolnická sdružení, jako jsou např. Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „VULKÁN“, Odborné sociální poradenství „OBRNICKÁ SOCIÁLNÍ PORADNA“ Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – „OLIVÍN“, Terénní programy „SPOLU V ULICÍCH“ a církevní dobrovolnické centrum Duhovka.
Německá strana vysoce ocenila tyto aktivity a ve svých příspěvcích představili zástupci dobrovolnických spolků ze Stollbergu a z diakonie svou práci s uprchlíky, která je velmi podobná té obrnické. V příjemné pracovní atmosféře se podnětně a do značné hloubky diskutovalo o integraci minorit do společnosti, o vzdělávacích programech, sociálním bydlení či systému financování dobrovolnické práce. Ve Stollbergu je v současné době 220 uprchlíků, ubytovaní jsou jednak v místní ubytovně, jednat v bytech. Rodina zástupce Stollbergu Christiana Ahnera např. sama ubytovala ve své domácnosti 2 uprchlíky. Neformální rozhovory pokračovaly na obědě i při exkurzi v sociálních a školských zařízeních v Obrnicích. Obdiv zaslouží nepřekonatelná tlumočnice Luise Zelenková, ale i projektová manažerka Aneta Vejlupková, která konferenci dokonale připravila. K dispozici byly nejen připravené dvojjazyčné texty, ale účastníci mohli využít všech technických možností prezentace svých příspěvků. Vzájemné poznání dobrovolnické práce v obou obcích a výměna zkušeností jejich pracovníků jsou nejen aktuálně prospěšné pro obě strany, ale položily základy další hlubší spolupráce v této důležité oblasti.

Dopravní komise

Jednání této důležité komise se tentokrát konalo v sídle německé části euroregionu ve Freibergu. Kromě informací o realizaci programu Interreg V-A a Fondu malých projektů byly důležitými body jednání připravovaná dopravní konference a aktuální dopravní situace v euroregionu. Dopravní konferenci připravuje komise s OHK Most a Chemnitz, žadatelem je mostecká komora. Dopravní komise v přípravě programu této konference preferuje problematiku řidičských průkazů, společné školení profesionálních řidičů a návrh autobusového a vlakového spojení podobně, jako je to v sousedním Euroregionu Egrensis. S velkým zájmem si vyslechli členové komise informace radního Ústeckého kraje pro dopravu Jaroslava Komínka o dostavbě dálnice D8 z Prahy do Drážďan, a také dálnice D7 Praha – Chomutov – Chemnitz. Německá strana bude iniciovat, aby právě tato dálnice měla pokračování i na saské straně. Komise vyjádřila také uspokojení s novými přeshraničními autobusovými linkami. O problematice železniční dopravy podal informace nový člen české části komise, Ing. Vladimír Štochl, zástupce Generálního ředitelství společnosti České dráhy.

 

Sportovní komise

Místo jednání v Božím Daru zajistil pro jednání sportovní komise její významný člen Miroslav Schimmer ze sdružení Sport Club 2000 Chomutov, které je dlouholetým členem euroregionu.

V úvodu se komise s velkým zájmem seznámila s realizací a perspektivou Fondu malých projektů, protože zájem o sportovní projekty roste. Dokazují to i 3 podané projekty, o kterých se bude rozhodovat v Lokálním řídícím výboru. Komise je velmi podrobně projednala a zaujala k nim kladné stanovisko, které Lokálnímu řídícímu výboru předala. Komise kladně zhodnotila sportovní hry dvou euroregionů v Bílině, které iniciovala a shodla se na jejich pokračování. Měly by v příštím roce proběhnout v německé části Euroregionu Elbe/Labe a komise doporučuje, aby bylo více počítáno s volnočasovými aktivitami účastníků před vyhlášením výsledků, aby měli účastníci více možností se společensky sblížit. Záměrem komise je také zimní obdoba těchto sportovních her ve třech lyžařských disciplínách. Tyto aktivity by měly být součástí strategie euroregionu pro příští období z hlediska sportu. Závěr jednání patřil exkurzi po lyžařských areálech v Božím Daru, především na Klínovci

Komise pro kulturu a mládež

Jednání komise pro kulturu a mládež se konalo pod vedením předsedy PhDr. Václava Hofmana 9. listopadu 2016 v Chomutově, v kině Svět. V úvodu představila jednatelka Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří realizaci Fondu malých projektů, který euroregion spravuje. Konstatovala, že bylo dosud schváleno 22 saských projektů za 274.000 eur a 35 českých za 461.000 Eur. Vyčerpána je přibližně jedna třetina fondu. Předsedkyně německé části komise Constanze Ulbricht podala informace o realizovaném projektu výstavy saských umělců v Mostě, kterou komise iniciovala. Výstava je velmi kladně hodnocena. Dobrý ohlas má katalog výstavy, který byl předán na derniéře. Výstava byla rovněž spojena s předáním Ceny Euroregionu Krušnohoří, kterou komise organizuje. Nositelem této Ceny je za rok 2015 Wolfram Liebig, starosta Wolkensteinu. Důležitým bodem jednání bylo hodnocení předložených projektů, o kterých rozhodne Lokální řídící výbor 30. listopadu 2016 a stanoviska komise jsou velmi uznávaným vodítkem. Jako obvykle tato komise hodnotila nejvíce projektů ze všech komisí, tentokrát jich bylo šest. Po jejich velmi podrobném projednání je komise doporučila. Na komisi se obrátili zástupci Freibergu, kteří by rádi uspořádali setkání českých a saských hornických dechovek a rádi by také uspořádali adventní koncert euroregionu v roce 2017. Jaromír Vápeník informoval o letošním adventním koncertu euroregionu. Uskuteční se v Postoloprtech a bude spojen s návštěvou vánočních trhů. Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge připravuje svou rozvojovou strategii a jednatelka Beate Ebenhöh vyzvala členy komise, aby do příštího jednání navrhli 3 záměry, které by chtěli do roku 2020 realizovat. Nutná je také aktualizace interaktivní mapy euroregionu; členové komise se budou podílet na jejím doplnění. Jednání komise se zúčastnil Mgr. Lukáš Novotný z ústecké univerzity UJEP, který v ní projevil zájem pracovat.

Rada v Třebívlicích

Oblíbený místem jednání Rady Euroregionu Krušnohoří jsou vždycky Třebívlice. Na jednání v pátek 11. listopadu 2016 sem byli pozváni i hosté z okolních obcí a zástupce Ústeckého kraje. Tentokrát pozvání přijaly starostky Libochovic Ing. Jana Holá a starostka Počedělic Eva Smetanová. Ústecký kraj zastupoval jako obvykle náměstek hejtmana Dr. Stanislav Rybák. Rada projednala přípravu společného grémia, změny v komisích, návrh na konání valné hromady a připravila jednání Lokálního řídícího výboru. Společné jednání obou částí euroregionu se uskuteční 25. listopadu 2016 v Krásném Dvoře a zaměřit by se mělo na realizaci Fondu malých projektů, který euroregion spravuje, na vypracování strategie rozvoje euroregionu v budoucím období a na Cenu Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci. Na vlastní žádost byl z krizového managementu odvolán dlouholetý člen Ing. Václav Fiala z Chomutova a na jeho místo byl zvolen Stanislav Hájek, tajemník bezpečnostní rady města Chomutova. Důležitým bodem byla příprava Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů, který se koná 30. 11. 2016 ve Freibergu. Rada se seznámila s projektovými záměry a pověřila odborné komise jejich hodnocením, a rovněž hodnocením velkých projektů pro rozhodování Monitorovacího výboru 5. a 6. prosince 2016. Konání valné hromady Euroregionu Krušnohoří bylo stanoveno na 31. 3. 2017. Na závěr rada stanovila plán svých zasedání v roce 2017 a v neformálních rozhovorech probrali členové a jejich hosté aktuální problémy samospráv.