Naše Centrum pro regionální rozvoj

Centrum pro regionální rozvoj České republiky – NUTS II Severozápad uspořádalo dne 30. listopadu 2017 výroční konferenci.  Místem jejího konání byl vybrán Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Konferenci zahájili představením ÚO IROP za Ústecký kraj Ing. Viktor Kruml a za Karlovarský kraj Ing. Marie Míšková.  Poté Ing. Marie Mráčková a Ing. Lenka Kyrianová zhodnotily činnost IROP v Ústeckém a Karlovarském kraji a Ing. Lenka Klognerová zhodnotila Evropskou územní spolupráci a přeshraniční spolupráci. Prezentovala také i několik úspěšných projektů. Mgr. Rostislav Kadlec představil realizovaný velký projekt Archeomontan 2018 v programu Spolupráce ČR – Sasko. Velký zájem vzbudila prezentace Fondu malých projektů v programu Interreg V-A, který představil ředitel Euroregionu Labe Mgr. Vladimír Lipský a doplnil ho jednatel Euroregionu Krušnohoří Mgr. Bína. V odpolední části byly na programu Integrované nástroje v IROP a Prezentace realizovaných projektů IROP

Pro účastníky výroční konference bylo velmi zajímavé se blíže seznámit s prací CRR a za všechny četné účastníky konference vyjádřil jeho zaměstnancům uznání  Petr Červenka, starosta Meziboří, člen rady Euroregionu Krušnohoří. Znovu se potvrdilo, že Centrum je zkušený a spolehlivý partner pro náš region.

Mlýny

V našem euroregionu trvá zajímavá spolupráce mlýnů celou řadu let a bylo v ní již realizováno několik projektů. V současném projektu Sůl – koření života / Salz – Gewürz des Lebens, který podal Vernerův mlýn, o.p.s, se v sobotu 25. listopadu 2017 sešli čeští a němečtí partneři projektu, ale i četní hosté v Brlohu u Loun ve Vernerově mlýně na svém 3. společném setkání.  Bohatý program obsahoval otevření muzejní expozice Stará solná stezka a obsáhlou přednášku Th Lic. Jaroslava Havrlanta, Th.D. na téma Stará solná stezka na Lounsku o vývoji obchodu se solí na pozadí dějin obou zemí. Potěšila nejen místní Lounské, ale také všechny  ostatní. Předána zde byla i vysoce profesionálně zpracovaná informační skládačka s názvem Stará solná stezka Halle – Praha. Mezi návštěvníky byla početná delegace ze saského Lößnitz, zástupkyně CRR Ing. Lenka Klognerová, zástupci euroregionu, a hlavně mnoho zájemců o historii. Celou akci tlumočila Dr. Marie Svačinová. 

  

 

 

Lokální řídící výbor schválil celkem 16 projektů

Toto společné rozhodovací grémium pro Fond malých projektů v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A na svém zasedání 29. 11. 2017 v Mostě v zrekonstruovaném Divadle rozmanitostí obdrželo k rozhodování celkem 19 projektových žádostí. Za Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se zasedání zúčastnil Ing. Karel Malát. Celkem bylo schváleno 16 projektů, z toho českých za 74 783,64 EUR, saských za 113 843,72 EUR dotačních prostředků. Celkem 3 projekty nebyly na doporučení odborných komisí schváleny, další 3 projekty byly odsouhlaseny do hlasování per rollam. Schválné projekty svědčí o dobré práci projektových a finančních manažerek, které s žadateli projekty předem podrobně konzultovaly. 

Fond malých projektů, který spravuje a administruje Euroregion Krušnohoří, je projektem v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A a podporuje přeshraniční spolupráci Saska a ČR do roku 2020. Ročně má každá strana euroregionu k dispozici průměrně 230 000 EUR. Celkem ještě zbývá v současném programovém období více než milion EUR. O přidělení dotace rozhoduje česko – saský společný Lokální řídící výbor s celkovým počtem 16 hlasujících členů a 7 členů je s hlasem poradním. Projekty byly posouzeny v odborných komisích euroregionu a jejich názory byly z velké části zohledněny. Jednání výborně tlumočila, jako obvykle, Luise Zelenková.

Lokální řídící výbor stanovil termíny svého zasedání pro příští rok. Další Lokální řídící výbor se uskuteční 14. 3. 2017 v Mostě, poté 30. 5. ve Freibergu, následovat bude 12. 9 v Mostě a závěrečné zasedání v roce 2018 bude 28. 11. ve Freibergu.

Přehled schválených projektů LŘV 29.11.2017

 

 

 

 

Životní prostředí a regionální plán

Ještě nikdy se to nestalo, ale tentokrát do Freibergu 27. 11. 2017 přijel na jednání komise pro životní prostředí a regionální plán jen jeden jediný člen české části komise, její předseda Dr. Jiří Roth, samozřejmě s českým jednatelem a projektovou manažerkou euroregionu. Saská strana se obrací na jednatelství, aby vytvořilo podmínky účasti českých členů komise. Především velmi chyběli zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje, na které směřovaly četné dotazy. Již jejich neúčast na posledním srpnovém jednání komise v  Chomutově po požáru v Celiu byla citelná.

Komise projednala tři velké projekty určené pro jednání Monitorovacího výboru a po odborném posouzení je doporučila k přijetí. Mezi nimi byl i projekt Enzedra, který komisi na posledním jednání v chomutovském zooparku představil Ing. Honzík z výzkumného stavu rostlinné výroby Chomutov.  Poté se komise zabývala náměty do rozvojové strategie euroregionu. Podobně jako další komise, i ona vytvoří malou pracovní skupinu, která témata do strategie navrhne. Již nyní se jich objevila celá řada. Pro příští jednání projevila saská část komise zájem o strukturu lesů a vodního hospodářství v české části euroregionu a požádala českého předsedu o zajištění vhodných partnerů na jednání. Komisi na jednání ve Freibergu opouští její dlouholetý člen Christian Zschammer ze Správy saských přehrad. Nahradí ho Dipl. Ing. Claus – Peter Reichelt ze stejné společnosti. V euroregionu je známý z četných a velmi úspěšných společných projektů.

Rada v Podbořanech

Jako vždy, když je jednání rady v Podbořanech, je účast členů rady vysoká. Bylo tomu tak i 24. října 2017. Nejdůležitějším bodem jednání byla příprava Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů. Tento fond euroregion spravuje, a proto rada cítí za správné rozhodování o předložených projektech velkou zodpovědnost. Z celkem 19 předložených projektů, které byly již předem posouzeny odbornými komisemi euroregionu, rada doporučuje svým členům v Lokálním řídícím výboru podpořit 16, tři projektové žádosti nedoporučuje schválit. Celkem tři projektové žádosti nebyly zaregistrovány, přesto rada doporučuje o těchto projektech rozhodnout v oběžném řízení, aby mohly být realizovány plánované a připravené aktivity, které by později nebylo možné stihnout. V oběžném řízení jsou projektové žádosti bodově hodnoceny členy Lokálního řídícího výboru stejně jako ty, které byly podány v řádném termínu. Oběžné řízení je však povolováno jen ve výjimečných případech. Rada se také seznámila s předloženým velkým projekty, o kterých se bude rozhodovat v Monitorovacím výboru programu přeshraniční spolupráce Sasko – ČR Interreg V-A.  Odborné komise k nim již daly svá stanoviska a rada svým zástupcům doporučuje tato stanoviska v Monitorovacím výboru vyjádřit. Euroregion v nadcházejícím Monitorovacím výboru budou zastupovat jeho členové, primátor Most Jan Mgr. Paparega a jednatel euroregionu Mgr. František Bína, jednatelka německé části Beate Ebenhöh a tentokrát byl Ústeckým krajem pověřen i člen rady euroregionu, starosta Jirkova Ing. Radek Štejnar. Velká diskuse, podobně jako ve všech komisích euroregionu, se rozpoutala ohledně změny Realizačního dokumentu Fondu malých projektů, který omezuje podávání opakovaných projektů. Rada se shodla na tom, že opakované projekty prohlubují přeshraniční spolupráci, zaručují její udržitelnost a malá sdružení by z přeshraniční spolupráce byla vyřazena. Jednatele česko-saských euroregionů rada vyzvala, aby se pokusili tvrdě formulované znění o opakovaných projektech  zmírnit. Rada také odsouhlasila změny v komisích. Sportovní komisi posílí místostarostka Bíliny Mgr. Zuzana Bařtipánová, v kulturní komisi nahradí dosavadní členku Mgr. Veroniku Horovou nová místostarostka Bíliny Vendula Vodičková.  

Setkání euroregionů

Členská schůze a výroční konference Pracovního společenství evropských hraničních regionů (AGEG) 2017 Badajoz, Španělsko

 Členská schůze se konala v letošním roce ve dnech 26. – 28. října na pozvání Euroregionu Alentejo Centro Extremadura ve španělsko-portugalském příhraničí. Její účastníci obdrželi komplexní přehled o stávajících aktivitách společenství AGEG, především o stavu evropské agendy. Na zasedání bylo zapotřebí zvolit nového prezidenta. Stal se jím po jednoznačné volbě Oliver Paasch, ministerský předseda německy hovořícího společenství Belgie, který se na zasedání také představil. Vlastní výroční konference projednala četná významná témata a osvětlila je z pohledu aktuální politické situace, a rovněž se zabývala panující nejistotou v EU.  Všechny relevantní informace jsou již zveřejněny na internetových stránkách AGEG.  Mnoho nových aktivit se již připravuje, a také se pro ně vytváří lobby; i německá skupina v rámci společenství AGEG chystá v příštím roce svůj aktivní příspěvek. Poslední den patřil exkurzi po úspěšných projektech hostitelského euroregionu. Mezi zástupci jednotlivých euroregionů docházelo k živé a konstruktivní výměně zkušeností, a tím výroční konference opětovně ukázala, jak je důležité, aby Evropané spolu komunikovali. Proto také pro euroregiony jsou, dnes stejně jako dříve, projekty pro setkávání lidí „people to people“ vysokou prioritou. V předvečer zasedání se konala 25. 10. konference Evropské komise ke zprávě ohledně uzavírání hranic pod názvem ”Boosting Growth and Cohesion in EU Border Regions” (zvýšení růstu a soudržnosti hraničních regionů EU). Všechny tyto velmi zajímavé informace můžete najít na následující internetové adrese: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/communications/2017/boosting-growth-and-cohesion-in-eu-border-regions

Za náš euroregion se konference zúčastnila jednatelka jeho německé části Beate Ebenhöh

Komise pro hospodářství a turistiku

Místem jednání této důležité komise se 20. 11. 2017 stala Okresní hospodářská komora v Mostě. Komise posoudila celkem čtyři projekty určené pro rozhodování v Lokálním řídícím výboru, z nichž jeden projekt, zaměřený na turistiku, doporučuje předem konzultovat s Krušnohorským turistickým svazem v Annabergu a přepracovat ho. Velmi obšírně se komise zabývala rozvojovou strategií euroregionu. Pracovní skupina pod vedením Mathiase Lißkeho připravila pro jednání již konkrétní návrh témat z pohledu komise pro hospodářství a turistiku, který doplnila Ing. Pečnerová, ředitelka OHK Most o jazykovou ofenzivu pro oblast turistiky.

Nařízení saského správního orgánu a národního orgánu ČR o opakovaných projektech se setkalo i v této komisi s nesouhlasem. Komise upozorňuje na to, že především malá sdružení by v případě, že nebudou moci projekty opakovat, své přeshraniční aktivity nemohla udržet. Právě v opakovaných projektech tkví jejich udržitelnost. V rozvoji hospodářské spolupráce komise chce pokračovat v podpoře prezentace podniků a technického vzdělávání a navázat tak na úspěšné projekty Labora a Byznys Day partnerů OHK Chomutov a Wirtschaftsförderung a turistických prezentací Tourismusverband Erzgebirge, OHK Most a IHK Chemnitz. Další jednání komise bylo stanoveno na únor 2018.

 

Rozvojová strategie euroregionu Krušnohoří v časovém horizontu 2020 až 2030 Komise pro hospodářství a turistiku Hlavní cíl: Propojení institucí zapojených do přeshraničního procesu rozvoje hospodářství

– Přeshraniční informační systém vztahující se k ekonomické situaci, demografickým trendům, trhu práce, hospodářským lokalitám a investičním příležitostem, a rovněž k turistickým nabídkám na obou stranách bezprostředně v příhraničí (euroregion).

– Zpracování společné platformy pro prezentaci hospodářského a turistického potenciálu euroregionu a propojení této platformy s regionálními institucemi. K tomu se vztahuje vytvoření organizačního systému s odpovědností za udržitelnost této platformy a za její informovanost.

– Personální posilování euroregionu také prostřednictvím institucionální podpory.

– Dvojjazyčné značení veřejných, turistických a kulturních institucí v euroregionu, a rovněž návštěvnických atraktivností pro zvýšení přitažlivosti sousedního regionu.

– Rozvoj přeshraniční mobility – jednak ve veřejné osobní dopravě, jednak v individuální dopravě.

–          Podpora výměny mládeže, zejména v oblasti profesní orientace a odborné profesní přípravy.

–    Jazyková ofenziva v oblasti turistiky

 

 

 

Kultura a mládež

Předseda německé části komise pro kulturu a mládež Euroregionu Krušnohoří Wolfgang Kalus navrhl jednání této komise na zámku Rochsburg nikoli náhodou. Představil jí totiž prostory, se kterými se počítá pro výstavu českých umělců v euroregionu v rámci projektu, který připravuje Středosaský okres. Členové komise mu nezapomněli hned na začátku jednání poblahopřát k jeho jubilejním narozeninám. V rozsáhlé diskusi se členové komise shodli, že výběr českých umělců provede saská strana na základě dosavadních partnerství a na české straně bude projektovým partnerem Městské divadlo v Mostě. Adventní koncert, který je tradičním projektem euroregionu, se uskuteční v Chomutově 9. 12. 2017, program je již zajištěn. V přípravě rozvojové strategie euroregionu navrhuje komise řadu témat, která by se do ní měla zařadit. Užší pracovní skupina se k tomuto bodu sejde a náměty připraví pro zpracování do studie. Jako obvykle měla kulturní komise nejvíce projektů k hodnocení, tentokrát jich předloženo celkem 8. Z nich bylo 6 doporučeno ke schválení, 1 projekt byl žadatelem stažen a jeden byl doporučen ke schválení oběžným způsobem po dokončení projektové žádosti. Jednání se zúčastnila nová členka komise, místostarostka Bíliny Vendula Vodičková  

Komise nesouhlasí s nařízením saského správního orgánu a českého národního orgánu, které omezuje a v konečné fázi znemožňuje podávání opakovaných projektů. Právě v oblasti kultury a partnerství měst a obcí je opakování projektů zárukou udržitelnosti, jinak hrozí jejich skončení. 

Po jednání si členové se zájmem prohlédli výstavní prostory zámku.  

Sociální komise

Pro jednání této aktivní komise 14. 11. 2017 vybrala její saská část novou budovu Krušnohorského okresního úřadu v Annabergu.  Podle ročního plánu práce byla na programu sociální práce s nezaměstnanými, ohroženými dětmi a mládeží v problematických rodinách, tentokrát na saské straně. Komise se přímo na místě při exkurzi seznámila s prací Jobcentra a s jeho úkoly, a poté následovalo podrobné seznámení s problematikou péče o děti a mládež na základě platných zákonů a předpisů. Tuto problematiku představila již krátce na posledním jednání komise v Mostě Christiane Wenner z referátu na pomoc mládeži okresního úřadu Krušnohorského okresu, ale nyní ji mohla představit za velké pozornosti českých členů komise již v celé šíři. V živé diskusi byly také porovnány systémy péče o rodinu v nouzi a německá strana pro reálnou představu připravila dokumenty o finanční podpoře v nouzi a nezaměstnanosti i se systémem kontroly proti jejímu zneužívání. Komise poté hodnotila 3 projektové žádosti do Fondu malých projektů a po podrobném projednání je doporučila, i když ve dvou případech s požadavkem o stanovení podmínek ohledně počtu účastníků a doložení potřebnosti a informovanosti. Pro rozvojovou strategii doporučila komise celou řadu témat, která shrnou a zpracují u úzkém kruhu oba předsedové, Ing.  Karel Giampaoli a Frank Reißmann. Závěrečná diskuse se soustředila na problém opakovaných projektů, které chce saský správní orgán i český národní orgán omezit. Komise shodně konstatuje, že opakované projekty prohlubují dosavadní partnerství, dokladují jeho udržitelnost a vždy se na nich podílejí noví účastníci. Oba jednatelé byli pověřeni spojit se s dalšími euroregiony a zasadit se o možnost podávání opakovaných projektů.