Sportovní komise

Viceprezident Okresního sportovního svazu Krušnohorského okresu a předseda komise německé části komise Dietmar Bastian pozvali začátkem března členy Sportovní komise na jejich první jednání 7. 3. 2018 do Annabergu.  Sportovní svaz Krušnohoří informoval o přípravě společných zimních sportovních her v roce 2018, které se budu konat v Oberwiesenthalu. Žadatelem je Sportovní svaz a projektovým partnerem Sportklub 2000. Bude tím navázáno na zimní sportovní hry, které pořádal euroregion v letech 1997 a 1998 v Oberwiesenthalu a Nassau. Podílet se na nich budou tentokrát i sportovci z Euroregionu Elbe/Labe. Kromě sportovních disciplín, jako sjezd, závod na běžkách, biatlon a snowbording, půjde ale především o interkulturní výměnu mládeže. Proto bude do projektu zapojena i kulturní komise, aby se podílela na mimosportovním kulturním doprovodu sportovních soutěží. Cílem sportovních her, které se uskuteční ve dnech 15. – 17. března 2019 na Fichtelbergu a Klínovci, je bližší seznámení se se zimními sporty a také možnost umožnit všem dětem lyžování. Okresní sportovní svaz Střední Sasko naopak zorganizuje letní sportovní hry euroregionu. Na jednání hodnotili členové komise 3 projekty. Byly to projektové záměry basketbalového turnaje partnerů Louny a Freiberg, závody dračích lodí partnerů Most a Marienberg a  Letní pochod přes hranice, který podal Sport Club 2000 se svým  partnerem Chorensemble Oberwisenthal. Všechny projekty byly komisí doporučeny.

Sociální komise v Chomutově

Tentokrát jednala tato komise dne 6. března 2018 pod vedením svého předsedy Ing. Giampaoliho v Sociálním centru Písečná v Chomutově, které provozuje příspěvková organizace města Chomutov – Sociální služby Chomutov. V úvodu se na exkurzi komise seznámila s činností tohoto centra, s jeho poradenstvím i s místním azylovým domem pro matky s dětmi. V blízké budoucnosti se počítá s jeho přestavbou a rozšířením i pro rodiny v nouzi, informovala ředitelka Sociálních služeb Chomutova Mgr. Tölgová, dlouholetá členka komise. Po seznámení se stavem Programu Interreg V-A, a především s Fondem malých projektů, se zabývala komise projektovou žádostí Mateřského centra Oberwiesenthal s jeho projektovým partnerem ZUŠ Ostrov a doporučila ho ke schválení. Komise podporuje projektové záměry mostecké charity v oblasti setkávání v sociální práci a K-Center v drogové prevenci. Důležitým bodem byla rozvojová strategie euroregionu, kterou zpracovala úzká skupina. Na jednání ji představil předseda německé části komise Frank Reißmann a komise s ní vyjádřila souhlas. Hlavním motem je zde téma žít, bydlet a pracovat v Euroregionu Krušnohoří, aby se stal přitažlivým místem, ze kterého se neodchází. V obsáhlé diskusi na závěr jednání si členové komise vyměnili zkušenosti se sociálními dávkami, podporou bydlení a s dluhovou problematikou.

Příští jednání se uskuteční 23. 5. 2018 na saské straně a jeho hlavním bodem bude integrace znevýhodněné mládeže do normálního života.

Rada v Duchcově

V úvodu jednání rady 2. 3. 2018 představil starosta Duchcova, člen Rady Euroregionu Krušnohoří Mgr. Zbyněk Šimbera, úspěšný rozvoj svého města od posledního jednání rady v Duchcově. Obzvláště rekonstrukce náměstí a parkoviště radu potěšila. Po analýze práce odborných komisí rada přistoupila na návrhy předsedů ke změnám v jejich složení. Podrobně se poté rada zabývala přípravou Lokálního řídícího výboru ve Fondu malých projektů, který se uskuteční 14. 3. 2018. Podrobně se seznámila s hodnocením navržených projektů v odborných komisích a souhlasí s jejich stanovisky. Za Fond malých projektů cítí rada velkou zodpovědnost, protože euroregion tento fond spravuje. Hlavním bodem jednání rady v Duchově byla organizační příprava valné hromady. Rada vyslechla zprávu o hospodaření s návrhem rozpočtu 2018 do valné hromady a vyjádřila s nimi souhlas. Na duchcovském jednání se představili zástupci Místní akční skupiny MAS Naděje a rada se s nimi dohodla na spolupráci. Forma spolupráce bude dořešena na příštím jednání. Stejně jako v Lounech byla velká část diskuse věnována odpadovému hospodářství a energetice, do které se aktivně zapojila Ing. Monika Zeman z Ústeckého kraje. Závěr patřil exkurzi v duchcovském zámku, kterou pro členy rady připravil starosta Šimbera. Exkurze to byla velmi zajímavá, i když pořád v nekončícím mrazu.

Kultura a mládež

V Bílině se na radnici sešli 1. března 2018 členové komise pro kulturu a mládež ke svému dalšímu jednání. Nová místostarostka Bíliny Vendula Vodičková, nová členka komise, představila v úvodu historii a rozvoj města. Jako obvykle měli členové komise k hodnocení nejvíce projektů ze všech komisí, tentokrát jich bylo sedm. Komise všechny projektové žádosti detailně posuzovala a doporučila je s drobnými připomínkami ohledně nákladů na vybavení ke schválení v Lokálním řídícím výboru. Seznámila se také s aktuálním stavem Fondu malých projektů a česká strana vznesla dotaz, proč se na saské straně podává méně projektů. Dozvěděla se, že důvodem jsou rozdílné předpisy, které jsou na saské straně komplikovanější, a proto si mnoho potencionálních žadatelů vyhledává i jiné programy. Podrobně se také členové komise zabývali rozvojovou strategií euroregionu a vytvořili pracovní skupinu pod vedením obou předsedů, která do ní zpracuje návrh témat.  Na závěr Vendula Vodičková provedla komisi radnicí a doprovodila ji i na věž. Příští jednání komise bylo stanoveno na 24. května na saské straně.

Životní prostředí a regionální plán

Tématem jednání této aktivní komise 28. února 2018 byla na přání německé strany problematika další těžby hnědého uhlí v Podkrušnohoří a rekultivace. Nebylo náhodou, že pro jednání vybrala česká strana město Horní Jiřetín, kterému dlouho kvůli zásobám uhlí hrozil zánik, podobně jako mnohým severočeským obcím. Starosta Horního Jiřetína Ing. Vladimír Buřt představil za velkého zájmu historii a současnost svého města a zámku Jezeří. Horní Jiřetín byl v šedesátých letech určen k demolici, byla vyhlášena stavební uzávěra a jeho rozvoj ustal. Po stanovení limitů těžby v roce 1991 a po jejich potvrzení v roce 2015 se město znovu dynamicky rozvíjí. 

RNDr. Jan Burda Ph.D. z Výzkumného ústavu hnědého uhlí v Mostě vysoce profesionálně vysvětlil nejen problematiku pokračování těžby, ale i perspektivy energetiky po jejím ukončení. Představil přehled těžby na mapovém podkladě, pomocí grafů a konkrétních čísel představil i spotřebu uhlí a horizont ukončení těžby. Německá strana předala své zkušenosti z odstavení atomových elektráren a s ukončováním těžby uhlí. Docházelo tam ke stejným diskusím, ale nad atomovou energií zvítězila zatím ta větrná. V diskusi se také otevřelo téma rekultivací – zaplavování povrchových šachet v Lužici nebylo úspěšné, ujíždějí tam svahy, avšak u Lipska jsou lepší půdní podmínky a toto nebezpečí tam nehrozí. Na české straně jsou obavy, že zaplavení povrchového dolu po těžbě povede k podmáčení svahů pod zámkem Jezeří. V Německu i v ČR vlastní důlní pozemky státní firmy, které jsou zodpovědné za rekultivace. U nás je to Palivový kombinát Ústí, s. p., se kterým máme v euroregionu velmi dobré zkušenosti. Komise probrala také rozvojovou strategii euroregionu. Za komisi ji perfektně připravili její členové Dr. Uhlig, Dr. Reinhold a Dr. Roth.

Závěr patřil výstupu v mrazivém počasí nad zámek Jezeří s výhledem na povrchové doly pod zámkem. S doprovodem a s komentáři starosty Ing. Buřta si odtud členové komise mohli udělat představu o rozsahu těžby.

 

Muzea a kulturní památky

Jednání komise muzea a kulturní památky se uskutečnilo 27. 2. 2018 v Oblastním muzeu v Mostě a bylo spojeno s výstavou Svět kachlových kamen, jehož konference byla i projektem ve Fondu malých projektů, který podal Ústecký kraj a mostecké muzeum ho nyní realizuje. Jednání řídil místo onemocnělého předsedy české části komise Mgr. Soukupa jeho zástupce Mgr. Jiří Šlajsna. V komisi se představili její noví členové. Za odstoupivšího ředitele chomutovského muzea Ing. Stanislava Děda se přestavila jeho nástupkyně Mgr. Markéta Prontekerová a komisi posílila Erika Wünsch z muzea DIE WEBEREI v Oederanu, známá z mnoha česko-saských projektů. Po odstoupení předsedy německé části komise Dr. Ulricha Thiela převzal jeho funkci Wolfgang Blaschke, vedoucí muzea v Annabergu. Komise odborně posoudila projekt Muzejní noc, podaný Marienbergem s jeho projektovým partnerem obecně prospěšnou společností Podkrušnohorské technické muzeum v Mostě a doporučila ho ke schválení. Podrobně se také zabývala rozvojovou strategií euroregionu a zvolila pracovní skupinu, která do ní připraví náměty. Za českou stranu je to Markéta Prontekerová a za saskou Wolfgang Blaschke. Jednání zakončila komise neformální výměnou zkušeností a mnoha smysluplnými náměty do strategie. Na závěr následovala za velkého zájmu členů zajímavá exkurze světem kachlových kamen za odborného doprovodu Jiřího Šlajsny. Příští jednání komise se uskuteční 14. 5. 2018 na saské straně.

Hospodářství a turistika

Na svém první zasedání v letošním roce se sešla komise pro hospodářství a turistiku 26. února 2018 v sídle Regionální průmyslové a obchodní komory Erzgebirge v Annabergu.  Po aktuálních informacích o realizaci programu Interreg V-A a Fondu malých projektů komise hodnotila projekty určené při rozhodování Lokálního řídícího výboru. Dva projekty doporučuje přepracovat a upřesnit, dva jednomyslně doporučuje k přijetí. Dr. Ulrich Bobe přednesl zprávu o realizaci velkého projektu TRANS³Net – Kooperation Sachsen-Tschechien-Polen. Propojení vědy a průmyslu, transfer technologií a zapojení mnoha partnerů z univerzit a praxe vyvolalo značný zájem. Členové komise byli vyzváni, aby se dalších aktivit zúčastnili, ostatně předseda komise Mathias Lißke je se svou společností jeho významným partnerem. Jednatelé informovali komisi také o postupu přípravy rozvojové strategie, která bude po zahrnutí témat z jednotlivých komisí zpracována formou projektu. Jednání této aktivní komise bývá téměř vždy spojováno s odbornou exkurzí. Tentokrát vybral její předseda Lißke firmu A-FORM AG v Mildenau. Tato moderní firma je zaměřena na zpracování plastů, vyrábí přesné tlakové vstřikovací zařízení a formy na jejich zpracování, a současně je zde nejen testuje, ale vyrábí na nich celou řadu komponentů ponejvíce pro automobily. Úzkostlivě dodržuje ve výrobě naprostou přesnost. Firma má celou řadu zahraničních partnerů, s těmi českými je velmi pokojena.

Euroregiony a Komise pro zahraniční vztahy

Zasedání Komise pro zahraniční vztahy Ústeckého kraje se 19. února 2018 zúčastnili zástupci obou euroregionů v Ústeckém kraji, Krušnohoří i Labe. Komise zhodnotila své dosavadní aktivity a projednala možnost spolupráce s některým francouzským regionem. Spolu se zástupci euroregionů se komise jednomyslně shodla na tom, že nejvhodnější by byl region na francouzsko-německé hranici s podobným průmyslem, kde by byla možná i výměna zkušeností z přeshraniční spolupráce. Komise se obrátí na velvyslanectví Francie s žádostí o pomoc při vyhledávání takovéhoto vhodného regionu. Po prezentaci Euroregionu Krušnohoří následovala prezentace Euroregionu Labe, kterou uvedl jeho ředitel Vladimír Lipský. V následné diskusi vyjádřili členové komise záměr užšího jednání obou euroregionů s představiteli Ústeckého kraje a příslušných saských okresů.

Starostové Litoměřicka

Na zasedání starostů Litoměřicka dne 16. 2. 2018 v Třebívlicích byli pozvání zástupci Ústeckého kraje, Ministerstva vnitra ČR a jednatel Euroregionu Krušnohoří. Starostové se zde seznámili s novým zákonem na ochranu osobních údajů. Starostové tento zákon nevítají, zdá se jim velmi komplikovaný, a především ve školách jsou proti němu výhrady. Hejtman Bubeníček představil aktuální aktivity kraje a jeho možnosti dotací, o čemž se pochopitelně rozvinula bohatá diskuse. Politika kraje, a především samotného hejtmana, se zde setkala s velmi kladným ohlasem, což zdůraznil Josef Seifert, emeritní starosta Třebívlic, který jednání moderoval. Velmi zajímavá byla diskuse o a legislativních změnách v odpadech, kterou vedl M. Pech z Ministerstva vnitra ČR. Předmětem diskusí byl také Program obnovy venkova a soutěž „Vesnice roku 2018“. Problematiku Euroregionu Krušnohoří uvedl opět Josef Seifert, dlouholetý člen rady tohoto sdružení, a vyzdvihl práci jeho finanční manažerky a jeho projektové manažerky, které jsou k žadatelům velmi vstřícní, vždy ochotní pomoci a jejich odborné konzultace jsou na vysoké profesionální úrovni. Jednatel Euroregionu Krušnohoří prezentoval práci tohoto sdružení a zodpovídal na četné dotazy. V současné době jsou členy Euroregionu Krušnohoří tyto obce a města Litoměřicka: Libochovice, Křesín, Podsedice, Třebenice, Třebívlice, Lkáň a Svazek obcí INTEGRO.