Rada v Brandově

Na pozvání starosty Brandova Jiřího Mooze se rada sešla 26. května 2017 v této obci. Jako hosté se jednání rady zúčastnila starostka Hory Sv. Kateřiny Hana Řebíková a pozvání přijal i místostarosta Obrnic Stanislav Zaspal. Rada přijala na začátku svého jednání návrhy města Mostu na změny v komisích. Do sportovní komise byla zvolena Lenka Srbková, referentka sportovní činnosti Magistrátu města Mostu a do dopravní komise nastoupí Ing. Jaroslav Mareš – vedoucí Odboru správních činností Magistrát města Mostu.

Velmi podrobně se rada zabývala výsledky rozhodování Lokálního řídící výboru Fondu malých projektů, za který cítí, jako jeho správce, velkou odpovědnost. Předseda Euroregionu Krušnohoří Ing. Hlinka konstatoval, že výsledky plně odpovídají stanoviskům odborných komisí. Členové rady doporučili Společnému sekretariátu Lokálního řídícího výboru, aby s odkazem na stanovy v době podávání projektů nebyly akceptovány projektové žádosti pouze v jedné jazykové verzi. Dále členové rady upozornili na značné rozdíly v nákladech na překlady projektových žádostí. Důležitým bodem jednání byl návrh na udělení Ceny Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci. Rada se přikolonila k návrhu německé strany a cenu obdrží Petr Fišer a Heinz Lohse, představitelé dvou dlouhodobě spolupracujících spolků. Jsou to Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří a spolek Heimatgeschichtsverein Rechenberg-Bienenmühle e.V. Cena bude předána na oslavě 25. jubilea Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge ve Vejprtech 17. června 2017. Na závěr jednání si členové rady se zájmem prohlédli čerstvě rekonstruovaný kulturní dům a renovovaný místní kostel. Při procházce Brandovem ocenili dynamický rozvoj této obce v posledních letech.

Lokální řídící výbor schválil 27 projektů

Toto společné rozhodovací grémium pro Fond malých projektů v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A na svém zasedání 24. května 2017 ve Freibergu obdrželo k rozhodování celkem 28 projektů. Za Centrum pro regionální rozvoj se zúčastnila Ing. Klognerová a za saský správní orgán Yvonne Schönlein. Obě přispěly svou odborností k odpovědnému rozhodování výboru. Celkem bylo schváleno 27 projektů, z toho českých za 126 531 EUR, saských za 161 856 EUR. Jeden saský projekt nedosáhl stanovenou hranici 50 bodů, a proto nebyl do rozhodování zařazen. Jeden projekt byl odsouhlasen k hlasování per rollam. Velký počet schválených projektů svědčí o dobré práci projektových a finančních manažerek, které s žadateli projekty předem podrobně konzultovaly.
Fond malých projektů, který spravuje a administruje Euroregion Krušnohoří, je projektem v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A a podporuje přeshraniční spolupráci Saska a ČR do roku 2020. Ročně má každá strana euroregionu k dispozici průměrně 230 000 EUR. Celkem ještě zbývá v současném programovém období téměř milion a půl EUR. O přidělení dotace rozhoduje česko – saský společný Lokální řídící výbor s celkovým počtem 16 hlasujících členů a 7 členů je s hlasem poradním. Projekty byly posouzeny v odborných komisích euroregionu a jejich názory byly plně zohledněny. Jednání výborně tlumočila, jako obvykle, Luise Zelenková. Další Lokální řídící výbor se uskuteční 6. 9 .2017 v Mostě, projektové žádosti je třeba podat do 19.7. 2017.


Přehled schválených projektů 24.5.2017

Euroregiony v Lichtenštejnském paláci

Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze oslavila páté výročí svého vzniku. Při této příležitosti pozval 23. května 2017 ministerský předseda Svobodného státu Sasko Stanislav Tillich do Lichtenštejnského paláce v Praze na přátelské setkání a recepci přátele česko-saské přeshraniční spolupráce. Zúčastnila se ho celá saská vláda, která zde zorganizovala své výjezdní zasedání a pozvání přijal i předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka. Za náš euroregion byli pozváni předseda Ing. Jiří Hlinka a jednatel Mgr. František Bína a za německou stranu jeho jednatelka Beate Ebenhöh.

Kontaktní kancelář se za dobu své existence stala výkladní skříní Saska v České republice. Prezentuje zde mnohostrannost Svobodného státu Sasko ve všech oblastech, podporuje společenskou angažovanost spolků a institucí, napomáhá při navazování vztahů, a rovněž je aktivní v oblasti hospodářství a turistiky. Úkolem kanceláře je také iniciovat nové projekty. Euroregiony oceňují především její snahu o prohlubování dosavadní velmi úspěšné česko-saské spolupráce.

Sociální komise v chráněné dílně

Sociální komise v chráněné dílně

Tentokrát se sociální komise sešla 18. května 2017 na pozvání zástupce zemského rady Jörga Höllmüllera v chráněné dílně Roßweiner Werkstätten, patřící Diakonii Döbeln e.V. ve městě Hartha. Tato chráněná dílna patří mezi nejúspěšnější v Sasku. Komise se o tom hned na začátku svého jednání přesvědčila na obsáhlé exkurzi, na které členy komise provázel jednatel chráněné dílny Richter. Exkurzi opět výborně tlumočil Mgr. Blahoslav Číčel z Diakonie Most. Komise poté od obou jednatelů vyslechla aktuální informace o programu Interreg V-A a kladně ohodnotila projektovou žádost spolupráce seniorů pro rozhodování Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů. Podle usnesení z posledního jednání se komise podrobně zabývala problematikou drogové závislosti, kterou z pohledu saské strany představili saští kolegové Creutz a Gröll. Komise se také zabývala návrhy svých projektových námětů do rozvojové strategie euroregionu. Po obsáhlé diskusi se na návrh předsedy německé části komise Franka Reißmanna shodla na tématu „Žít a pracovat a bydlet v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge“. Na konkrétním zpracování problematiky životních podmínek, přeshraničního zaměstnávání a bydlení se sejde úzká pracovní skupina. Sociální komise, která se občas schází zcela neformálně se svým českým předsedou Ing. Karlem Giampaolim, se shodla na společné účasti na jubileu euroregionu ve Vejprtech 17. 6. 2017.

 

.

Projekt dvou euroregionů

Město Horní Slavkov v Euregiu Egrensis vzniklo na základech hornických osad ve 14. století a  největší rozmach díky bohatství nerostů zaznamenalo v 16. st., kdy patřilo k největším producentům cínu na světě a tím k nejvýznamnějším horním městům Českého království. Město Ehrenfriedersdorf v Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří se svou 750-ti letou historií hornictví řadí mezi tradiční hornická města Krušnohoří, kde se nachází nejstarší cínový důl v Německu, který v současnosti slouží k prohlídkám. Projekt inicioval Ing. František Titl, člen hospodářské komise Euroregionu Krušnohoří. Hlavní náplní je setkání českých a německých odborníků formou dvoudenního workshopu na téma povrchová vodní díla a jejich význam pro vodní hospodářství z pohledu historiků hornictví, hydrogeologů, vodohospodářů, ekologů, včetně terénní praktické ukázky rekonstruovaného vodního díla na území Ehrenfriedersdorfu. Cílem je ovšem také posílení přeshraniční turistiky v obou městech. Široká veřejnost se o workshopu dozvídá z propagačních materiálů a díky výstupu, kterým je  dvoujazyčný sborník s diskutovanými tématy. Workshop se uskutečnil 17. května 2017 v Ehrenfriedersdorfu a byl spojen s velmi zajímavými exkurzemi do jeho okolí. Exkurze pokračovala i následující den.

Komise pro hospodářství a turistiku v Chomutově

Tato důležitá komise se dne 15. 5. 2017 sešla v sídle chomutovské OHK a hodnotila projekty pro Lokální řídící výbor a připravila své náměty do rozvojové strategie euroregionu. K hodnocení měla tentokrát 6 projektů, které posuzovala velmi pečlivě. Všechny projekty doporučila, ale dva bez priority. Pro rozvojovou strategii se komise vrátila k námětu z minulého jednání a navrhuje přeshraniční provázanost turistických organizací, výměnné pobyty učňovských škol a pravidelné zpravodajství o hospodářských údajích na obou stranách hranice. Toto zpravodajství by mělo navázat na předchozí projekt Nové výzvy, který podchytil statistické údaje o hospodářském vývoji v euroregionu, ale zamýšlené zpravodajství by mělo být soustavně aktualizováno.  Ke konkrétnímu zpracování se sejde za měsíc v Chomutově užší skupina komise složená z hospodářských komor, saských okresů a Ústeckého kraje. Ředitelka OHK Chomutov, Ing. Ivana Košanová, seznámila komisi s návrhem dvou projektů a požádala členy komise o jejich názor. Jedná se o síťové propojení obcí na obou stranách novou informační technologií. Předseda německé části komise Mathias Lißke navrhl podpořit projekt Digitální informační terminál na náměstí v Marienbergu, který komise pro kulturu a mládež nedoporučila. Tento malý projekt by mohl být východiskem a vzorem pro síťové propojení dalších obcí. Dalším navrhovaným projektem je Krušnohorský Byznys Day, jehož cílem je setkání zástupců obcí, podnikatelů a všech komisí euroregionu, výměny zkušeností, spolupráce apod. s doprovodným programem např. o vývoji tzv. chytrých technologií. Členové komise se živě zajímali o oslavu jubilea Euroregionu Krušnohoří 17. června ve Vejprtech a o udělení Ceny za vynikající přeshraniční spolupráci, která je s ní spojena. Jednání komise se zúčastnila nová zástupkyně OHK Most, její ředitelka Ing. Jiřina Pečnerová a Ing. Janu Nedrdovou z Krajského úřadu Ústeckého kraje zastoupil její kolega Lukáš Vostrý. Další jednání komise je plánováno 28. srpna 2017 na saské straně.

Komise pro životní prostředí a regionální plán

Tentokrát si naplánovala tato aktivní komise jako téma ochranu přírody v Krušných horách. Předseda německé části komise Gernd Dalke proto pozval členy komise 11. května 2017 do centra ochrany přírody Naturschutzzentrum Erzgebirge v Dörflu, místní části obce Schlettau. Toto centrum je v euroregionu známé z četných velkých i malých projektů, v živé paměti jsou oblíbené zdejší ekokempy a vzdělávací akce. Vedoucí Naturschutzzentrum Erzgebirge Claudia Pommer informovala podrobně o jeho současných aktivitách. Centrum je zapojeno do velkého česko-saského projektu Pestrý-Bund v programu Interreg V-A, projektovým partnerem je Schola Humanitas. Dále je zapojeno do mnoha dalších vzdělávacích projektů i do konkrétních prací na ochranu přírody a připravuje nový projekt s Podkrušnohorským zooparkem v Chomutově. Odbornou tématiku výborně překládal Ing. Tomáš Kropáček. Po aktualitách z programu Interreg V-A se komise zabývala svými dalšími záměry, které by měly doplnit připravovanou rozvojovou strategii euroregionu. Předseda české části komise Dr. Jiří Roth navrhl analýzu dosavadních projektů v oblasti životního prostředí se stanovením priorit a německá strana navrhla do příštích jednání zařadit problematiku lesů a zvěře. Dalšími náměty jsou také využití odpadů jako alternativních paliv, naučné stezky, spolupráce botaniků. Komise se sejde v srpnu v chomutovské ZOO a v listopadu pak na německé straně.   Závěr jednání patřil detailní exkurzi v centru ochrany přírody Naturschutzzentrum Erzgebirge.

 

 

 

    

 

Memoriál Karla Raise

Tradiční Memoriál Karla Raise 2017 se uskutečnil po důkladné přípravě v sobotu 6. května opět v Lounech za velké účasti sportovců i diváků z Čech, Saska, ale i z jiných zemí. Přihlášeno bylo na 200 sportovců. Soutěže probíhaly v několika disciplínách, jako byl např. silniční běh, závod vozíčkářů, závod na kolečkových bruslích či štafetový běh 5 x 3 km.  Závěr a vyhodnocení s předáním cen proběhlo v areálu lounského Výstaviště při odpoledním posezení a bylo spojeno i s vyhlášením výsledků hendikepovaných sportovců.  Pro širokou veřejnost byl připraven doplňkový program s lidovým během a soutěžemi pro děti. Celá sobota byla dnem plným pohody pro celou rodinu.

Sport v Lounech

Tentokrát jednala sportovní komise 3. května 2017 v příjemném prostředí Minipivovaru U LetňákuLounech. Toto město je sportem proslavené nejen z projektů. Na zahájení to uvedl i starosta Loun Radovan Šabata, který se jednání zúčastnil, což přítomní velmi ocenili.

Komise se zabývala návrhy tří projektů v oblasti sportu a po podrobném posouzení je doporučila k přijetí. Důležitým bodem jednání byly záměry komise do rozvojové strategie Euroregionu Krušnohoří. Komise se shodla, že sportovní hry dvou euroregionů, které se konaly v loňském roce, by se měly stát tradicí a konat se střídavě v obou euroregionech. Proto se jednání zúčastnily i zástupkyně Euroregionu Elbe/Labe. Na lounském jednání byl spolu s nimi dojednán termín společných her v září, místo konání Drážďany a stanoveny byly druhy sportu – kopaná, lehká atletika a volejbal. Manažerka Drážďanského sportovního svazu Denise Lehmann připraví projekt do Fondu malých projektů a návrh rozpočtu a pomůže jí Viera Richter z jednatelství německé části Euroregionu Elbe/Labe. Jednatelství našeho euroregionu s nimi bude samozřejmě úzce spolupracovat. Podrobnosti her budou dojednány 27. června na příštím jednání komise v Drážďanech. Námětem dalších společných her by mohly být zimní sporty.

Komisi opouští Marta Dorňáková z Mostu a místo ní je navržena Lenka Srbková z mostecké radnice, kde je referentkou sportovních činností. O jejím členství rozhodne Rada Euroregionu Krušnohoří 26. května v Brandově. Po delší nemoci se práce v komisi aktivně opět ujal Antonín Beneš, který je i členem rady.   

Rada na Červeném Hrádku

Rada Euroregionu Krušnohoří se tentokrát sešla 28. dubna 2017 na oblíbeném zámku Červený Hrádek v Jirkově. Když zámek kdysi  procházel rekonstrukcí, usiloval tehdejší předseda Euroregionu Krušnohoří, jirkovský místostarosta Jiří Leitner, aby zde měl euroregion své sídlo. Sice k tomu nedošlo, ale zámek se přesto stal místem častých jednání komisí euroregionu i rady. Na svém jednání se rada zabývala přípravou nadcházejícího Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů, návrhy Ceny Euroregionu Krušnohoří, jubilea 25 let euroregionu, schválenými velkými projekty a problematikou vzdělávání.  Velmi podrobně se rada zabývala projekty z oblasti mládeže a kultury, které posuzovala její odborná komise 25. 4. právě zde. Využila přítomnosti předsedy komise Václava Hofmanna, který stanoviska komise vysoce profesionálně okomentoval. Po delší diskusi se rada se stanovisky komise shodla. Seznámila se poté s dosavadními pěti návrhy na udělení Ceny za vynikající přeshraniční spolupráci a rozhodla se k nim vrátit na svém příštím jednání v Brandově 26. května, protože do 22. května je možné ještě nové návrhy podávat. Také diskutovala o schválených velkých projektech a vyjádřila nespokojnost s tím, jak rychle jsou prostředky čerpány a na mnohé projekty již prostředky nezbývají, ač je program do roku 2020. Pro euroregion je prioritou vzdělávání. Jeho začlenění do struktury komisí euroregionu bylo důležitým bodem zasedání. Jednateli bylo uloženo, aby zjistil zájem na saské straně a podle toho bude vytvořena buď samostatná komise či subkomise v komisi pro kulturu a mládež.

Závěr jednání patřil exkurzi v zámku, především právě zrekonstruovanému rytířskému sálu. Exkurzí provázeli starosta Jirkova Radek Štejnar, člen rady euroregionu, a ředitel zámku Bedřich Fryč.