Lokální řídící výbor schválil 5 projektů

Toto společné rozhodovací grémium pro Fond malých projektů v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A na svém zasedání 12. září 2018 v Mostě obdrželo k rozhodování celkem 7 projektových žádostí. Schváleno bylo 5 projektů a 2 projekty byly většinou hlasů zamítnuty. Znovu se ukazuje, jak důležité je navržené projekty předem konzultovat s finanční a projektovou manažerkou. Za Centrum pro regionální rozvoj ČR se zasedání zúčastnila Ing. Lenka Klognerová a za saský Správní orgán Kooperačního programu Česko-saské spolupráce Interreg V-A její nejvyšší představitel a předseda Monitorovacího výboru Dr. Roger Mackeldey. Fond malých projektů, který spravuje a administruje Euroregion Krušnohoří, je projektem v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A a podporuje přeshraniční spolupráci Saska a ČR do roku 2020. Ročně měla každá strana euroregionu k dispozici průměrně 230 000 EUR. V současném programovém období zbývá na české straně již jen omezený objem financí (61 000 EUR), poněkud více finančních prostředků zbývá na saské straně (660 000 EUR). O přidělení dotace rozhoduje česko – saský společný Lokální řídící výbor s celkovým počtem 16 hlasujících členů a 7 členů je s hlasem poradním. Projekty byly posouzeny v odborných komisích euroregionu a jejich názory byly většinou zohledněny. Jednání výborně tlumočila, jako obvykle, Luise Zelenková. Členové Lokálního řídícího výboru nezapomněli ale ani na narozeniny svého člena, mosteckého primátora Mgr. Jana Paparegy. Informace o Fondu malých projektů naleznete na našich stránkách http://euroreg.cz 

Schválené projekty LŘV 12.9.2018

 

Životní prostředí

Ing. Monika Zeman, zástupkyně ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje pro výkon přenesené působnosti a vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, zorganizovala společné jednání komise pro životní prostředí a regionální plánování Euroregionu Krušnohoří s Výborem životního prostředí zemědělství a rozvoje venkova Ústeckého kraje. Podnětem byl jejich společný zájem o průběh hydrické rekultivace po těžbě na Mostecku a stížnosti na pachové zátěže v příhraničí. Oba tyto subjekty, usilující o zdravé životní prostředí v nadregionálním měřítku, se proto sešly 6. září 2018 v Mostě a jejich členové společně absolvovali vysoce odbornou exkurzi na rekultivovaném jezeře Most pod vedením Ing. Miroslava Seidla z Palivového kombinátu Ústí. Ten také zodpovídal množství dotazů saských i českých účastníků. Všichni pak měli možnost se zúčastnit i průzkumu stavu ryb a jejich druhové skladby. Analýza odebraných vzorků ukázala opět na velmi dobrou kvalitu vody jezera.  

V druhé části společného jednání se členové obou subjektů seznámili v mosteckém muzeu s realizací projektu OdCom – Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji – příspěvek k analýze příčin a zjišťování zdravotních následků. Projekt je realizován s podporou Evropské unie, konkrétně z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Přednášející Anja Zscheppang a Martin Otto, zástupci leadpartnera – Technické univerzity v Drážďanech, představili postup prací a současný stav výzkumu. Jedná se zatím o výstupy ze tří monitorovacích stanic, dotazníkových akcí a telefonických interview, s cílem shromáždit data.  Stížností na pachovou zátěž na saské straně v posledních letech údajně ubývá. Celkem se dá říct, že spokojenost se stavem ovzduší po rozsáhlých investicích v devadesátých letech je na české straně větší než na saské straně. V diskusi doplnila MUDr. Eva Rychlíková postup prací na české straně v tomto společném projektu a podrobně vysvětlila používané metody zdravotnického výzkumu na české straně. Účastníky diskuse překvapila malá informovanost obyvatelstva. V Sasku např. 58 % obyvatel neví, kam se v případě pachové epizody obrátit, ze zbylé části využilo tuto možnost jen 9 občanů.  V Mostě se v roce 2000 slavnostně otevřelo Ekologické centrum pro Krušnohoří, které bylo založeno právě pro tyto účely. Zástupce ekologického centra ale na tomto důležitém jednání chyběl. Právě do ekologického centra by ale měl směřovat společný projekt informovanosti. Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří pověřila proto svého předsedu, Dr. Jiřího Rotha, aby se obrátil na vedení společnosti VÚHU, protože ekologické centrum je jeho součástí.  Jednání v muzeu výborně tlumočila Mgr. Petra Polesná.

Česko – saská setkávání

Tento projekt je podpořen z programu na podporu přeshraniční spolupráce v kooperačním programu Česká republika-Sasko 2014 – 2020 ve Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge

Projekt Česko – saské návštěvy byl zakončen 3. září workshopem ve zcela zaplněném konferenčním sále na nedalekém saském zámku Augustusburg. Účastníky workshopu zde seznámila Ing. Jiřina Pečnerová, ředitelka Okresní hospodářské komory Most, která je leadpartnerem, s dosavadní realizací projektu. Projektovým partnerem je Průmyslová a obchodní komora Chemnitz, kterou zde zastupovali Dietmar Richter a Michaela Holá.  Oni také workshop na saské straně připravili. Po úvodních slovech následovaly prezentace dalších partnerů, zapojených do projektu a nebyly to jen turistické spolky, svazy a destinační agentury, ale byli to i zástupci samospráv Wolkensteinu a Augustusburgu, které mají s rozvojem turistiky hodně zkušeností. Na workshopu byly také představeny úspěšné velké i malé projekty v oblasti turistiky. O jejich podpoře z prostředků EU a o možnostech podávání projektů ve Fondu malých projektů informoval přítomné na přání pořadatelů jednatel Euroregionu Krušnohoří. Partneři projektu a četní hosté se shodli na další vzájemné spolupráci a provázanosti. Znovu se prokázalo, že spojení turistických spolků a jejich aktivit v Krušnohoří, které na saské straně zastřešuje turistický svaz Touristmusverband Erzgebirge, je vhodným námětem i pro českou stranu. Dále se účastníci shodli na tom, že je třeba více turistické cíle a atraktivity propagovat, nabízet je společně a vytvářet podmínky pro vícedenní turistiku, kombinovanou v obou částech euroregionu.

Pro odborníky v cestovním ruchu byla součástí workshopu velmi zajímavá, podnětná a podrobná exkurze. Zámek Augustusburg byl saskou stranou velmi vhodně vybrán, spolu s výstavou motocyklů patří mezi největší saské turistické atraktivity a ročně ho navštíví více něž 250 000 hostů

Kriminálky cestou vlakem

Tento projekt je podpořen z programu na podporu přeshraniční spolupráce v kooperačním programu Česká republika-Sasko 2014 – 2020 ve Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge

Již 8. září 2018 se uskuteční četba kriminálek na úzkokolejce Fichtelbergbahn. Četba je jedinečný, inspirující zážitek, a proto také píší čeští a saští autoři své krátké kriminální příběhy z Krušnohoří. Aby Vám je ještě více přiblížili, budou naši krušnohorští autoři prezentovat své literární novinky cestou vláčkem na úzkokolejce Fichtelbergbahn. Můžete se těšit na den plný napětí a vychutnat si náladovou a zemitou hudbu.  Svá díla Vám budou číst Thomas Häntsch a Rüdiger Kempt, hudební doprovod zajistí Franz Severa z Nejdku. Nenechte si ujít jedinečnou symbiózu romantické jízdy vláčkem taženým parní lokomotivou s napínavou četbou kriminálních příběhů

Odjezdy vlaků

  1. Tour: 10.15 – 11.15 Uhr Kurort Oberwiesenthal – Cranzahl
  2. Tour: 11.32 – 12.34 Uhr Cranzahl – Kurort Oberwiesenthal
  3. Tour: 13.30 – 14.34 Uhr Kurort Oberwiesenthal – Cranzahl
  4. Tour: 15.07 – 16.09 Uhr Cranzahl – Kurort Oberwiesenthal

Ceny

Jízdenka na Fichtelbergbahn podle platných tarifů

Doporučujeme objednat se na tel.: 0049  37348 151-0

či na  E-Mail info@fichtelbergbahn.de

Rada jednala na Červeném Hrádku

Jednání Rady Euroregionu Krušnohoří na Červeném Hrádku je pro její členy vždy nejen příjemné, ale i podnětné. Dne 31. srpna se pod taktovkou místopředsedy Euroregionu Krušnohoří, mosteckého primátora Mgr. Jana Paparegy, členové rady i hosté seznámili s činností jednatelství za uplynulé období od posledního jednání rady. Velmi pozitivně ocenili Zprávu o auditu Ministerstva financí ČR, operace č. SN-CZ-CZ/O/006 Společný fond malých projektů Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří. Vysvětleno bylo také trestní oznámení, které podala starostka Rokle Renata Kobzanová. Poukázala na rozdíl mezi plánovanými a čerpanými prostředky v projektu. Všechny výdaje byly řádně prověřeny a vysvětleny. Podstatným bodem byly ovšem předložené projekty do Lokálního řídícího výboru. Euroregion spravuje tento fond a cítí za něj velkou odpovědnost. Na jednání již byla také předána stanoviska příslušných komisí a rada se s nimi shoduje. Zabývala se také velkými projekty, které budou projednávány na Monitorovacím výboru v září. Jedná se většinou již jen o náhradní projekty, prostředky na velké projekty jsou vyčerpány velmi rychle, ačkoliv program trvá do roku 2020. Na závěr jednání seznámil starosta Jirkova Ing. Radek Štejnar členy rady za velkého zájmu s projektovými záměry na zámku Červený Hrádek i v obci.    

Komise pro kulturu a mládež

Tentokrát se obrátili členové komise na jednatele, aby dojednal její jednání v oblíbeném rekreačním areálu Lesná, známému z mnoha velmi pozitivně oceňovaných společných česko– saských akcí. Komise se zde 30. srpna informovala o realizaci Kooperačního programu Česká republika – Svobodný stát Sasko do roku 2020, o stavu čerpání prostředků na velké projekty v Monitorovacím výboru i na malé projekty ve Fondu malých projektů. K hodnocení bylo komisi předloženo 5 malých projektů, z nichž většinou hlasů byly tři doporučeny, dva většinu hlasů nezískaly. O projektech bude rozhodnuto ale s konečnou platností 12. září na zasedání Lokálního řídícího výboru v Mostě. Tradiční akcí komise je adventní koncert euroregionu. Uskuteční se tentokrát v Annabergu-Buchholzi a příprava probíhá úspěšně. Byly vybrány sbory, stanoven termín i místo koncertu.  Dlouhá diskuse byla vedena o Ceně Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci. Komise je pověřena společným vedením euroregionu návrhem Ceny a její přípravou.  Nakonec se komise shodla na dvou kandidátech. Jedním je dlouholetý člen kulturní komise a nyní i předseda německé části sportovní euroregionu Dietmar Bastian a za českou stranu doporučili senioři z obou stran euroregionu Gertu Liptákovou, organizátorku aktivní spolupráce seniorů Oseka a Frauensteinu. V neformálních rozhovorech se členové české části komise živě zajímali o události v Chmemnitz v souvislosti s demonstracemi proti vraždícím migrantům.  Na závěr seznámil Antonín Herzán, předseda horského klubu Lesná, členy komise s aktivitami na Lesné, které jsou velmi oblíbené veřejností na obou stranách a členové komise se s nimi seznámili na  prohlídce areálu.   Na jednání ale členové komise nezapomněli ani na narozeniny projektové manažerky Matriny Ďurdíkové.

Nová tvář společné krajiny

Tento projekt je podpořen z programu na podporu přeshraniční spolupráce v kooperačním programu Česká republika-Sasko 2014 – 2020 ve Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge

Nová tvář společné krajiny je název projektu, jehož cílem je informovat odbornou a laickou veřejnost o postupné proměně česko-saského příhraničí a umožnit jí udělat si představu o tom, jakou proměnou dotčené území prošlo. V rámci projektu dojde k realizaci dvou workshopů ve Freibergu a v Mostě, na kterých budou diskutována témata zabývající se rekultivovanými oblastmi, způsoby rekultivace na české a německé straně s využitelností těchto území. Jako ukázku na české straně si vybrali partneři, Palivový kombinát Ústí, Technická univerzita Bergakademie Freiberg a koordinátorka projektu Okresní hospodářská komora Most, zrekultivované jezero Most. Na tomto příkladu hydrické rekultivace připraví pro účastníky workshopu v Mostě také odbornou exkurzi. Na přípravném jednání a na projížďce po jezeře 14. 8. 2018 si již organizátoři připravili itinerář této exkurze a vybrali odborná témata, která na workshopu v Mostě budou prezentovat. Další přípravné jednání se uskuteční ve Freibergu, kde bude prezentován příklad využitelnosti dolu po ukončení těžby.

Program na podporu přeshraniční spolupráce

mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020

Aktuální výzva: ZAPOJIT SE A BÝT PŘITOM!

Soutěž o nejlepší video „TO JE EVROPA V ČESKU A SASKU” vstupuje do další fáze

Novinky o soutěži:

  1. července 2018 vypršela lhůta pro zasílání příspěvků do naší videosoutěže. Zájem byl veliký a výsledkem je celkem 34 videí různých projektových aktérů. Za to jim patří VELKÉ DÍKY!

Témata jsou rozmanitá – od policie a hasičů přes vzdělávání, životní prostředí a cestovní ruch až po umění a kulturu. Dokonce se zapojil i inspektor Clouseau.

Nyní je na Vás vybrat budoucí finalisty – podpořte Vaše favority! Do 15. srpna 2018 do 15 hodin bojují videa o Vaše lajky!

A proč videa potřebují Vaši podporu? Protože 6 videí s nejvyšším počtem lajků uvedeme na letošní výroční konferenci Programu spolupráce, která se bude konat dne 5. září 2018. Účastníci výroční konference pak zvolí absolutního vítěze, který se může těšit na hlavní cenu ve výši 500 eur, kterou do soutěže věnovala Saská rozvojová banka. Všichni ostatní účastníci soutěže obdrží věcné ceny z programového území.

Tak tedy: „PALEC NAHORU“ na našem kanálu YouTube pro Vašeho favorita/Vaše favority!

Výroční konference – Save the date

Naše výroční konference se pomalu blíží. Určitě jste si již ve Vašem kalendáři zarezervovali 5. září 2018.

Pokud byste se rádi zúčastnili finále videosoutěže, které se bude konat ve 12:30 hodin v Městském kulturním a společenském středisku ve Vejprtech (Krušné hory), můžete se přihlásit na e-mailové adrese kontakt@sn-cz2020.eu .

15:30 hodin se všichni vydají z Městského kulturního střediska ke „Společnému centru“ Bärenstein/Vejprty. Tam se bude konat odpoledne plné zážitků pro všechny věkové kategorie . Můžete se těšit na úspěšné projekty, řemesla, hudbu, kvíz, malování na obličej pro ty nejmenší, občerstvení a ještě mnoho dalšího. Přihláška na tuto část programu není nutná a vstup je zdarma.

Těšíme se na Vás!