Archiv rubriky: Aktuality

Společné projekty

Na pozvání představitelů města Marienberg a místních hornických spolků Bergknappschaft Marienberg a Bergbrüderschaft Pobershau se  v neděli 21. 8. 2016 uskutečnila prezentace realizovaných společných projektů Mostu a Marienbergu v Pobershau, které je  místní částí Marienbergu, a byly zde představeny další projektové záměry. Za českou stranu se zúčastnila delegace mosteckých horníků, města Mostu a Euroregionu Krušnohoří, z Marienbergu se zúčastnili zástupci města a místních hornických spolků. Na turistické stezce údolím řeky Schwarze Pockau si společně prohlédli vodní přiváděcí kanál, staré šachty sloužící jako turistické atrakce, a poté areál Rudolfovy šachty s obnoveným koňským žentourem. Na jednání ve společenské budově byly zhodnoceny dosavadní projekty a podrobně byl projednán záměr velkého projektu obnovy hornických památek v obou městech. Po prohlídce následovalo hudební vystoupení hornické kapely z Pobershau.

Sport dvou euroregionů

Na společném jednání sportovních komisí Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge a Euroregionu Elbe/Labe ve Freibergu dne 17. 8. byly dohodnuty podrobnosti sportovních her těchto euroregionů. Jsou podány jako společný malý projekt, jehož nositelem je FK Bílina a jeho představitel, Petr Procházka, ho oběma komisím detailně představil. Sportovní hry obou euroregionů proběhnou 29. září v Bílině, soutěžit se bude v kopané, volejbalu, lehké atletice a součástí bude i utkání staré gardy v kopané, která bude sestavena ze samospráv obou euroregionů. Zajištěn je i bohatý doprovodný kulturní program. V pořádání sportovních her mají v Euroregionu Elbe/Labe velké zkušenosti  a jeho ředitel Mgr. Vladimír Lipský je oběma komisím ochotně předal. Sportovní komise Euroregionu Krušnohoří také projednala předložené projekty se sportovní tématikou a doporučila je ke schválení. Jedná se o projekty postoloprtské základní školy s názvem Tolerance a ohleduplnost – cesta k přátelství –  I a II. Další projekt je soutěž v disciplínách lehké atletiky, podaný LV 90 s partnerem ASK Elna Počerady. Projekt Krušnohorský pohár, spočívající v pořádání série závodů motorových vozidel, pozitivně posoudila již dopravní komise a sportovní se k tomuto hodnocení připojila.

Činnost sportovní komise našeho euroregionu, která delší dobu v minulosti stagnovala, se po zvolení nového předsedy Mgr. Zdeňka Pištory na české straně a Dietmara Bastiana na její německé straně velmi aktivně rozvíjí.     

 

Dopravní komise na Cínovci

Tentokrát zorganizoval starosta Dubí Ing. Petr Pípal, předseda této důležité komise, její jednání 15. srpna 2016 ve známém hotelu Pomezí v Dubí-Cínovci. Hosty jednání byli  radní Ústeckého kraje pro dopravu Jaroslav Komínek a Ing. Vladimír Macholda, ředitel příspěvkové organizace Ústeckého kraje Správa a údržba silnic. A protože na programu byly plánované změny v dopravě na obou stranách, dokončování silničních staveb, otevírání nových hraničních přechodů a nové záměry, byla jejich účast, spolu s členkami dopravní  komise z Ústeckého kraje, velmi prospěšná. Dálnice D 8 bude v letošním roce dokončena, připravují se dostavby rychlostních silnic R7 a R6.  Vzhledem k velkému zájmu obyvatel v obou euroregionech, Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge i Euroregionu Elbe/Labe, předseda komise Ing. Pípal navrhl uspořádat společnou dopravní konferenci obou euroregionů, zaměřenou na informovanost veřejnosti. Na jednání se již také kromě všeobecné výměny informací o výstavbě nových dopravních staveb objevily i náměty na projednání problematiky společné údržby komunikací či propojení personální autobusové i vlakové dopravy. Na společném jednání představitelů obou euroregionů bude připraven projektový záměr do Fondu malých projektů. Komise také posuzovala projekt Krušnohorský pohár/Erzgebirgspokal. Žadatelem je Automotosport Osek a německým partnerem Motor sport club Grünhain. Jedná se o seriál mezinárodních automobilových závodů do vrchu, kdy se jednotlivé závody tohoto seriálu pojedou na obou stranách euroregionu. Komise tento projekt, o kterém rozhodne Lokální řídící výbor 7. září, plně podporuje a vydala k němu kladné stanovisko. Další jednání komise je  plánováno na listopad a uskuteční se na saské straně.

 

Kraj a euroregion společně

Stížnosti na německé straně euroregionu na špatný stav ovzduší a zápach byly již mnohokrát předmětem jednání saské Iniciativy pro čistý vzduch v Krušnohoří. Její členové se zúčastňovali exkurzí v podnicích, na které stížnosti ze Saska směřovaly, i rozhovorů s jejich představiteli. Obzvláště časté byly stížnosti před volbami v Sasku. Jejich poslední vlna se vzedmula v létě, v červenci. Nový starosta Olbernhau Petr-Heinz Haustein se proto obrátil na euroregion, aby získal informace o tom, jaká opatření se na české straně podnikají, aby mohl informovat veřejnost. Do Olbernhau proto na pozvání starosty přijeli 5. 8. 2016 zástupci Euroregionu Krušnohoří spolu s vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Ing. Monikou Zeman, MBA, která je rovněž aktivní členkou komise pro životní prostředí euroregionu. Ta podala velmi podrobné informace jak starostovi, tak členům iniciativy a zástupci německého tisku o postupu realizace projektu OdCom – Objektivizace stížností na zápach v okrese Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji – příspěvek k analýze příčin a zjišťování zdravotních následků. Projektem OdCom budou objektivizovány zápachové epizody, měřeny ultrajemné částice, analyzováno toxikologické riziko zapáchajících látek a možné zdroje zátěže zápachem. V epidemiologické studii pak bude studováno a vzájemně porovnáno objektivní zdravotní nebezpečí a subjektivně pociťované zdravotní následky. Důležitou aktivitou projektu je i osvěta obyvatelstva tak, aby byl snížen konfliktní potenciál a došlo k patřičné informovanosti cílových skupin. Celkové náklady projektu jsou 1 935 631,- EUR. Na projektu se podílí 7 partnerů z české a saské strany  včetně Ústeckého kraje. Leadpartnerem je Technická univerzita v Drážďanech. Česká strana v současné době již připravila výběrové řízení na pořízení odpovídajících měřících přístrojů pro měření ultrajemných částic. Předpokládá se, že  v lednu 2017 bude zahájeno měření jak na české, tak i na saské straně. K analýze zápachu budou speciálně vyškolení „čichači“, kteří po ucítění zápachu provedou záznam a odeberou vzorek ovzduší. Na základě získaných údajů z provedených  všech analýz v rámci projektu bude vydána vědecká publikace. V říjnu letošního roku bude na saské straně uspořádán obcí Olbernhau workshop pro veřejnost, kterého se zúčastní i zástupci české strany. Jednatel Euroregionu Krušnohoří představil tisku dosavadní aktivity společné komise pro životní prostředí a její roli ve vzájemné komunikaci. I jednání této komise se iniciativa již mnohokrát účastnila. Německá strana se také zajímala o plánovanou výstavbu spalovny v Komořanech, a i když je známo, že jsou předpisy k jejímu provozu velmi přísné, obyvatelé příhraničních saských obcí údajně vyjadřují z hlediska čistoty ovzduší své obavy. Diskuse se stočila i na výstavbu větrných elektráren a vzhledem k odstoupení Německa od atomové energie již odpor proti tomuto alternativnímu zdroji energie slábne. Monika Zeman uvedla plány na dostavbu větrných elektráren na české straně a zná i plány jejich výstavby na saské straně.

 

 

Partnerství zámků

Nové partnerství vzniklo na jednání komise pro muzea a kulturní památky, kam byla pozvána jako host kastelánka zámku v Krásném Dvoře Mgr. Michaela Hofmannová. Zájem o spolupráci s tímto zámkem projevila Uta Liebing ze zámku Wolkenstein, a po její červnové návštěvě v Krásném Dvoře následovala 3. srpna 2016 návštěva delegace z Krásného Dvora na zámku Wokenstein. Tvořily ji, kromě kastelánky Mgr. Hofmannové, Ing. Zdenka Lněníčková, edukační pracovnice, která má na starosti rozvoj, prezentaci a vedení vzdělávacích programů v zámeckém areálu a Libuše Moravčíková, tajemnice Svazku obcí Podbořansko, který je partnerem i při vytváření společného projektového záměru. Jednání se zúčastnil takéstarosta Wolkensteinu a za Euroregion Krušnohoří jeho jednatel. Předběžně zde byla dohodnuta již konkrétní podoba společného projektu, stanoven jeho obsah a termíny.
A tak jako v Krásném Dvoře, i na zámku Wolkenstein následovala po jednání poutavá exkurze.

Letní tábor v krušnohorské přírodě

Týden bez mobilu

Tradiční letní tábor v krušnohorském Rübenau je pořádaný spolkem Natura Miriquidica. Již 10 let se na jeho pořádání podílí ve svém volném čase Marta Schreiter, původem Moravanka, která se provdala do Marienbergu. Je v našem euroregionu známá i z mnoho dalších přeshraničních projektů. Každý sasko–český tábor považuje za velmi přínosný. Na dotaz, jaké má nejhezčí zážitky z těchto táborů, odpověděla, že je to jeho atmosféra a různorodost. Letos např. děti stavěly ruskou saunu, kterou pak měly možnost samy otestovat, zúčastnily se přednášky zapálené včelařky, koupaly se v rašelinném jezírku, hledaly zöblitzský serpentinit, soutěžily o titul krále a královny sena poté, co strávily dopoledne výrobou nápaditých kostýmů ze sena. Střílely také z luku, chytaly motýly, pozorovaly kukly a připravovaly závěrečný večer, kdy se skupiny navzájem bavily předem nacvičeným programem. Velký ohlas mívá také tradiční čtvrteční česko-německý hudební večer. Pro mnohé děti bylo napřed nepředstavitelné vydržet celý týden bez mobilu, ale bez něj se mohly na krušnohorskou přírodu daleko více soustředit.

Marta2

Galerie Most PONS saskému umění

Jeden z nejvýznačnějších projektů, výstava saských umělců v GVU v Mostě si, vytýčil za úkol prezentovat současnou saskou výtvarnou tvorbou a přiblížit české veřejnosti její průřez. Slavnostně byla zahájena vernisáží v pátek 24. června 2016 s úvodními projevy ředitele galerie Petra Svobody, jednatelky německé části euroregionu Beaty Ebenhöh a předsedkyní komise pro kulturu a mládež Constanze Ulbricht. V mostecké galerii se prezentuje přes 50 předních saských umělců (malíři, sochaři, grafici). Výstava se zaměřuje se na prezentaci saské umělecké tvorby od 60. let po současnost s veškerou výrazovou rozmanitostí a výrazovými formami. Projekt podala německá část našeho euroregionu a partnerem je  Galerie výtvarných umění Most, jeden ze zakládajících členů euroregionu. Výstava potrvá do 27. 9. 2016 a její derniéra bude spojena s předáním Ceny Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci.  

Oživlé partnerství

V saské obci Grottendorf bylo v sobotu 11. 6. 2016 pod německou a českou vlajkou rušno a panovala tu dobrá nálada. Bylo to tím, že se starosta Crottendorfu, Sebastian Martin, objevil na jevišti v party stanu, určeném pro oslavy, spolu se svým kolegou starostou z českých Radonic, Jaroslavem Sandnerem. Crottendorf a česká obec Radonice blízko Kadaně jsou sice partnery, ale toto partnerství, zdá se, jakoby zatím poněkud zaspalo. Podpisem smlouvy o partnerství  dali oba starostové signál k novému začátku. Nechtějí spolupracovat jen na komunální úrovni, ale také v oblasti kultury a sportu.  Kulturu již česká delegace přivezla formou svého pěveckého sboru.

Na závěr zbývá ještě vysvětlit, kdo ještě přispěl do programu na jeho zahájení. Byli to dva hudebníci z Crottendorfu, André a Paul Schulzovi, otec a syn, kteří spolu vystupují od roku 2014 jako duo „De Schießbargkerln“ a dělají vpravdě osobitou hudbu, kterou ve svých vystoupeních zdařile a svérázně prezentují na jevišti.  

Podpis partnerských smluv s vystoupením zpěváků se uskutečnil v rámci letní a světelné slavnosti v Crottendorfu. Večer se park rozhořel tisíci světel.

Elke Zepak