Stanovy

Stanovy regionálního zájmového sdružení Euroregion Krušnohoří

I. NÁZEV SDRUŽENÍ

Sdružení nese název Euroregion Krušnohoří

II. CÍL A POSTAVENÍ

Euroregion Krušnohoří je dobrovolným regionálním zájmovým sdružením měst a obcí okresů Chomutov, Most, Louny, Teplice a Litoměřice a jiných právnických osob, zaměřených na vzájemnou pomoc a spolupráci obcí a měst severočeské oblasti, vymezené územím jmenovaných okresů, obcí a měst a v okresech Erzgebirge a Mittelsachsen ve Spolkové republice Německo, případně dalších, které o spolupráci v rámci sdružení požádají.
Euroregion Krušnohoří není podnikatelskou organizací. Euroregion Krušnohoří poskytuje placené služby směřující k naplňování cílů a úkolů sdružení, obsažené v odst. IV. – PŘEDMĚT ČINNOSTI.
Euroregion Krušnohoří jako zájmové sdružení měst, obcí a jiných právnických osob, má postavení právnické osoby, která odpovídá svým majetkem za nesplnění svých povinností.
III. SÍDLO SDRUŽENÍ

Sídlem sdružení je Most, Městské divadlo, Divadelní ul. 15.

Doručovací adresa je Topolová 1278, Most

IV. PŘEDMĚT ČINNOSTI

Sdružení vyvíjí koordinační, poradenskou a informační činnost k vytváření podmínek přátelské spolupráce subjektů, uvedených v čl. II., přesahující státní hranice mezi ČR a SRN ve vymezených územích.
Činnost uvedená v odstavci 1 zahrnuje zejména otázky:
a/ ekologické obnovy krušnohorské oblasti, zlepšování přírodních a životních podmínek a řešení problematiky s tím spojené,
b/ koncepce územního a regionálního plánování, budování infrastruktury, rozvoj hospodářských sil a pozvednutí a růst životní úrovně v oblasti,
c/ rozvoj mezinárodní dopravy v oblasti mezistátních přechodů,
d/ rozvoj kulturní spolupráce, vzdělanosti, sportu, turistiky a humanitární pomoci,
e/ rozvoj účinných forem spolupráce ve zdravotnictví, při nouzových stavech, živelných pohromách, požární ochraně, při rozvoji komplexního záchranného systému,
f/ propagace spolupráce regionů v ČR a SRN tiskem, distribucí a prodejem schválených periodik, informačních brožur a podobných tiskovin.
Za tím účelem členové sdružení zejména:
a/ podporují, projednávají a předkládají orgánům samosprávy a státní správy příslušné informace, rozbory a návrhy řešení,
b/ koordinují mezistátní styk orgánů samosprávy a státní správy při projednávání, řešení a realizaci úkolů v rámci předmětu činnosti,
c/ podporují opatření odpovídající požadovaným cílům spolupráce,
d/ zabezpečují soustavnou a trvalou informovanost veřejnosti o cílech, úkolech, záměrech, plánech a přijatých opatřeních.

V. FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI SDRUŽENÍ

Činnost sdružení a jeho orgánů je financována:
a/ z ročních příspěvků jednotlivých členů z řad měst a obcí. Výši příspěvku určí pro každého tohoto člena sdružení každoročně valná hromada podle počtu obyvatel sdružené obce či města na základě údajů statistiky, vedené na ohlašovně, vždy k 31.12. ,
b/ z ročních příspěvků ostatních právnických osob, přičemž výše tohoto příspěvku nesmí být nižší, než nejmenší příspěvek člena sdružení dle bodu a/,
c/ z finančních prostředků získaných na základě smluv o sdružení uzavřených podle § 20g/ a násl. Obč.zák. s jinými orgány a organizacemi,
d/ příjmem z prodeje tiskovin informujících o činnosti a propagujících přeshraniční spolupráci regionů v ČR a SRN,
e/ příjmem sdružení mohou být i dary, získané od právnických a fyzických osob.
Příspěvky, uvedené pod bodem a/ a b/ je člen sdružení povinen uhradit do 31.3. příslušného roku. Nedodržení lhůty bude považováno za porušení povinnosti člena sdružení,
Plnění na úhradu ročních členských příspěvků může být se souhlasem Rady Euroregionu Krušnohoří a za podmínek jí stanovených, poskytnuto v nepeněžní podobě :
a/ jestliže forma nepeněžního plnění, kterým má být příspěvek splacen, je pro činnost sdružení potřebnou, a současně
b/ tržní hodnota nepeněžního plnění je nejméně ve výši ročního příspěvku.
Člen poskytnuvší nepeněžní příspěvek nemá právo požadovat od sdružení zaplacení toho, oč cena nepeněžního plnění převyšuje výši ročního příspěvku.

VI. HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ

Sdružení sestavuje vlastní rozpočet a hospodaří podle něho. Rozpočet je sestaven na příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí do tří měsíců po skončení roku.
Sdružení vede účetnictví o stavu pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích a finančních vztazích k Fondu malých projektů Cíle 3. a k jeho správě a administrativě.
Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok musí být projednány na valné hromadě, aby se k němu mohli zástupci členských měst, obcí a jiných právnických osob vyjádřit. Připomínky k návrhu rozpočtu a k vyúčtování hospodaření za uplynulý rok mohou členové sdružení uplatnit písemně ve lhůtě 15 dnů před datem konání valné hromady nebo ústně na jednáni valné hromady.

VII. ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ

Vznik členství:
a/ členství vzniká přijatým usnesením Rady Euroregionu Krušnohoří o přijetí nového člena a zaplacením členského příspěvku. Nový člen musí projevit též souhlas s platnými stanovami sdružení.
b/ členství vzniká připojením se ke sdružení na základě souhlasu zastupitelstva příslušné obce nebo města, případně souhlasu oprávněného orgánu jiné právnické osoby,
c/ projev vůle stát se členem sdružení způsobem, uvedeným v bodě b/ je nutné učinit písemně a prostřednictvím statutárního orgánu obce, neb jiné právnické osoby a doručit jej do sídla sdružení,
d/ o konečném přijetí za člena sdružení rozhoduje Rada Euroregionu Krušnohoří.
Zánik členství:
a/ členství zaniká ztrátou právní subjektivity člena sdružení,
b/ vystoupením ze sdružení ke konci roku, písemným projevem vůle, doručeným statutárním orgánem člena sdružení do jeho sídla, a to nejpozději do 30. září běžného roku,
c/ vyloučením člena sdružení rozhodnutím rady v důsledku hrubého porušení členských povinností, zejména: · nezaplacení členského příspěvku: · porušení stanov, zájmů a cílů sdružení. Vylučovaný člen má právo na slyšení. Členství zaniká dnem doručení oznámení o rozhodnutí rady vyloučenému členu.

VIII. PRÁVA ČLENŮ SDRUŽENÍ

Členové sdružení ovlivňují činnost sdružení svými návrhy, náměty, informacemi a podporou cílů sdružení.
Členové sdružení mají zejména právo:
a/ podílet se na výhodách, plynoucích z členství ve sdružení,
b/ volit svými zástupci orgány sdružení a kontrolovat činnost sdružení,
c/ vyjadřovat se k připravovaným akcím, nebo programům a způsobu jejich řešení,
d/ zúčastňovat se prostřednictvím svých zástupců jednání valné hromady sdružení se všemi právy z toho vyplývajícími.
IX. POVINNOSTI ČLENŮ SDRUŽENÍ
Členové sdružení mají tyto povinnosti:
a/ spolupracovat na uskutečňování dohodnutých postupů a opatření k dosažení cílů sdružení a k tomu využívat svých zákonem stanovených kompetencí, zdržet se jakékoli činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení těchto cílů,
b/ důsledně plnit usnesení valné hromady a rady sdružení,
c/ plnit úkoly, které na sebe dobrovolně v rámci sdružení převezmou,
d/ podílet se na financování činností sdružení ve formě, termínu a výši, stanovené valnou hromadou.

X. ORGÁNY SDRUŽENÍ

Orgány sdružení jsou:
a/ valná hromada sdružení,
b/ rada sdružení,
c/ předseda,
d/ jednatelství,
e/ stálé komise.

XI. VYMEZENÍ PŮSOBNOSTI ORGÁNŮ SDRUŽENÍ
A. Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším voleným orgánem sdružení a je složena z pověřených zástupců měst,obcí a jiných právnických osob.
Valnou hromadu svolává rada sdružení nejméně jednou ročně. Jejímu svolání předchází písemná pozvánka s uvedením programu jednání, místa a času konání. Pozvánka musí být rozeslána nejméně 30 dnů před konáním valné hromady.
Valnou hromadu musí rada sdružení svolat, požádá-li o to nejméně jedna pětina členů sdružení, a to písemnou formou.
Valná hromada se řídí jednacím řádem.
Usnesení valné hromady jsou pro všechny členy sdružení závazná. Usnesení se přijímá nadpoloviční většinou všech členů sdružení. Pokud se řádně svolaná valná hromada sdružení nesejde v nadpoloviční většině všech členů, uskuteční se následující valná hromada nejdříve po půlhodině, pokud rada nerozhodne o jiném termínu. Tato následující valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných.
Valná hromada zejména:
a/ řeší zásadní otázky vedení a řízení sdružení, kontroluje činnost sdružení a jeho orgánů,
b/ schvaluje stanovy sdružení a rozhoduje o jejich změnách,
c/ schvaluje jednací řád valné hromady a rozhoduje o jeho změnách,
d/ volí a odvolává jednotlivé členy rady sdružení, ukládá radě sdružení úkoly a kontroluje její činnost, projednává a schvaluje zprávy, předkládané radou sdružení,
e/ vytváří stálé komise a pracovní skupiny a hodnotí jejich činnost,
f/ schvaluje výši a formu příspěvků členů sdružení, včetně termínu zaplacení příspěvku,
g/ rozhoduje o použití finančních prostředků na projekty, realizované v souladu s cíli sdružení,
h/ schvaluje rozpočet a výsledky hospodaření sdružení za příslušný rok,
i/ schvaluje vstup Euroregionu Krušnohoří do dalších sdružení podle § 20 f/ a násl. Obč.zákoníku s jinou právnickou osobou případně i jiných států na základě smlouvy o vzájemné spolupráci po předchozím souhlasu přísl. ministerstev,
j/ stanoví základní směry činnosti sdružení na příslušný kalendářní rok.
B. Rada sdružení

Rada sdružení je volena valnou hromadou z řad členů sdružení.
Radu sdružení tvoří celkem 15 členů, přičemž za okresy Most a Louny je voleno po třech zástupcích, za okres Chomutov 4 zástupci, za okres Teplice 2 a za okres Litoměřice 1 zástupce. Čtrnáctý a patnáctý člen rady jsou voleni mimo municipální oblast, a to jako zástupci kulturní a podnikatelské sféry.
Funkční období členů rady je 4 roky. Rada sdružení zůstává ve funkci i po ukončení funkčního období, a to až do zvolení nové rady sdružení.
Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení. Je odpovědná valné hromadě, které podává zprávy o své činnosti.
Rada si volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy.
Člen rady se může své funkce vzdát, a to písemnou formou, adresovanou předsedovi, nebo místopředsedům rady. Nového člena zvolí nejbližší valná hromada. V době mezi konáním valné hromady je Rada Euroregionu Krušnohoří oprávněna kooptovat na návrh měst a obcí příslušného okresu za odstoupivší členy prozatímní členy rady. Volbu člena rady euroregionu na zbývající část funkčního období provede následující valná hromad
Rada se schází zpravidla jednou za 3 měsíce. Schůzi rady svolává její předseda, případně místopředseda rady, a to písemnou pozvánkou s uvedením programu jednání, místa a času konání. Rada musí být svolána vždy, požádá-li o to nejméně 5 členů rady.
Usnesení rady je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů rady. Přijatá usnesení jsou pro všechny členy sdružení závazná. Hlasování rady je možné ve výjimečných případech i per rollam (oběžníkem).
Rada sdružení má tuto působnost:
a/ rozhodovat o všech otázkách činnosti sdružení, které nejsou svěřeny valné hromadě,
b/ jmenovat a odvolávat jednatele sdružení a stanovit výši platu jednateli a zaměstnancům sdružení,
c/ zpracovávat a předkládat valné hromadě koncepční, finanční, ekonomické, personální a jiné materiály,
d/ zastupovat sdružení při jednání s orgány státní správy, vládou ČR, nevládními organizacemi a jinými orgány,
e/ zajišťovat výkon usnesení valné hromady,
f/ rozhodovat o struktuře a umístění orgánů sdružení,
g/ stanovit počet pracovníků jednatelství sdružení a stanovit jeho sídlo,
h/ rozhodovat o přijetí nových členů do Euroregionu Krušnohoří,
i/ rozhodovat o půjčkách do výše 500 000 Kč,
j/ jmenovat předsedy odborných komisí a jejich členy, a to zpravidla na návrh předsedy příslušné odborné komise.
C. Předseda
Předseda zastupuje Euroregion Krušnohoří navenek. Jedná jménem sdružení. Podepisování za sdružení se provádí tak, že k názvu sdružení připojí svůj podpis.

D. Jednatelství, jednatel

Jednatelství plní administrativní úkoly, spojené s činností orgánu sdružení, zajišťuje servis pro valnou hromadu a radu sdružení, zabezpečuje pokladní a informační službu. Jedná ve vnitřních věcech sdružení a s vnitrostátními orgány a organizacemi i s orgány a organizacemi zahraničními. Plní úkoly, související s hospodářským zabezpečením činnosti sdružení.
Jednatelství sdružení řídí jednatel sdružení, kterého jmenuje rada sdružení.
Jednatel je statutárním orgánem zaměstnavatele ve vztahu k pracovníkům jednatelství.
Jednatel stanovuje pracovní náplně pracovníkům jednatelství a kontroluje a řídí jejich činnost.
Jednatel se zúčastňuje jednání rady s hlasem poradním.
E. Stálé komise a pracovní skupiny sdružení

Stálé komise projednávají jednotlivé záležitosti sdružení iniciativně a samostatně. Připravují valné hromadě a radě sdružení konkrétní materiály a návrhy na opatření a usnesení.
Stálé komise sdružení určuje valná hromada na návrh rady sdružení pro jednotlivé trvalé činnosti sdružení.
Dočasné pracovní skupiny zřizuje rada sdružení podle potřeby.
Činnost komisí a pracovních skupin sdružení řídí a koordinuje rada sdružení, která jim ukládá hlavní úkoly.
Funkční období trvalých komisí není časově ohraničeno.
V čele komise je předseda, který svolává a řídí jednání komise a ukládá úkoly jednotlivým členům komise a koordinuje jejich činnost. Odpovídá radě za činnost komise. Spolupracuje s jednatelstvím k zajišťování úkolů komise.

XII. ZRUŠENÍ SDRUŽENÍ

Sdružení zaniká dohodou členů sdružení. Pro platnost této dohody musí hlasovat 3/5, to jest většina všech členů sdružení.
Před zánikem sdružení se provede likvidace, jestliže jmění sdružení nepřechází na právního nástupce.
Sdružení zaniká výmazem z registru.

V Mostě dne 27. 3. 2015
Ing. Jiří Hlinka – předseda sdružení