PLNĚNÍ ROZPOČTU EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ K 31.12.2008 
PLÁN  NA  ROK  2009 
A. VÝNOSY plán Kč 2008 skutečnost k 31.12.2008 plán Kč 2009 skutečnost k 31.12.2009
         
60 - tržby z prodeje služeb        
   602 - tržby za služby   210 453,38 200 000,00 0,00
   602 - služby žadatelům projektů 5 500 000,00 3 140 833,00 5 200 000,00 0,00
Celkem: 5 500 000,00 3 351 286,38 5 400 000,00 0,00
64 - ostatní výnosy        
   644 - úroky 2 000,00 866,53 1 000,00 0,00
   649 - jiné provozní výnosy, sponzorské dary 200 000,00 0,00 76 600,00 0,00
Celkem: 202 000,00 866,53 77 600,00 0,00
68 - členské příspěvky        
   682 - členské příspěvky – Most,obce,ostatní 1 170 000,00 1 293 653,00 1 350 000,00 0,00
Celkem: 1 170 000,00 1 293 653,00 1 350 000,00 0,00
69 - dotace         
   691 - dotace CRR (Interreg III A) 142 800,00       158 589,63    0,00                -     
   691 - dotace CRR  Cíl 3 1 200 000,00   1 074 000,00  
   691 - dotace ISPROFIN 75 000,00   0,00  
   691 - dotace město Most 0,00 50 000,00 0,00 0,00
   691 - dotace úřad práce 0,00 0,00 0,00 0,00
   691 - dotace Revitamin 0,00 0,00 0,00 0,00
   691 - dotace ústecký kraj 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00
Celkem: 1 417 800,00 258 589,63 1 124 000,00 0,00
         
VÝNOSY CELKEM 8 289 800,00 4 904 395,54 7 951 600,00 0,00
   
B. NÁKLADY plán Kč 2008 skutečnost k 31.12.2008 plán Kč 2009 skutečnost k 31.12.2009
         
50 - spotřebované nákupy        
   501 - spotřeba materiálu - režie 60 000,00 30 087,00 50 000,00  
         - spotřeba materiálu - drobný majetek 60 000,00 45 444,10 50 000,00  
Celkem: 120 000,00 75 531,10 100 000,00 0,00
51 - služby        
   511 - opravy a udržování 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00
   512 - cestovné 80 000,00 75 077,50 80 000,00  
   513 - náklady na reprezentaci 30 000,00 22 725,50 30 000,00  
   518 - ostatní služby (součet položek 1-9) 7 417 060,00 3 633 125,95 6 789 000,00 0,00
         1.- infopress 40 000,00 259 896,00 250 000,00  
         2.- poplatky za telekomunikace+internet 45 000,00 49 187,52 50 000,00  
         3.- poštovné 1 000,00 6 489,20 5 000,00  
         4.- nájemné za kancelář + ostatní 60 000,00 34 517,50 60 000,00  
         5.- vedení účetnictví 50 000,00 51 500,00 50 000,00  
         6.- CRR-Interreg 178 500,00   0,00  
         7.- CRR-Cíl 3 1 500 000,00 0,00 1 074 000,00 0,00
         8.- platby žadatelům na projekty 5 500 000,00 3 140 834,93 5 200 000,00  
         9.- ostatní služby 42 560,00 90 700,80 100 000,00  
Celkem: 7 533 060,00 3 730 928,95 6 905 000,00 0,00
52 - osobní náklady        
   521 - mzdové náklady 452 400,00 991 417,00 590 000,00  
   521 - DPP 0,00 37 100,00 100 000,00  
   524 - sociální pojištění 117 624,00 256 472,00 147 500,00  
         - zdravotní pojištění 40 716,00 88 777,00 53 100,00  
   527 - zákonné pojištění za zaměstnance 6 000,00 5 506,00 6 000,00  
Celkem: 616 740,00 1 379 272,00 896 600,00 0,00
54 - ostatní náklady 20 000,00 13 513,50 50 000,00 0,00
         
NÁKLADY CELKEM 8 289 800,00 5 199 245,55 7 951 600,00 0,00

Přehled aktiv Euroregionu Krušnohoří v roce 2008
Položka Stav k 01.01.2008 Stav k 01.01.2009 Aktuálně k 10.02.2009
Běžný účet 212 475,79 132 023,18 485 132,12
Pokladna 7 491,50 8 225,00 7 376,00
       
Celkový stav 219 967,29 140 248,18 492 508,12
Hospodářský výsledek za rok 2008: -294 850,01

Přehled plánovaných výdajů pro administraci FMP v rámci OP CíL 3 na rok 2009
Položka Částka v € Částka v Kč 
1. Personální výdaje 25 300,00 657 800,00
2. Cestovné 3 000,00 78 000,00
3. Věcné výdaje 8 250,00 214 500,00
3.1. Provozní náklady 5 050,00 131 300,00
3.2. Vybavení 3 200,00 83 200,00
4. Publicita 1 900,00 49 400,00
5. Finanční výdaje 200,00 5 200,00
6. Služby třetích osob 2 650,00 68 900,00
6.1. Překlady a tlumočení 1 700,00 44 200,00
6.2. Nájem prostor pro setkání 450,00 11 700,00
6.3. Catering 500,00 13 000,00
     
Celkem 41 300,00 1 073 800,00
Částka po zaokrouhlení   1 074 000,00
Z toho:    
Prostředky EU (85%) 35 105,00 912 730,00
Státní prostředky (15 %) 6 195,00 161 070,00
     
     
Doúčtování výdajů z roku 2008 9 512,00 247 312,00
     
     
Celková částka prostředků na administraci FMP Cíl 3 50 812,00 1 321 112,00