Zápis a usnesení z jednání valné hromady české části sdružení Euroregion Krušnohoří dne 27. 03. 2009 v Mostě

Valná hromada Euroregionu Krušnohoří byla řádně svolána podle stanov. Předsedkyně Euroregionu Krušnohoří JUDr. Hana Jeníčková v úvodu přivítala přítomné a hosty, především místostarostu města Klášterec nad Ohří Ing. Stanislava Stehlíka.

K bodu č.1

Jednání zahájila a řídila předsedkyně sdružení JUDr. Hana Jeníčková. V úvodu seznámila přítomné s návrhem programu jednání valné hromady.

 • Valná hromada jednomyslně schvaluje program jednání valné hromady Euroregionu Krušnohoří v tomto pořadí:
  1. Zahájení, schválení programu – předsedkyně sdružení JUDr. Hana Jeníčková.
  2. Volba návrhové, volební a mandátové komise, zapisovatele a ověřovatelů – předsedkyně sdružení JUDr. Hana Jeníčková.
  3. Zpráva o činnosti sdružení – předsedkyně JUDr. Hana Jeníčková.
  4. Zpráva revizní komise o výsledku hospodaření za rok 2008 – Ing. Jana Mikovcová
  5. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Ing. Jan Kerner.
  6. Volba člena rady – předsedkyně JUDr. Hana Jeníčková.
  7. Různé.
  8. Závěr.

K bodu č.2

Předsedkyně sdružení JUDr. Jeníčková navrhla složení mandátové komise, návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelku.

Valná hromada Euroregionu Krušnohoří volí složení:

 • volební a mandátové komise ve složení Ing. Josef Nétek, Ing.Milan Konečný, Mgr. Milana Štveráčková
 • návrhové komise ve složení: Ing. Petr Pípal, Petr Svoboda
 • ověřovatele zápisu ve složení: Arnošt Ševčík, Ing. Stanislav Stehlík
 • zapisovatelkou byla určena pracovnice Euroregionu Krušnohoří Martina Ďurdíková

K bodu č. 3

Výroční zprávu o činnosti sdružení přednesla JUDr. Hana Jeníčková

 • Valná hromada jednomyslně bere na vědomí výroční zprávu o činnosti sdružení za rok 2008.

K bodu č. 4

Zprávu revizní komise o výsledku hospodaření za rok 2008 přednesla předsedkyně revizní komise Ing. Jana Mikovcová

 • Valná hromada jednomyslně schvaluje zprávu o výsledku hospodaření sdružení za rok 2008

K bodu č. 5

Návrh rozpočtu na rok 2009 přednesl Ing. Jan Kerner, místopředseda Euroregionu Krušnohoří.
Valná hromada po projednání jednomyslně schvaluje návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2009 v celkové výši 7 951 600,00 Kč.

K bodu č. 6

Ing. Jiří Hlinka seznámil přítomné s návrhem města Litvínova na zastoupení v Radě Euroregionu Krušnohoří starostou JUDr. Danielem Volákem.
Valná hromada volí JUDr. Daniela Voláka členem Rady Euroregionu Krušnohoří.
Hlasování: Z celkového počtu 42 přítomných členů Euroregionu Krušnohoří pro 41, zdržel se 1 proti 0.

K bodu č. 7 – různé

 • JUDr. Hana Jeníčková pozvala všechny přítomné na informační seminář k podávání projektů do Fondu malých projektů v programu Cíl 3.

K bodu č. 8 - závěr jednání

Předsedkyně sdružení JUDr. Hana Jeníčková poděkovala přítomným za jejich účast a aktivní práci v Euroregionu Krušnohoří a ukončila jednání valné hromady.

Zapsala: Martina Ďurdíková         Ověřili: Arnošt Ševčík
Ing. Stanislav Stehlík