Zpráva o činnosti sdružení Euroregion Krušnohoří

přednesená předsedkyní JUDr. Hanou Jeníčkovou na valné hromadě dne 27.3.2009 v Mostě.

Vážení přátelé,

dovolte, abych přivítala na letošní valné hromadě Vás, členy našeho sdružení, naše přátele a hosty.

Sešli jsme se, abychom společně bilancovali naši práci za uplynulý rok a stanovili si úkoly pro letošek. Pro naši práci zůstávala ještě i v uplynulém roce 2008 důležitá iniciativa Společenství Interreg III A. Mohli jsme tedy i v uplynulém roce využívat velmi vhodně zbytek tohoto dotační titulu, který byl určen pro přeshraniční spolupráci. Využili jsme především zbytky Fondu malých projektů ve prospěch pro naše sdružení, pro naše členy. Že naše práce byla úspěšná, o tom svědčí především celá řada velmi prospěšných projektů i výsledek kontroly hospodaření našeho euroregionu s prostředky fondu, kterou provedlo MMR a CRR. Největší úsilí našeho euroregionu však směřovalo v uplynulém roce na přípravu nového programu, určeného na podporu přeshraniční spolupráce, programu Cíl 3. Náš euroregion se aktivně zapojil do jeho přípravy, především do přípravy Fondu malých projektů v tomto programu, zúčastnil se všech přípravných jednání a připomínkování. Značné zpoždění tohoto programu, který měl být zahájen již v roce 2007, ale zahájen byl až v listopadu 2008, nám zapříčinilo řadu vážných problémů. Stejně tak tomu bylo i s Fondem malých projektů, který byl fakticky zahájen až letos. To vedlo pochopitelně k řadě nesrovnalostí v rozpočtu euroregionu, protože nikdo nemohl předpokládat takové zpoždění. Celý rok 2008 navíc pro Fond malých projektů již pracovala finanční manažerka. To, že euroregion dokázal tyto problémy překonat a udržet v jednatelství své zaměstnance, svědčí o manažerských a organizačních schopnostech především rady, ale i pracovníků jednatelství.

Zpráva:

Hodnocení roku 2008

Program Interreg III A

Příprava na Cíl 3

Komise Euroregionu Krušnohoří

Infopress

Projekty a akce euroregionu

Asociace euroregionů ČR a AGEG

Smluvní spolupráce

Jednatelství

Vývoj členské základny v roce 2008

Rada Euroregionu Krušnohoří

Cíle Euroregionu Krušnohoří pro rok 2009