B. NÁKLADY PLÁN 2010 SKUTEČNOST K 31.12.2010 PLÁN 2011 SKUTEČNOST K 31.12.2011 PLÁN 2012 B. NÁKLADY Výsledek hospodaření Cíl 3 SFMP Výsledek hospodaření Cíl 3 Ochrana vody Dotace Ústecký kraj - INFOPRESS Výsledek hospodaření Euroregion bez Cíl 3 Výsledek hospodaření 2011 EUROREGION 
50 - spotřebované nákupy                      
   501 - spotřeba materiálu - režie 20 000,00 11 417,50 15 000,00 13 262,80 20 000,00 501 - 1 spotřeba materiálu  9 325,00     13 262,80 22 587,80
         - spotřeba materiálu - drobný majetek 5 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 501 - 3 spotřeba materiálu - drobný majetek 10 354,00     0,00 10 354,00
502 - 2 spotřeba energie (tepla)   5 750,09 7 000,00 5 750,09 7 000,00 502 - 1 spotřeba energie 4 566,91     5 750,09 10 317,00
Celkem: 25 000,00 17 167,59 25 000,00 19 012,89 30 000,00   24 245,91        
51 - služby                      
   511 - opravy a udržování 2 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 511 - opravy a udržování 0,00     0,00 0,00
   512 - cestovné (Berlin AGEG, 20 let ERK) 80 000,00 29 840,00 50 000,00 109 479,50 120 000,00 512 - 1 cestovné 86 162,50 3 281,00   109 479,50 198 923,00
   513 - náklady na reprezentaci(20 let ERK) 40 000,00 20 819,00 38 000,00 20 729,00 60 000,00 513 -1 náklady na reprezentaci 5 654,00     20 729,00 26 383,00
   518 - ostatní služby (součet položek 1-10) 8 451 000,00 2 267 794,84 5 382 500,00     518 13 Infopress     0,00 155 040,00 155 040,00
         1.- infopress (kronika 20 let) 250 000,00 122 810,00 190 000,00 155 040,00 150 000,00 518 - 7 Internet       4 450,60 4 450,60
         2.- poplatky za telekomunikace+internet 54 000,00 50 802,82 55 000,00 44 904,63 40 000,00 518 - 3 Telefon 0,00     40 454,03 40 454,03
         3.- poštovné 3 000,00 1 718,00 2 000,00 378,00 1 000,00 518 - 1 poštovné 877,00     378,00 1 255,00
         4.- nájemné za kancelář + ostatní 21 000,00 2 400,00 3 000,00 1 000,00 3 000,00 518 - 5 nájemné 16 000,00 2 400,00   1 000,00 19 400,00
         5.- vedení účetnictví 50 000,00 52 500,00 52 500,00 51 500,00 38 800,00 518 - 4 účetní služby   4 500,00   51 500,00 56 000,00
         6.- CRR-Interreg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518-14 Cí3 SFMP žadatelé         0,00
         7.- CRR-Cíl 3 SFMP 1 023 000,00 844 747,31 1 090 000,00 873 550,83 1 143 000,00            
         8.- platby žadatelům na projekty 7 020 000,00 1 073 633,71 3 700 000,00 7 816 208,86 7 353 000,00            
         9.-CRR Cíl 3 Ochrana vody   106 685,00 265 000,00 69 057,00 69 000,00            
       10.- ostatní služby (20 let ERK) 30 000,00 12 498,00 25 000,00 19 906,40 50 000,00 518 - 6  ostatní služby 52 251,80 7 420,00   19 906,40 79 578,20
Celkem: 8 573 000,00 2 318 453,84 5 471 500,00 9 161 754,22 9 027 800,00   160 945,30        
52 - osobní náklady           52 - osobní náklady          
   521 - mzdové náklady 776 000,00 576 298,00 661 000,00 584 761,00 690 000,00 521 - mzdové náklady 511 014,00 38 400,00   607 232,00 1 156 646,00
   521 - DPP 10 000,00 39 900,00 47 000,00 22 471,00 50 000,00            
   524 - sociální pojištění 173 000,00 137 664,00 150 000,00 146 190,00 160 000,00 524 -  1 sociální pojištění 127 758,00 9 600,00   146 190,00 283 548,00
         - zdravotní pojištění 66 000,00 51 696,00 55 000,00 52 623,00 60 000,00 524 - 2  zdravotní pojištění 45 990,00 3 456,00   52 623,00 102 069,00
   527 - zákonné pojištění za zaměstnance 6 000,00 6 344,00 6 500,00 6 255,00 7 000,00 527 - zákonné pojištění za zaměstnance 0,00     6 255,00 6 255,00
Celkem: 1 031 000,00 811 902,00 919 500,00 812 300,00 967 000,00   684 762,00        
54 - ostatní náklady           54 - ostatní náklady          
   549 - bankovní poplatky 4 000,00 4 787,97 4 000,00 4 192,00 5 000,00 549 - bankovní poplatky 3 585,12     4 192,00 7 777,12
544 - 1 úroky       4 025,00 0,00 545-1 kurzové ztráty 12,50       12,50
   542-1 ostatní pokuty a penále   714,00 0,00 0,00 0,00 544-1 úroky       4 025,00 4 025,00
   549 - ostatní provozní náklady 1 000,00 450,00 1 000,00 878,00 650,00 549 - ostatní provozní náklady 0,00     878,00 878,00
Celkem: 5 000,00 5 951,97 5 000,00 9 095,00 5 650,00   3 597,62        
NÁKLADY CELKEM 9 634 000,00 3 153 475,40 6 421 000,00 10 002 162,11 10 030 450,00 NÁKLADY CELKEM 873 550,83 69 057,00   1 243 345,42 2 185 953,25
   
   
A. VÝNOSY PLÁN 2010 SKUTEČNOST K 31.12.2010 PLÁN 2011 SKUTEČNOST K 31.12.2011 PLÁN 2012
           
60 - tržby z prodeje služeb          
   602 - tržby za služby 200 000,00 71 075,20 75 000,00 70 420,00 75 000,00
   602-7 inzerce   19 600,00 25 000,00   0,00
   602-8 prezentace projektu   22 500,00 25 000,00   0,00
   602 - služby žadatelům projektů 7 020 000,00 1 073 633,22 3 700 000,00 7 816 208,86 7 353 000,00
Celkem: 7 220 000,00 1 186 808,42 3 825 000,00 7 886 628,86 7 428 000,00
64 - ostatní výnosy          
   644 - úroky 1 000,00 138,92 200,00 271,64 300,00
   645 1 - kurzový zisk   56,76 100,00   0,00
   649 - jiné provozní výnosy, sponzorské dary 0,00 0,43 700,00 366,00 500,00
Celkem: 1 000,00 196,11 1 000,00 637,64 800,00
68 - členské příspěvky          
   682 - členské příspěvky – Most,obce,ostatní 1 320 000,00 1 176 361,00 1 200 000,00 1 314 525,00 1 350 000,00
Celkem: 1 320 000,00 1 176 361,00 1 200 000,00 1 314 525,00 1 350 000,00
69 - dotace           
   691 - dotace CRR (Interreg III A) 0,00 0,00 0,00 0,00  
   691 - dotace CRR  Cíl 3 SFMP 1 023 000,00 844 691,04 1 090 000,00 873 550,83 1 143 000,00
   691 - dotace ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00  
   691 - dotace město Most 0,00 0,00 0,00 0,00  
   691 - dotace úřad práce 0,00 0,00 0,00 0,00  
   691 - dotace Revitamin 0,00 0,00 0,00 0,00  
   691 dotace CRR Cíl 3 Ochrana vody   96 573,79 265 000,00 69 057,00 58 650,00
   691 - dotace ústecký kraj 70 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 50 000,00
Celkem: 1 093 000,00 981 264,83 1 395 000,00 942 607,83 1 251 650,00
VÝNOSY CELKEM 9 634 000,00 3 344 630,36 6 421 000,00 10 144 399,33 10 030 450,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0,00 191 154,96 0,00 142 237,22 0,00