Zápis z revizní komise Euroregionu Krušnohoří konané dne 13.března 2012 v jednatelství v Mostě.

Zápis z revizní komise Euroregionu Krušnohoří konané
dne 13.března 2012 v jednatelství v Mostě.

Přítomni : Karel Drašner, Jana Mikovcová, Ing. Karel Honzl, Martina Ďurdíková, Ing. Petra Konečná, Ing. Zuzana Kolenová

V rámci pravidelné kontroly revizní komise Euroregionu Krušnohoří byla provedena kontrola účetních dokladů.

Kontrola pokladny – v roce 2011 byly vedeny dvě pokladny,
hlavní pokladna ke dni kontroly….. 8.168,- Kč, zůstatek souhlasil s pokladním deníkem
a druhá pro CÍL 3…… 8.102,- Kč a zůstatek souhlasil s pokladním deníkem

Číslování dokladů je prováděno dle účetního deníku. Kontrola byla prováděna namátkově pro obě pokladny.

Běžné účty
Účet ve Sparkasse v Marienbergu v Německu. Peníze určené na platby za projekty jsou posílány na tento účet. Stav účtu k 30.12.2011 ……….. 0,82 .€

Ověřen byl stav běžného (hlavního) účtu i podúčtu (týká se CÍLe 3)
    podúčet - administrátora – kde byl k datu 1.3.2012 zůstatek 344,36 Kč
    běžný účet k datu1.3.2012 (vedeno je elektronické bankovnictví) činí 413.389,06 Kč .
Je využíváno elektronického bankovnictví.

Kontrola evidence cenin: žádné ceniny nejsou

Evidence docházky je v pořádku.

Kniha došlé a odeslané pošty je řádně vedena.

Evidence razítek je vedena. Od loňského roku bez změn.

Členská základna: 82 obcí , 40 organizací .
Placení členských příspěvků : za rok 2011 byly zaplaceny příspěvky od většiny členů,
k datu kontroly nebyly zaplaceny příspěvky od dvou členů : Drůbež Caizl Praha – 7.500,- Kč a Screen Ing s.r.o. Praha – 10.000,- Kč.

Na jednání Rady ERK 24.2.2012 bylo oběma výše uvedeným zrušeno členství.

Souvislosti s tím revizní komise navrhuje, aby valná hromada projednala a rozhodla o postupu ve věci vymáhání nezaplacených členských příspěvků v případě, že bylo ukončeno členství z důvodu nezaplacení za uplynulé období.

Plnění rozpočtu za rok 2011 – tabulka s plněním rozpočtu je přílohou zápisu.
V tabulce je uvedeno hospodaření Euroregionu a zvlášť do tabulky jsou sestaveny výdaje na administraci CÍL 3, protože v hospodaření Euroregionu jsou výdaje uvedeny jednou položkou.

Kontrola knih vydaných i přijatých faktur

Knihy přijatých a odeslaných faktur : jsou řádně vedeny.
V evidenci vydaných je 124 faktur, v evidenci přijatých 100 faktur.
Provedena byla kontrola úplnosti. Všechny účetní doklady mají předepsané náležitosti dle vyhlášky.
Namátkovou kontrolou jednotlivých faktur nebyly zjištěny nedostatky a nebylo zjištěno proplácení došlých faktur po termínu splatnosti.

Dlouhodobé neuhrazené závazky nejsou vedeny.

Evidence majetku je běžně doplňována, řádně vedena.
Návrhy na vyřazení majetku za rok 2011 nebyly.
Pořízený drobný majetek byl zařazen.
Inventarizační komise provedla kontrolu majetku ke dni 21.12.2011 - podle zápisu ze zasedání inventarizační komise nebyly zjištěny nedostatky.

Na závěr revizní komise konstatovala, že při kontrole nebyly shledány závady a veškerá evidence je vedena pečlivě.