Zápis a usnesení z jednání valné hromady české části sdružení Euroregion Krušnohoří dne 30. 03. 2012 v Mostě

Valná hromada Euroregionu Krušnohoří byla řádně svolána podle stanov.

K bodu č. 1 - zahájení, schválení programu
Jednání zahájila a řídila předsedkyně sdružení JUDr. Hana Jeníčková. V úvodu jednání přivítala přítomné, a seznámila přítomné s návrhem programu jednání valné hromady.

Dle prezenční listiny bylo přítomno v době zahájení jednání Valné hromady Euroregionu Krušnohoří 26 obcí a měst a 7 organizací. Valná hromada nebyla usnášeníschopná, a proto bylo svoláno náhradní jednání valné hromady se stejným programem nejdříve po půlhodině, tj. v 10. 45 hod. dle stanov části 11/A článku 5.

 

Usnesení 1/2012

 • Valná hromada jednomyslně schvaluje program jednání Valné hromady Euroregionu Krušnohoří v tomto pořadí:
  1. Zahájení, schválení programu – předsedkyně sdružení JUDr. Hana Jeníčková
  2. Volba návrhové a mandátové komise, zapisovatele a ověřovatelů – předsedkyně sdružení JUDr. Hana Jeníčková
  3. Zpráva o činnosti sdružení – předsedkyně JUDr. Hana Jeníčková
  4. Zpráva revizní komise o výsledku hospodaření za rok 2011 – Ing. Jana Mikovcová
  5. Návrh rozpočtu na rok 2012 - Ing. Jan Kerner
  6. Různé
  7. Závěr

   

  K bodu č. 2 - volba návrhové a mandátové komise, zapisovatele a ověřovatelů
  Předsedkyně sdružení JUDr. Hana Jeníčková navrhla složení volební a mandátové komise, návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelku.

   

  Usnesení č.2/2012

 • Valná hromada Euroregionu Krušnohoří volí jednomyslně složení návrhové a mandátové komise, zapisovatele a ověřovatelů
  • volební a mandátová komise ve složení: Bc. Kateřina Schwarzová, Ing. Petr Pípal, Mgr. Petra Doubková
  • návrhová komise ve složení: Ing. Jan Novotný, Dis., Mgr. Radek Reindl, Václav Ibl
  • ověřovatel zápisu: MgA. Jiří Rumpík
  • zapisovatel zápisu: Ing. Petra Konečná

   

  K bodu č. 3 - zpráva o činnosti sdružení
  Výroční zprávu o činnosti sdružení přednesla JUDr. Hana Jeníčková.

   

  Usnesení č. 3/2012

 • Valná hromada schvaluje výroční zprávu o činnosti sdružení za rok 2011
 • Hlasování: z celkového počtu 33 přítomných členů Euroregionu Krušnohoří dle aktuálního stavu prezenčních listin:
             PRO 33 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
 • Usnesení bylo jednomyslně schváleno

   

  K bodu č. 4 - zpráva revizní komise o výsledku hospodaření za rok 2011
  Zprávu revizní komise o výsledku hospodaření za rok 2011 přednesla předsedkyně revizní komise Ing. Jana Mikovcová.

   

  Usnesení č. 4/2012

  a) valná hromada schvaluje revizní zprávu o výsledku hospodaření sdružení za rok 2011
  b) valná hromada ukládá Radě Euroregionu Krušnohoří projednat možný postup ve věci vymáhání nezaplacených členských příspěvků členům, kterým zaniklo členství z důvodu nezaplacení členských příspěvků

 • Hlasování: z celkového počtu 33 přítomných členů Euroregionu Krušnohoří:
             PRO 33 - PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
 • Usnesení bylo v obou částech jednomyslně schváleno

   

  K bodu č. 5 - návrh rozpočtu na rok 2012
  Návrh rozpočtu na rok 2012 přednesl Ing. Jan Kerner, místopředseda Euroregionu Krušnohoří.

   

  Usnesení č. 5/2012

  a) valná hromada schvaluje výsledek hospodaření za rok 2011
  b) valná hromada schvaluje návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2012 v celkové výši 10 030 450,00 Kč

 • Hlasování: z celkového počtu 33 přítomných členů Euroregionu Krušnohoří:
             PRO 33 - PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
 • Usnesení bylo v obou částech jednomyslně schváleno

   

  K bodu č. 6 – různé

 • Mgr. František Bína informoval přítomné o vydání nového čísla zpravodaje Euroregionu Krušnohoří INFOPRESS 1/2012.
 • JUDr. Hana Jeníčková představila novou finanční manažerku jednatelství Ing. Zuzanu Kolenovou, která bude zastupovat Ing. Petru Konečnou po dobu mateřské dovolené.

   

  K bodu č. 7 - závěr jednání
  Předsedkyně sdružení JUDr. Hana Jeníčková poděkovala přítomným za jejich účast a dobrý přístup k jednání, aktivní práci v Euroregionu Krušnohoří a ukončila jednání valné hromady.

   

  Zapsala: Ing. Petra Konečná

   

  Ověřovatel zápisu: MgA. Jiří Rumpík

   

  V Mostě dne 30. 3. 2012