Zpráva o činnosti sdružení Euroregion Krušnohoří

přednesená předsedkyní JUDr. Hanou Jeníčkovou na valné hromadě dne 30.3.2012.

Vážení přátelé,

dovolte, abych přivítala na letošní valné hromadě Vás, členy našeho sdružení, naše přátele a hosty.

Sešli jsme se, abychom společně bilancovali naši práci za uplynulý rok a stanovili si úkoly pro letošek. Pro naši práci v uplynulém roce 2011 byl důležitý především operační program pro česko – saskou přeshraniční spolupráci Cíl 3. Využívali jsme především Fond malých projektů ve prospěch našich členů i přátel našeho euroregionu. Že naše práce byla úspěšná, o tom svědčí především celá řada velmi prospěšných projektů. V letošním roce došlo k vyhodnocení Fondu malých projektů v polovině jeho realizace. V důsledku evaluace hrozilo přerušení tohoto oblíbeného nástroje přeshraniční spolupráce, ale díky společnému úsilí euroregionů, našeho ministerstva pro místní rozvoj a dalších našich partnerů se podařilo prosadit jeho plynulé pokračování formou žádosti o prodloužení správy a administrace Fondu malých projektů. Příčinou změny postoje německého správního orgánu k problému správy Fondu malých projektů na německé straně byla provedená evaluace programu Interreg III A a částečně i Cíle 3, kde byla na saské straně shledána větší chybovost. Na české straně kontroly nezjistily žádné závady. Po mnoha jednáních bylo tedy rozhodnuto, že Fond malých projektů bude probíhat nadále bez přerušení a na saské straně převzala kontrolní úlohu Saská rozvojová banka (SAB). Žádosti o prodloužení správy a administrace Fondu malých projektů, které jednotlivé česko-saské euroregiony podaly, byly na jednání Monitorovacího výboru 8. 12. 2011 schváleny. V loňském roce se ale podstatně zlepšila situace v předfinancování správy a administrace Fondu malých projektů. Saská rozvojová banka sice nesplnila svůj slib o bezúročné půjčce euroregionům, ale vyúčtování probíhalo rychleji, takže jsme nemuseli v uplynulém roce žádat o pomoc naše členy, jako tomu bylo v minulých létech.
To, že euroregion dokázal vždy a za všech okolností udržet spolehlivě chod euroregionu i společného sekretariátu Fondu malých projektů, svědčí o dobrých manažerských a organizačních schopnostech rady i pracovníků jednatelství.
V loňském roce byla podruhé udělena Cena Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci, která tak prokázala svou opodstatněnost a stává se dobrou tradicí v našem euroregionu. Cena Euroregionu Krušnohoří byla udělena a slavnostně předána na adventním koncertu v Marienbergu PhDr. Libuši Pokorné. Ve druhé polovině roku 2011 se v důsledku dluhové krize v některých zemích EU objevily u některých členů euroregionu občas i skeptické názory na budoucnost programů podporujících přeshraniční spolupráci. Nicméně se náš euroregion zapojuje do přípravy nového dotačního období, které je plánováno po roce 2013.

Zpráva:

Hodnocení roku 2011

Program Cíl 3

Komise Euroregionu Krušnohoří

Infopress

Projekty a akce euroregionu

Asociace euroregionů ČR a AGEG

Smluvní spolupráce

Jednatelství

Vývoj členské základny v roce 2011

Rada Euroregionu Krušnohoří

Nová partnerství

Cíle Euroregionu Krušnohoří pro rok 2012