Zpráva o činnosti sdružení Euroregion Krušnohoří

přednesená předsedkyní JUDr. Hanou Jeníčkovou na valné hromadě dne 30.3.2012.

 

- Úvod -

Hodnocení splněných úkolů Euroregionu Krušnohoří v roce 2011

V uplynulém roce jsme si na valné hromadě stanovili hlavní cíle pro rok 2011, teď tedy v úvodu posuďme, jak jsme tyto cíle a úkoly plnili. Nejdůležitějším úkolem pro rok 2011 byla zodpovědná realizace programu Cíl 3 a především Fondu malých projektů, který náš euroregion nejen spravuje, ale i administruje. Díky prozíravým strategickým opatřením Rady Euroregionu Krušnohoří bylo možno pořídit již na začátku programu odpovídající materiální předpoklady s přístrojovým vybavením a personálním obsazením. Posuzování projektů bylo i nadále vysoce odborně zabezpečeno, poděkování patří pracovnicím jednatelství. V odborných komisích byly projekty posuzovány a Lokálnímu řídícímu výboru byla předávána stanoviska v jejich kompetenci. Jako vždy důležitou roli sehrávaly naše odborné komise i v iniciaci smysluplných společných projektových záměrů. Chod sekretariátu Fondu malých projektů byl plynulý a díky včasnému proplácení výdajů sekretariátu ze SAB již i bez finančních problémů

Vysokou prioritou byla pro nás, stejně jako v letech minulých, nadále propagace myšlenky euroregionů na veřejnosti v dostupných médiích. V našem euroregionu to byl především dvojjazyčný zpravodaj Infopress a naše internetové stránky. Ve velkém projektu správy a administrace Fondu malých projektů, který byl v prosinci loňského roku prodloužen, je počítáno s prostředky na publicitu programu a úspěšných projektů, kterou využíváme k podpoře Infopressu a našich internetových stránek. Rada Euroregionu Krušnohoří i jednatelství podpořily v minulém roce vydávání našeho dvojjazyčného zpravodaje Infopress tím, že iniciovaly sponzorské akce na podporu vydávání tohoto zpravodaje a jeho aktuálního zpravodajství na našich stránkách. Zapojily se některé významné členské i firmy, především ČEZ, Celio, Česká rafinérská, United Energy, ale i mnohé další, ač nečlenské firmy, jako třeba Litvínovská uhelná, které v Infopressu zajímavě prezentovaly nejen svou činnost, ale i svou aktuální přeshraniční spolupráci. Pociťujeme nadále potřebu zvýšené informovanosti o dění na obou stranách hranice, a proto jsme zapojili do této problematiky takové nové členy, jako je společnost Lyra, která prostřednictvím sdružení Evropan pro náš euroregion podala jeden malý a jeden velký mediální projekt v programu Cíl 3. V rámci projektu čistoty zdrojů pitné vody s názvem Výzkum možností minimalizace obsahu organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách, kde jsme jedním z partnerů, jsme v uplynulém roce využívali plánovanou publicitu. Využíváme také nadále prostředky určené na publicitu programu a úspěšných projektů. Aktuální zpravodajství je na našich webových stránkách umisťováno průběžně a technicky ho nadále zajišťuje naše členská firma Softex formou sponzoringu. Tato firma též velmi dobře udržuje na našich stránkách odkazy na Fond malých projektů, které jsou velmi často a bez problémů využívány. Spolupracujeme i s médii a tiskovými mluvčími mnoha měst. V tomto směru je výborná spolupráce s městem Most, které do svých reportáží vysílaných na UPC Express pravidelně zařazuje zprávy z euroregionu.

V oblasti dopravy v uplynulém roce pozbyla snaha o obnovení železničního spojení Moldava – Rehefeld na významu. Přes velké úsilí předsedy naší dopravní komise Ing. Petra Pípala, starosty z Dubí, se nepodařilo prosadit obnovení této železnice jako prioritu v obou zemích. Po změnách na našich ministerstvech a po reformě okresů na saské straně se zpočátku úspěšné mezinárodní rozhovory zastavily a nejsou již prioritou. Prioritou ale zůstává výstavba čtyřproudové rychlostní silnice Praha – Chomutov - Chemnitz a velmi naléhavou potřebou se ukazuje nutnost zvýšení kapacity silniční přeshraniční nákladní dopravy pro rozvoj přeshraniční regionální hospodářské spolupráce. V tomto ohledu iniciovala dopravní komise několik společných jednání.

V oblasti životního prostředí zůstávala v uplynulém roce velkou potřebou, pociťovanou především v německé části euroregionu, čistota zdrojů pitné vody v Krušných horách. Euroregion proto pokračoval, ve spolupráci s dalšími partnery tohoto projektu, v realizaci projektu Výzkum možností minimalizace obsahu organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách. Náš euroregion se v něm podílel zveřejňováním postupu jeho realizace a organizací workshopů.

V loňském roce se opakovaly stížnosti saské strany na znečištění ovzduší, které vedly na saské straně k předání petice Evropské komisi. Zásluhou naší komise pro životní prostředí a regionální plán byla vedena objektivní a věcná diskuse. Bohužel po změně vlastníka se již oba podniky, které jsou označovány saskou stranou za znečišťovatele, do projednávání nezapojovaly. Stížnosti saské strany byly projednávány i s hejtmankou Ústeckého kraje, která stěžovatele odkázala do Polska, kde je sídlo vlastníka podniků. Stanovisko Spolkového ministerstva životního prostředí ale po vzájemné výměně informací, iniciované naším euroregionem, uznalo, že limity nejsou překračovány.

V oblasti kultury a školství jsme usilovali o společné projekty posilující identitu obou částí euroregionu, společné vzdělávací programy s uplatněním absolventů na trhu práce v obou částech a vzájemnou prezentaci obou částí euroregionu. Podařilo se posílit tradiční kulturní projekty euroregionu, jako je adventní koncert, vzájemná prezentace v oblasti kultury a umění, matematická soutěž, sportovní slavnost postižených dětí a divadelní festival. Ten se podařilo jako velký projekt pod názvem Divadelní podzim realizovat, projektovým partnerem bylo Docela velké divadlo v Litvínově. Festival zahrnul téměř všechna divadla našeho euroregionu ve spolupráci s dalšími česko – saskými euroregiony. V oblasti vzdělávání jsme iniciovali velký integrovaný projekt, připravovaný naší subkomisí pro lidské zdroje, zaměřený nejen na společné vzdělávání a rekvalifikace, ale především na uplatnění absolventů na trhu práce. Tento projekt sice nebyl podán, ale byla připravena a realizována řada samostatných malých projektů partnerských škol, bohužel bez propojení jedním zastřešujícím projektem a často využívajících jiné dotační programy, než je Cíl 3. V programu Cíl 3 to byla především SOUS Hamr Litvínov se svým německým partnerem, které podávaly hodnotné projekty.

V sociální oblasti došlo k navázání a prohloubení konkrétní spolupráce sdružení a organizací na obou stranách hranice. Byla podpořena vzájemná informovanost a realizovány společné projekty v sociální oblasti. Dosud byly realizovány 2 malé projekty (Diakonie a Charita Most) a jeden velký (Charita Most). Další projekty jsou zatím připravovány jako projektové záměry. Po reformě okresních úřadů na saské straně došlo ke změně struktury v sociální oblasti a na české straně byly vytvořeny nové komunitní plány, proto komise v uplynulém roce připravila aktualizaci svého sociálního atlasu, projekt připravuje Oblastní Charita Most.

Nadále jsme chtěli hrát důležitou roli v Asociaci euroregionů ČR. Přestože vedení asociace přechází podle rotačního principu na jednotlivé české euroregiony, chtěli jsme spolu s Euroregionem Labe iniciovat další akce a práci AEČR v minulém roce oživit. Předsednictví zůstává vedení Euroregionu Silva Nortica. Aktivity AEČR jsou v současné době velmi sporadické. Jednotliví členové se ale setkávají a radí na společných řídících výborech, v subkomisi regionů při Zemském ředitelství Chemnitz a na různých workshopech věnovaných realizaci a problémům programu Fond malých projektů Cíl 3.

Dlouhodobě euroregion podporuje sport. V uplynulém roce se sportovní život euroregionu soustředil na podporu jednotlivých projektů a na podporu žadatelů, připravujících sportovní projekty. Po doplnění sportovní komise je patrna větší aktivita.

Trvalým úkolem zůstává vyhlášení kulturní krajiny Krušnohoří kulturní památkou lidstva UNESCO. V loňském roce byl již realizován projekt Montanregion Krušnohoří, podaný Ústeckým krajem který probíhal v uplynulém roce na obou stranách hranice. Na české straně vzniklo odborné pracoviště s projektovou manažerkou v Oblastním muzeu v Mostě. My jsme se v něm zaměřili především na jeho publicitu. V Infopressu a na našich stránkách jsme rovněž zajišťovali publicitu Podkrušnohorského hornického muzea, které by se mohlo stát součástí tohoto projektu, a proto jsme podporovali také úsilí Podkrušnohorského hornického muzea o podání vlastního projektu na podporu tohoto záměru.

Pro práci našeho sdružení jsme vždy považovali za důležitou spolupráci s Ústeckým krajem. Tato spolupráce se na rozdíl od let minulých rozvíjela v loňském roce velmi pozitivně. Došlo k uzavření nové smlouvy s krajem, podle které se účast zástupců krajského úřadu v práci odborných komisí mnohonásobně zvětšila, provázalo se působení euroregionu a kraje v Monitorovacím výboru programu Cíl 3 pro velké projekty i v práci Lokálního řídícího výboru.

Pro naše členy byla vždy důležitá nabídka poradenství, pomoc ve zpracování projektových žádostí, ale také snaha nabídnout nejrůznější, pro ně nejvhodnější, dotační tituly a pomoc při realizaci projektů. To jsme realizovali v úzké spolupráci s Asistenčním centrem v Mostě a dalšími agenturami v Chomutově, Kadani a dalšími specialisty v oblasti projektového managementu. V uplynulém roce se zvýšila role projektových manažerů měst, se kterými je tento úkol plněn velmi úspěšně.

Naším úkolem v roce 2011 bylo též prohloubení spolupráce a zintensivnění vztahů s našimi dosavadními smluvními partnery, budoucími poslanci a senátory, což se dařilo jen částečně. Zatím se nepodařilo zapojit do euroregionu nové poslance a senátory. Teprve začátkem roku 2012 došlo k rozhovorům s poslancem Evropského parlamentu Richardem Falbrem a senátorkou Alenou Dernerovou.

V asociaci AGEG jsme v loňském roce, na rozdíl od let minulých, kdy iniciativu přebírala německá strana našeho euroregionu, byli aktivnější. Náš euroregion zastoupený předsedkyní a jednatelem se podílel na realizaci výročního zasedání AGEG v Moskvě a Kursku. Za náš euroregion se setkání zúčastnila předsedkyně české části JUDr. Hana Jeníčková s jednatelem Mgr. Františkem Bínou a jednatelka jeho německé části Beate Ebenhöh. Na 160 účastníků konference se zde vyslovilo pro posílení a zjednodušení nových programů na podporu přeshraniční spolupráce. Cenu za vynikající přeshraniční spolupráci získal tentokrát německo-polský Euroregion Spree-Neise-Bober. Důležitým bodem konference bylo i probíhající rozšiřování přeshraniční spolupráce na východ a jih Evropy. Přítomní také využili možnost seznámit se zde se zkušenostmi z regionální přeshraniční spolupráce, prohloubit i navázat další prospěšné kontakty. Pro Euroregion Krušnohoří bylo pohloubení stávajících kontaktů i navázání nových o to snazší, že se se všemi účastníky mohli díky své jazykové vybavenosti domlouvat přímo. Výroční konference AGEG v Rusku byla úspěšná nejen díky vynikající organizaci svého sekretariátu, ale i díky proslulé ruské pohostinnosti a obětavosti.

- Program Cíl 3 -