Zpráva o činnosti sdružení Euroregion Krušnohoří

přednesená předsedkyní JUDr. Hanou Jeníčkovou na valné hromadě dne 30.3.2012.

 

- Úvod -

- Hodnocení splněných úkolů Euroregionu Krušnohoří v roce 2011 -

Program Cíl 3

 

Monitorovací výbor Cíl 3

Euroregion Krušnohoří zastupoval v Monitorovacím výboru Mgr. František Bína a JUDr. Hana Jeníčková jako jeho zástupkyně. Tento výbor schvaluje velké projekty v programu Cíl 3 a monitoruje je. Po přerušení programu a po přerozdělení prostředků se jednání Monitorovacího výboru konalo pravidelně

Přehled jednání Monitorovacího výboru programu Cíl 3:
Rok 2011

Jednání 8. 3. v Budyšíně v biskupském sídle Bennohaus. Celkem bylo projednáno 10 projektových žádostí. 9 bylo schváleno, 1 projekt byl zamítnut.
Schváleny byly projekty se zaměřením na dopravu, vzdělávání, bezpečnost, cestovní ruch a životní prostředí.
Schválené projekty pro náš euroregion:

 • InWest - Transfer vědomostí z informatiky pro hospodářský rozvoj sasko-českého příhraničí
  Technische Universität Chemnitz - 76.808,92 EUR
  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - 123.178,60 EUR
  Stiftung Internationales Informatik- und BegegnungszentrumSachsen - (IBS)153.430,95 EUR
 • Pestrý - Bunt - Přátelé biodiverzity v Krušných horách
  Naturschutzzentrum Erzgebirge gGmbH - 532.484,20
  ZO CSOP Teplice, FERGUNNA - 228.820,84
  Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí Litvínov - 91.121,70
 • Po stopách více než 750letých německo-českých dějin - setkání přes konfesní hranice
  Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Rechenberg-Bienenmühle - 116.999,95 EUR
  Řimskokatolická farnost Mariánské Radčice - 116.829,10 EUR
 • Navýšení dotace na české straně na výstavbu hraničního přechodu Clausnitz - Český Jiřetín - 253.710,89 EUR
21. 6. 2011 Monitorovací výbor programu Cíl 3 rozhodoval v Jablonci nad Nisou o 12 projektech. Po schválení roční zprávy byla podrobně vysvětlena problematika schvalování těch projektů, na které se vztahuje veřejná podpora, a poté došlo k vlastnímu rozhodování o předložených projektech. Pro náš euroregion byly schváleny tyto projekty:
 • Ultra jemné částice a zdraví v saském okrese Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji
 • Propojení vědy a výzkumu pro malé a střední podniky v sasko-českém příhraničí
 • Čisté vody horního Krušnohoří, německo-český projekt odvádění a čištění odpadních vod
 • Česko-německý projekt k energetické inovaci subjektu pro práci s dětmi a mládeží.
Na jednání Monitorovacího výboru 6. 9. 2011 v Drážďanech byl nejdůležitějším bodem Fond malých projektů, který je velkým projektem v tomto programu a spravují ho euroregiony. Shodně bylo konstatováno, že tento fond je velmi dobrým nástrojem přeshraniční spolupráce a že je třeba ho i v budoucnu zachovat. Vzhledem k tomu, že je realizována první polovina Fondu malých projektů, byla provedena jeho plánovaná evaluace. Na jejím základě budou provedeny změny v kontrolní činnosti euroregionů na saské straně s větším zapojením Saské rozvojové banky a již byl i upraven jeho Realizační dokument. Plynulé pokračování Fondu malých projektů všichni velmi kladně ocenili. Na jednání byly dále předloženy a schváleny 4 žádosti o změnu a navýšení rozpočtu a 4 projektové žádosti. Pro náš euroregion to jsou tyto schválené projekty: Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti česko-saského pohraničí a Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří - 2. etapa.

8. a 9. listopadu 2011 doporučil Česko-saský Monitorovací výbor Programu Cíl 3/Ziel 3 k podpoře na zasedání v Karlových Varech dalších 14 přeshraničních projektů se zaměřením na protipovodňová opatření, cestovní ruch a životní prostředí. V rámci Programu Cíl3/Ziel 3 tak budou realizovány projekty, které získají příspěvek Evropské unie ca. 26,3 milionů eur. Na tomto zasedání bylo také rozhodnuto o pokračování Fondu malých projektů, které vedou česko-saské euroregiony.

 

Fond malých projektů

Pro činnost euroregionu a pro přeshraniční spolupráci byl i v uplynulém roce nejvýznamnější Fond malých projektů v Operačním programu Česko – saské přeshraniční spolupráce Cíl 3.

Jedním z velkých projektů v Program Cíl 3 je i správa a administrace Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří. Podporuje přeshraniční spolupráci Saska a ČR do roku 2013. Ročně má každá strana euroregionu k dispozici ve Fondu malých projektů průměrně 270 000 EUR. O přidělení dotace rozhoduje česko – saský společný Lokální řídící výbor s celkovým počtem 16 hlasujících členů a 7 členů s hlasem poradním. Projekty jsou projednávány v odborných komisích euroregionu a jejich profesionální stanoviska byla pro členy Lokálního řídícího výboru vždy velmi dobrým vodítkem.

Náš euroregion realizoval v roce 2011 veškerou správu a administrativu tohoto fondu bez závad. Celkem byly vyhlášeny 4 výzvy a jednání Lokálního řídícího výboru se konalo střídavě na obou stranách euroregionu. Protože byl Fond malých projektů schválen jako velký projekt, znamená to také předfinancování projektu, personální i odpovídající technické zabezpečení. V uplynulém roce se již neprojevilo zpožďování plateb česko – saským euroregionům ze Saské rozvojové banky (SAB), která financuje a řídí program Cíl 3. Bylo to zásluhou společného úsilí euroregionů a především Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Euroregionům sice nebyla schválena slíbená půjčka ze SAB, ale platby euroregionům byly vyřizovány včas. V polovině programového období byla provedena evaluace Fondu malých projektů. Na české straně nebyly zjištěny žádné nedostatky, ale na saské straně byla zjištěna chybovost. Na základě této evaluace bylo ze strany řídícího orgánu zvažováno přerušení Fondu malých projektů do vyhodnocení a uvažovalo se o podání nové žádosti. Společným úsilím euroregionů a MMR ČR bylo prosazeno plynulé pokračování Fondu malých projektů s tím, že byla podána pouze žádost o prodloužení stávajícího projektu Fondu malých projektů, která byla schválena. Na saské straně převzala kontrolní roli SAB a finanční manažerky na saské straně posílí monitoring schválených projektů.

Přehled zasedání Lokálního řídícího výboru v roce 2011

2. 3. Freiberg
18. 5. Most
14. 9. Freiberg
23. 11. Most

2.3.2011
Lokální řídící výbor Euroregionu Krušnohoří dne 2. 3. 2011 jednal ve Freibergu. Sedm projektů bylo schváleno, projekt Německo-český camp mladých 2011 "Živý les patřící církvi" nebyl schválen, ale byl doporučen k přepracování.

18. 5.
Lokální řídící výbor Euroregionu Krušnohoří v Mostě projednal celkem 23 projektů. Z nich 3 nedosáhly hranici 50 bodů, a proto nebyly hodnoceny, 3 projekty nebyly Lokálním řídícím výborem schváleny. Celkem bylo schváleno 17 projektů s celkovou dotací 219 718,41 EUR.

14.9.
Lokální řídící výbor Euroregionu Krušnohoří projednal a schválil ve Freibergu celkem 6 projektů

23.11.
Lokální řídící výbor Euroregionu Krušnohoří projednal v Mostě celkem 8 projektů.
Z nich bylo 7 projektů schváleno, 1 nebyl schválen.

Přehled všech schválených projektů v minulém roce je detailně uveden v příloze.

Termíny 2012
Termín předkládání projektových žádostí Termín registrace projektových žádostí Termín jednání Lokálního řídícího výboru
25.01.2012 08.02.2012 07.03.2012 Freiberg
28.03.2012 11.04.2012 09.05.2012 Most
01.08.2012 15.08.2012 12.09.2012 Freiberg
03.10.2012 17.10.2012 14.11.2012 Most

Přehled čerpání z Fondu malých projektů v roce 2011:
V roce 2011 euroregion schválil 70 projektů s celkovou dotací 869 356,72 EUR.

- Komise Euroregionu Krušnohoří -