Zpráva o činnosti sdružení Euroregion Krušnohoří

přednesená předsedkyní JUDr. Hanou Jeníčkovou na valné hromadě dne 30.3.2012.

 

- Úvod -

- Program Cíl 3 -

Komise Euroregionu Krušnohoří

Práce komisí v roce 2011 již probíhala po reformě okresů na saské straně zcela bez problémů a byla pravidelná. Komise na německé straně se rychle zapracovaly a noví členové i noví předsedové se aktivně zapojili do přeshraniční spolupráce. Důležité pro jejich práci bylo zachování jádra komisí, takže byla ve všech případech zachována kontinuita. Komise v uplynulém roce již tak plně využívaly možnost vykonávat hlavní náplň své činnosti, spočívající v posuzování a iniciaci projektů.
Všechny komise se v uplynulém roce soustředily na přípravu pravidelná jednání Lokálního řídícího výboru, kterým poskytovaly svá vysoce odborná stanoviska k předkládaným projektovým návrhům. Nejednalo se ale pouze o proceduru podávání, hodnocení a realizací projektů, ale také o společné projektové záměry jednotlivých komisí. Komisím se tak podařilo posílit rozsah přeshraniční spolupráce ve všech oblastech.
Velkým impulzem v práci komisí bylo přijetí projektu interaktivní mapy euroregionu. Zapojily se do ní všechny komise, které stanovily témata, zkontrolovaly překlad uvedených výrazů a prověřily navržené objekty.

 

Dopravní komise:
Dopravní komise se v uplynulém roce nadále zasazovala o otevírání dalších hraničních přechodů pro osobní dopravu a především o zvýšení průchodnosti pro nákladní dopravu, posilující hospodářský rozvoj v euroregionu. Komise připravila také záměry projektů pro Cíl 3 i pro další programy spolupráce – je to především vybudování rychlostní komunikace R7 Praha – Chomutov – Chemnitz. Možnost dostavby chybějící proluky železničního spojení Most – Freiberg na Moldavě ztratila v uplynulém roce aktuálnost. Na jednáních byly předávány aktuální informace o silniční dopravě a především o problémech nákladní dopravy. Pomoc při vyjasňování problematiky rozvoje nákladní dopravy poskytovaly především pracovnice krajského úřadu. Přes malou četnost jednání členové komise využívali možnosti ve vzájemné komunikaci mailové pošty a separátních setkání jednotlivých členů.

Na jednání dopravní komise Euroregionu Krušnohoří ve Freibergu 15. 9. 2011 její členové seznámili s velkými projekty v programu Cíl 3 v oblasti dopravy a se změnami ve Fondu malých projektů. Dlouhodobé úsilí komise o dostavbu chybějícího úseku na železniční trati Moldava – Rehefeld se v poslední době již nesetkává s podporou příslušných míst na obou stranách hranice, a tak komise alespoň prosadila to, aby v územních plánech obcí na této trati byla v budoucnu možnost dostavby zachována, aby se na ní nepovolily žádné jiné stavby.
Důležitým bodem jednání byla, podobně jako i v dalších komisích, příprava interaktivní mapy euroregionu. Ve spolupráci s Ing. Titlem komise do ní navrhla ze svého pohledu důležitá témata. Členové komise se navzájem informovali o chystaných a právě dokončovaných dopravních stavbách. Komise v této souvislosti vysoce ocenila vystoupení zástupkyň Krajského úřadu Ústeckého kraje. Členové komise se dohodli také na tom, že se komise sejde na svém příštím jednání při slavnostním otevření hraničního mostu v Českém Jiřetíně, který je projektem v programu Cíl 3, který komise podpořila.
Vzájemnou informovanost o dopravní situaci na obou stranách euroregionu považují členové komise za velmi důležitou a potřebnou, proto se rozhodli poskytovat si navzájem aktuální informace o uzavírkách, dopravních omezeních či objížďkách, které budou směřovat do jednatelství euroregionu, aby mohly být vystaveny na aktuálních stránkách Infopressu.

V Mostě se sešla česká část dopravní komise a projednala aktuální problematiku nákladní dopravy, prověřila navržená témata do interaktivní mapy euroregionu a diskutovala o problematice služeb pro motoristy v souvislosti s veřejnou podporou. Zapojila se také do přípravy 20 let trvání Euroregionu Krušnohoří.

 

Životní prostředí a regionální plánování
Tato komise se nadále zasazovala nejen o vysoce profesionální a zodpovědné hodnocení projektů, ale sehrála i velkou roli v prosazení projektu ochrany zdrojů vody v Krušnohoří, v projednávání problému znečišťování ovzduší, v problematice výstavby větrných elektráren a fotovoltaiky a zasazovala se o vzájemnou objektivní informovanost. Přispěla tak velkou měrou k jejich věcnému řešení.

Přehled jednání:
Komise se sešla 4. 5. ve Freibergu, v sídle jednatelství německé části euroregionu. V úvodu jednání představila jednatelka německé části euroregionu, Beate Ebenhöh, stav realizace programu Cíl 3 se zřetelem na situaci ve Fondu malých projektů, který euroregion spravuje. Komise se pak zabývala hodnocením projektů do Fondu malých projektů, kde její stanoviska hrají zásadní roli. Předložený projekt tábora mládeže s problematikou rašeliny a mokřad v Krušných horách komise ohodnotila jako vysokou prioritu. Další bod se rašelinišť také týkal, byla zde představena realizace velkého projektu Revitalizace rašelinišť. V diskusi o něm vyšlo najevo, že chybí koordinace s dalším realizovaným projektem v oblasti rašelinišť, kterým je „Výzkum možností minimalizace organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách“, kde by si dokonce výsledky obou projektů mohly vzájemně protiřečit. Opět se ukázalo jako velmi nutné řešit dlouhodobou nepřítomnost zástupců Ústeckého kraje v komisi, už i z toho důvodu, že kraj je v projektu rašelinišť přímo projektovým partnerem.
Velký zájem vyvolala prezentace protipovodňových opatření s monitoringem a varovným systémem, který představil Ing. Titl ze společnosti Aquatest. Německá strana projevila zájem o připojení se k tomuto systému, protože naprostá většina vodních toků v Krušných horách teče do Saska a tento přímý, varovný a monitorovací systém by znamenal podstatné zrychlení informovanosti. Velký zájem projevila komise o práci personálně obměněného Ekologického centra Most, a proto se příští jednání v září uskutečnilo právě tam.

Na přání členů komise pro životní prostředí a regionální plán Euroregionu Krušnohoří se tedy sešla komise 8. září ve Výzkumném ústavu hnědého uhlí (VÚHU) v Mostě, protože činnost Ekologického centra Most, které zde má sídlo, je trvale středem jejího zájmu. V úvodu ředitelka VÚHU Marcela Šafářová, Ing. PhD představila úspěšnou práci tohoto výzkumného ústavu, především na poli výzkumu a vývoje. Ing. Milana Vágnerová poté představila 10 let úspěšné práce Ekologického centra, se kterým je komise euroregionu úzce spjata od samého jeho vzniku. V diskusi bylo velmi kladně oceněno jeho komunikační, informační a přeshraniční působení.
Komise se také ohlédla za dosavadními schválenými projekty v oblasti životního prostředí. Úspěšně byly dokončeny malé projekty. Velký projekt „Výzkum možností minimalizace organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách“, kde je euroregion partnerem, právě probíhá. Komise byla na svém posledním jednání seznámena s projektem Revitalizace rašelinišť, kde je partnerem Ústecký kraj. Zdá se, že by si ale výsledky obou projektů mohly vzájemně protiřečit, komise proto poukázala na nutnost vzájemné informovanosti a spolupráce projektových manažerů obou projektů. Opět se ukázalo jak velmi nutné je řešit velké projekty společně s krajem, a z tohoto důvodu komise velmi uvítala přítomnost zástupkyně ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje, Ing. Moniku Zeman.
Velmi živě a dlouho se diskutovalo o návrzích témat pro interaktivní mapu euroregionu z pohledu životního prostředí. Po diskusi s pomocí Ing. Titla, zpracovatele mapy na české straně, se z původně navržených 14 témat komise shodla na šesti prioritních, které Ing. Titl do mapy zapracuje. Komise doporučila ke schválení projekt s názvem Prakticky zaměřený tábor „Německo-česká stezka zážitků v přírodě“ a seznámila se s projektovým záměrem Klubu ekologické výchovy, pro který se německá strana komise pokusí získat vhodného partnera.

Změny v komisi
V roce 2011 byli do komise doplněni noví členové: za uvolněnou Ing. Soňu Hykyšovou byla zvolena Ing. Milena Vágnerová, vedoucí Ekologického centra Most, dále Ing. Moravec z Litvínova, Ing. Jan Koch z oddělení životního prostředí Krajský úřad Ústeckého kraje a Ing. Monika Zeman, zástupkyně ředitele KÚÚK Ústí nad Labem

 

Komise pro hospodářství a turistiku
Tato komise se nejvíce zasazuje o přípravu a návrhy priorit euroregionu, nejvíce se v době přípravy realizace Fondu malých projektů zasadila o stanovení strategie a procedury tohoto fondu, a proto také přispívá největší měrou k objektivnímu hodnocení projektů a k přípravě projektových záměrů. Její zásluhou je také aktuální realizace záměru propojení turistických aktivit na obou stranách hranice a posílení rozvoje turistiky.

Přehled jednání
Komise se sešla 3. května v saském Clausnitz, v zemědělském družstvu Bergland. V úvodu jednání se představil nový předseda české části komise Mgr. Jan Mareš, primátor Chomutova. Komise v něm získává vynikajícího odborníka se zkušenostmi v oblasti projektové práce, který byl oceněn i jako nejlepší manažer roku. Komise se zde seznámila s výrobou bioplynu a po exkurzi se zabývala dvěma návrhy velkých projektů v programu Cíl 3. Byl to záměr výzkumu možných společných rekultivací a záměr smluvního propojení malých stavebních firem. Hlavním bodem však bylo hodnocení předložených projektů do Fondu malých projektů, který euroregion spravuje. Celkem bylo hodnoceno 5 projektů; jeden byl nedoporučen, jeden doporučen bez priority, dva byly doporučeny s vysokou prioritou, jeden s podmínkou většího zapojení odborníků. Stanoviska komise k projektům byla předána členům Lokálního řídícího výboru, kteří o předložených projektech na základě stanoviska komise 18. 5. v Mostě v souladu s jejím doporučením rozhodli.

13. 9. se jednání komise uskutečnilo na radnici v Chomutově. Příjemným překvapením pro její členy byla účast Martina Wittiga, loňského praktikanta v našem euroregionu, který zastoupil na tomto jednání předsedu německé části komise Mathiase Lißkeho. Členové komise se intenzivně zabývali problematikou zpracování interaktivní mapy Euroregionu Krušnohoří a spolu s nositeli projektu, zástupci o.p.s. Aquarius, Ing. Titlem a Ing. Hellmichem, připravili 5 prioritních témat. Komise se pak seznámila se schválenými velkými projekty v Monitorovacím výboru, ke kterým právě ona podala v procesu hodnocení svá odborná stanoviska a poté doporučila Lokálnímu řídícímu výboru Fondu malých projektů ke schválení projekt Cyklosetkání v Krušnohoří. Podpořila také připravovaný projektový záměr soutěže dětí a mládeže ve využití GPS. Po jednání si členové komise prohlédli chomutovskou historickou radnici a dochované fresky. Ze šestnáctého století jsou zde totiž dodnes dochovány nástěnné malby v takzvané klenotnici, kde je i freska z roku 1590 znázorňující Tobiášovu legendu.

Podzimní jednání se uskutečnilo tentokrát 8. 11. v technologickém a inovačním centru GDZ v Annabergu. Podstatnou částí jednání se stala opět interaktivní mapa Euroregionu Krušnohoří, především volba odpovídajících témat. Po obsáhlé diskusi členové pozměnili a doplnili návrh z posledního jednání a předali ho realizátorům projektu. Jednatel GDZ Mathias Lißke, předseda německé části komise, poté na přání české části přestavil roli, aktivity, realizované projekty tohoto střediska i s jeho zapojením do Regionálního managementu. Komise také pečlivě posoudila 3 projekty z pohledu svého profesního zaměření a doporučila je ke schválení. Na jednání byl představen Petr Svoboda, Ing., CSc. z Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě, zastupující Ing. Miletičovou, která bohužel komisi opustila. jednání v Annabergu komise projedná kromě hodnocení projektových žádostí také problematiku volného pohybu pracovních sil a nákladní dopravu v euroregionu.

Změny v komisi
Vedení komise převzal po zvolení dosavadní předsedkyně komise Ing. Ivany Řápkové do parlamentu v loňském roce Mgr. Jan Mareš, nový primátor Chomutova.
Na vlastní žádost ukončila členství v komisi Ing. Alena Miletičová, kterou nahradil Petr Svoboda, Ing., CSc. z Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě.
V říjnu byli zvoleni zástupci krajského úřadu Ing. Pavel Hajšman a Ing. Josef Svoboda

 

Subkomise hospodářské komise pro lidské zdroje
Zásluhou této subkomise zůstává nadále profesionální posuzování vzdělávacích a rekvalifikačních projektů. Její členové se též aktivně zapojili do vzdělávacích projektů německého partnera, např. do projektu využití dřeva v Krušnohoří či rekvalifikačních kurzů vzdělávacích zařízení. Využívají k tomu i další dotační tituly, především program Leonardo da Vinci. Komise také podpořila projekty ve vzdělávacích zařízeních v euroregionu. Mnoho projektů realizovala Střední technická škola ve Velebudicích v programu Leonardo da Vinci se svým partnerem z Bildungs-Werkstatt Chemnitz gGmbH. Četné úspěšné projekty realizovala a i nadále realizuje Střední odborné učiliště služeb v Litvínově – Hamru. Komise připravuje rovněž návrh konkrétního uplatňování absolventů rekvalifikací na českém i německém trhu práce zřízením společného zprostředkovacího subjektu.
Komise se v celkovém složení v loňském roce nescházela, rozvíjela se jen spolupráce jednotlivých partnerů. Pokračovala projektová spolupráce s německými partnery především SOUS služeb v Hamru-Litvínově a Střední technické školy ve Velebudicích. Stanoviska k předkládaným projektům byla diskutována a předávána převážně mailovou poštou.

 

Komise pro krizový management
Tato komise propojuje krizový management na obou stranách hrance, realizuje tradiční soutěž mladých hasičů a organizuje spolupráci záchranářů s konkrétním odstraňováním jazykové bariéry.

Přehled jednání
Komise pro krizový management se sešla na svém společném jednání 8. 2. na radnici v Oseku. Soustředila se v první části na přípravu tradiční soutěže mladých hasičů v letošním roce, která se uskuteční v saské Saydě v září. Ústecký kraj pro tuto soutěž již sponzorsky zajistil další putovní pohár, protože původní pohár, věnovaný krajem, po svém třetím nejlepším umístění získali natrvalo mladí hasiči z Háje. Komise diskutovala také o realizací právě realizovaného projektu jazykového kurzu hasičů, který má teoretickou část v Německu, ale jazyková praxe proběhne v Chomutově. Komise jednoznačně doporučila projekt Bezpečnost při jízdě na kole, který podala ZŠ Hrob. Podstatnou část jednání tvořily informace o poplachovém plánu přeshraniční pomoci s konkrétními výsledky jeho aplikace v praxi. V minulém roce bylo provedeno celkem 7 společných zásahů a 3 společná cvičení jednotek požární ochrany Ústeckého kraje a Saska. Opět bylo konstatováno, že chybí mezistátní smlouva o společném zásahu záchranářů, i když existují dohody na úrovni krajů a zemských ředitelství Saska či jednotlivých obcí. Komise opět ocenila odborné příspěvky pracovníků Ústeckého v diskusi.

Další jednání komise proběhlo v Chomutově 13. 5. při zakončení projektu s názvem „Překonání požárů bez jazykové bariéry“ ve Fondu malých projektů v programu Cíl 3. Vycházel z aktuální potřeby obyvatel na hranicích, trval pět měsíců a zahrnul dvě skupiny německých dobrovolných hasičů. Ukončen byl závěrečnou prověrkou znalostí české slovní zásoby při společných zásazích. Po dubnové prověrce znalostí první skupiny v Olbernhau následovala v pátek dne 13. května 2011závěrečná praktická část druhé skupiny v moderním chomutovském územním středisku. Společně s místními hasiči si zde jejich němečtí kolegové prověřili výsledky kurzu na společném ukázkovém praktickém cvičení. Zvládli dobře odbornou terminologii, a na závěr přesvědčivě dokázali v přátelském kruhu na večerním posezení s českými kolegy a komisí pro krizový management, že dobře ovládli i běžné konverzační obraty. Při praktickém společném cvičení se ukázalo, že některé učebnicové výrazy používají čeští hasiči v praxi ve slangu či osobitých zkratkách, proto bude příště zapotřebí do kurzu zapojit více české hasiče a pořádat společná cvičení častěji.

17. května 2011 se uskutečnilo další jednání komise ve Freibergu. V úvodu se její členové dozvěděli podrobnosti o realizaci Fondu malých projektů v programu Cíl 3. Důležitým bodem jednání bylo hodnocení právě dokončeného projektu Zdolávání požárů bez jazykové bariéry, který komise iniciovala. Výsledkem je, že němečtí dobrovolní hasiči dobře zvládli českou odbornou terminologii. Nicméně se ukázalo, že kurz nebyl veden ve spolupráci s českými hasiči či odborníky, takže se mnohdy němečtí kolegové učili neužívané pojmy, také se učili pojmy nesprávné, které nikdo nemohl korigovat. Čeští hasiči používají navíc mnoho slangových výrazů a osobitých zkratek, které by bylo více vhodné pro praxi osvojit. Na praktickém cvičení v Chomutově se to pak také projevilo. Velmi pozitivně byla hodnocena píle německých účastníků kurzu a jejich schopnost konverzace v češtině. V příštím projektu bude bezpodmínečně nutné takovýto kurz realizovat společně, aby bylo možné vzájemně korigovat potřebnou slovní zásobu při společném zásahu.

10. září tradičně proběhlo zářijové jednání komise společně se soutěží mladých hasičů Euroregionu Krušnohoří. Uspořádal ji spolu s euroregionem a jeho komisí pro krizový management okres Střední Sasko v přírodní scenérii u mládežnické ubytovny Mortelgund v Saydě, ve které byla všechna soutěžící družstva také ubytována. Nový pohár věnovala tentokrát hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová a při zahájení soutěže ho soutěžícím předal člen komise krizového managementu euroregionu Jiří Čermák z krajského úřadu. Mladí hasiči v 8 družstvech soutěžili ve dvanácti disciplínách a prokázali nejen svou obratnost a vytrvalost, ale i velmi dobré znalosti. Nepřetržitá řada vítězství mladých hasičů z Háje pokračuje, pohár získávají opět. Zaměření projektu na překonání lesních požárů a na jejich prevenci se ukázalo právě v lesích u Saydy jako velmi vhodné téma. Komise krizového managementu, která projekt do Cíle 3 připravila a doprovázela, soutěž také monitorovala a spojila ho se svým pravidelným jednáním. Projednala zde přípravu jazykového tréninku hasičů, který by již měl pokračovat ve smíšené česko-německé skupině, což zajistí osvojení odborného názvosloví pro praxi, dále projednala problematiku přípravy smlouvy o přeshraničním zásahu a stanovila 5 prioritních témat pro interaktivní mapu Euroregionu Krušnohoří.

Změny v komisi:
za odstoupivšího velitele Horské služby Boží Dar Rudolfa Chlada byl zvolen jeho nástupce v Horské službě Boží DarMiroslav Güttner.

 

Komise pro kulturu a mládež
Tato nejdéle působící komise organizuje kulturní a vzdělávací aktivity pro děti a mládež, sama organizuje mnoho kulturních akcí a také v loňském roce měla ze všech komisí nejvíce projektů k hodnocení. Také v loňském roce byla opět pověřena společným grémiem euroregionu přípravou Ceny Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci. Komise velmi zodpovědně připravila nejen návrh kandidátů, ale i formy Ceny a její návrhy byly přijaty

Přehled jednání
24. 2. 2011 se komise pro kulturu školy a mládež Euroregionu Krušnohoří se sešla v mostecké knihovně pod vedením svého předsedy Dr. Václava Hofmanna. Ing. Tomáš Ondráček, ředitel knihovny, seznámil v úvodu členy komise s místní knihovnou a komise konstatovala, že hlubší spolupráce knihoven by byla vítána. Zajímavé byly pro všechny přítomné informace o stavu realizace Fondu malých projektů, kde bylo již schváleno přes 100 projektů a vyčerpáno přes milion EUR. Komise poté hodnotila 4 projekty ve své odbornosti a všechny po důkladném projednání doporučila na zasedání Lokálního řídícího výboru ve Freibergu 2. 3. ke schválení. Důležitým bodem mosteckého jednání komise bylo hodnocení adventního koncertu a příprava Ceny Euroregionu Krušnohoří v roce 2011, kterou komise organizovala.
S komisí se na tomto jednání rozloučil její dlouhodobý člen, PhDr. Petr Novák, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje, který odešel do důchodu.

11. 5. 2011 se poté sešla komise v lidové umělecké škole v Oederanu, která má letitou tradici v přeshraniční spolupráci, aby především zhodnotila navržené projekty do rozhodování Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů v programu Cíl 3. Jako vždy jí příslušel k hodnocení ze všech komisí největší počet projektů; tentokrát jich bylo 18. Z navržených projektů komise výslovně nedoporučuje 4, další 3 projekty doporučuje s prioritou, ostatní doporučuje bez priority.
Dále se komise zabývala přípravou adventního koncertu, který byl opět v prosinci 2011 spojen s předáním Ceny Euroregionu Krušnohoří. Zajímavý je záměr workshopu komise, zaměřeného na projektovou práci.
Jednání se poprvé zúčastnili noví členové komise: ředitelka DDM Osek Lenka Říhová, která nahradila Mgr. Hanu Šimánkovou z Oseku a Mgr. Radek Spála, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje, který nahradil Dr. Petra Nováka.

31. 8. 2011 se sešla komise na svém dalším jednání na oblíbeném zámku Nový Hrad v Jimlíně u Loun. Hostem na jednání byla samozřejmě i starostka Jimlína Ing. Jana Mikovcová. Komise se zde rozloučila se svými dlouholetými členy, Mgr. Hanou Šimánkovou z Oseku a PhDr. Petrem Novákem z Krajského úřadu Ústeckého kraje, kteří na jednání přijeli, ač již nebyli členy. Právě Petr Novák se o restaurování zdejšího zámku obrovskou měrou zasloužil. Členové komise pak v obsáhlé diskusi pod odborným poradenstvím Ing. Františka Titla ze společnosti Aquaris stanovili 5 témat pro připravovanou interaktivní mapu euroregionu a po odborném hodnocení předložených projektů doporučili dva ke schválení – Hraniční cesty a Adventní koncert Euroregionu Krušnohoří. Důležitým bodem jednání byla Cena Euroregionu Krušnohoří; právě tuto komisi pověřilo společné vedení euroregionu její organizační přípravou a výběrem kandidáta. Letošní Cena byla předána na tradičním adventním koncertu Euroregionu Krušnohoří v Marienbergu a komise předala společný návrh kandidáta na jednání rady.
Komise také připraví návrh organizace oslavy 20. výročí vzniku Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, která se bude konat v době před letními prázdninami příštího roku 2012.

21. listopadu se uskutečnilo další jednání komise ve Freibergu. Její členové diskutovali o změnách v programu Cíl 3 a znovu se pozastavili nad jeho velkou administrativní zátěží, která mnohé žadatele odrazuje. Poté komise hodnotila předložené projekty, ze kterých jeden nedoporučila, zbylých pět bylo doporučeno. Komise po obsáhlé diskusi vybrala návrh uměleckého díla, které by měl získat letošní držitel Ceny Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci na adventním koncertu. Ten se uskutečnil 3. 12. v Marienbergu a podrobně byla projednána jak jeho příprava s upřesněním programu, tak i průběh slavnostního předání ceny. Na jednání již rovněž započala příprava dalšího ročníku. Na závěr si členové komise vyměnili zkušenosti s realizací velkých projektů v oblasti kultury, kde se nabízí spolupráce se sdružením Kolegium Bohemikum, kterou navrhl předseda komise PhDr. Hofmann a Constanze Ulbrichtová informovala o literárních večerech, které organizovala s partnery v Ústí n. Labem. Členové komise si také předali kontakty těch zájemců o přeshraniční spolupráci, kteří se na komisi obrátili s žádostí o zprostředkování kontaktů.

Změny v komisi:
ředitelka DDM Osek Lenka Říhová nahradila Mgr. Hanu Šimánkovou z Oseku
Mgr. Radek Spála, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje, nahradil Dr. Petra Nováka.

 

Subkomise pro muzea a kulturní památky
Zásluhou této subkokomise není jen odborné hodnocení projektových návrhů a iniciace spolupráce muzeí, ale jsou to také společné projektové záměry a tvorba publikací. Velkou zásluhu má tato subkomise, především její předsedkyně PhDr. Libuše Pokorná, v podpoře a v přípravě realizovaného velkého projektu Montanregion Krušnohoří a v realizaci velkého projektu Manufaktura snů se sbírkou Eriky Pohl-Ströherové. Zasloužila se o ni na české straně především muzea v Mostě a Chomutově.

Z iniciativy Andrei Karlovské, členky subkomise muzea a kulturní památky, se tentokrát sešli její členové dne 14. 11. 2011 na radnici v Jirkově. Přivítal je starosta Jirkova Ing. Radek Štejnar a znovu se ukázalo, že Jirkov je vždy pohostinné město. Jednání se zúčastnil poprvé nový zástupce muzea Žatec v subkomisi, Mgr. Jiří Kopica. Komise projednala změny v programu Cíl 3, stav přípravy interaktivní mapy a podrobně se zabývala realizací publikace o muzeích euroregionu. Tato publikace vzniká z jejího popudu a je schváleným projektem ve Fondu malých projektů v programu Cíl 3. Jsou do ní zapojena nejen muzea na obou stranách hranice, ale i další význačné kulturní památky. Členové komise také přišli na jednání s návrhy dalších společných projektových záměrů. Budou o nich podrobně jednat na dalším jednání komise, které se uskuteční v předjaří na saské straně na zámku v Schlettau. Andrea Karlovská zpestřila jednání komise také o exkurzi v jirkovských podzemních prostorách, která byla pro všechny nejen zajímavou atrakcí, ale z hlediska zaměření jejích členů i zajímavým námětem odborných historických rozhovorů.

Komise pro muzea a kulturní památky se sešla 10. 2. 2011 na odborném sympóziu

KRUŠNOHORSKÁ HRAČKA
FENOMÉN STŘEDOEVROPSKÉHO LIDOVÉHO UMĚNÍ
v Oblastním muzeu v Mostě pod vedením své předsedkyně, ředitelky muzea PhDr. Libuše Pokorné. Sympózium se konalo v rámci realizace projektu „Centrum krušnohorského lidového umění“ s prezentací soukromé sbírky švýcarské sběratelky Dr. Eriky Pohl-Ströher.
Zajímavé příspěvky přednesli zástupci partnerských muzeí z Annabergu-Buchholze, Chomutova, Mostu a velký zájem vzbudila přednáška o pomoci Ústeckého kraje pro zachování kulturních památek v Krušnohoří Mgr. Adama Šrejbra, zástupce odboru kultury a pam. péče Krajského úřadu Ústeckého kraje. Následnou prohlídku výstavy „Krušnohorská hračka ve světle lidového umění“ pro zúčastněné odborníky okomentovala PhDr. Pokorná.

 

Sociální komise
Práce sociální komise vytvořila potřebnou základnu spolupráce, díky které došlo k navázání a prohloubení konkrétní spolupráce různých sdružení a organizací na obou stranách hranice. Po reformě okresních úřadů na saské straně došlo ke změně struktury v sociální oblasti a na české straně byly vytvořeny nové komunitní plány, proto komise v uplynulém roce zahájila přípravu aktualizace nového sociálního atlasu, projekt podává Oblastní Charita Most. Komise zodpovědně hodnotila projekty v sociální oblasti

Přehled jednání
Frankenberská škola pro postiženou mládež od 6 do 20 let byla dne 22. února 2011 dalším místem jednání sociální komise Euroregionu Krušnohoří a komise dodržela tak svou letitou tradici, spojovat své jednání s odbornými exkurzemi. Její členové se zde seznámili s provozem, metodami práce a pedagogickými úspěchy školy a dozvěděli se mnoho i o integraci postižených do normálního života v okrese Střední Sasko. Komise poté posoudila předložený projekt Společně v sociálních službách, který byl většinou členů doporučen Lokálnímu řídícímu výboru ke schválení. Detailně byla také projednána příprava sociálního atlasu Euroregionu Krušnohoří, který podává Oblastní charita Most. V komisi dochází ke změnám, její dlouholetý člen Mgr. Jiří Bureš z mosteckého magistrátu odešel do důchodu a na jeho místo byla městem Mostem doporučena jeho zástupkyně Mgr. Zdeňka Lukešová.

19. 9. 2011 se sešla sociální komise Euroregionu Krušnohoří v Azylovém domě pro matky s dětmi v Oseku. Seznámila se zde s aktuálním stavem Fondu malých projektů v Cíli 3 a se schválenými projekty na posledním zasedání Lokálního řídícího výboru. Hlavním bodem jednání bylo stanovení prioritních témat pro interaktivní mapu Euroregionu Krušnohoří, podobně jako tomu bylo v ostatních komisích. Spolu s Ing. Titlem poté po živé diskusi stanovili celkem 5 nosných témat ze sociální oblasti. Dlouhodobým záměrem komise je aktualizace sociálního atlasu, který má zohlednit změny na obou stranách hranice. Aby nedošlo k duplicitní práci ve vztahu k interaktivní mapě, shodli se členové komise, že připravovaný sociální atlas bude více specifický a odborný, zatímco interaktivní mapa bude určena pro širokou veřejnost. Do příštího jednání mělo být na saské straně vyřešeno spolufinancování projektu sociálního atlasu a členové komise připravili návrhy na další projekty. Po jednání se všichni zúčastnili prohlídky azylového domu, při které vysoce ocenili práci Oblastní charity Most s její ředitelkou Mgr. Evou Čenkovičovou a vstřícný přístup města Oseku k tomuto záslužnému sociálnímu projektu.

Změny v komisi:
Místo Mgr. Bureše ze sociální komise, který odešel do důchodu, rada v únoru zvolila Mgr. Zdeňku Lukešovou, jeho zástupkyni v mosteckém magistrátu.
V říjnu byl z volen za KÚ Ústeckého kraje Ing. Karel Giampaoli

 

Zemědělská komise
Česká část zemědělské komise Euroregionu Krušnohoří se scházela v novém sídle Agrární komory v Mostě – Velebudicích pod vedením její předsedkyně Ludmily Holadové. Členové komise se seznámili s programem Cíl 3 a s ním spojeným Fondem malých projektů. Na společné setkání se saskou částí zemědělské komise připravili také náměty společných projektů. Kromě posuzování projektů ve své kompetenci chce komise iniciovat podání projektů zaměřených na využívání alternativních paliv, na prezentaci výsledků dosavadní spolupráce sedláků s návrhy nových společných projektových záměrů a na zřízení společného informačního centra. Dosavadní vzájemná informovanost je sice na dobré úrovni, ale měla by se více profesionalizovat
Trvaly velmi dobré partnerské vztahy mezi Agrární komorou Most a Marienberg, členové se setkávali i soukromě a neoficiálně. Po dohodě o spojení aktivit zemědělské komise euroregionu a okresních agrárních komor, které dosud spolupracovaly separátně, se práce komise osvědčila v předávání informací a podávání projektů i do jiných programů, než Cíl 3. Komise se velmi zasloužila o vysoce odborné posuzování projektových návrhů v oblasti zemědělství a její zásluhou je velmi dobrá vzájemná informovanost o zemědělské problematice na obou stranách hranice. Celou dobu probíhala výměna informací o situaci na trhu a v oblasti podpory zemědělství v EU. Komise využívala také program Leader + a v poslední době připravuje podávání projektů do programu Cíl 3.

Po delší odmlce, způsobené dlouhodobým onemocněním předsedkyně české části komise Ludmily Holadové, se sešla přípravná skupina v sídle Zemědělského svazu v Großrückerswalde u Marienbergu. Na dosavadní spolupráci ocenili její účastníci především pravidelnou výměnu zkušeností a informací, v čemž by se v budoucnu mělo pokračovat. Navzájem si její členové opět vyměnili aktuální informace o letošní úrodě, cenách na trhu, o problematice dalšího vývoje evropského zemědělství a o problematice alternativních zdrojů energie na zemědělské půdě, omezujících zemědělskou výrobu. Předsedové komise, Ludmila Holadová za českou a Werner Bergelt za německou stranu dojednali na jednání 3 priority pro připravovanou interaktivní mapu Euroregionu Krušnohoří a připraven byl na říjen pracovní workshop pro chovatele a zpracovatele drůbeže z obou stran hranice. Na jednání zazněla řada projektových záměrů, ze kterých by měly vzniknout další smysluplné společné projekty.

Změny v komisi:
V říjnu došlo k rozsáhlé rekonstrukci komise.
Ukončení členství:

  • Josef Zeidl
  • Ing. Lenka Hubálková
  • Ing. Čestmír Hess
  • Božena Zemanová
Nově zvolení členové:
  • Olga Zörklerová, místostarostka Kadaně
  • Ján Boháč, společnost Drůbež Palmovka
  • Ing. Daniel Engl vedoucí oddělení zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
Předsedou byl zvolen Ing. Ivo Bednár, Ludmila Holadová zůstává členkou

 

Sportovní komise
Tato komise v uplynulém roce začala aktivně pracovat, neomezila se pouze na hodnocení projektů. Aktivně podporovala a iniciovala projekty v oblasti sportu, komise se zasazovala o rozvoj přeshraničních sportovních aktivit a podporovala žadatele v přípravě sportovních aktivit především pro děti a mládež. Připravila řadu projektových záměrů, ze kterých vzešly zajímavé projekty.
Na začátku roku se komise vyjadřovala prostřednictvím mailové pošty, ve druhé polovině roku zásluhou Evy Martinovské docházelo k pravidelnému setkávání členů.

Sportovní komise se sešla 12. 9. v Mostě, posílená o nové členy, Antonína Beneše, technického ředitele členské firmy Euroregionu Krušnohoří Celio, dlouholetého členem Rady Euroregionu Krušnohoří a o Miroslava Solara, místostarostu Postoloprt. Komise doporučila ze svého odborného hlediska k přijetí dva projekty a shodla se na projektových záměrech, které by chtěla postupně realizovat. Její velkou snahou je vzájemná informovanost o sportovních klubech na obou stranách hranice a jejich aktivitách. Pro připravovanou interaktivní mapu Euroregionu Krušnohoří vybrala 5 prioritních témat, která předala zpracovateli.

7. 11. se konalo další jednání komise. Obsahovalo hodnocení předložených projektů pro rozhodování Lokálního řídícího výboru a diskuze proběhla nad možnostmi podpory sportovních klubů a jejich zapojení do projektů „Programu na podporu příhraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013“. Poté následovaly projektové náměty komise.
Komise prodiskutovala možnosti zapojení většího množství sportovních klubů a oddílů do dotačního programu. Členové komise oslovili sportovní oddíly v regionu a konstatovali tyto závěry zkušenosti oslovených klubů:

  • tradiční sportovní kluby (fotbal, házená, basketbal, atletika, plavání apod.) upřednostňují prioritně zajištění mistrovských utkání a soutěží a jejich financování
  • pro další aktivity nad rámce termínových listin nezbývají oddílům volné termíny ani volné finanční prostředky (problém předfinancování)

Změny v komisi:
Do sportovní komise byl v únoru zvolen Miroslav Schimmer, zástupce sdružení Sportklub Chomutov
V květnu byl zvolen členem místostarosta Postoloprt Miroslav Solar a v září byl členem komise zvolen Antonín Beneš

- Infopress -