Zpráva o činnosti sdružení Euroregion Krušnohoří

přednesená předsedkyní JUDr. Hanou Jeníčkovou na valné hromadě dne 30.3.2012.

 

- Úvod -

- Asociace euroregionů ČR -

Smluvní spolupráce

Česko – saská komise subkomise, obsahující saská zemská ředitelství, kraje a česko – saské euroregiony se Česko – saská pracovní skupina pro přeshraniční spolupráci se sešla ve dnech 7. - 8. června 2011 se konalo ve školském centru v Lichtensteinu, v nadaci Daetz Stiftung, již 19. zasedání této pracovní skupiny, ve které jsou členy také česko – saské euroregiony. Nadace Daetz-Stiftung je v našem euroregionu známá z Infopressu i z našich webových stránek, kde jsou informace o jejích přínosných projektech. Je známá také z podávaných projektů ve Fondu malých projektů, svými přeshraničními vzdělávacími interkulturními moduly i kulturními akcemi. Mnozí návštěvníci oblíbeného parku miniatur Klein Erzgebirge v Oederanu znají podobu tohoto vzdělávacího centra jako modelu, ovšem vidět ho ve skutečnosti je větším zážitkem. A největším zážitkem je velkolepá výstava řezbářských uměleckých děl a soch z celého světa, která patří k největším v Evropě. Není se co divit, že zdejší vzdělávací zařízení se specializuje na umělecké řezbářství. Prošlo jím na 10.000 absolventů a působilo tu 650 učitelů, jak uvedla ve své úvodní řeči jednatelka nadace Constanze Bräunig. Po podrobném představení nadace Daetz-Stiftung následovalo jednání pracovních podskupin. Euroregiony připravily usnesení o Fondu malých projektů v programu Cíl 3, ve kterém požadují plynulé pokračování tohoto oblíbeného fondu bez přerušení a jeho pokračování i po roce 2013. V souhrnné zprávě byly pak druhý den po prohlídce výstavy shrnuty výsledky všech pracovních skupin a představeny nové aktivity. Vzhledem k tomu, že v příštím roce oslaví Česko-saská mezivládní pracovní skupina pro přeshraniční spolupráci 20 let své úspěšné práce, připravuje se na toto výročí mnoho společných akcí.

Spolupráce s OHK
Stále užší spolupráce s OHK Most, realizující konkrétní dohodu z roku 2008 o spolupráci, se projevila ve společné realizaci projektů v Cíli 3 a společném uspořádání mezinárodních konferencí o dopravě a turistice. Konkrétní spolupráce se projevila také ve společné publicitě v Infopressu a periodikách OHK. Na základě stále intenzivnější spolupráce mostecké komory s euroregionem bylo rozhodnuto, že smlouva bude doplněna a ročně aktualizována dodatky. Velmi dobrá je i smluvní spolupráce s OHK Louny. Projevila se nejen ve společné publicitě, ale především zapojením OHK Louny do přípravy projektových žádostí členů euroregionu, kterou poskytuje na základě smlouvy s Ústeckým krajem. Jedná se o bezplatné zpracování projektových žádostí do celorepublikového Programu rozvoje venkova, Operačního programu Životního prostředí a programů přeshraniční spolupráce. Pro veřejnost připravuje OHK Louny zpracování projektových žádostí do programu Zelená úsporám, spočívajícím např. v zateplování obytných domů, což by mělo do regionu přivést další ekologicky účelné prostředky.
Po návratu Ing. Ivany Košanové do ředitelky OHK Chomutov po mateřské dovolené v prosinci minulého roku se zintenzivňuje vzájemná spolupráce. OHK Most, OHK Chomutov a Euroregion Krušnohoří se dohodli na vzájemné prezentaci své práce a připravují společný projekt na prohloubení spolupráce v podnikatelské přeshraniční sféře.

Spolupráce s krajskou agrární komorou
I v roce 2011 bylo zajištěno průběžné informování o situaci v zemědělství v Sasku a ČR. Zásluhou spolupráce euroregionu s Krajskou agrární komorou docházelo k pravidelné výměně informace. Na základě smlouvy s Krajskou agrární komorou pokračovala nejen vzájemná výměna informací, ale především došlo k propojení zemědělské komise euroregionu s okresními agrárními komorami.

Spolupráce s Generálním konzulátem Drážďany
na loňském jednání s představiteli Generálního konzulátu u příležitosti Česko – saské mezivládní komise byly předány informace o problematice přeshraniční spolupráce a Euroregion Krušnohoří se zavázal nadále publikovat práci Generálního konzulátu na svých stránkách a v Infopressu.
Zástupci Euroregionu Krušnohoří byli pozváni na slavnostní zahájení v pořadí již 13. Dnů české a německé kultury proběhlo v Drážďanech v předvečer státního svátku České republiky 27. 10. 2011. Proběhlo za účasti význačných osobností z obou zemí, představitelů Ústeckého kraje v čele s hejtmankou Janou Vaňhovou, partnerských měst a partnerských organizací. Pozváni byli i zástupci Euroregionu Krušnohoří – starosta Loun Ing. Jan Kerner, starosta Dubí Ing. Petr Pípal a jednatel Euroregionu Krušnohoří Mgr. František Bína.
Vynikající organizace slavnostního zahájení, a stejně tak i celá organizace tradičních Dnů české a německé kultury opět prokázala, jak důležitou úlohu zastává náš konzulát v Drážďanech.

Spolupráce Euroregionu Krušnohoří a Ústeckého kraje
Spolupráce euroregionu a kraje, uzavřená v roce 2003, je v současné době daleko více naplňovaná a zohledňuje již aktuální potřeby. Na základě její aktualizace v loňském roce a po jednání zástupců Euroregionu Krušnohoří se členy zahraničního výboru Ústeckého kraje, s hejtmankou i vedoucím odboru a zástupce ředitele KÚ pro výkon samostatné působnosti Ing. Alešem Konopáskem došlo k personálnímu posílení odborných komisí euroregionu, podpoře akcí euroregionu a zástupci euroregionu jsou zváni na význačné akce kraje (F. Bína např. na setkání zástupců kraje a prezidenta ČR).
Kraj není chápán jako nová nevstřícná vrchnost, ale stává se oporou, partnerem a koordinátorem občanských iniciativ. Zajímavé jsou pro zástupce euroregionu informace o připravované spolupráci kraje se státy bývalé Jugoslávie, Žilinou či ruským Vladimirem. Nicméně trvalá, každodenní spolupráce, posilující evropskou myšlenku množstvím projektů, je nejvhodnější právě s naším nejbližším, spolehlivým a v dlouhodobé praxi prověřeným sousedem, se Saskem. Bohužel ani v loňském roce nás kraj finančně nepodpořil.

Smlouva o spolupráci
V Ústí nad Labem v sídle krajského úřadu se sešli v pondělí 16. května zástupci Euroregionu Krušnohoří a Ústeckého kraje, aby projednali stav realizace své aktuální smlouvy o spolupráci. Za kraj se zúčastnil Ing. Aleš Konopásek, vedoucí odboru kanceláře hejtmana, Jaroslav Foldyna, předseda výboru pro zahraniční vztahy a Ing. Pavlína Hulenová, tajemnice výboru pro zahraniční vztahy. Euroregion Krušnohoří zastupovala jeho předsedkyně JUDr. Hana Jeníčková s jednatelem Mgr. Františkem Bínou. Zástupci euroregionu velmi kladně hodnotili aktivní práci zástupců krajského úřadu v odborných komisí euroregionu, především v komisi pro krizový management, dopravní komisi, v komisi pro kulturu a mládež a v komisi pro muzea a kulturní památky. Navrhli změny v komisi pro životní prostředí a regionální plán a požádali o doplnění hospodářské a sociální komise. Dále se všichni shodli na vzájemném poskytování informací vhodných pro informování veřejnosti v médiích obou partnerů a na předávání hodnotících zpráv o spolupráci kraje a euroregionu. JUDr. Jeníčková nabídla spolupráci euroregionu při organizaci různých přeshraničních akcí, a proto Ing. Konopásek navrhl hned zástupcům euroregionu účast na Regionálním energetickém fóru Plzeň 2011, které se konalo 20. června a bylo spolupořádáno Ústeckým krajem. Na závěr požádali zástupci Euroregionu Krušnohoří o finanční pomoc na společnou činnost.
U Ing. Aleše Konopáska, zástupce ředitele KÚ Ústeckého kraje, se sešli 16. 9. jednatelé Euroregionu Krušnohoří a Euroregionu Elbe/Labe s Ing. Marcelou Holečkovou, CSc. z oddělení fondů a programů krajského úřadu, aby již zcela prakticky naplňovali uzavřenou dohodu o spolupráci Ústeckého kraje s jeho euroregiony. Všichni přítomní se shodli na požadavku nepřerušovat velmi kladně hodnocený program Fond malých projektů v programu Cíl 3, což zřejmě nyní hrozí, a na tom, že by měl tento fond pokračovat i ukončení stávajícího dotačního období. Na jednání Monitorovacího výboru, který bude o hrozícím přerušení Fondu malých projektů rozhodovat, budou všichni partneři vystupovat v tomto duchu jednotně.

Příprava nového programového období
Externí pracovní skupina pro přípravu programového období 2014 – 2020 pro Ústecký a Karlovarský kraj (region Severozápad) se sešla 8. prosince v Karlových varech. Poprvé do ní byli zahrnuti i zástupci euroregionů. Za Euroregion Krušnohoří se zúčastnil jeho jednatel František Bína a předsedkyně Hana Jeníčková, která zde navíc zastupuje město Most. Přítomní odborníci se pod vedením Tomáše Sýkory, vedoucího Odboru řízení programu z Ústí n. Labem, seznámili se stanovenými prioritami a s výsledky probíhajícího dotazníkového šetření, ze kterého vyplývá, že většina respondentů dosavadní Regionální operační program kladně hodnotí. Poté se v příjemné pracovní atmosféře zpracovaly v pracovních skupinách připomínky a podněty ke zjednodušení procesu podávání projektových žádostí a jejich administraci, rychlejšímu proplácení plateb a k objektivnějšímu hodnocení projektů s větší společenskou kontrolou.

Spolupráce s Partnerským spolkem v Litvínově
Spolupráce s Partnerským spolkem v Litvínově v plynulém roce byla intenzivnější. Hlavní náplní spolupráce byla především společná příprava projektových záměrů pro program Cíl 3. S partnerským spolkem byl společně připraven koncept rozvoje turistiky se záměrem koordinace turistiky v euroregionu, projekty ochrany přírody a uchovávání společných tradicí. Euroregion zajišťoval také Partnerskému spolku prezentaci jeho akcí v Infopressu a na internetových stránkách euroregionu. V současné době je Partnerský spolek iniciátorem řady projektů významných pro euroregion. Převzal iniciativu v oblasti kooperace turistických aktivit, organizoval spolu s partnery na saské straně několik setkání, ze kterých vzešel návrh projektu „Pracovní skupina pro propojení českých a německých turistických aktivit ve Východním Krušnohoří“.

Spolupráce s Euroregionem Labe
Spolupráce s Euroregionem Labe pokračovala i v uplynulém roce úspěšně, tradičně bylo hned na počátku roku dohodnuto pokračování společného vydávání kulturních pasů a společný divadelní festival pod názvem Divadelní podzim. Velmi intenzivní byla výměna zkušeností z přípravy a realizace Fondu malých projektů. Bohužel nebyly v minulém roce uspořádány tradiční společné sportovní hry, protože Euroregion Labe o ně neprojevil zájem a nekonaly se ani hry samotného Euroregionu Elbe/Labe.
Oba euroregiony se účastnily společných akcí a akcí Ústeckého kraje, provázaly své požadavky na fungování a pokračování Fondu malých projektů a společně s krajem připravovaly společný postup v Monitorovacím výboru programu Cíl 3.

Spolupráce s poslanci a ministerstvy
V zasedacím sále parlamentu se sešli ve středu 6. dubna zástupci všech 13 českých euroregionů a zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR s poslanci Parlamentu ČR, kteří setkáni iniciovali, aby zhodnotili dosavadní přeshraniční spolupráci euroregionů a společně se připravili na nadcházející období 2013 - 2020. Všichni se shodli na tom, že práce euroregionů je velmi dobrá, správa Fondu malých projektů probíhá bez závad, a také že je zapotřebí tento velmi oblíbený nástroj přeshraniční spolupráce zachovat a posílit, stejně jako celý program Cíl 3. Ostatně Fond malých projektů je dobrým příkladem proklamované nutnosti decentralizace. Zástupci všech euroregionů vysoce ocenili stávající řídící roli MMR ČR v programech a fungování řídících výborů. Všichni se také shodli na tom, že je velmi důležité podpořit stávající osvědčené struktury a nevytvářet zbytečně nové. Zástupci MMR ČR předali také názor z Bruselu, že není počítáno s vyšším počtem programů, naopak s jejich snižováním. Přeshraniční spolupráce ale zůstává nadále vysokou prioritou.
Přítomní se navzájem také seznámili s aktuálními problémy a shodli se na tom, že je zapotřebí zkvalitnit a zrychlit práci Saské rozvojové banky, která způsobuje zdržení ve výplatách peněz pro úspěšné žadatele. Za Euroregion Krušnohoří se jednání aktivně zúčastnila JUDr. Hana Jeníčková, jeho předsedkyně, s jednatelem Mgr. Františkem Bínou.

- Jednatelství -