Zpráva o činnosti sdružení Euroregion Krušnohoří

přednesená předsedkyní JUDr. Hanou Jeníčkovou na valné hromadě dne 30.3.2012.

 

- Úvod -

- Členská základna -

Rada Euroregionu Krušnohoří

Jednání rady se konalo zpravidla každý měsíc, všechna jednání byla usnášeníschopná a vždy se konala na jiném místě. V roce 2011 byl nadále uplatňován princip zvaní okolních starostů na jednání rady.

Na svém prvním jednání v roce dne 28. 1. 2011 v Mostě projednala rada na základě výsledků komunálních voleb návrhy na kooptaci nových členů rady. Kooptováni byli tito navržení kandidáti ze svých obcí: za Lom starostka Bc. Kateřina Schwarzová, za Litvínov místostarosta Ing. Karel Linhart, za Duchcov starostka Ing. Jitka Bártová a za Žatec místostarosta Bc. Jan Novotný. O jejich členství o také o novém složení rady rozhodla s konečnou platností valná hromada 25. března. O změnách ve složení Lokálního řídícího výboru programu Cíl 3 Fond malých projektů rozhodla rada na svém únorovém jednání v Klášterci. Na pořadu byly také změny v odborných komisích euroregionu. Do komise pro životní prostředí a regionální plán byla za uvolněnou Ing. Soňu Hykyšovou zvolena Ing. Milena Vágnerová, vedoucí Ekologického centra Most a za odstoupivšího velitele Horské služby Boží Dar Rudolfa Chlada byl zvolen jeho nástupce Miroslav Güttner. Novým členem euroregionu byl jednomyslně zvolen Sport Club 2000 z Chomutova. Jako vždy byli na jednání pozváni starostové okolních obcí, tentokrát tedy Mostecka.

Další pravidelné jednání rady se konalo 25. 2. 2011 na zámku v Klášterci nad Ohří. Po kooptaci nových členů se sešla rada již v novém složení, o kterém s konečnou platností rozhodne valná hromada. Její přípravou se rada detailně zabývala a navrhla také na tomto svém zasedání změny ve stanovách, o kterých by valná hromada měla také rozhodnout. Vzhledem k stoupajícímu počtu členů euroregionu na Chomutovsku by měl mít okres Chomutov v radě větší zastoupení a rovněž by mělo být v radě zastoupeno i více partnerů mimo municipalitu. Došlo také ke změnám v komisích. Místo Mgr. Bureše ze sociální komise, který odchází do důchodu, rada zvolila Mgr. Zdeňku Lukešovou, jeho zástupkyni v mosteckém magistrátu. Do sportovní komise byl zvolen Miroslav Schimmer, zástupce sdružení Sportklub Chomutov. Z komise pro kulturu a mládež odstupuje rovněž z důvodu odchodu do penze Dr. Petr Novák, KÚ Ústí n. Labem a místo něho byl zvolen jeho nástupce ve funkci vedoucího odboru kultury a památkové péče Ústeckého kraje Mgr. Radek Spála.
Rada jednomyslně odsouhlasila novou smlouvu o spolupráci s Ústeckým krajem a očekává od ní další prohloubení dosavadní dobré spolupráce.
Velkou část jednání věnovali členové rady přípravě Lokálního řídícího výboru, který euroregion spravuje. Rada na základě stanovisek svých odborných komisí podrobně projednala všech osm předložených projektů, o kterých se rozhodlo poté dne 2. 3. 2011 na zasedání Lokálního řídícího výboru ve Freibergu.

25.3.
Rada se sešla v Mostě hodinu před jednáním valné hromady a připravila detailní program jednání valné hromady. Novým členem byla zvolena firma Drůbež Palmovka. Po zakončení valné hromady zvolila rada předsedkyní Euroregionu Krušnohoří JUDr. Hanu Jeníčkovou a dva místopředsedy: Ing. Jiřího Hlinku (Osek) a Ing. Jana Kernera (Louny).

V pátek 29. 4. 2011 se sešla rada na staré radnici v Podbořanech. Seznámila se zde napřed se zprávou o činnosti jednatelství a živě diskutovala především o setkání českých euroregionů s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a s poslanci parlamentu v Praze, o koncepci turistiky v rámci česko – saské spolupráce a o realizovaných projektech. Rada dále přijala jako nového člena Euroregionu Krušnohoří obec Blatno a pro neplacení příspěvku vyloučila firmu MIKO a obec Bílence. Do komise pro kulturu mládež a školy byla zvolena Lenka Říhová, ředitelka DDM Osek, a nahradila tak Mgr. Hanu Šimánkovou z Oseku, která odešla do důchodu. Dlouhá diskuse byla vedena o předložených projektech do Fondu malých projektů programu Cíl 3, který euroregion spravuje, a členům Lokálního řídícího výboru bylo doporučeno, aby se těmto projektům věnovali ještě i na přípravném samostatném jednání před vlastním zasedáním. Předmětem jednání byl také návrh aktualizace smlouvy o spolupráci s OHK Most. Jako hosté se zúčastnili i tentokrát zástupci blízkých členských obcí Lubence a Dobroměřic. Ing. Vopelka představil nového člena euroregionu, úspěšnou firmu YSSEN. S velkým zájmem se setkalo vystoupení Mgr. Kateřiny Bartošové, členky zahraničního výboru Ústeckého kraje, pracovnice Ministerstva obrany ČR, která předala informace o práci a záměrech komise zahraničního výboru a o koncepci Ministerstva zahraničních věcí ČR, kde je spolupráce s euroregiony částečně zmíněna. O další konkrétní spolupráci Euroregionu Krušnohoří a Ústeckého kraje na základě schválené smlouvy bude jednat vedení euroregionu s představiteli kraje příští týden. Jednání se zúčastnil i Ing. Čerňanský, bývalý poslanec a starosta Podbořan, zakládající člen euroregionu, který jako jeho dlouholetý místopředseda byl uznávaným „ministrem financí“ euroregionu. Jeho slova uznání současné práce rady tohoto sdružení přítomné určitě potěšila.

V pátek 27. 5. se sešla rada v Chomutově v Golf clubu na Kamencovém jezeře. Za nepřítomnou předsedkyni řídil jednání Ing. Jan Kerner, starosta Loun. Všichni členové velmi živě diskutovali o problematice Fondu malých projektů v programu Cíl 3, který euroregion spravuje, a rozhodli se pověřit předsedkyni, aby se spolu s německými partnery obrátila se stížností na zdržování plateb žadatelům ze Saské rozvojové banky. Současně se připojuje náš euroregion k iniciativě dalších českých i saských euroregionů, aby Fond malých projektů plynule pokračoval i v dalším období. Vzhledem ke své odpovědnosti za tento Fond se rozhodli členové rady, že se budou více podílet na monitoringu projektů. Pro pokračování spolupráce s okresními hospodářskými komorami pověřila rada vedení euroregionu přípravou aktuálních smluv o další spolupráci. Uložila dále jednateli, aby zaslal připomínky euroregionu k připravované koncepci Ministerstva zahraničí ČR, ve které se s euroregiony počítá jen okrajově. Rada jednomyslně zvolila místostarostu Postoloprt Miroslava Solara členem sportovní komise a zabývala se přípravou Ceny Euroregionu Krušnohoří. Rozhodla, že kandidáti musí být nově navrženi; nebude se brát ohled na loňské návrhy. Jednání se zúčastnili hosté, starostka Vejprt Jitka Gavdunová se svým zástupcem a Ing. Josef Hassmann za Technologický park Chomutov. V závěru jednání všichni absolvovali prohlídku Kamencového jezera se zasvěceným výkladem Ing. Řeháka, náměstka primátora Chomutova.

Rada Euroregionu Krušnohoří v Leské u Třebívlic
Jednání rady se uskutečnilo 9. září v rekonstruovaném objektu v Leské, určenému pro environmentální vzdělávání dětí, což je úspěšný projekt v programu Cíl 3. Rada se seznámila s činností jednatelství za uplynulé období, přijala Obrnice za nového člena a zabývala se návrhem na rekonstrukci zemědělské komise. Bylo rozhodnuto zatím ještě nepřijmout rozhodnutí a předsedkyně JUDr. Hana Jeníčková byla pověřena návrhy projednat s předsedkyní komise Ludmilou Holadovou. Do sportovní komise byl zvolen Antonín Beneš.
Rada odsouhlasila zastoupení Euroregionu Krušnohoří v Externí pracovní skupině pro přípravu programového období 2014 – 2020 svou předsedkyní a jednatelem.
Přítomní byli podrobně seznámeni s výsledky zasedání Monitorovacího výboru z 6. 9. 2011, především s ohledem na Fond malých projektů, který euroregion spravuje a administruje.
Rada pozitivně ocenila pokračování tohoto důležitého nástroje přeshraniční spolupráce po provedené evaluaci bez přerušení.

Na svém dalším pravidelném jednání se rada sešla 21. 10. v Jirkově na zámku Červený Hrádek. Starosta Jirkova Radek Štejnar seznámil radu s investičními akcemi města a jeho spolupráci úspěšnou spolupráci s partnerským městem Brand-Erbisdorfem. Hosty jednání byli zástupci Vejprt (tajemník Ing. Rostislav Velek) a Kalku (starostka Miluše Lauková s Martou Ctiborovou). Rada projednala výsledky zářijového Lokálního řídícího výboru a seznámila se s projektovými žádostmi na jeho příští zasedání, i s postupem čerpání prostředků pro příští období. Novým členem Euroregionu Krušnohoří se stala obec Polerady. Rada zvolila nového předsedu zemědělské komise, kterým stal Ing. Ivo Bednár, a doplnila členy zemědělské komise na návrh bývalé předsedkyně Ludmily Holadové. Doplnila také další členy komisí na návrh Krajského úřadu Ústeckého kraje. Hospodářskou komisi doplní Ing. Pavel Hajšman a Ing. Josef Svoboda, komisi pro životní prostředí a regionální plán Ing. Monika Zeman a Mgr. Jan Koch, sociální komisi Ing. Karel Giampaoli a zemědělskou komisi Ing. Daniel Engel. Rada se také seznámila s projekty, kde je euroregionem partner či v nich spolupracuje (Výzkum možností minimalizace organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách, Překonání požárů bez jazykové bariéry, Soutěž mladých hasičů Euroregionu Krušnohoří, Nová kvalita, Interaktivní mapa Euroregionu Krušnohoří, Krušnohorská magistrála). Rada se usnesla, že vzhledem k problému předfinancování nebude podávat, pokud to nebude nezbytně nutné, své vlastní projekty. Připravila se také na listopadové společné jednání s německým představenstvem a projednala stav přípravy 20. výročí založení euroregionu, které připadá na příští rok.

Prosincové jednání rady se tentokrát konalo 16. 12. v Kadani, v příjemném prostředí restaurace Split. Rada se zde seznámila s výsledky Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů, který euroregion spravuje, s průběhem udělení Ceny Euroregionu Krušnohoří a podrobně projednala přípravu valné hromady, která se uskuteční v březnu 2012 v Mostě. V diskusi o přípravě 20. výročí Euroregionu Krušnohoří se členové rady shodli na jeho organizačním zajištění a redakční radě uložili připravit návrh prezentace.
Rada odvolala na vlastní žádost Ing. Ing. Miletičovou z VÚHU z komise pro hospodářství a turistiku na vlastní žádost (změna zaměstnání) a na návrh ředitelky VÚHU byl jednomyslně členem této komise zvolen Svoboda Petr, Ing., CSc., technický náměstek VÚHU. Novým členem Euroregionu Krušnohoří byla jednomyslně zvolena Bílina.
Rada se také živě diskutovala o problematice zdravotní péče a vyslovila se pro zachování všech oddělení nemocnice v Žatci.
Jednání bylo doplněno procházkou po Nábřeží Maxipsa Fíka, kterou vedl starosta Kadaně Dr. Jiří Kulhánek, dlouholetý člen rady.

Společné vedení euroregionu v Annabergu-Buchholzi
Tradiční společné jednání Rady a Představenstva Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge se uskutečnilo dne 28. 11. 2011 v rekonstruovaném zasedacím sále annaberské radnice pod záštitou primátorky Annabergu-Buchholze Barbary Klepsch.
Na jednání se členové vedení euroregionu seznámili s realizací Fondu malých projektů v programu Cíl 3, který euroregion spravuje, a také s přehledem schválených velkých projektů v Monitorovacím výboru v tomto programu.
Dále společné grémium schválilo návrh komise pro kulturu, mládež a školy na udělení Ceny Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci za rok 2011, která byla slavnostně předána 3. prosince na adventním koncertu Euroregionu Krušnohoří v Marienbergu. Důležitým bodem byla příprava významného jubilea našeho euroregionu – před 20 lety totiž byl založen. K jeho důstojné oslavě a prezentaci byla ustanovena speciální pracovní skupina.
Oba předsedové euroregionu, JUDr. Hana Jeníčková i Volker Uhlig, vysoce ocenili dosavadní upřímnou, rovnoprávnou a soustavnou spolupráci ve všech oblastech společenského života.

Na svém prvním jednání v letošním roce se rada sešla 27. ledna v Lounech. Na jednání se v úvodu představil Josef Horáček, starosta Bíliny, která je novým členem našeho euroregionu. Jako hosté se tradičně zúčastnili starostové Lounska: Panenského Týnce, Dobroměřic, Postoloprt a Peruce. Ve zprávě o činnosti a o hospodaření bylo konstatováno, že členská společnost SCREEN ING, s.r.o nezaplatila členský příspěvek. Ostatně s ní ukončil spolupráci i mikroregion Stropník. Firma Drůbež Palmovka ukončila činnost a bude písemně požádána o vyjádření k členství v euroregionu.
Pracovnice jednatelství, Martina Ďurdíková a Ing. Petra Konečná, představily realizované projekty ve Fondu malých projektů za rok 2011, který euroregion spravuje. V roce 2011 euroregion schválil 70 projektů s celkovou dotací 869 356,72 EUR.
Důležitým bodem byla i plánovaná akce k 20. výročí založení euroregionu; o přípravě se rozhovořili všichni členové.
Do komise pro kulturu a mládež byl místo Petra Svobody zvolen René Štěpánek, radní z Bíliny a jako náhradník do Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů byl zvolen ředitel mostecké knihovny Ing. Tomáš Ondrášek.
Rada pověřila předsedkyni a jednatele přípravou aktualizované dohody o spolupráci s OHK Most. Kateřina Bartošová ze zahraničního výboru Ústeckého kraje, která soustavně zprostředkovává spolupráci kraje s naším euroregionem, předala zprávu o nejnovějších zahraničních aktivitách kraje a navrhla další konkrétní náměty spolupráce.
Na závěr informoval Ing. Jan Kerner o situaci v Lounech. Dosavadní koalice se rozpadla a nová s ním na postu starosty nepočítá. Nicméně v nové koaliční dohodě je zakotveno, že Ing. Kerner zůstává zástupcem Loun v radě euroregionu. Zúčastní se tedy výběrového řízení na post finanční manažerky po odchodu Ing. Konečné na mateřskou dovolenou a opět to bude on, kdo připraví rozpočet euroregionu na rok 2012.

- Nová partnerství -