Zpráva o činnosti sdružení Euroregion Krušnohoří

přednesená předsedkyní JUDr. Hanou Jeníčkovou na valné hromadě dne 30.3.2012.

 

- Úvod -

- Nová partnerství -

Úkoly pro rok 2012

Nejdůležitějším úkolem pro rok 2012 je nadále realizace programu Cíl 3 a především Fondu malých projektů, který náš euroregion nejen spravuje, ale i administruje. I pro letošek bude zapotřebí soustavně zvyšovat profesionalitu pracovníků administrativy Fondu malých projektů i členů Lokálního řídícího výboru. Velkou roli v proceduře schvalování projektových návrhů hrají společné komise. V těchto odborných komisích jsou projekty nadále posuzovány a Lokálnímu řídícímu výboru předávána stanoviska v jejich kompetenci. Důležitým úkolem zůstává příprava smysluplných společných projektových záměrů v těchto našich odborných komisích.

Priorita euroregionu, práce s veřejností – mediální spolupráce, by měla být v roce 2012 realizována z programu Cíl 3, kde je s publicitou počítáno. Ve schválené žádosti na pokračování Fondu malých projektů je zahrnuto vydávání Infopressu, měli bychom v něm zajišťovat především prezentaci programu Cíl 3, úspěšných projektů a transparentně představit práci euroregionu. Nadále chceme publicitu podpořit pomocí partnerských projektů s TV Lyra, o.p.s Evropan a nově s agenturou Daniel. Využívat budeme ještě spolupráci s partnery projektu čistoty vodních zdrojů. Mělo by tak být zajištěno vydávání našeho periodika a internetového zpravodajství a zajištěna tak vzájemná informovanost o dění v obou částech euroregionu. Chceme uchovat také naše internetové zpravodajství a kromě využívání možností publicity v programu Cíl 3 také využívat prezentaci sponzorů, kterým nabídneme prostor i na našich internetových stránkách.

V oblasti dopravy zůstává nadále priorita projektu čtyřproudové rychlostní silnice Praha – Chemnitz a zvýšení kapacity silniční přeshraniční nákladní i osobní dopravy.

V oblasti životního prostředí zůstává velkou prioritou, pociťovanou především v německé části euroregionu, čistota zdrojů pitné vody v Krušných horách. Euroregion je proto již druhým rokem zapojen do projektu Výzkum možností minimalizace obsahu organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách a je v něm nadále aktivní v oblasti organizaci workshopů a publicity.

Důležitým úkolem zůstává nadále společné koncepční řešení odpadového hospodářství s využitím stávajících kapacit na obou stranách hranice, výměna informací o využívání odpadních surovin k jejich zhodnocení a setkávání českých a saských odborníků s cílem připravit nové koncepce.

V oblasti čistoty ovzduší chceme v rámci naší komise pro životní prostředí přispívat k objektivnímu hodnocení stavu ovzduší v Krušnohoří a nadále zprostředkovávat setkávání odborníků a obyvatel z obou částí euroregionu.

V oblasti kultury a školství chceme usilovat o společné projekty posilující identitu obou částí euroregionu, společné vzdělávací aktivity a vzájemnou prezentaci obou částí euroregionu. Nadále chceme udržet tradiční kulturní projekty euroregionu, jako je spolupráce divadel, adventní koncerty, matematická soutěž, sportovní hry postižených dětí a vzájemná prezentace v oblasti kultury a umění.

Po vydání sociálního atlasu, který zmapoval subjekty v sociální oblasti a který vytvořil potřebnou základnu, byla připravena jeho aktualizace, kterou by měl zajistit malý projekt v programu Cíl3. Je připraveno zohlednění změněných kompetencí okresů na saské straně a komunitní plány českých měst, které byly vytvořeny až po vydání původního sociálního atlasu. Tento inovovaný sociální atlas povede k dalšímu prohloubení konkrétní spolupráce různých sdružení a organizací na obou stranách hranice, podpoří vzájemnou informovanost a společné projekty v oblasti seniorů, integrace postižených a chráněných dílen, a rovněž společný boj proti závislostem.

Nadále chceme hrát důležitou roli v Asociaci euroregionů ČR. Především se chceme zaměřit v tomto roce na přípravu nových programů na podporu přeshraniční spolupráce.

Dlouhodobě je třeba více podporovat sport v euroregionu. V letošním roce bychom rádi více podpořili práci sportovní komise, podpořili žadatele projektů v oblasti sportu a pomohli s přípravou sportovních projektů pro děti, mládež i dospělé našeho euroregionu.

Trvalým úkolem zůstává záměr vyhlášení kulturní krajiny Krušnohoří kulturní památkou lidstva UNESCO. K tomu slouží schválený projekt Montanregion Krušnohoří, realizovaný na obou stranách hranice. V roce 2012 se chceme zaměřit především na jeho publicitu.

Nejdůležitějším úkolem je další prohlubování naší dosavadní prospěšné spolupráce s krajem a větší propojení úkolů euroregionu a kraje.

Pro zvýšení významu euroregionu je zapotřebí prohloubit spolupráci se zvolenými poslanci a senátory a více zapojit do práce euroregionu komunální politiky.