Zpráva o činnosti sdružení Euroregion Krušnohoří

přednesená předsedkyní JUDr. Hanou Jeníčkovou na valné hromadě dne 28. 3. 2014.

Vážení přátelé,

dovolte, abych přivítala na letošní valné hromadě Vás, členy našeho sdružení, naše přátele a hosty.

Sešli jsme se, abychom společně bilancovali naši práci za uplynulý rok a stanovili si úkoly pro letošek. Pro naši práci v uplynulém roce 2013 byl důležitý především operační program pro česko – saskou přeshraniční spolupráci Cíl 3, který v uplynulém roce dospěl do svého konce. V letošním roce jsou již jen dokončovány započaté projekty a program se uzavírá. Využívali jsme především Fond malých projektů ve prospěch našich členů i přátel našeho euroregionu. Že naše práce byla úspěšná, o tom svědčí především celá řada velmi prospěšných projektů. V roce 2013 došlo k upřesnění způsobu vyplacení zůstatku dotačních prostředků z Fondu malých projektů, podstatnou část prostředků bylo nutno vyúčtovat v roce 2013, pouze zbytek bude vyúčtován v roce letošním. Pro naše žadatele to bylo obtížné, protože bylo třeba předkládat vyúčtování projektů dříve a rovněž bylo ohroženo schvalování nových projektů s termínem realizace ve druhé polovině roku 2013. Žádosti o prodloužení správy a administrace Fondu malých projektů, které jednotlivé česko-saské euroregiony podaly, byly v Monitorovacím výboru schváleny a i v letošním roce bude možné pokračovat v realizaci Fondu malých projektů bez přerušení. Euroregiony požádaly o převedení prostředků z roku 2013 na rok 2014, což bylo schváleno, a proto projekty, schválené na posledním zasedání Lokálního řídícího výboru v prosinci 2013, mohou být ještě do poloviny letošního roku realizovány. V Monitorovacím výboru, kde jsou schvalovány velké projekty, byly na konci uplynulého roku prostředky většinou již navázány, přesto pro rok 2014 ještě prostředky do poloviny letošního roku v omezené míře zbývají.

V loňském roce pokračovala příprava nového programu na podporu přeshraniční spolupráce po roce 2014. Náš euroregion se do přípravy aktivně zapojil, zorganizoval setkání se zástupci MMR ČR v Mostě a zúčastnil se porad v Parlamentu ČR, na kraji. Pro přípravu Fondu malých projektů podalo statutární město Most malý projekt pro členy a přátelé euroregionu, který byl schválen. V projektu je počítáno s účastí komisí euroregionu, se zapojením Ústeckého kraje a Euroregionu Labe. V rámci přípravy nového programu byla z české strany stanovena priorita Fondu malých projektů jako velmi účinného nástroje přeshraniční spolupráce. Také v loňském roce se trvala zlepšená situace ve financování správy a administrace Fondu malých projektů. Vyúčtování probíhalo rychleji, takže jsme ani v uplynulém roce nemuseli žádat o finanční výpomoc naše členy, jako tomu bývalo v minulých létech.

To, že euroregion dokázal vždy a za všech okolností udržet spolehlivě chod euroregionu i Společného sekretariátu Fondu malých projektů, svědčí o dobrých manažerských a organizačních schopnostech rady i pracovníků jednatelství.

V loňském roce byla počtvrté udělena Cena Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci, která tak prokázala svou opodstatněnost a stává se dobrou tradicí v našem euroregionu. Cena Euroregionu Krušnohoří byla tentokrát udělena a předána na jednání společného grémia Euroregionu Krušnohoří ve Frauensteinu 28. 11. 2013 a obdrželi ji oba jednatelé – F. Bína a B. Ebenhöh.

Zpráva:

Plnění úkolů stanovených pro rok 2013

Program Cíl 3

Komise Euroregionu Krušnohoří

Infopress

Projekty a akce euroregionu

Asociace euroregionů ČR a AGEG

Smluvní spolupráce

Jednatelství

Vývoj členské základny v roce 2013

Rada Euroregionu Krušnohoří

Nová partnerství

Cíle Euroregionu Krušnohoří pro rok 2014