B. NÁKLADY PLÁN 2013 SKUTEČNOST K 31.12.2013 PLÁN 2014 SKUTEČNOST K 31.12.2014 PLÁN 2015   B. NÁKLADY Výsledek hospodaření Cíl 3 SFMP Výsledek hospodaření Cíl 3 Ochrana vody Dotace Ústecký kraj (Město Kadaň) Výsledek hospodaření Euroregion bez Cíl 3 Výsledek hospodaření 2014 EUROREGION 
50 - spotřebované nákupy                        
501 (1) - spotřeba materiálu - režie 10 000,00 10 424,40 5 000,00 3 640,50 5 000,00   501 (1) spotřeba materiálu  15 338,08     3 640,50 18 978,58
501 (3)- spotřeba materiálu - drobný majetek 7 000,00 0,00 2 000,00 7 200,00 5 000,00   501 (3) -  spotřeba materiálu - drobný majetek       7 200,00 7 200,00
502 - 2 spotřeba energie (tepla) 5 000,00 5 839,59 7 000,00 0,00 7 000,00   502 - 2 spotřeba energie (teplo)         0,00
Celkem: 22 000,00 16 263,99 14 000,00 10 840,50 17 000,00             0,00
51 - služby             51 - služby         0,00
511 - opravy a udržování 5 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00   511 - opravy a udržování         0,00
512 - (1) cestovné, (2) PHM, (3) stravné 120 000,00 103 636,00 100 000,00 77 683,00 130 000,00   512 - (1) cestovné, (2) PHM, (3) stravné 66 515,00     77 683,00 144 198,00
513 -  1 náklady na reprezentaci 50 000,00 35 917,00 43 000,00 30 983,00 50 000,00   513 -1 náklady na reprezentaci 10 190,00     30 983,00 41 173,00
518 - ostatní služby (součet položek 1-10)             518 - ostatní služby          0,00
         1.- infopress  100 000,00 63 782,40 73 000,00 0,00 0,00   Infopress 71 307,74       71 307,74
         2.- poplatky za telekomunikace+internet 45 500,00 47 401,57 45 500,00 43 143,60 50 000,00   Poplatky za telekomunikaci + internet       43 143,60 43 143,60
         3.- poštovné 500,00 0,00 2 000,00 254,00 1 000,00   Poštovné 1 442,00     254,00 1 696,00
         4.- nájemné za kancelář + ostatní
3 000,00
0,00 0,00 2 542,00 3 000,00   Nájemné 2 420,00     2 542,00 4 962,00
         5.- vedení účetnictví 38 800,00 33 500,00 33 500,00 33 500,00 34 000,00   Vedení účetnictví 18 000,00     33 500,00 51 500,00
         6.- CRR - Cíl 3 SFMP 1 135 800,00 978 153,48 722 750,00 528 428,71 1 035 000,00             0,00
         7.-  Dotace    75 000,00 0,00 220 000,00 0,00   Dotace         0,00
         8.- platby žadatelům na projekty 7 350 000,00 7 477 758,98 10 800 000,00 6 180 000,00 0,00             0,00
         9.-CRR Cíl 3 Ochrana vody 455 125,00 850 885,60 0,00 0,00 0,00             0,00
       10.- ostatní služby  50 000,00 18 886,55 20 340,00 12 679,70 40 000,00 Ostatní služby 101 169,64     12 679,70 113 849,34
Celkem: 9 353 725,00 9 684 921,58 11 843 090,00 7 129 214,01 1 380 000,00            
52 - osobní náklady           52 - osobní náklady          
521 - mzdové náklady 625 000,00 504 313,50 655 000,00 569 640,00 923 000,00 521 - mzdové náklady 175 897,00   220 000,00 569 640,00 965 537,00
521 - mzdové náklady - nemoc       4 593,00 0,00 521 - mzdové náklady-nemoc       4 593,00 4 593,00
521 - DPP 40 000,00 23 000,00 25 000,00 3 000,00 25 000,00 521 - 2 DPP       3 000,00 3 000,00
524 - 1 zákonné sociální pojištění 162 500,00 126 086,50 163 750,00 142 410,00 200 000,00 524 - 1 zákonné sociální pojištění 43 979,00     142 410,00 186 389,00
524 - 2 zákonné zdravotní pojištění 58 500,00 46 117,00 58 950,00 51 254,00 80 000,00   524 - 2 zákonné zdravotní pojištění 15 835,00     51 254,00 67 089,00
527-1 zákonné sociální náklady (příspěvek na stravování) 25 000,00 17 633,00 25 000,00 25 980,00 27 000,00   527-1 zákonné sociální náklady (příspěvek na stravování)       25 980,00 25 980,00
Celkem: 911 000,00 717 150,00 927 700,00 796 877,00 1 255 000,00              
54 - ostatní náklady             54 - ostatní náklady          
549 -2 zákonné pojištění za zaměstnance 7 000,00 4 772,00 7 100,00 5 331,00 7 000,00   549 -2 zákonné pojištění za zaměstnance       5 331,00 5 331,00
549 -3  bankovní poplatky 5 600,00 4 432,00 5 000,00 3 483,33 5 000,00   549 - 3 bankovní poplatky 5 863,53     3 483,33 9 346,86
545-1 kurzové ztráty 2 000,00 11 953,52 1 360,00 3 720,75 2 000,00   545 - 1 kurzové ztráty 470,69     3 720,75 4 191,44
544 - 1 úroky 0,00 0,00 14 000,00 27 740,00 0,00   544 - 1 úroky       27 740,00 27 740,00
546 1 - dary       27 412,00 0,00   546 1 - dary       27 412,00 27 412,00
542-1 ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   542 - 1 ostatní pokuty a penále         0,00
549 -1  ostatní provozní náklady 1 731,00 450,00 900,00 1 350,00 1 500,00   549 -1 ostatní provozní náklady 1,03     1 350,00 1 351,03
Celkem: 16 331,00 21 607,52 28 360,00 69 037,08 15 500,00            
NÁKLADY CELKEM 10 303 056,00 10 439 943,09 12 813 150,00 8 005 968,59 2 667 500,00 NÁKLADY CELKEM 528 428,71 0,00 220 000,00 1 077 539,88 1 825 968,59
   
   
A. VÝNOSY PLÁN 2013 SKUTEČNOST K 31.12.2013 Plán 2014 SKUTEČNOST K 31.12.2014 Plán 2015   A. VÝNOSY Výsledek hospodaření Cíl 3 SFMP Výsledek hospodaření Cíl 3 Ochrana vody Dotace Ústecký kraj (Město Kadaň) Výsledek hospodaření Euroregion bez Cíl 3 Výsledek hospodaření 2014 EUROREGION 
                         
60 - tržby z prodeje služeb             60 - tržby z prodeje služeb       21 200,00 21 200,00
   602 - tržby za služby 20 000,00 112 000,00 20 000,00 21 200,00 20 000,00      602 - tržby za služby         0,00
   602-7 inzerce 0,00   0,00   0,00      602-7 inzerce         0,00
   602-8 prezentace projektu 90 000,00 56 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00      602-8 prezentace projektu       20 000,00 20 000,00
   602 - služby žadatelům projektů 7 350 000,00 7 403 384,29 10 800 000,00 6 180 000,00 0,00      602 - služby žadatelům projektů         0,00
Celkem: 7 460 000,00 7 571 384,29 10 820 000,00 6 221 200,00 40 000,00   Celkem:         0,00
64 - ostatní výnosy             64 - ostatní výnosy         0,00
   644 - úroky 400,00 498,90 400,00 310,44 500,00      644 - úroky 28,87     310,44 339,31
   645 1 - kurzový zisk 0,00 79 443,93 0,00 1 456,05 2 000,00      645 1 - kurzový zisk       1 456,05 1 456,05
   649 - jiné provozní výnosy, sponzorské dary 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00      649 - jiné provozní výnosy, sponzorské dary       1,00 1,00
Celkem: 400,00 79 942,83 400,00 1 767,49 2 500,00   Celkem:         0,00
68 - členské příspěvky             68 - členské příspěvky         0,00
   682 - členské příspěvky – ostatní 1 270 000,00 1 248 431,00 1 220 000,00 1 249 933,00 1 540 000,00      682 - členské příspěvky – Most,obce,ostatní       1 249 933,00 1 249 933,00
Celkem: 1 270 000,00 1 248 431,00 1 220 000,00 1 249 933,00 1 540 000,00   Celkem:         0,00
69 - dotace              69 - dotace          0,00
   691 - dotace CRR  Cíl 3 SFMP 1 135 800,00 992 866,93 722 750,00 528 428,71 1 035 000,00      691 - dotace CRR  Cíl 3 SFMP 528 399,84       528 399,84
   691 - dotace město Most (r.2013), Kadaň (r.2014) 0,00 25 000,00 0,00 20 000,00 0,00      691 - dotace      20 000,00   20 000,00
682 3 Přij. Příspěvky - ostatní  0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00   682 3 Příj. Příspěvky - ostatní       8 000,00 8 000,00
   691 dotace CRR Cíl 3 Ochrana vody 386 856,00 697 944,61 0,00 99 833,30 0,00      691 dotace CRR Cíl 3 Ochrana vody   99 833,30     99 833,30
   691 - dotace ústecký kraj 50 000,00 50 000,00 50 000,00 200 000,00 50 000,00      691 - dotace ústecký kraj     200 000,00   200 000,00
Celkem: 1 572 656,00 1 765 811,54 772 750,00 856 262,01 1 085 000,00   Celkem:         0,00
VÝNOSY CELKEM 10 303 056,00 10 665 569,66 12 813 150,00 8 329 162,50 2 667 500,00 VÝNOSY CELKEM 528 428,71 99 833,30 220 000,00 1 300 900,49 2 149 162,50
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0,00 225 626,57 0,00 323 193,91 0,00
  2013 2013 2014 2014 2015