B. NÁKLADY PLÁN 2014 PLNĚNÍ K 31.12.2014 PLÁN 2015 PLNĚNÍ K 31.12.2015 PLÁN 2016   B. NÁKLADY Výsledek hospodaření Cíl 3 SFMP Výsledek hospodaření Inttereg VA Dotace Ústecký kraj+Most+  Erzgebirge Freiberg Výsledek hospodaření Euroregion  Výsledek hospodaření 2015 CELKEM
50 - spotřebované nákupy                        
501 (1) - spotřeba materiálu - režie 5 000,00 3 640,50 5 000,00 10 585,00 10 000,00   501 (1) spotřeba materiálu  40,00 3 528,36   10 585,00 14 153,36
501 (3)- spotřeba materiálu - drobný majetek 2 000,00 7 200,00 5 000,00 69 754,40 50 000,00   501 (3) -  spotřeba materiálu - drobný majetek       69 754,40 69 754,40
502 - 2 spotřeba energie (tepla) 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 5 000,00   502 - 2 spotřeba energie (teplo) 9 999,62       9 999,62
Celkem: 14 000,00 10 840,50 17 000,00 80 339,40 65 000,00             0,00
51 - služby             51 - služby         0,00
511 - opravy a udržování 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 10 000,00   511 - opravy a udržování         0,00
512 - (1) cestovné, (2) PHM, (3) stravné 100 000,00 77 683,00 130 000,00 167 453,00 250 000,00   512 - (1) cestovné, (2) PHM, (3) stravné 18 906,00 5 424,00   167 453,00 191 783,00
513 -  1 náklady na reprezentaci 43 000,00 30 983,00 50 000,00 41 962,90 120 000,00   513 -1 náklady na reprezentaci 438,00     41 962,90 42 400,90
518 - ostatní služby (součet položek 1-10)             518 - ostatní služby          0,00
         1.- infopress  73 000,00 0,00 0,00 9 489,62 42 000,00   Infopress 72 087,78   68 538,80 9 489,62 150 116,20
         2.- poplatky za telekomunikace+internet 45 500,00 43 143,60 50 000,00 30 678,14 30 000,00   Poplatky za telekomunikaci + internet   9 281,87   30 678,14 39 960,01
         3.- poštovné 2 000,00 254,00 1 000,00 271,00 1 000,00   Poštovné 475,00 51,00   271,00 797,00
         4.- nájemné za kancelář + ostatní
0,00
2 542,00 3 000,00 5 000,00 20 000,00   Nájemné 10 000,00     5 000,00 15 000,00
         5.- vedení účetnictví 33 500,00 33 500,00 34 000,00 42 500,00 45 000,00   Vedení účetnictví 4 500,00 6 000,00   42 500,00 53 000,00 ;
         6.- CRR - Cíl 3 SFMP 722 750,00 528 428,71 1 035 000,00 298 662,01 0,00             0,00
         7.-  Dotace  0,00 220 000,00 0,00 568 538,80 0,00   Dotace         0,00
         8.- platby žadatelům na projekty 10 800 000,00 6 180 000,00 0,00 0,00 0,00             0,00
         9.- Administrace Interreg VA 2015-2021 0,00 0,00 0,00 595 680,86 980 000,00             0,00
       10.- ostatní služby  20 340,00 12 679,70 40 000,00 13 512,10 60 000,00 Ostatní služby 10 640,40 11 156,00   13 512,10 35 308,50
Celkem: 11 843 090,00 7 129 214,01 1 380 000,00 1 773 748,43 1 498 000,00           0,00
52 - osobní náklady           52 - osobní náklady         0,00
521 - mzdové náklady 655 000,00 569 640,00 923 000,00 168 652,00 480 000,00 521 - mzdové náklady 126 978,00 414 234,00 500 000,00 168 652,00 1 209 864,00
521 - mzdové náklady - nemoc   4 593,00 0,00 0,00 0,00 521 - mzdové náklady-nemoc         0,00
521 - DPP 25 000,00 3 000,00 25 000,00 0,00 40 000,00 521 - 2 DPP         0,00
524 - 1 zákonné sociální pojištění 163 750,00 142 410,00 200 000,00 42 160,00 155 000,00 524 - 1 zákonné sociální pojištění 31 746,00 103 560,00   42 160,00 177 466,00
524 - 2 zákonné zdravotní pojištění 58 950,00 51 254,00 80 000,00 15 178,00 75 000,00   524 - 2 zákonné zdravotní pojištění 11 428,00 37 280,00   15 178,00 63 886,00
527-1 zákonné sociální náklady (příspěvek na stravování) 25 000,00 25 980,00 27 000,00 21 855,00 60 000,00   527-1 zákonné sociální náklady (příspěvek na stravování)       21 855,00 21 855,00
Celkem: 927 700,00 796 877,00 1 255 000,00 247 845,00 810 000,00             0,00
54 - ostatní náklady             54 - ostatní náklady         0,00
549 -2 zákonné pojištění za zaměstnance 7 100,00 5 331,00 7 000,00 6 964,00 7 000,00   549 -2 zákonné pojištění za zaměstnance       6 964,00 6 964,00
549 -3  bankovní poplatky 5 000,00 3 483,33 5 000,00 4 790,26 8 000,00   549 - 3 bankovní poplatky 1 423,21 665,63   4 790,26 6 879,10
545-1 kurzové ztráty 1 360,00 3 720,75 2 000,00 5 513,09 10 000,00   545 - 1 kurzové ztráty       5 513,09 5 513,09
544 - 1 úroky 14 000,00 27 740,00 0,00 0,00 0,00   544 - 1 úroky         0,00
546 1 - dary   27 412,00 0,00 0,00 0,00   546 1 - dary         0,00
538-1 ostatní nepřímé daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   538-1 ostatní nepřímé daně a poplatky   4 500,00     4 500,00
549 -1  ostatní provozní náklady 900,00 1 350,00 1 500,00 2 000,48 20 500,00   549 -1 ostatní provozní náklady       2 000,48 2 000,48
Celkem: 28 360,00 69 037,08 15 500,00 19 267,83 45 500,00            
NÁKLADY CELKEM 12 813 150,00 8 005 968,59 2 667 500,00 2 121 200,66 2 418 500,00 NÁKLADY CELKEM 298 662,01 595 680,86 568 538,80 658 318,99 2 121 200,66
   
   
A. VÝNOSY Plán 2014 PLNĚNÍ K 31.12.2014 Plán 2015 PLNĚNÍ K 31.12.2015 PLÁN 2016   A. VÝNOSY Výsledek hospodaření Cíl 3 SFMP Výsledek hospodaření Inttereg VA Dotace Ústecký kraj+Most+  Erzgebirge Freiberg Výsledek hospodaření Euroregion  Výsledek hospodaření 2015 CELKEM
                         
60 - tržby z prodeje služeb             60 - tržby z prodeje služeb         0,00
   602 - tržby za služby 20 000,00 21 200,00 20 000,00 0,00 0,00      602 - tržby za služby         0,00
   602-7 inzerce 0,00   0,00 0,00 0,00      602-7 inzerce         0,00
   602-8 prezentace projektu 0,00 20 000,00 20 000,00 8 000,00 0,00      602-8 prezentace projektu       8 000,00 8 000,00
   602 - služby žadatelům projektů 10 800 000,00 6 180 000,00 0,00 0,00 0,00      602 - služby žadatelům projektů         0,00
Celkem: 10 820 000,00 6 221 200,00 40 000,00 8 000,00 0,00   Celkem:         0,00
64 - ostatní výnosy             64 - ostatní výnosy         0,00
   644 - úroky 400,00 310,44 500,00 936,71 500,00      644 - úroky       932,03 932,03
   645 1 - kurzový zisk 0,00 1 456,05 2 000,00 0,00 0,00      645 1 - kurzový zisk         0,00
   649 - jiné provozní výnosy, sponzorské dary 0,00 1,00 0,00 300,00 0,00      649 - jiné provozní výnosy, sponzorské dary       300,00 300,00
Celkem: 400,00 1 767,49 2 500,00 1 236,71 500,00   Celkem:         0,00
68 - členské příspěvky             68 - členské příspěvky         0,00
   682 - členské příspěvky – ostatní 1 220 000,00 1 249 933,00 1 540 000,00 1 507 482,00 1 438 000,00      682 - členské příspěvky – Most,obce,ostatní       1 507 482,00 1 507 482,00
Celkem: 1 220 000,00 1 249 933,00 1 540 000,00 1 507 482,00 1 438 000,00   Celkem:         0,00
69 - dotace              69 - dotace          0,00
   691 - dotace CRR  Cíl 3 SFMP 722 750,00 528 428,71 1 035 000,00 308 222,27 0,00      691 - dotace CRR  Cíl 3 SFMP 308 226,95       308 226,95
   691 - dotace město Most  0,00 20 000,00 0,00 50 000,00 0,00      691 - dotace město Most          0,00
682 3 Přij. Příspěvky - ostatní  0,00 8 000,00 0,00 18 538,80 0,00   682 3 Příj. Příspěvky - ostatní         0,00
   691 dotace Interreg VA 0,00 99 833,30 0,00 595 680,86 980 000,00      691 dotace Interreg VA   595 680,86     595 680,86
   691 - dotace ústecký kraj 50 000,00 200 000,00 50 000,00 500 000,00 0,00      691 - dotace ústecký kraj     568 538,80   568 538,80
Celkem: 772 750,00 856 262,01 1 085 000,00 1 472 441,93 980 000,00   Celkem:         0,00
VÝNOSY CELKEM 12 813 150,00 8 329 162,50 2 667 500,00 2 989 160,64 2 418 500,00 VÝNOSY CELKEM 308 226,95 595 680,86 568 538,80 1 516 714,03 2 989 160,64
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0,00 323 193,91 0,00 867 959,98 0,00
  2014 2014 2015 2015 2016
+