Zápis a usnesení z jednání valné hromady české části sdružení Euroregion Krušnohoří dne 1. 4. 2016 v Třebívlicích

Valná hromada Euroregionu Krušnohoří byla řádně svolána podle stanov.

K bodu č. 1 - zahájení, schválení programu
Jednání zahájil a řídil předseda sdružení Ing. Jiří Hlinka. V úvodu jednání přivítal přítomné a seznámil je s návrhem programu jednání valné hromady. Zvlášť přivítal hosty Miladu Holadovou za OAK, Ing. Hajšmana z Regionálního rozvoje ÚK a Ing. Moniku Zeman za KÚÚK.

Členskou základnu euroregionu k dnešnímu dni tvoří 76 obcí a 35 spolků, celkem je členů 111, hlasovací quorum je 56. Dle prezenční listiny bylo přítomno v době zahájení jednání 25 obcí a měst a 10 organizací. Valná hromada tedy nebyla usnášeníschopná.
Mgr. Josef Seifert přivítal v Třebívlicích všechny účastníky VH. Představil obec, pohovořil o vinicích a vinařství, těžbě českého granátu, pivu Baronka a moštech z místních jablek. Přítomné pozval na Třebívlické kulturní léto.
Během jednání přišel Ing. Kauca z členské firmy Celio a Pavel Foriš, starosta obce Lkáň, počet přítomných členů se zvýšil na 37.
Podle stanov části XI. 5 proto bylo na 11.00 hod. svoláno náhradní jednání valné hromady se stejným programem. Předseda sdružení poté seznámil přítomné s hrubým výtahem z Výroční zprávy Euroregionu Krušnohoří za rok 2015, kterou členové obdrželi v předstihu elektronicky a měli tak možnost se s ní podrobně seznámit.

V 11 hodin bylo zahájeno druhé oficiální jednání Valné hromady. Přítomní hlasovali o programu valné hromady, který obdrželi předem na pozvánce.

Usnesení 1/2016
Valná hromada jednomyslně schvaluje program jednání valné hromady Euroregionu Krušnohoří v tomto pořadí:

 1. Zahájení, schválení programu – místopředseda Ing. Jiří Hlinka
 2. Volba návrhové, volební a mandátové komise, zapisovatele a ověřovatelů – místopředseda Ing. Jiří Hlinka
 3. Zpráva o činnosti sdružení – místopředseda Ing. Jiří Hlinka
 4. Zpráva revizní komise o výsledku hospodaření za rok 2015 – Ing. Karel Honzl
 5. Návrh rozpočtu na rok 2016 - Ing. Karel Honzl
 6. Volba členů rady (Klášterec n.O., Brandov)
 7. Různé
 8. Závěr
Hlasování: z celkového počtu 37 přítomných členů Euroregionu Krušnohoří dle aktuálního stavu prezenčních listin :
PRO 37 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0

K bodu č. 2 - volba návrhové, volební a mandátové komise, zapisovatele a ověřovatelů
Místopředseda sdružení Ing. Jiří Hlinka navrhl za členy návrhové komise Mgr. Radka Reindla (předseda), Ing Karel Honzl a Petr Červenka. Složení volební a mandátové komise: Mgr. Jan Losenický (předseda), MUDr. Marián Bystroň a Antonín Beneš.
Jako ověřovatele navrhl MgA. Jiřího Rumpíka a Mgr. Josefa Seiferta, jako zapisovatelku určil Martinu Ďurdíkovou.

Usnesení č.2/2016

 • Valná hromada Euroregionu Krušnohoří volí jednomyslně složení návrhové a mandátové komise, zapisovatele a ověřovatelů.
  • návrhová komise ve složení: Mgr. Radek Reindl (předseda), Ing. Karel Honzl a Petr Červenka,
  • volební a mandátová komise ve složení: Mgr. Jan Losenický (předseda), MUDr. Marián Bystroň a Antonín Beneš - ověřovatelé zápisu ve složení: MgA. Jiří Rumpík a Mgr. Josef Seifert
  • zapisovatelkou byla určena pracovnice Euroregionu Krušnohoří Martina Ďurdíková
  Hlasování: z celkového počtu 37 přítomných členů Euroregionu Krušnohoří dle aktuálního stavu prezenčních listin :
  PRO 37 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0

  K bodu č. 3 - zpráva o činnosti sdružení
  Výroční zprávu o činnosti sdružení přednesl Ing. Jiří Hlinka. Zmínil úspěšný start Fondu malých projektů v OP Interreg V A, první jednání LŘV 8.12.2015. Dále zmínil činnost odborných komisí euroregionu, vydávání čtvrtletníku Infopress, setkání AGEG v Bruselu, kterého se tentokrát zúčastnila jen jednatelka Beate Ebenhöh, změny ve členské základně, pravidelná jednání rady Euroregionu Krušnohoří a představil úkoly na rok 2016. Zmínil úspěšný projekt Montanregion, úspěšné projekty OHK Most, jednání a rozhodování Monitorovacího výboru
  V průběhu čtení výroční zprávy odešli Mgr. Jan Paparega a Jitka Němečková, zástupkyně Unipetrolu.
  Hlasuje tedy 33 přítomných členů.
  Do další diskuse se nikdo nepřihlásil, valná hromada proto přešla k hlasování.

  Usnesení č. 3/2016

 • Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu o činnosti sdružení za rok 2015.
  Hlasování: z celkového počtu 35 přítomných členů Euroregionu Krušnohoří:
  PRO 35 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
  Usnesení bylo jednomyslně schváleno

  K bodu č. 4 - zpráva revizní komise o výsledku hospodaření za rok 2015
  Zprávu revizní komise o výsledku hospodaření za rok 2015 přednesl člen revizní komise Ing. Karel Honzl. Zápis členové sdružení obdrželi elektronicky předem, mohli se s ním tedy podrobně seznámit. Při kontrole hospodaření nebyly zjištěny závady, revizní komise kladně hodnotila výběr členských příspěvků.

  Usnesení č. 4/2016

 • Valná hromada schvaluje zprávu revizní komise o výsledku hospodaření sdružení za rok 2015 a výsledek hospodaření
 • Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření sdružení za rok 2015
  Hlasování: z celkového počtu 35 přítomných členů Euroregionu Krušnohoří:
  PRO 35 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
  Usnesení bylo jednomyslně schváleno

  K bodu č. 5 – návrh rozpočtu na rok 2016
  Návrh rozpočtu na rok 2016 přednesl Ing. Karel Honzl, místostarosta města Podbořany. Rozpočet obdrželi členové sdružení předem, mohli se s ním tedy podrobně seznámit. Ing. Honzl objasnil, že příjmy činily 8 329 162,50 Kč, výdaje 8 005 968,59 Kč. Rozpočet je navrhován ve výši 2 418 500, příspěvky byly od roku 2015 navýšeny na 4,- Kč na obyvatele.

  Usnesení č. 5/2016

 • Valná Hromada schvaluje návrh rozpočtu na rok 2016 v celkové výši 2 418 500,00 Kč

  Hlasování: z celkového počtu 35 přítomných členů Euroregionu Krušnohoří:
  PRO 35 - PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
  Usnesení bylo jednomyslně schváleno

  K bodu č. 6 – Volba členů rady
  Ing. Jiří Hlinka představil nově navržené členy rady: Ing. Štefana Drozda a Pavla Mooze. Nové složení rady je Mgr. Jan Paparega, Pavel Mooz, Petr Červenka, MUDr. Marian Bystroň, Mgr. Jan Losenický, Ing. Štefan Drozd, Ing. Radek Štejnar, Radovan Šabata, Jaroslav Špička, Mgr. Radek Reindl, Ing. Jiří Hlinka, Mgr. Zbyněk Šimbera, Mgr. Josef Seifert, mimo municipalitu MgA. Jiří Rumpík, Antonín Beneš.
  Poté zahájil volbu členů rady.

  Hlasování: z celkového počtu 35 přítomných členů Euroregionu Krušnohoří:
  PRO 33 - PROTI 0 – ZDRŽEL SE 2

  Volební komise konstatovala, že rada Euroregionu Krušnohoří byla zvolena.

  Usnesení č. 6/2016

  Hlasování: z celkového počtu 35 přítomných členů Euroregionu Krušnohoří:
  PRO 35 - PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
  Usnesení bylo jednomyslně schváleno

  K bodu č. 7 - různé
  PhDr. Václav Hofmann podal informace o tom, že 13.5 budou probíhat oslavy 700. výročí narození Karla IV. V rámci oslav nachystalo Městské divadlo v Mostě 7 představení. Požádal přítomné účastníky VH o předání informace ve svých městech, aby se představení zúčastnili obyvatelé z celého Euroregionu Krušnohoří.

  Předseda návrhové komise Mgr. Radek Reindl potvrdil počet 33 přítomných členů sdružení.

  Místopředseda sdružení Ing. Jiří Hlinka poděkoval přítomným za jejich účast a aktivní práci v Euroregionu Krušnohoří, popřál všem co nejjednodušší nové programové období, úspěšný rok 2016 a ukončil jednání valné hromady.

  Mgr. Josef Seifert vyzval zájemce o prohlídku sklepů, aby se přihlásili a zájemce o zhlédnutí filmu o vinařství.

   

  Zapsala: Martina Ďurdíková
  Ověřili: MgA. Jiří Rumpík, Mgr. Josef Seifert