B. NÁKLADY PLÁN 2015 PLNĚNÍ K 31.12.2015 PLÁN 2016 PLNĚNÍ K 31.12.2016 PLÁN 2017 B. NÁKLADY Výsledek hospodaření Mediální most Výsledek hospodaření Inttereg VA Dotace Ústecký kraj+Most Výsledek hospodaření Euroregion  Výsledek hospodaření 2016 CELKEM
50 - spotřebované nákupy                      
501 (1) - spotřeba materiálu - režie 5 000,00 10 585,00 10 000,00 5 059,00 10 000,00 501 (1) spotřeba materiálu  1 565,39 12 196,30   5 059,00 18 820,69
501 (3)- spotřeba materiálu - drobný majetek 5 000,00 69 754,40 50 000,00 44 373,10 50 000,00 501 (3) -  spotřeba materiálu - drobný majetek 12 690,00     44 373,10 57 063,10
502 - 2 spotřeba energie (tepla) 7 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 502 - 2 spotřeba energie (teplo)   10 000,00     10 000,00
Celkem: 17 000,00 80 339,40 65 000,00 49 432,10 60 000,00           0,00
51 - služby           51 - služby         0,00
511 - opravy a udržování 3 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 511 - opravy a udržování         0,00
512 - (1) cestovné, (2) PHM, (3) stravné 130 000,00 167 453,00 250 000,00 76 045,00 120 000,00 512 - (1) cestovné, (2) PHM, (3) stravné   85 643,00   76 045,00 161 688,00
513 -  1 náklady na reprezentaci 50 000,00 41 962,90 120 000,00 50 695,00 100 900,00 513 -1 náklady na reprezentaci   7 171,00   50 695,00 57 866,00
518 - ostatní služby (součet položek 1-10)           518 - ostatní služby          0,00
         1.- infopress  0,00 9 489,62 42 000,00 23 133,40 0,00 Infopress 78 106,00   130 190,00 23 133,40 231 429,40
         2.- poplatky za telekomunikace+internet 50 000,00 30 678,14 30 000,00 0,00 0,00 Poplatky za telekomunikaci + internet   43 980,30   0,00 43 980,30
         3.- poštovné 1 000,00 271,00 1 000,00 13,00 100,00 Poštovné   2 144,00   13,00 2 157,00
         4.- nájemné za kancelář + ostatní
3 000,00
5 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 Nájemné   16 436,00   0,00 16 436,00
         5.- vedení účetnictví 34 000,00 42 500,00 45 000,00 31 000,00 44 000,00 Vedení účetnictví   21 000,00   31 000,00 52 000,00
         6.- CRR - Cíl 3 SFMP+Mediální most 1 035 000,00 298 662,01 0,00 154 769,39 124 000,00            
         7.-  Dotace  0,00 568 538,80 0,00 200 000,00 0,00 Dotace         0,00
         8.- platby žadatelům na projekty 0,00 0,00 0,00 1 436 539,55 2 872 000,00     1 436 539,55     1 436 539,55
         9.- Administrace Interreg VA 2015-2021 0,00 595 680,86 980 000,00 1 157 386,72 1 150 000,00           0,00
       10.- ostatní služby  40 000,00 13 512,10 60 000,00 19 761,89 70 000,00 Ostatní služby 62 408,00 50 177,60   19 761,89 132 347,49
Celkem: 1 380 000,00 1 773 748,43 1 498 000,00 3 149 343,95 4 511 000,00           0,00
52 - osobní náklady           52 - osobní náklady         0,00
521 - mzdové náklady 923 000,00 168 652,00 480 000,00 407 998,00 600 000,00 521 - mzdové náklady   676 127,00 52 097,00 407 998,00 1 136 222,00
521 - mzdové náklady - nemoc 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 521 - mzdové náklady-nemoc         0,00
521 - DPP 25 000,00 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 521 - 2 DPP         0,00
524 - 1 zákonné sociální pojištění 200 000,00 42 160,00 155 000,00 102 003,00 155 000,00 524 - 1 zákonné sociální pojištění   167 817,00 13 025,00 102 003,00 282 845,00
524 - 2 zákonné zdravotní pojištění 80 000,00 15 178,00 75 000,00 36 718,00 75 000,00 524 - 2 zákonné zdravotní pojištění   60 414,00 4 688,00 36 718,00 101 820,00
527-1 zákonné sociální náklady (příspěvek na stravování) 27 000,00 21 855,00 60 000,00 52 682,00 70 000,00 527-1 zákonné sociální náklady (příspěvek na stravování)       52 682,00 52 682,00
Celkem: 1 255 000,00 247 845,00 810 000,00 599 401,00 960 000,00           0,00
54 - ostatní náklady           54 - ostatní náklady         0,00
549 -2 zákonné pojištění za zaměstnance 7 000,00 6 964,00 7 000,00 6 338,00 7 000,00 549 -2 zákonné pojištění za zaměstnance       6 338,00 6 338,00
549 -3  bankovní poplatky 5 000,00 4 790,26 8 000,00 6 993,97 8 000,00 549 - 3 bankovní poplatky   1 691,00   6 993,97 8 684,97
545-1 kurzové ztráty 2 000,00 5 513,09 10 000,00 650,54 1 000,00 545 - 1 kurzové ztráty       650,54 650,54
544 - 1 úroky 0,00 0,00 0,00   0,00 544 - 1 úroky         0,00
546 1 - dary 0,00 0,00 0,00   0,00 546 1 - dary         0,00
538-1 ostatní nepřímé daně a poplatky 0,00 0,00 0,00   0,00 538-1 ostatní nepřímé daně a poplatky   4 500,00     4 500,00
549 -1  ostatní provozní náklady 1 500,00 2 000,48 20 500,00 1 350,00 20 500,00 549 -1 ostatní provozní náklady       1 350,00 1 350,00
Celkem: 15 500,00 19 267,83 45 500,00 15 332,51 36 500,00            
NÁKLADY CELKEM 2 667 500,00 2 121 200,66 2 418 500,00 3 813 509,56 5 567 500,00 NÁKLADY CELKEM 154 769,39 2 595 836,75 200 000,00 864 813,90 3 815 420,04
 
 
A. VÝNOSY Plán 2015 PLNĚNÍ K 31.12.2015 PLÁN 2016 PLNĚNÍ K 31.12.2016 PLÁN 2017 A. VÝNOSY Výsledek hospodaření Mediální most Výsledek hospodaření Inttereg VA Dotace Ústecký kraj+Most  Výsledek hospodaření Euroregion  Výsledek hospodaření 2016 CELKEM
                       
60 - tržby z prodeje služeb           60 - tržby z prodeje služeb         0,00
   602 - tržby za služby 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00    602 - tržby za služby       20 000,00 20 000,00
   602-7 inzerce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    602-7 inzerce         0,00
   602-8 prezentace projektu 20 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00    602-8 prezentace projektu       0,00 0,00
   602 - služby žadatelům projektů 0,00 0,00 0,00 1 436 539,55 2 872 000,00    602 - služby žadatelům projektů   1 436 539,55     1 436 539,55
Celkem: 40 000,00 8 000,00 0,00 1 456 539,55 2 872 000,00 Celkem:         0,00
64 - ostatní výnosy           64 - ostatní výnosy         0,00
   644 - úroky 500,00 936,71 500,00 115,94 500,00    644 - úroky   391,48   115,94 507,42
   645 1 - kurzový zisk 2 000,00 0,00 0,00 48,55 0,00    645 1 - kurzový zisk       48,55 48,55
   649 - jiné provozní výnosy, sponzorské dary 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00    649 - jiné provozní výnosy, sponzorské dary         0,00
Celkem: 2 500,00 1 236,71 500,00 164,49 500,00 Celkem:         0,00
68 - členské příspěvky           68 - členské příspěvky         0,00
   682 - členské příspěvky – ostatní 1 540 000,00 1 507 482,00 1 438 000,00 1 423 820,00 1 420 000,00    682 - členské příspěvky – Most,obce,ostatní       1 423 820,00 1 423 820,00
Celkem: 1 540 000,00 1 507 482,00 1 438 000,00 1 423 820,00 1 421 000,00 Celkem:         0,00
69 - dotace            69 - dotace          0,00
   691 - dotace CRR  Cíl 3 SFMP+Mediální most 1 035 000,00 308 222,27 0,00 131 553,00 124 000,00    691 - dotace CRR  Cíl 3 SFMP 131 553,00       131 553,00
   691 - dotace město Most  0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00    691 - dotace město Most      50 000,00   50 000,00
682 3 Přij. Příspěvky - ostatní  0,00 18 538,80 0,00 0,00 0,00 682 3 Příj. Příspěvky - ostatní         0,00
   691 dotace Interreg VA 0,00 595 680,86 980 000,00 1 157 386,72 1 150 000,00    691 dotace Interreg VA   1 158 905,72     1 158 905,72
   691 - dotace ústecký kraj 50 000,00 500 000,00 0,00 150 000,00 0,00    691 - dotace ústecký kraj     150 000,00   150 000,00
Celkem: 1 085 000,00 1 472 441,93 980 000,00 1 488 939,72 1 274 000,00 Celkem:         0,00
VÝNOSY CELKEM 2 667 500,00 2 989 160,64 2 418 500,00 4 369 463,76 5 567 500,00 VÝNOSY CELKEM 131 553,00 2 595 836,75 200 000,00 1 443 984,49 4 371 374,24
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0,00 867 959,98 0,00 555 954,20 0,00 555 954,20
  2015 2015 2016 2016 2017