B. NÁKLADY PLÁN 2017 PLNĚNÍ K 31.12.2017 PLÁN 2018 PLNĚNÍ K 31.12.2018 PLÁN 2019 B. NÁKLADY Výsledek hospodaření Mediální restart Výsledek hospodaření Inttereg VA Dotace Ústecký kraj+Most Výsledek hospodaření Euroregion  Výsledek hospodaření 2019 CELKEM
50 - spotřebované nákupy                      
501 (1) - spotřeba materiálu - režie 10 000,00 12 146,00 20 000,00 6 191,00 20 000,00 501 (1) spotřeba materiálu  0,00 8 923,00   6 191,00 15 114,00
501 (3)- spotřeba materiálu - drobný majetek 50 000,00 35 728,00 80 000,00 89 758,10 100 000,00 501 (3) -  spotřeba materiálu - drobný majetek 23 000,00     89 758,10 112 758,10
502 - 2 spotřeba energie (tepla) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502 - 2 spotřeba energie (teplo)       0,00 0,00
Celkem: 60 000,00 47 874,00 100 000,00 95 949,10 120 000,00           0,00
51 - služby           51 - služby         0,00
511 - opravy a udržování 10 000,00 0,00 10 000,00 4 400,00 20 000,00 511 - opravy a udržování   2 904,00   4 400,00 7 304,00
512 - (1) cestovné, (2) PHM, (3) stravné 120 000,00 90 838,00 120 000,00 41 838,00 120 000,00 512 - (1) cestovné, (2) PHM, (3) stravné   83 606,00   41 838,00 125 444,00
513 -  1 náklady na reprezentaci 100 900,00 34 844,00 60 000,00 49 659,90 60 000,00 513 -1 náklady na reprezentaci 0,00     49 659,90 49 659,90
518 - ostatní služby (součet položek 1-10)           518 - ostatní služby          0,00
         1.- infopress  0,00 0,00 0,00 0,00 67 000,00 Infopress 273 570,00     0,00 273 570,00
         2.- poplatky za telekomunikace+internet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poplatky za telekomunikaci + internet   40 828,00   0,00 40 828,00
         3.- poštovné 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poštovné   4 839,00   0,00 4 839,00
         4.- nájemné za kancelář + ostatní
20 000,00
2 541,00 7 000,00 0,00 5 000,00 Nájemné   20 000,00     20 000,00
         5.- vedení účetnictví 44 000,00 33 000,00 40 000,00 35 000,00 40 000,00 Vedení účetnictví   18 000,00   35 000,00 53 000,00
         6.- CRR - Mediální most, Mediální restart 124 000,00 152 977,00 460 000,00 321 370,00 0,00           0,00
         7.-  Dotace  0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 Dotace         0,00
         8.- platby žadatelům na projekty 2 872 000,00 5 477 171,78 5 400 000,00 10 180 166,35 8 000 000,00 Platby žadatelům na projekty         10 180 166,35
         9.- Administrace Interreg VA 2015-2021 1 150 000,00 1 267 849,03 1 300 000,00 1 265 332,33 1 300 000,00           0,00
       10.- ostatní služby  70 000,00 14 903,90 40 000,00 28 387,00 80 000,00 Ostatní služby 0,00 86 079,40   28 387,00 114 466,40
Celkem: 4 511 000,00 7 124 124,71 7 437 000,00 11 976 153,58 9 692 000,00           0,00
52 - osobní náklady           52 - osobní náklady         0,00
521 - mzdové náklady 600 000,00 401 018,00 600 000,00 505 208,00 600 000,00 521 - mzdové náklady 0,00 737 105,00 37 314,00 505 208,00 1 279 627,00
521 - mzdové náklady - nemoc 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 521 - mzdové náklady-nemoc       0,00 0,00
521 - DPP 40 000,00 7 765,00 40 000,00 6 865,00 40 000,00 521 - 2 DPP 24 800,00     6 865,00 31 665,00
524 - 1 zákonné sociální pojištění 155 000,00 109 506,00 155 000,00 126 305,00 155 000,00 524 - 1 zákonné sociální pojištění 0,00 184 277,00 9 328,00 126 305,00 319 910,00
524 - 2 zákonné zdravotní pojištění 75 000,00 39 422,00 75 000,00 45 468,00 75 000,00 524 - 2 zákonné zdravotní pojištění 0,00 66 339,00 3 358,00 45 468,00 115 165,00
527-1 zákonné sociální náklady (příspěvek na stravování) 70 000,00 57 004,00 100 000,00 69 298,00 100 000,00 527-1 zákonné sociální náklady (příspěvek na stravování)       69 298,00 69 298,00
Celkem: 960 000,00 614 715,00 990 000,00 753 144,00 990 000,00           0,00
54 - ostatní náklady           54 - ostatní náklady         0,00
549 -2 zákonné pojištění za zaměstnance 7 000,00 6 846,00 8 000,00 7 168,00 8 000,00 549 -2 zákonné pojištění za zaměstnance       7 168,00 7 168,00
549 -3  bankovní poplatky 8 000,00 3 592,00 5 000,00 3 641,00 5 000,00 549 - 3 bankovní poplatky   7 816,53   3 641,00 11 457,53
545-1 kurzové ztráty 1 000,00 0,00 5 000,00 37,09 5 000,00 545 - 1 kurzové ztráty   115,40   37,09 152,49
544 - 1 úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544 - 1 úroky         0,00
546 1 - dary 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 546 1 - dary         0,00
538-1 ostatní nepřímé daně a poplatky, 541 1 Smluvní pokuty a penále 0,00 3 297,40 0,00 3 148,00 0,00 538-1 ostatní nepřímé daně a poplatky   4 500,00   3 148,00 7 648,00
549 -1  ostatní provozní náklady 20 500,00 1 350,00 20 000,00 7 532,21 20 000,00 549 -1 ostatní provozní náklady       7 532,21 7 532,21
Celkem: 36 500,00 15 085,40 68 000,00 21 526,30 38 000,00            
NÁKLADY CELKEM 5 567 500,00 7 801 799,11 8 495 000,00 12 846 772,98 10 720 000,00 NÁKLADY CELKEM 321 370,00 1 265 332,33 50 000,00 1 029 904,30 12 846 772,98
 
 
A. VÝNOSY PLÁN 2017 PLNĚNÍ K 31.12.2017 PLÁN 2018 PLNĚNÍ K 31.12.2018 PLÁN 2019 A. VÝNOSY Výsledek hospodaření Mediální restart Výsledek hospodaření Inttereg VA Dotace Ústecký kraj+Most  Výsledek hospodaření Euroregion  Výsledek hospodaření 2018 CELKEM
                       
60 - tržby z prodeje služeb           60 - tržby z prodeje služeb          
   602 - tržby za služby 0,00 21 000,00 0,00 55 400,00 0,00    602 - tržby za služby       55 400,00 55 400,00
   602-7 inzerce 0,00   0,00 0,00 0,00    602-7 inzerce         0,00
   602-8 prezentace projektu 0,00   0,00 0,00 0,00    602-8 prezentace projektu          
   602 - služby žadatelům projektů 2 872 000,00 5 477 171,51 5 400 000,00 10 180 166,35 8 000 000,00    602 - služby žadatelům projektů         10 180 166,35
Celkem: 2 872 000,00 5 498 171,51 5 400 000,00 10 235 566,35 8 000 000,00 Celkem:         0,00
64 - ostatní výnosy           64 - ostatní výnosy          
   644 - úroky 500,00 386,32 0,00 154,77 0,00    644 - úroky       154,77 154,77
   645 1 - kurzový zisk 0,00 47,75 0,00 0,00 0,00    645 1 - kurzový zisk          
   649 - jiné provozní výnosy, sponzorské dary 0,00     126,00 0,00    649 - jiné provozní výnosy, sponzorské dary       126,00 126,00
Celkem: 500,00 434,07 0,00 280,77 0,00 Celkem:         10 235 847,12
68 - členské příspěvky           68 - členské příspěvky          
   682 - členské příspěvky – ostatní 1 420 000,00 1 492 368,00 1 420 000,00 1 453 772,00 1 420 000,00    682 - členské příspěvky – Most,obce,ostatní       1 453 772,00 1 453 772,00
Celkem: 1 421 000,00 1 492 368,00 1 420 000,00 1 453 772,00 1 420 000,00 Celkem:         1 453 772,00
69 - dotace            69 - dotace           
   691 - dotace CRR  Cíl 3 SFMP+Mediální restart 124 000,00 158 200,34 375 000,00 241 027,50 0,00    691 - Mediální most 241 027,50       241 027,50
   691 - dotace město Most  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    691 - dotace město Most          0,00
682 3 Přij. Příspěvky - ostatní  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682 3 Příj. Příspěvky - ostatní          
   691 dotace Interreg VA 1 150 000,00 1 148 794,66 1 300 000,00 1 265 332,33 1 300 000,00    691 dotace Interreg VA   1 265 332,33     1 265 332,33
   691 - dotace ústecký kraj 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00    691 - dotace ústecký kraj     50 000,00   50 000,00
Celkem: 1 274 000,00 1 356 995,00 1 675 000,00 1 556 359,83 1 300 000,00 Celkem:         1 556 359,83
VÝNOSY CELKEM 5 567 500,00 8 347 968,58 8 495 000,00 13 245 978,95 10 720 000,00 VÝNOSY CELKEM 241 027,50 1 265 332,33 50 000,00 1 509 452,77 13 245 978,95
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0,00 546 169,47 0,00 399 205,97 0,00 399 205,97
  2017 2017 2018 2018 2019