Zápis z revizní komise Euroregionu Krušnohoří konané dne 7. 3. 2019 v jednatelství v Mostě.

Zápis z revizní komise Euroregionu Krušnohoří konané
dne 7. 3. 2019 v jednatelství v Mostě.

Přítomni : Ing. Karel Honzl, Karel Drašner, Martina Durdíková, Ing. Petra Konečná

V rámci pravidelné kontroly revizní komise Euroregionu Krušnohoří byla provedena kontrola účetních dokladů.

Kontrola pokladny – v roce 2018 byly vedeny dvě pokladny,
hlavní pokladna ke dni kontroly 952,- Kč, zůstatek souhlasil s pokladním deníkem
a druhá pro INTERREG - CÍL 3, 767,- Kč a zůstatek souhlasil s pokladním deníkem

Číslování dokladů je prováděno dle účetního deníku. Kontrola byla prováděna namátkově pro obě pokladny. Nebyly shledány závady.

Stravenky 173 ks po 100 Kč – počet souhlasí s evidencí.

Běžné účty
účet správce veden v Marienbergu v Německu. Peníze určené na platby za projekty jsou posílány na tento účet. Stav účtu dle posledního výpisu k 31.1.2019 je 66 286,43 €.

Ověřen byl stav běžného (hlavního) účtu i podúčtu (týká se CÍLe 3)
    podúčet - administrátora – kde byl k datu 7.3.2019 717 215,25 Kč,
    běžný účet k datu 7.3.2019 (vedeno je elektronické bankovnictví) činí 1 544 509,03 Kč.
Je využíváno pouze elektronického bankovnictví.

Evidence docházky je v pořádku. Je veden jeden zápis na listu v měsíci společně pro všechny zaměstnance, je podepisován pracovníky, u evidence jsou přiloženy žádanky o dovolenou. Při namátkové kontrole nebyly zjištěny rozdíly.

Kniha došlé a odeslané pošty je řádně vedena. Pošta posílána minimálně, využívají se emailové zprávy.

Evidence razítek je vedena. Vedena evidence osob, které mají oprávnění razítka užívat, poslední zápis proveden 19.9.2018.

Členská základna: k 31.12.2018 bylo 72 obcí a 39 organizací.

Placení členských příspěvků: za rok 2018 byla uhrazena většina členských příspěvků,
Za rok 2018 neuhradili příspěvek: Hasman výtahy ve výši 10 000 Kč a obec Žalany ve výši 2 100 Kč.
RK doporučuje řešit jejich členství v souladu se stanovami.

Plnění rozpočtu za rok 2018 – tabulka s plněním rozpočtu je přílohou zápisu. Souhlasí s výsledkem účetnictví.
Je zpracováno hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018

V tabulce je uvedeno hospodaření Euroregionu a zvlášť do tabulky jsou sestaveny výdaje na administraci Interreg V.A, projekt podaný Euroregionem „Mediální most“ (z fondu malých projektů).
Výsledek hospodaření za rok 2018 je 399 205,97 Kč.

Kontrola knih vydaných i přijatých faktur
Evidence přijatých a odeslaných faktur je řádně vedena elektronicky v tabulkách.
Provedena byla namátková kontrola úplnosti. Všechny účetní doklady mají předepsané náležitosti dle vyhlášky. Namátkovou kontrolou jednotlivých faktur nebyly zjištěny nedostatky.
Dlouhodobé neuhrazené závazky nejsou evidovány.
K dnešnímu dni jsou evidovány dvě neuhrazené pohledávky a to za členské příspěvky (Hasman a Žalany) v celkové výši 12 100 Kč.

Evidence majetku je běžně doplňována, řádně vedena.
Vyřazení majetku za rok 2018 – byl vyřazen 1 ks počítače (výměna za nový) likvidace potvrzena firmou Softex, s.r.o.
Nově zaevidovány - tři nové telefony k datu 3. a 12. 12.2018. a 1 ks počítače stolního k datu 12.12.2018.

Skartační protokol – písemné materiály připraveny ke skartaci v roce 2019, budou odevzdány do Státního archivu v letošním roce.

Inventarizační komise provedla kontrolu majetku ke dni 12.12.2018 - podle zápisu ze zasedání inventarizační komise kontrola proběhla bez závad.

Na závěr revizní komise konstatovala, že při kontrole nebyly shledány závady a veškerá evidence je vedena pečlivě.