Zápis a usnesení z jednání valné hromady české části sdružení Euroregion Krušnohoří
dne 29. 3. 2019 v Jirkově na Červeném Hrádku

Valná hromada Euroregionu Krušnohoří byla řádně svolána podle stanov.

K bodu č. 1 - zahájení, schválení programu
Jednání zahájil a řídil předseda sdružení Ing. Jiří Hlinka. V úvodu jednání přivítal přítomné a seznámil je s návrhem programu jednání valné hromady. Jmenovitě přivítal hosty: hejtmana ÚK Oldřicha Bubeníčka a Ing. Moniku Zeman za KÚÚK. Poté předal slovo starostce Jirkova Mgr. Darině Kováčové, která o městě i zámku pohovořila. Poté členy euroregionu přivítal hejtman ÚK Oldřich Bubeníček. Ten pohovořil o včerejší konferenci k Moldavské dráze, o obnově 8 km kolejiště na německé straně. Další trať, o které se zmínil, je trať Lovosice - Úpořiny a její obnova. Zmínil i jednání s ředitelkou ZŠ Chánov ráno na Magistrátě v Mostě.

Mgr. Josef Seifert, předseda volební a mandátové komise, oznámil, že dle prezenční listiny je přítomno 21 obcí a 8 organizací. Členskou základnu euroregionu k dnešnímu dni tvoří 72 obcí a 37 organizací, celkem je členů 109, hlasovací quorum je 55. Valná hromada tedy nebyla usnášeníschopná.

Podle stanov části XI. 5 bylo na 10.30 hod. svoláno náhradní jednání valné hromady se stejným programem.

V 10.30 hodin bylo zahájeno druhé oficiální jednání Valné hromady, která rozhoduje většinou přítomných. Přítomní členové hlasovali o programu valné hromady, který obdrželi předem na pozvánce.

Usnesení 1/2019
Valná hromada jednomyslně schvaluje program jednání valné hromady Euroregionu Krušnohoří v tomto pořadí:

 1. Zahájení, schválení programu – předseda Ing. Jiří Hlinka
 2. Volba návrhové, volební a mandátové komise, zapisovatele a ověřovatelů – předseda Ing. Jiří Hlinka
 3. Zpráva o činnosti sdružení – předseda Ing. Jiří Hlinka
 4. Volba členů rady
 5. Zpráva revizní komise o výsledku hospodaření za rok 2018 – Ing. Karel Honzl
 6. Návrh rozpočtu na rok 2019 - Ing. Karel Honzl
 7. Různé
 8. Závěr
Hlasování: z celkového počtu 29 přítomných členů Euroregionu Krušnohoří dle aktuálního stavu prezenčních listin:
PRO 29 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0

K bodu č. 2 - volba návrhové, volební a mandátové komise, zapisovatele a ověřovatelů
Předseda sdružení Ing. Jiří Hlinka navrhl za členy návrhové komise Mgr. Radka Reindla (předseda), Ing Karla Honzla a Petra Červenku. Složení volební a mandátové komise: Mgr. Josef Seifert (předseda), MgA. Jiří Rumpík a Antonín Beneš.
Jako ověřovatele navrhl Mgr. Darinu Kováčovou a Mgr. Jana Losenického, jako zapisovatelku určil Martinu Ďurdíkovou.

Usnesení č.2/2019

 • Valná hromada Euroregionu Krušnohoří volí jednomyslně složení návrhové a mandátové komise, zapisovatele a ověřovatelů.
  • návrhová komise ve složení: Mgr. Radek Reindl (předseda), Ing. Karel Honzl a Petr Červenka,
  • volební a mandátová komise ve složení: Mgr. Josef Seifert (předseda), MgA. Jiří Rumpík a Antonín Beneš
  • ověřovatelé zápisu ve složení: Mgr. Darina Kováčová a Mgr. Jan Losenický
  • zapisovatelkou byla určena pracovnice Euroregionu Krušnohoří Martina Ďurdíková
  Hlasování: z celkového počtu 29 přítomných členů Euroregionu Krušnohoří dle aktuálního stavu prezenčních listin:
  PRO 29 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0

  K bodu č. 3 - zpráva o činnosti sdružení
  Ing. Jiří Hlinka zmínil členství Euroregionu Krušnohoří v Asociaci evropských euroregionů AGEGu a pochvalně se vyjádřil o práci odborných komisí.
  Do další diskuse se nikdo nepřihlásil, valná hromada proto přešla k hlasování.

  Usnesení č. 3/2019

 • Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu o činnosti sdružení za rok 2018.
  Hlasování: z celkového počtu 29 přítomných členů Euroregionu Krušnohoří:
  PRO 29 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
  Usnesení bylo jednomyslně schváleno

  K bodu č. 5 – zpráva revizní komise o výsledku hospodaření za rok 2018
  Zprávu revizní komise o výsledku hospodaření za rok 2018 přednesl člen revizní komise Ing. Karel Honzl. Zápis členové sdružení obdrželi elektronicky předem, mohli se s ním tedy podrobně seznámit. Při kontrole hospodaření nebyly zjištěny závady, revizní komise kladně hodnotila výběr členských příspěvků.
  Ing. Jiří Hlinka dodal, že na jednání Rady ERK od 9.00 hod bylo ukončeno členství dle doporučení revizní komise u neplatící firmy Hasman Výtahy a obce Žalany.

  Usnesení č. 4/2019

 • Valná hromada schvaluje zprávu revizní komise o výsledku hospodaření sdružení za rok 2018
 • Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření sdružení za rok 2018
  Hlasování: z celkového počtu 29 přítomných členů Euroregionu Krušnohoří:
  PRO 29 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
  Usnesení bylo jednomyslně schváleno

  K bodu č. 6 – návrh rozpočtu na rok 2019 – Ing. Karel Honzl
  Návrh rozpočtu na rok 2019 přednesl Ing. Karel Honzl, místostarosta města Podbořany. Rozpočet obdrželi členové sdružení předem, mohli se s ním tedy podrobně seznámit. Ing. Honzl objasnil, že příjmy činily 13 245 978,95 Kč, výdaje 12 846 772,98 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2018 činí přebytek ve výši 399 205,97 Kč. Vyrovnaný rozpočet je navrhován ve výši 10 720 000,- Kč.

  Usnesení č. 5/2019

 • Valná Hromada schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2019 v celkové výši 10 720 000,00 Kč
  Hlasování: z celkového počtu 29 přítomných členů Euroregionu Krušnohoří:
  PRO 29 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
  Usnesení bylo jednomyslně schváleno

  K bodu č. 4 – volba rady a členů revizní komise
  Hlasování aklamací navrhl předseda návrhové komise Mgr. Josef Seifert.
  Představil nově navržené členy revizní komise: předsedu Ing. Karla Honzla, místostarostu Podbořan, členy Mgr. Darinu Kováčovou, starostku Jirkova a Irenu Pipiškovou, starostku Háje.
  Mgr. Jan Paparega se dotázal, zda není ve střetu zájmů členství Mgr. Dariny Kováčové jak v radě, tak i v revizní komisi. Ing. Jiří Hlinka informoval o tom, že toto stanovy nezakazují.

  Usnesení č. 6/2019

 • Valná Hromada schvaluje nové složení revizní komise.

  Hlasování: z celkového počtu 29 přítomných členů Euroregionu Krušnohoří:
  PRO 29 - PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
  Usnesení bylo jednomyslně schváleno

  Za členy Rady Euroregionu Krušnohoří byli navrženi:
  Rada Euroregionu Krušnohoří29. 03. 2019
  Mostecko 
  Ing. Vlastimil Vozkaradní města Mostu
  Jiří Moozstarosta Brandova
  Petr Červenkastarosta Meziboří
  Chomutovsko 
  Mgr. Jan Marešměsto Chomutov
  Mgr. Jan Losenickýmístostarosta Kadaně
  Ing. Štefan Drozdstarosta Klášterce
  Mgr. Darina Kováčovástarostka Jirkova
  Lounsko 
  Mgr. Pavel Jandastarosta Loun
  Jaroslav Špičkamístostarosta Žatce
  Mgr. Radek Reindlstarosta Podbořan
  Teplicko 
  Ing. Jiří Hlinkamístostarosta Oseku
  Mgr. Zbyněk Šimberastarosta Duchcova
  Litoměřicko 
  Mgr. Josef Seifertobec Třebívlice
  Mimo municipalitu 
  MgA. Jiří RumpíkMěstské divadlo Most
  Antonín BenešCelio

  Usnesení č. 7/2019

 • Valná Hromada volí nové složení Rady Euroregionu Krušnohoří.

  Hlasování: z celkového počtu 29 přítomných členů Euroregionu Krušnohoří:
  PRO 29 - PROTI 0 – ZDRŽEL SE 0
  Usnesení bylo jednomyslně schváleno

  K bodu č. 7 – různé
  Mgr. Bína informoval o přijetí nového člena do sdružení, představil jeho ředitele Ing. Tomáše Nováka a předal mu slovo. Ing. Novák v krátkosti představil činnost firmy SUE s.r.o. Most.
  Mgr. Bína také vyslovil poděkování Ústeckému kraji za podporu Euroregionu Krušnohoří v době před zahájením nového programu.

  K bodu č. 8 - závěr
  Ing. Jiří Hlinka poděkoval přítomným za jejich účast a aktivní práci v Euroregionu Krušnohoří, popřál všem úspěšný rok 2019 a ukončil jednání valné hromady.
  Po jednání rady Euroregionu Krušnohoří, které následovalo hned po valné hromadě, oznámil Ing. Hlinka výsledek hlasování o volbě předsednictva Euroregionu Krušnohoří.
  Předsedou sdružení Euroregion Krušnohoří byl zvolen Ing. Vlastimil Vozka, místopředsedy sdružení Euroregion Krušnohoří Mgr. Jan Mareš a Ing. Štefan Drozd.
  Následovala exkurze na zámku Červený Hrádek.

   

  Zapsala: Martina Ďurdíková
  Ověřili: Mgr. Darina Kováčová, Mgr. Jan Losenický