Zemědělská komise na Zahradě Čech

Den s Agrární komorou a Ústeckým krajem

Tradičně se zemědělská komise Euroregionu Krušnohoří setkává na Dni s Agrární komorou a Ústeckým krajem na Zahradě Čech v Litoměřicích, aby projednala své další náměty společných projektů a seznámila se s úspěchy českého regionálního  zemědělství.

 Agrární komora v Mostě připravila 15. září 2017 ve spolupráci Ústeckým krajem na výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích tradiční Den s agrární komorou s bohatým kulturním programem. Jako v loňském roce byly vyhodnoceny dvě soutěže – Regionální potravina Ústeckého kraje 2017 a soutěž o nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče 2017. Oceněna při této příležitosti byla zásluha hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka za podporu regionálního zemědělství. Největší zásluhu ovšem na uspořádání celé této impozantní akce má ředitelka Okresní agrární komory Most Ludmila Holadová, která je i předsedkyní zemědělské komise Euroregionu Krušnohoří. Každoroční účast saských partnerů na této akci je dokladem dlouhodobé a neformální spolupráce zemědělců v Euroregionu Krušnohoří.   

Nová Ves v Horách přivítá podzim Jeřabinovými slavnostmi

Oranžové plody jeřábu, které každý podzim zbarví Krušné hory, se staly symbolem slavností v Nové Vsi v Horách na Litvínovsku. Jeřabinové slavnost, které ukončí letní sezónu, se konají v sobotu 23. září 2017 odpoledne. Tématem oslav bude nejen příroda Krušných hor a její podzimní úroda, ale také zpěv a zábava.

Slavnosti v centru Nové Vsi v Horách začnou ve 13 hodin. Neboť je keř jeřábu jejich symbolem, hned na začátku dojde na jeho vysazení. Typická krušnohorská dřevina s oranžovými plody se však bude celým programem vinout dál. Bude například tématem soutěže s vědomostním kvízem a také Jeřabinové pohádky v podání divadla BezeVšeho (v 15.30 hodin). Pocta Jeřabině se také jmenuje pěvecká soutěž/nesoutěž, kterou pořadatelé prostřednictvím vtipného moderátora Zdeňka Lukesleho hned na začátku oslav vyhlásí. Proč nesoutěž vysvětluje starosta Nové Vsi v Horách David Kádner: „Chceme návštěvníky povzbudit k přihlášení a setřást z nich trému. Proto nebudeme výkony hodnotit, odměna čeká na každého. Skvělé by bylo, kdyby se někomu podařilo najít píseň o jeřabině.“
Ve dvě hodiny se můžete podívat, jaké dobroty je možné uvařit z darů krušnohorské přírody. Vařit bude Věra Bauerová z Libochovic, která získala titul Restauratér roku 2013, a její host, herec Mojmír Maděrič.
Od 13 do 17 hodin bude otevřen řemeslný trh s výtvarnou dílničkou pro děti. K příjemné atmosféře bude během odpoledne hrát kapela Švejk Music a představí se tanečnice Staňkorebelky. Dorazí také dětmi oblíbený kejklíř Thomas Lupino a od 17 hodin bude hrát country kapela.
Jeřabinové slavnosti jsou třetí akcí v rámci přeshraničního projektu Plujeme na lodi společně, podpořeného z Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří. Poslední akcí, určenou pro obyvatele obce, bude v prosinci zájezd na vánoční trhy do Saska

Lokální řídící výbor schválil celkem 9 projektů

Toto společné rozhodovací grémium pro Fond malých projektů v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A na svém zasedání 6. září 2017 ve Freibergu obdrželo k rozhodování celkem 10 projektů. Za Centrum pro regionální rozvoj se zúčastnila Ing. Lenka Klognerová a za Ministerstvo pro místní rozvoj ČR RNDr. Jiří Horáček, vedoucí odboru evropské územní spolupráce.
Schváleno bylo 9 projektů. Z nich bylo 7 českých s dotací 86 613 EUR a 2 saské projekty s dotací 13 765 EUR. Jeden český projekt nezískal dostatečný počet hlasů pro přijetí. Jednomyslně byla zamítnuta žádost o navýšení prostředků saského žadatele, protože žádost byla předložena pouze v německém jazyce a Lokální řídící výbor neshledal potřebnost takového navrhovaného navýšení.    

Fond malých projektů, který spravuje a administruje Euroregion Krušnohoří, je projektem v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A a podporuje přeshraniční spolupráci Saska a ČR do roku 2020. Ročně má každá strana euroregionu k dispozici průměrně 230 000 EUR.  O přidělení dotace rozhoduje česko – saský společný Lokální řídící výbor s celkovým počtem 16 hlasujících členů a 7 členů je s hlasem poradním. Projekty byly posouzeny v odborných komisích euroregionu a jejich názory byly plně zohledněny.

Dr. Horáček ocenil dobrou práci Lokálního řídícího výboru, zejména zapojení odborných komisí euroregionu do posuzování projektových žádostí. Jednání výborně tlumočila, jako obvykle, Luise Zelenková. Lokální řídící výbor nezapomněl ani na narozeniny projektové manažerky Euroregionu Krušnohoří Martiny Ďurdíkové. Další Lokální řídící výbor se uskuteční 29.11.2017 v Mostě, projektové žádosti je třeba podat do 18.10. 2017. Na české straně zbývá po započtení tohoto Lokálního řídícího výboru  425 803,77 EUR, na saské straně zbývá 895 826,03 EUR.

 

Přehled schválených projektů LŘV 6.9.2017

Sportovní komise a sportovní hry

Česká část sportovní komise našeho euroregionu se sešla 4. září 2017 s ředitelem Euroregionu Elbe/Labe Mgr. Vladimírem Lipským ve Víceúčelovém komunitní centru v Bílině, aby na závěrečném setkání oba partneři dokončili přípravu sportovních her dvou euroregionů, která proběhne 15. 9. 2017 v Drážďanech. Projektová žádost, podaná německou částí Euroregionu Elbe/Labe byla schválena, financování je tudíž zajištěno. Disciplíny sportovních her jsou dané, od kolegů z Drážďan byly včas doručeny rozpisy fotbalu a atletiky, zároveň definitivní časový plán soutěží a vzorová prezenční listina. Volejbal je rovněž zajištěn, chyběli pouze šachisté. Ale v průběhu jednání byli i oni zajištěni. Autobusy pro cestu sportovců do Drážďan jsou rovněž objednány. Celou přípravu na české straně za náš euroregion zajišťoval Petr Procházka, kterému patří upřímné poděkování.

Dalším záměrem sportovních akcí obou euroregionů jsou zimní hry. Připravuje je Miroslav Schimmer, zástupce sdružení Sport Club 2000 Chomutov.

Přítomní využili setkání k výměně informací o pořádání sportovních akcí a financování sportu a Petr Procházka je seznámil s rekonstruovaným komunitním centrem a jeho zaměřením, což všichni vysoce ocenili.

 

 

Krizový management a soutěž mladých hasičů

Tentokrát se sešla komise pro krizový management v sobotu 3. září 2017 u příležitosti soutěže mladých hasičů, což je tradiční akce, kterou tato komise realizuje od svého založení. Uskutečnila se v rekreačním středisku mládeže Jugendherberge Falkenain u přehrady Kriebstein nedaleko města Mittweida. Komise zde kromě jiného projednala své záměry, které zapracuje do rozvojové strategie euroregionu. Je to např. záchranářská akademie pro mládež, vytvoření společného střediska dopravní výchovy a přímý přeshraniční varovný systém. Právě nedávné události, jako byl požár Unipetrolu a skládky Celio, dokladují jeho nezbytnost. Přestože celou dobu trvání euroregion usiluje o přímé propojení krizového managementu s obcemi na druhé straně hranice, jsou saské příhraniční obce informovány o mimořádných událostech na české straně s velkým zpožděním a nepřesně, což vyvolává jejich značnou nespokojenost.

Všichni členové komise se zúčastnili slavnostního zahájení soutěže mladých hasičů, kterou oba předsedové odstartovali, a poté prošli všechna stanoviště, kde soutěže probíhaly. 

 Soutěže se zúčastnilo celkem 16 družstev mladých hasičů. Byly to sbory z obcí Citoliby, Osek, Haji u Duchcova, Strupciče, 2 x Lenešice, Obrnice, Bilence, Niederbobritzsch, Frauenstein,  Niederwiesa, Mittweida, Großolbersdorf, Oelsnitz, Lugau, Zwönitz. Pro realizaci soutěže byl vytvořen společný tým, sestávající z členů komise pro krizový management euroregionu a sboru dobrovolných hasičů z Mittweidy/Falkenhain.

Na prvních místech se umístila tato družstva

  1. Bílence
  2. Lenešice A
  3. Niederwiesa

Poděkování za úspěšnou realizaci soutěže si zejména zaslouží Elke Zepak z Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, dále pak Jürgen Krause, jeho zástupce Lutz Peter a další dobrovolní hasiči z Mittweidy

Soutěž je projektem podpořeným z Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge v programu Interreg V-A Evropské unie

 

Rada v Kadani

Rada Euroregionu Krušnohoří se 1. 9. 2017 sešla na pozvání Mgr. Jan Losenického, místostarosty Kadaně, opět po delší době v tomto krásném městě. V úvodu je Mgr. Losenický seznámil s jeho rozvojem, který všichni vysoce ocenili. Předseda Euroregionu Krušnohoří Ing. Jiří Hlinka v úvodu jednání okomentoval plnění úkolů z minulé rady a seznámil členy se stanoviskem Ministerstva dopravy ČR, které na dopis euroregionu ohledně železnice na Moldavu kladně reaguje. Poté přistoupil k hlavnímu bodu, přípravě Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů.  Euroregion je zodpovědný za správu a administrativu tohoto fondu, proto rada velmi pečlivě projednala všech 10 navržených projektů, na které již předem obdržela stanoviska svých odborných komisí. Vzala rovněž na vědomí dohodu o roli komisí v proceduře hodnocení projektů. 

Novým členem byla zvolena Destinační agentura Dolní Poohří, kterou představila členům rady její ředitelka Libuše Novotná Pokorná. Příští jednání připravilo jednatelství euroregionu na přání členů rady v Saském zemském sněmu v Drážďanech 5. 10. 2017. 

V diskusi o nedávném požáru v Celiu, o kterém nebyly saské pohraniční obce dlouho informovány, rada konstatovala, že vzájemná informovanost stále vázne, i když je vytvořen krizový portál kraje a pro informovanost veřejnosti vzniklo již v roce 2000 Ekologické centrum pro Krušnohoří v Mostě. Ani o požáru v Unipetrolu nebyly saské příhraniční obce včas informovány. K tomu negativně přispívá i vystoupení Litvínova z euroregionu, které narušilo ucelený systém krizového managementu v příhraničí, a ve kterém hrál právě jeho zástupce významnou roli. Rada znovu odsoudila politiku Litvínova, který z euroregionu vystoupil, aby ušetřil na nepatrném členském příspěvku, ale podává projekty do euroregionu prostřednictvím svého Partnerského spolku. Členové rady, starostové 13 obcí a 2 zástupci dalších organizací, to pokládají za nesolidní jednání a vypočítavost.

Na jednání ale rada nezapomněla ani poblahopřát projektové manažerce Martině Ďurdíkové k jejím narozeninám.   

 

Životní prostředí a regionální plán

V Podkrušnohorském zooparku v Chomutově se 31. 8. 2017 sešla komise pro životní prostředí a regionální plán na svém pravidelném jednání. Po informaci o stavu realizace programu Interreg V-A a Fondu malých projektů, který Euroregion Krušnohoří spravuje, uvedl předseda komise Dr. Jiří Roth dva hosty, kteří představili své velké projekty. Ing. Roman Honzík z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Chomutově představil projektový záměr ENZEDRA – Bílá místa rolnické historie: Místní užitkové a okrasné rostliny jako cesta ke zvyšování druhové rozmanitosti regionu. Na přípravě se podílejí partneři ze Saska a chomutovský zoopark.  Ing. Martin Motlík představil komisi již v současné době realizovaný projekt Informační centrum Fláje, podaný Povodím Ohře, státní podnik, který v něm má svého osvědčeného a dlouhodobého partnera, saský státní podnik Zemská správa přehrad (Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung).

Komise se, podobně jako ostatní komise, zabývala svým příspěvkem do rozvojové strategie Euroregionu Krušnohoří. Své náměty bude směřovat na oba jednatele. Diskuse se vedla i o nedostatečné vzájemné informovanosti v případě ohrožení životního prostředí. Jak při požáru v loňském roce v Unipetrolu, tak i v případě nedávného požáru skládky Celio nebyly obce na saské straně informovány, přestože byl schválen projekt informačního portálu krizového managementu v programu na podporu přeshraniční spolupráce Cíl 3 a již v roce 2000 bylo pro informovanost veřejnosti založeno Ekologické centrum ro Krušnohoří v Mostě.

Členové komise v chomutovském zooparku jednali již několikrát, na jednání 31. 8. neskrývali obdiv nad jeho úspěšným rozvojem, který jim přiblížila ředitelka Iveta Rabasová.

Komise pro muzea a kulturní památky

Místem jednání této komise bylo 30. srpna 2017 muzeum Kalkwerk Lengefeld, známé z mnoha úspěšných přeshraničních projektů.  Komise se seznámila se stavem realizace programu Interreg V-A, především pak s Fondem malých projektů. V tomto fondu byly také podány dva projekty z oblasti historie a muzejní práce, které komise hodnotila. Jednalo se o projekt Zaniklé textilnictví v Krušnohoří a Františkáni v zemích Koruny české a Sasku mezi reformou, reformací a protireformací. K oběma projektům měla komise připomínky ohledně malé preciznosti žádostí, nedostatečně stanoveného geografického vymezení, rozplizlosti a poukazuje na nutnost zapojení dalších partnerů (muzeí). Připomínky budou sděleny žadatelům a komise požádá prostřednictvím svých zástupců v Lokálním řídícím výboru o stanovení podmínek. Projekty doporučuje.    

Živá diskuse se rozvinula o projektových záměrech muzeí. Muzeum Oelsnitz připravuje rekonstrukci bývalé hlubinné šachty, kde je umístěno. Komise navrhuje spolupráce s Hornickým muzeem v Mostě, které má stejnou problematiku. Mostecké muzeum plánuje konferenci o historii přesunutého kostela v Mostě k 500. výročí zahájení jeho výstavby a konferenci o kamnářství. Sklářské muzeum v Neuhausenu, které je ve vlastnictví obce má finanční problémy s údržbou a rekonstrukcí, ale vzhledem k nevstřícnému postoji starosty nemá možnost ucházet se o projekty. Podobné problémy má i ředitel muzea ve Freibergu, předseda německé části komise Dr. Ullrich Thiel. Na základě zcela jiné koncepce starosty Freibergu odchází z funkce ředitele a komisi opouští.  Vedl ji od jejího založení a prosadil v ní celou řadu    výborných projektů. Členové komise se s ním velmi dojemně rozloučili a doufají, že zůstane alespoň jejím čestným členem. Po ukončeném jednání provedla vedoucí muzea Kalkwerk Martina Reichel, dlouholetá členka komise, kolegy ve svém zařízení.       

 

 

Sociální komise v Mostě

domov v Mostě. Zvolil ho proto, že tématem jednání byla problematika systému péče o ohrožené rodiny a děti. Pro jednání připravil Karel Giampaoli podklady o tomto systému v České republice písemně s překladem do němčiny, což umožnilo německé straně snadnější orientaci, a systém podrobně představil. O péči o děti a mládež v Sasku informovala za velké pozornosti českých členů komise Christiane Wehner z referátu na pomoc mládeži okresního úřadu Krušnohorského okresu. V rozsáhlé diskusi na toto téma se vyjasnily některé odlišnosti v obou systémech péče o děti a mládež. Např. v Sasku spočívá práce v takovýchto zařízeních na dobročinných spolcích a organizacích, řízených okresy, na české straně spočívá ve státních institucích, ale především na krajích. V případě odebírání dětí mají obě země stejný názor, a sice ten, že odebírání dětí z rodin je naprosto výjimečná možnost. Z následné diskuse o pěstounské péči, osvojování dětí, ústavní výchově, nezletilých matkách, roli soudů a státní správy vzešla myšlenka na uspořádání workshopu pro větší okruh zájemců, z něhož by mohly vzejít podněty pro ministerstva a politické zástupce, připravující legislativní změny.

Na závěr jednání provedla ředitelka Dětského domova Ing. Bc. Marcela Stütz členy komise v dětském domově, který patří mezi nejlepší v kraji. Především němečtí kolegové vysoce ocenili jak vybavení domova, tak i úroveň péče, které se zde dětem a mladým lidem dostává.

Sociální komise se také zapojuje do přípravy rozvojové strategie euroregionu. Některé náměty zazněly již na několika předchozích zasedáních komise a pracovní skupina složená z obou předsedů, jednatelů a zástupců úřadů práce je na svém jednání 12. září 2017 shrne a připraví pro zapracování do připravované strategie. 

 

Komise pro hospodářství a turistiku

Místem jednání této velmi aktivní komise se stalo 28. srpna 2017 Zakladatelské a inovační středisko Gründer- und Innovationszentrum ve Freibergu. V něm také proběhla hned v úvodu zasedání velmi zajímavá exkurze ve zdejším známém technologickém centru  Frauenhofer THM (Technologiezentrum Halbleitermaterialien), vytvořeného pro výzkum, výrobu a úpravu polovodičů.

 Komise poté podrobně posuzovala 4 předložené projekty a doporučila je Lokálnímu řídícímu výboru k přijetí.  Jednalo se projekty Znovuobjevme česko-německé tradice – slavnosti zelí, Krušnohorský Byznys Day (aneb Inovační rande), Krušnohorská pivní stezka a Setkání informačních turistických center Krušných hor.

Předseda německé části komise Mathias Lißke podal komisi informace o dvou schválených velkých projektech „Naše světové dědictví“ a „Zdař bůh Světové dědictví!“. Jejich obsahem je podpora projektu známého také pod názvem Montanregion Krušnohoří. Projekt byl přepracován a bude po projednání na vládní úrovni v ČR a Sasku předložen v Paříži k rozhodnutí o zařazení kulturní hornické krajiny Krušnohoří na listinu světového kulturního dědictví UNESCO.

Komise se zatím nejaktivněji podílí na přípravě rozvojové strategie Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Dalším krokem bude jednání její úzké pracovní skupiny v listopadu za účasti obou předsedů komise a obou jednatelů. Na něm by již mělo dojít k přípravě projektu, který by podněty z veřejnosti a z odborných komisí zpracoval.

Mathias Lißke na závěr neopomněl poděkovat jednatelce Beatě Ebenhöh za přípravu jednání a exkurze a Radce Hodicové za náročné tlumočení na této vysoce odborné exkurzi.