Eurore­gion Krušnohoří/Erzgebirge je dobro­vol­ným regionál­ním záj­movým sdružením měst a obcí okresů Chomu­tov, Most, Louny, Teplice a Lit­o­měřice a jiných právnick­ých osob, zaměřených na vzá­jem­nou pomoc a spoluprá­ci obcí a měst a dalších part­nerů v severočeské oblasti, vymezené územím jmen­o­vaných okresů, obcí a měst v okresech Mit­tel­sach­sen a Erzge­birgskreis ve Spolkové repub­lice Německo, pří­pad­ně dalších, které o spoluprá­ci v rám­ci sdružení požá­da­jí.

Německá část Eurore­gion Erzge­birge › 

Aktuality

Eurore­gion Krušno­hoří + Sasko

Rada jednala na CELIU, a.s.

Dne 25.9.2020 se sešla Rada Eurore­gionu Krušno­hoří na svém jed­nání ve fir­mě Celio a.s., který je před­ní český výrobce a doda­va­tel tuhých alter­na­tivních paliv a…
Více

Životní komise v Zooparku v Chomutově

Dne 22.9.2020 se sešla česko-německá komise pro živ­ot­ní prostředí v Zooparku v Chomu­tově a kromě for­mál­ního pro­jed­nání pro­gra­mu u stolu, jsme měli ten­tokrát možnost prohléd­nout si…
Více

I letos se koná úspěšný Krušnohorský Byznys Day

Krušno­horský Byznys DAY aneb “Ulov si svo­ji obchod­ní příleži­tost” Okres­ní hospodářská komo­ra v Chomu­tově https://www.ohkcv.cz/ pořádá dnes 17.9. od 17. hodin tradiční Krušno­horský Byznys DAY v Zooparku…
Více

Společnost BES s.r.o. členská firma euroregionu

Mirek Kurucz na odchodu? Jed­na z prvních člen­ských firem Eurore­gionu Krušno­hoří, společnost BES, https://www.bes-chomutov.cz/o‑firme/ byla založe­na v r. 1992 jako obchod­ní fir­ma. V r. 1994…
Více

Muzejní komise se sešla v Krušnohorském muzeu v Annabergu

Zasedání odborných přeshraničních komisí Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge pokraču­jí. 7.9.2020 jed­nala muze­jní komise v Krušno­horském muzeu v Annaber­gu a měla na pro­gra­mu tyto body: Hod­no­cení pro­jek­tové žádosti…
Více
Odkazy

Adresa

Eurore­gion Krušno­hoří
Divad­lo Roz­man­i­tostí
Topolová 1278
43401 Most

Předseda euroregionu

Ing. Vlas­tim­il Voz­ka 
Tel.: +420 602 444 132
E‑Mail: vozka@euroreg.cz

Jednatel/Finanční manažer

Ing. Petra Konečná 
Tel.: +420 728 083 001
E‑Mail: konecna@euroreg.cz
Skype: petrakonecna2

Projektová manažerka

Mar­ti­na Ďur­díková
Tel.: +420 607 689 341
E‑Mail: durdikova@euroreg.cz
Skype: mar­ti­nadur­diko­va

Copy­right 2020 Eurore­gion Krušno­hoří
Cre­at­ed by www.jirizrubecky.cz