Eurore­gion Krušnohoří/Erzgebirge je dobro­vol­ným regionál­ním záj­movým sdružením měst a obcí okresů Chomu­tov, Most, Louny, Teplice a Lit­o­měřice a jiných právnick­ých osob, zaměřených na vzá­jem­nou pomoc a spoluprá­ci obcí a měst a dalších part­nerů v severočeské oblasti, vymezené územím jmen­o­vaných okresů, obcí a měst v okresech Mit­tel­sach­sen a Erzge­birgskreis ve Spolkové repub­lice Německo, pří­pad­ně dalších, které o spoluprá­ci v rám­ci sdružení požá­da­jí.

Německá část Eurore­gion Erzge­birge

Valná hromada Euroregionu Krušnohoří se koná dne 24.9.2021

Mís­to jed­nání:  salónek hotelu CASCADE
Adresa: Rad­niční 3, 434 01 Most
Mapa:  https://goo.gl/maps/j4yP78tUSn3u9Jmf7

Pozván­ka ke stažení:
http://euroreg.cz/wp-content/uploads/2021/09/Pozvanka_Valna-hromada_Euroregion-Krusnohori_24.9.2021.pdf


Cena Euroregionu 2021

Výzva k podávání návrhů na Cenu Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Ausschreibung für den Preis der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří.


Aktuality

Eurore­gion Krušno­hoří + Sasko

Komise životního prostředí

Člen­ové odborné komise pro živ­ot­ní prostředí se sešli v Neuhausenu a hlavním tématem jed­nání bylo dle plánu před­stavení tzv. Saské správy vlků/ Das säch­sis­che Wolf­s­man­age­ment.…
Více

Jednání sociální komise na téma POTRAVINOVÉ BANKY

Dne 8.9.2021 se po dlouhém pan­demick­ém období sešli člen­ové sociál­ní komise Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge na svém zasedání v Sax­onii Stan­­dor­ten­twick­­lungs- und ‑ver­wal­tungs­ge­sellschaft mbH ve Freiber­gu. V…
Více

SPO – NA

Skvělá myšlen­ka spolupráce part­nerů v tur­is­tice v Krušno­hoří, která ved­la k založení skupiny SPO-NA, se real­izu­je již čtvrtým rokem. Jed­ním z výsled­ků této spolupráce je…
Více

Diskuzní fórum sociální komise

Člen­ové naší česko-saské sociál­ní komise si v diskuzním vir­tuál­ním fóru dne 21.6.2021vyměnili zkušenos­ti s tím, jaké dopady měla pan­demie covidu v sociál­ní oblasti. Hlavním a…
Více
Odkazy

Adresa

Eurore­gion Krušno­hoří
Divad­lo Roz­man­i­tostí
Topolová 1278
43401 Most

Předseda euroregionu

Ing. Vlas­tim­il Voz­ka 
Tel.: +420 602 444 132
E‑Mail: vozka@euroreg.cz

Jednatel/Finanční manažer

Ing. Petra Konečná 
Tel.: +420 728 083 001
E‑Mail: konecna@euroreg.cz
Skype: petrakonecna2

Projektová manažerka

Mar­ti­na Ďur­díková
Tel.: +420 607 689 341
E‑Mail: durdikova@euroreg.cz
Skype: mar­ti­nadur­diko­va

Copy­right 2020 Eurore­gion Krušno­hoří
Cre­at­ed by www.jirizrubecky.cz