Eurore­gion Krušnohoří/Erzgebirge je dobro­vol­ným regionál­ním záj­movým sdružením měst a obcí okresů Chomu­tov, Most, Louny, Teplice a Lit­o­měřice a jiných právnick­ých osob, zaměřených na vzá­jem­nou pomoc a spoluprá­ci obcí a měst a dalších part­nerů v severočeské oblasti, vymezené územím jmen­o­vaných okresů, obcí a měst v okresech Mit­tel­sach­sen a Erzge­birgskreis ve Spolkové repub­lice Německo, pří­pad­ně dalších, které o spoluprá­ci v rám­ci sdružení požá­da­jí.

Německá část eurore­gionu https://www.euroregion-erzgebirge.de/


Aktuality

Interreg Česko – Sasko 2021–2027 se blíží!

Pro­gram Inter­reg Česko – Sasko 2021–2027 pod­poru­je hospodářský a sociál­ní rozvoj společného pohraničí prostřed­nictvím pro­jek­tů česko-saské spolupráce. Pro pro­gramové období 2021–2027 je na finan­cov­ání pro­jek­tů…
Více

JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Čin­nost odborných komisí zaháji­la po prázd­ninách jako první komise živ­ot­ního prostředí. Hlavním tématem komise byly požáry ve východ­ním Německu.  Čest­ný host Prof. Dr. Michael Gunter…
Více

VÝSLEDKY 12. OBĚŽNÉHO ŘÍZENÍ FMP 2014–2020

Výsled­kem hlasování mimo zasedání Lokál­ního řídícího výboru bylo schválení 2 pro­jek­tových žádostí v celkové výši dotace 10.611,82 €, které budou finan­cov­ány z disponi­bil­ních prostřed­ků FMP…
Více

Adresa

Eurore­gion Krušno­hoří
Divad­lo Roz­man­i­tostí
Topolová 1278
43401 Most

Předseda euroregionu

Ing. Vlas­tim­il Voz­ka 
Tel.: +420 602 444 132
E‑Mail: vozka@euroreg.cz

Jednatel/Finanční manažer

Ing. Petra Konečná 
Tel.: +420 728 083 001
E‑Mail: konecna@euroreg.cz


Projektová manažerka

Mar­ti­na Ďur­díková
Tel.: +420 607 689 341
E‑Mail: durdikova@euroreg.cz

Copy­right 2020 Eurore­gion Krušno­hoří