Eurore­gion Krušnohoří/Erzgebirge je dobro­vol­ným regionál­ním záj­movým sdružením měst a obcí okresů Chomu­tov, Most, Louny, Teplice a Lit­o­měřice a jiných právnick­ých osob, zaměřených na vzá­jem­nou pomoc a spoluprá­ci obcí a měst a dalších part­nerů v severočeské oblasti, vymezené územím jmen­o­vaných okresů, obcí a měst v okresech Mit­tel­sach­sen a Erzge­birgskreis ve Spolkové repub­lice Německo, pří­pad­ně dalších, které o spoluprá­ci v rám­ci sdružení požá­da­jí.

Německá část Eurore­gion Erzge­birge › 


Aktuality

Eurore­gion Krušno­hoří + Sasko

Kraj a jeho euroregiony

Tradiční setkání hejt­mana Ústeck­ého kra­je Oldřicha Bubeníč­ka a jeho spolupra­cov­níků se zás­tup­ci Eurore­gionu Krušno­hoří a Eurore­gionu Labe se uskutečni­lo v úterý 18. úno­ra 2020 v pra­cov­ně hejt­mana.…
Více

Sportovní komise v Lounech

Ne každý předse­da deseti odborných komisí naše­ho eurore­gionu dovede své čle­ny nad­ch­nout do takové aktivní čin­nos­ti, jako předse­da sportovní komise Mgr. Zděnek Piš­to­ra. Po nácviku…
Více

Praktická spolupráce

Ředitel­ka Průmyslové a obchod­ní komory v Annaber­gu Jana Dost, která je také aktivní členk­ou komise pro hospodářství a tur­is­tiku Eurore­gionu Krušno­hoří, zprostřed­ko­vala 11. úno­ra setkání českých…
Více

Změny v Euroregionu Krušnohoří

Sta­lo se pravi­dlem, že v úvo­du zasedání rady hos­ti­tel před­staví své měs­to. Ing. Zdeněk Šim­bera, staros­ta Duch­co­va, za prezentaci rozvo­je svého měs­ta dne 31. 1.…
Více

Zimní hry česko-saských euroregionů

Prvním letošním pro­jek­tem s účastí naše­ho eurore­gionu jsou Zim­ní hry Ore Moun­tan. Mohou se jich zúčast­nit zájem­ci ze všech česko-saských eurore­gionů. Lead­part­nerem pro­jek­tu je sportovní…
Více

Krásy Krušnohoří 2020

Tradiční křest kalendáře „Krásy Krušno­hoří 2020“ proběhl v pří­jem­né před­vánoční atmos­féře Horského hotelu Lesná. Byl také příleži­tostí k setkání mno­ha dobrých Krušno­hor­ců, z české i německé strany. Díky…
Více

Agrární spolupráce

V sídle agrární společnos­ti Agrarge­sellschaft v Ansprun­gu u Marien­ber­gu se 6. pros­ince sešla zeměděl­ská komise s její obměně­nou česk­ou částí s novým předse­dou Ing. Romanem Honzíkem. Ing. Bergelt…
Více

Velké projekty

Mon­i­torovací výbor pro­gra­mu přeshraniční spolupráce Inter­reg V A V sídle Eurore­gionu Erzgebirge/Krušnohoří ve Freiber­gu se Mon­i­torovací výbor dne 4. pros­ince zabý­val stavem real­izace pro­gra­mu, vyplá­cením prostřed­ků a…
Více

Všech­ny články ›


Infopress 03 2019

Zpravo­daj Eurore­gionu Krušno­hoří / Berichter­stat­ter der Eurore­gion Erzge­birge

Infopress 3/2019

Adresa

Eurore­gion Krušno­hoří
Divad­lo Roz­man­i­tostí
Topolová 1278
43401 Most

Jednatel

Mgr. Fran­tišek Bína
Tel.: + 420 608 444 046
E‑Mail: bina@euroreg.cz
Skype: euroregion2005

Projektová manažerka

Mar­ti­na Ďur­díková
Tel.: +420 607 689 341
E‑Mail: durdikova@euroreg.cz
Skype: mar­ti­nadur­diko­va

Finanční manažerka

Ing. Petra Konečná 
Tel.: +420 728 083 001
E‑Mail: konecna@euroreg.cz
Skype: petrakonecna2

Copy­right 2019 Eurore­gion Krušno­hoří
Cre­at­ed by www.jirizrubecky.cz