Konference Vodamin II

Budou důlní vody škodit nebo sloužit?

Ve Freibergu se v reprezentačním objektu Alte Mensa konala 4. března 2019 konference s názvem Možnosti a výzvy při využívání důlních vod v projektu Vodamin II v kooperačním programu Interreg V-A. Euroregion Krušnohoří je v tomto projektu mediálním partnerem a doprovází ho od samého počátku a administruje ho OHK Most. Po několika workshopech na české i saské straně se konference ve Freibergu soustředila v první části na problematiku využití důlních vod. Saská strana představila technická řešení jejich energetického využití, možnosti vytápění důlními vodami, čištění těchto vod a jejich chemii. Velký ohlas mělo představení membránových technologií v těžebním průmyslu v Německu. Česká strana předvedla ukázky využití důlních vod pro technické i rekreační účely a prezentovala možnosti rozvoje hornického rozvoje hornické oblasti na příkladu Mostecka. V druhé části konference pod taktovkou leadpartnera projektu, Ing. Tomáše Budína, ředitele Palivového kombinátu Ústí, představili jednotliví projektoví partneři dosavadní výsledky v realizaci projektu, ale vystoupili i hosté s příklady využití geotermického potenciálu jako  je tomu např. v Buchumi, či ze získávání tepla z důlních vod přímým odpařováním jako v Drážďanech. Pro Mostecko je důležité vědět, co se stane s důlními vodami, až se přestanou v povrchových dolech důlní vody čerpat. K tomu slouží řada kontrolních vrtů, které Palivový kombinát již provádí.

Obměna v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge

V jednatelství Euroregionu Krušnohoří v Mostě se sešli jeho noví zástupci s těmi dosavadními. Z Freibergu přijela nová jednatelka Veronika Jahn s dosluhující jednatelkou Beate Ebenhöh a z Mostu přišel nový předseda české části euroregionu Ing. Vlastimil Vozka. Oba noví vedoucí pracovníci hned na svém první setkání překvapili svými hlubokými znalostmi problematiky přeshraniční spolupráce i aktuálního požadavku Evropské komise ohledně vytvoření společného přeshraničního subjektu, který bude rozhodovat o dotacích. Pro euroregiony se jedná především o společnou správu Fondu malých projektů. Není divu, že jsou oba „v obraze“ – Veronika Jahn má zkušenosti přímo z práce v řídícím orgánu kooperačního programu v SAB v Drážďanech, Ing. Vozka má bohaté zkušenosti z parlamentu, kraje, jako primátor města Mostu, ale i s vedením různých sdružení, jako je např. Podkrušnohorské hornické muzeum, kde byla řada přeshraničních projektů úspěšně realizována.

Valná hromada Euroregionu Krušnohoří

Novým předsedou je zvolen Ing. Vlastimil Vozka

Místem jednání valné hromady se stal 29. března 2019 Červený Hrádek u Jirkova. Vlastnímu zasedání valné hromady předcházelo krátké jednání rady, která vyloučila dva členy pro neplacení členských příspěvků a přijala za nového člena Středisko pro úspory energie, s.r.o. Její jednatel, Ing. Tomáš Novák, na valné hromadě činnost této společnosti prezentoval.
Jednání valné hromady zahájila starostka Jirkova Mgr. Darina Kováčová, členka Rady Euroregionu Krušnohoří. Přivítala hosty, jmenovitě hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, a poté představila zámek a jeho historii. Předseda euroregionu Ing. Jiří Hlinka seznámil přítomné s výroční zprávou za rok 2018 a celé zasedání řídil. Zprávu o hospodaření přednesl Ing. Karel Honzl, místostarosta Podbořan, a pokračoval pak návrhem vyrovnaného rozpočtu na rok 2019. Valná hromada jednomyslně schválila jak zprávu revizní komise, tak i výsledek hospodaření za rok 2018 a odsouhlasila návrh rozpočtu roku 2019 v celkové výši 10 720 000 Kč. Ke dni 23. 3. 2018 má Euroregion Krušnohoří 111 členů, z toho 72 obcí a 39 organizací.
Valná hromada zvolila poté členy revizní komise: Ing. Karel Honzl-Podbořany, Irena Pipišková-Háj u Duchcova a Mgr. Darina Kováčová-Jirkov.

Nejdůležitějším bodem byla volba členů rady. Zvoleni byli tito zástupci okresů:
Chomutovsko: Mgr. Jan Mareš – Chomutov, Ing. Štefan Drozd – Klášterec, Mgr. Darina Kováčová-Jirkov, Mgr. Jan Losenický-Kadaň.
Mostecko: Ing. Vlastimil Vozka-Most, Petr Červenka-Meziboří, Jiří Mooz-Brandov
Lounsko: Mgr. Pavel Janda-Louny, Jaroslav Špička-Žatec, Mgr. Radek Reindl-Podbořany
Teplicko: Ing. Jiří Hlinka-Osek, Mgr. Zbyněk Šimbera-Duchcov
Litoměřicko: Mgr. Josef Seifert-Třebívlice
Mimo municipalitu: Mg.A Jiří Rumpík-Městské divadlo Most a Antonín Beneš-Celio

Po oficiálním jednání valné hromady se opět sešla rada a zvolila nové vedení euroregionu. Předsedou Euroregionu Krušnohoří je zvolen Ing. Vlastimil Vozka, jeho zástupci jsou Ing. Štefan Drozd a Mgr. Jan Mareš.
Málokdo se může vykázat takovými zkušenostmi z veřejné správy a politiky, jako Ing. Vozka – primátor Mostu, poslanec Parlamentu ČR, krajský zastupitel a člen mnoha a mnoha dobrovolných sdružení. Navíc se srdcem pro přeshraniční spolupráci a partnerství měst.

Po neoficiálních přátelských rozhovorech se někteří přítomní zúčastnili podrobné a velmi zajímavé prohlídky zámku Červený Hrádek za doprovodu starostky Jirkova Mgr. Kováčové. Červený Hrádek určitě patří mezi nejkrásnější zámky v celém euroregionu.

 

Nová naděje pro Moldavskou dráhu

V Holzhau (místní část obce Rechenberg-Bienenmühle) proběhla česko-německá konference zájmové skupiny Moldavská / Freiberská dráha. Sešli se na ní zástupci obcí, měst, spolků, sdružení z obou části Euroregionu Krušnohoří, ale i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, generální konzulka v Drážďanech JUDr. Markéta Meissnerová, poslankyně Spolkového sněmu SRN Veronika Bellmann, a mnoho dalších významných osobností z ministerstev obou zemí. Na konferenci v Holzhau 28. března 2019 vyjádřili všichni podporu obnovení železničního spojení Most – Freiberg s dostavbou chybějícího úseku na saské straně a vyjádřili to i podpisem memoranda, vzešlého z této konference.

Tisková zpráva č. 1 (20190328 Holzhau)

Sociální komise

Česká část sociální komise Euroregionu Krušnohoří se sešla 27. března v Mostě, aby reagovala na návrh její německé části. Ta totiž navrhuje, aby se jednání omezila na dvě základní zasedání v roce, kromě projednávání mimořádných projektových návrhů a podle aktuálních potřeb, např. při zpracování rozvojové strategie euroregionu. Read more

Euroregion připravuje valnou hromadu

Uskuteční se tentokrát na zámku Červený hrádek v Jirkově 29. března od 10 hod. a zvolí patnáctičlennou radu tohoto sdružení a revizní komisi. Ke schválení je předložen rovněž návrh rozpočtu na rok 2019 a výsledek hospodaření.

Euroregion spolurozhoduje o velkých projektech v Monitorovacím výboru Kooperačního programu spolupráce a sám spravuje Fond malých projektů, zajišťuje jeho správu a administraci. Ročně má každá strana euroregionu k dispozici v tomto fondu průměrně 220000 EUR. Celkem bylo k dispozici v současném programovém období pro českou stanu více než jeden milion EUR. O pokračování tohoto oblíbeného fondu je již rozhodnuto.

Read more

Česko, Sasko a Polsko slaví společně

Pozvánka na Výroční konferenci 2019 v Trojzemí

Víte,…
… co mají Češi, Němci a Poláci společného?
… jak změnily dotace z Evropské unie pohraničí?
… do kterých projektů mají všichni chuť se zapojit?
… jak chutná kulinářsky Česko, Sasko a Polsko?

Přijďte 30. 4. a 1. 5. 2019 na česko-sasko-polské pomezí a dozvíte se více o Vašich evropských sousedech. Již 15 let jsou Česko a Polsko součástí Evropské unie. A to je třeba oslavit! Srdečně Vás zveme na naši společnou Výroční akci.

3 země – 3 programy – 1 výroční akce

Program včetně míst konání naleznete zde .

Obě akce jsou bez hranic a bez poplatků.

Vzhledem k omezené kapacitě se prosím na 30.4.2019 přihlaště a to do 20.03.2019 na kontakt@sn-cz2020.eu a zajistěte si tak své místo!

Lokální řídící výbor schválil 10 projektů

Toto společné rozhodovací grémium pro Fond malých projektů v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A na svém zasedání 6. března v Mostě obdrželo k rozhodování celkem 11 projektových žádostí. Schváleno bylo 10 projektů, jeden projekt nedosáhl požadovanou hranici 50 bodů. Za Centrum pro regionální rozvoj ČR se zasedání zúčastnila Ing. Lenka Klognerová a za Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Karel Malát. Fond malých projektů, který spravuje a administruje Euroregion Krušnohoří, je projektem v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A a podporuje přeshraniční spolupráci Saska a ČR do roku 2020. Ročně měla každá strana euroregionu k dispozici průměrně 230 000 EUR. V současném programovém období zbývá na české straně již jen omezený objem financí ( 22 000 EUR), více finančních prostředků zbývá na saské straně (cca. 500 000 EUR). O přidělení dotace rozhoduje společný česko – saský Lokální řídící výbor s celkovým počtem 16 hlasujících členů a 7 členů je s hlasem poradním. Projekty byly podrobně posouzeny v odborných komisích euroregionu a jejich názory byly plně zohledněny.

Seznam schválených projektů v LŘV 6.3.2019