VELETRH OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Okresní hospodářská komora v Chomutově pořádá tradiční Krušnohorský Byznys Day jako veletrh obchodních příležitostí.

Uskuteční se 25. 10. 2018 v Městském divadle v Chomutově.

Setkání podnikatelů, měst, obcí, Euroregionu Krušnohoří, odborníků a široké veřejnosti.

Nová setkání, nové technologie, nová partnerství.

Pozvánka:

Agrární spolupráce

Projekt ve Fondu malých projektů s tímto názvem umožnil 18. září 2018 setkání zemědělců nejen z Euroregionu Krušnohoří, ale i z celého kraje. Jednání proběhlo v zasedacím sále výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích. Spolupráce českých a saských zemědělců trvá již 25 let a projekt umožnil nejen rozsáhlejší výměnu informací a zkušeností, ale také prohloubení dosavadních dobrých a užitečných kontaktů.  Předsedkyně zemědělské komise Euroregionu Krušnohoří Ludmila Holadová seznámila přítomné s dosavadní realizací projektu, především soutěž v orbě, a poté je podrobně seznámila se situací v zemědělství v důsledku sucha. Zemědělcům pomůže v jejich těžké situaci stát, ministr zemědělství ČR přijede dokonce i do Mostu. Předseda německé části zemědělské komise euroregionu Werner Bergelt pak představil velmi podrobně situaci na saské straně, což zaujalo i místní regionální televizi. Jeho přednáška vyvolala velkou odbornou diskusi. Ukázalo se, že je situace v zemědělství obdobná na obou stranách hranice, a dosavadní spolupráce se ukázala jako velmi přínosná. Vysoce odborné jednání tlumočil Ing. Roman Honzík z Výzkumného ústav rostlinné výroby, v. v. i. v Chomutově.

Po jednání si všichni s velkým zájmem prohlédli výstavu Zahrada Čech.

SPO-NA

V Litvínově na zámku se 17. září 2018 sešli zástupci neformálního sdružení v oblasti cestovního ruchu v Ústeckém kraji s názvem SPO-NA. Vzniklo z iniciativy Okresní hospodářské komory Most na základě memoranda o spolupráci a jeho název je zkratkou pro společné návštěvy. Sdružení SPO-NA je zaměřeno na vzájemnou provázanost a spolupráci partnerů v cestovním ruchu. Samozřejmě jde i o přeshraniční provázanost s partnery v Sasku, se kterými již byly realizovány mnohé projekty. Ten poslední, s názvem Česko -saské návštěvy, byl také předmětem litvínovského jednání. Byl dotován z Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří a sestával ze dvou workshopů, v Mostě a na zámku Augustusburg. Workshopy byly spojeny s velmi zajímavými přednáškami, exkurzemi a výměnou zkušeností.  Došlo samozřejmě i k prohloubení dosavadních partnerství. Spona také připravuje návrh soutěže o nejlepší projekt v oblasti turistiky, její organizace se ujala Destinační agentura Krušné hory se svou ředitelkou Evou Maříkovou. Připravuje se další pokračování spolupráce se saskými partnery, opět ve Fondu malých projektů. Zájem  o členství ve Sponě projevili další partneři z Chomutovska. Zajímavý je námět využití informačních tabulí měst pro prezentaci turistických atraktivit či záměr Destinační agentury Krušné hory vytvořit kalendárium, ve kterém by se prezentovaly turistické akce a zabránilo se tak jejich případné duplicitě.

Tematická setkávání

Aby se našel vhodný nástroj práce s veřejností pro náš kooperační program, pozval Společný sekretariát programu Interreg V-A Sasko-Česká republika své partnery dne 13. září na setkání do Freibergu. Zástupci Správního orgánu a Saské rozvojové banky diskutovali s euroregiony a se zástupci českých krajů o zpracování koncepce nové formy akcí s námětem „Tematická společná setkávání“. Záměrem je seznámit odborníky, zástupce zájmových organizací a novináře s příklady dobré praxe přeshraniční spolupráce, a především vytvořit příležitosti pro vzájemnou výměnu zkušeností. Z pohledu na nové programové období se dá očekávat právě z těchto tematických propojení partnerů vysoká přidaná hodnota. Zpracování konceptu proběhlo ve velmi konstruktivní a přátelské atmosféře, což se poté odrazilo i v konečném výsledku. Již na podzim roku 2019 by měla být tematická vzájemná setkávání dobře připravena a měla by se pak stát součástí přeshraniční spolupráce.  

Sportovní hry dvou euroregionů

Děti ze Saska a z Čech si společně užily sportovní hry, které se konaly 14. září, a ve kterých soupeřily Euroregion Elbe/Labe a Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge.  Počasí se nakonec umoudřilo, a tak jejich sportovní hry proběhly v příjemném teplém pozdním létě. Jednotlivá družstva bylo možné rozpoznat podle barevných dresů, které dorazily spolu s účastníky her na jejich zahájení ve velké sportovní hale ve sportovním parku Chemik Lovosice. Za domácí a hostitele zahájila hry prezidentka Euroregion Labe Ing. Věra Nechybová, poté místostarosta Lovosic Vladimír Šuma a ředitel Euroregionu Labe Mgr. Vladimír Lipský. Jménem Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge přivítal mladé sportovce Mgr. Zdeněk Pištora, předseda sportovní komise tohoto euroregionu. A mladí sportovci se pak hned pustili do soutěží v těchto disciplínách: házená, volejbal, kopaná a lehká atletika. Na závěr následovalo vyhlášení výsledků, předání diplomů a medailí. Ale žádní poražení tu nebyli, vždyť společné soutěže na mezinárodní úrovni stály za tu cestu sem.

Výsledky:

Házená

 1. Krušnohoří CZ
 2. Elbe D
 3. Labe CZ

Volejbal/ Volleyball

 1. Elbe D
 2. Labe CZ
 3. Krušnohoří CZ
 4. Erzgebirge D

Atletika/Leichatlethik

 1. Erzgebirge D
 2. Labe CZ
 3. Elbe D

Fotbal/ Fußball

 1. Krušnohoří CZ
 2. Elbe D
 3. Labe CZ
 4. Erzgebirge D

Celkový vítěz /Gesamtsieger

Elbe D 12 b + Labe CZ 10 b = 22b/ bodů

Krušnohoří ČR 10 + Erzgebirge 6 = 16b/ bodů

Lokální řídící výbor schválil 5 projektů

Toto společné rozhodovací grémium pro Fond malých projektů v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A na svém zasedání 12. září 2018 v Mostě obdrželo k rozhodování celkem 7 projektových žádostí. Schváleno bylo 5 projektů a 2 projekty byly většinou hlasů zamítnuty. Znovu se ukazuje, jak důležité je navržené projekty předem konzultovat s finanční a projektovou manažerkou. Za Centrum pro regionální rozvoj ČR se zasedání zúčastnila Ing. Lenka Klognerová a za saský Správní orgán Kooperačního programu Česko-saské spolupráce Interreg V-A její nejvyšší představitel a předseda Monitorovacího výboru Dr. Roger Mackeldey. Fond malých projektů, který spravuje a administruje Euroregion Krušnohoří, je projektem v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A a podporuje přeshraniční spolupráci Saska a ČR do roku 2020. Ročně měla každá strana euroregionu k dispozici průměrně 230 000 EUR. V současném programovém období zbývá na české straně již jen omezený objem financí (61 000 EUR), poněkud více finančních prostředků zbývá na saské straně (660 000 EUR). O přidělení dotace rozhoduje česko – saský společný Lokální řídící výbor s celkovým počtem 16 hlasujících členů a 7 členů je s hlasem poradním. Projekty byly posouzeny v odborných komisích euroregionu a jejich názory byly většinou zohledněny. Jednání výborně tlumočila, jako obvykle, Luise Zelenková. Členové Lokálního řídícího výboru nezapomněli ale ani na narozeniny svého člena, mosteckého primátora Mgr. Jana Paparegy. Informace o Fondu malých projektů naleznete na našich stránkách http://euroreg.cz 

Schválené projekty LŘV 12.9.2018

 

Životní prostředí

Ing. Monika Zeman, zástupkyně ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje pro výkon přenesené působnosti a vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, zorganizovala společné jednání komise pro životní prostředí a regionální plánování Euroregionu Krušnohoří s Výborem životního prostředí zemědělství a rozvoje venkova Ústeckého kraje. Podnětem byl jejich společný zájem o průběh hydrické rekultivace po těžbě na Mostecku a stížnosti na pachové zátěže v příhraničí. Oba tyto subjekty, usilující o zdravé životní prostředí v nadregionálním měřítku, se proto sešly 6. září 2018 v Mostě a jejich členové společně absolvovali vysoce odbornou exkurzi na rekultivovaném jezeře Most pod vedením Ing. Miroslava Seidla z Palivového kombinátu Ústí. Ten také zodpovídal množství dotazů saských i českých účastníků. Všichni pak měli možnost se zúčastnit i průzkumu stavu ryb a jejich druhové skladby. Analýza odebraných vzorků ukázala opět na velmi dobrou kvalitu vody jezera.  

V druhé části společného jednání se členové obou subjektů seznámili v mosteckém muzeu s realizací projektu OdCom – Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji – příspěvek k analýze příčin a zjišťování zdravotních následků. Přednášející Anja Zscheppang a Martin Otto, zástupci leadpartnera – Technické univerzity v Drážďanech, představili postup prací a současný stav výzkumu. Jedná se zatím o výstupy ze tří monitorovacích stanic, dotazníkových akcí a telefonických interview, s cílem shromáždit data.  Stížností na pachovou zátěž na saské straně v posledních letech údajně ubývá. Celkem se dá říct, že spokojenost se stavem ovzduší po rozsáhlých investicích v devadesátých letech je na české straně větší než na saské straně. V diskusi doplnila MUDr. Eva Rychlíková postup prací na české straně v tomto společném projektu a podrobně vysvětlila používané metody zdravotnického výzkumu na české straně. Účastníky diskuse překvapila malá informovanost obyvatelstva. V Sasku např. 58 % obyvatel neví, kam se v případě pachové epizody obrátit, ze zbylé části využilo tuto možnost jen 9 občanů.  V Mostě se v roce 2000 slavnostně otevřelo Ekologické centrum pro Krušnohoří, které bylo založeno právě pro tyto účely. Zástupce ekologického centra ale na tomto důležitém jednání chyběl. Právě do ekologického centra by ale měl směřovat společný projekt informovanosti. Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří pověřila proto svého předsedu, Dr. Jiřího Rotha, aby se obrátil na vedení společnosti VÚHU, protože ekologické centrum je jeho součástí.  Jednání v muzeu výborně tlumočila Mgr. Petra Polesná.

Česko – saská setkávání

Tento projekt je podpořen z programu na podporu přeshraniční spolupráce v kooperačním programu Česká republika-Sasko 2014 – 2020 ve Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge

Projekt Česko – saské návštěvy byl zakončen 3. září workshopem ve zcela zaplněném konferenčním sále na nedalekém saském zámku Augustusburg. Účastníky workshopu zde seznámila Ing. Jiřina Pečnerová, ředitelka Okresní hospodářské komory Most, která je leadpartnerem, s dosavadní realizací projektu. Projektovým partnerem je Průmyslová a obchodní komora Chemnitz, kterou zde zastupovali Dietmar Richter a Michaela Holá.  Oni také workshop na saské straně připravili. Po úvodních slovech následovaly prezentace dalších partnerů, zapojených do projektu a nebyly to jen turistické spolky, svazy a destinační agentury, ale byli to i zástupci samospráv Wolkensteinu a Augustusburgu, které mají s rozvojem turistiky hodně zkušeností. Na workshopu byly také představeny úspěšné velké i malé projekty v oblasti turistiky. O jejich podpoře z prostředků EU a o možnostech podávání projektů ve Fondu malých projektů informoval přítomné na přání pořadatelů jednatel Euroregionu Krušnohoří. Partneři projektu a četní hosté se shodli na další vzájemné spolupráci a provázanosti. Znovu se prokázalo, že spojení turistických spolků a jejich aktivit v Krušnohoří, které na saské straně zastřešuje turistický svaz Touristmusverband Erzgebirge, je vhodným námětem i pro českou stranu. Dále se účastníci shodli na tom, že je třeba více turistické cíle a atraktivity propagovat, nabízet je společně a vytvářet podmínky pro vícedenní turistiku, kombinovanou v obou částech euroregionu.

Pro odborníky v cestovním ruchu byla součástí workshopu velmi zajímavá, podnětná a podrobná exkurze. Zámek Augustusburg byl saskou stranou velmi vhodně vybrán, spolu s výstavou motocyklů patří mezi největší saské turistické atraktivity a ročně ho navštíví více něž 250 000 hostů