Eurore­gion Krušnohoří/Erzgebirge je dobro­vol­ným regionál­ním záj­movým sdružením měst a obcí okresů Chomu­tov, Most, Louny, Teplice a Lit­o­měřice a jiných právnick­ých osob, zaměřených na vzá­jem­nou pomoc a spoluprá­ci obcí a měst a dalších part­nerů v severočeské oblasti, vymezené územím jmen­o­vaných okresů, obcí a měst v okresech Mit­tel­sach­sen a Erzge­birgskreis ve Spolkové repub­lice Německo, pří­pad­ně dalších, které o spoluprá­ci v rám­ci sdružení požá­da­jí.

Německá část eurore­gionu https://www.euroregion-erzgebirge.de/

AKTUALITY


ZASEDÁNÍ DOPRAVNÍ KOMISE V OLBERNHAU

Na rad­ni­ci v Olbern­hau přiví­tal dne 4.5. 2023 dopravní komisi staros­ta měs­ta Olbern­hau pan Jörg Klaf­fen­bach. Po aktuál­ních infor­ma­cích ze společného sekre­tar­iá­tu k Pro­gra­mu Inter­reg…
Více

JEDNÁNÍ RADY V PŘÍRODOVĚDNÉM CENTRU V ŽATCI

Radu Eurore­gionu Krušno­hoří poz­val na své jed­nání  RNDr. Pin­tr Pavel, Ph.D., mís­tostaros­ta měs­ta Žatce dne 28.4. do  Přírodověd­ného cen­tra v Žat­ci https://www.vedanakouli.cz/. Rada zde pro­jed­nala:…
Více

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE JEDNALA V PIVOVARU

Komise pro hospodářství a ces­tovní ruch navštívi­la dne 24.4. Pivo­var Repub­li­ka v Chomu­tově https://www.restauracerepublika.cz/. Po krátké prohlíd­ce člen­ové pro­jed­nali schválená téma­ta jed­nání. Přede­vším aktuál­ní stav…
Více

STATEK JEZERKA V KADANI PŘIVÍTAL ZEMĚDĚLSKOU KOMISI

Ve čtvrtek 6.4. 2023 navštívi­la Zeměděl­ská komise Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge Statek Jez­er­ka v Kadani. Statek je kra­jská majetková a  příspěvkové orga­ni­zace Ústeck­ého kra­je a provozu­je živočiš­nou…
Více

Adresa

Eurore­gion Krušno­hoří
Divad­lo Roz­man­i­tostí
Topolová 1278
43401 Most

Předseda euroregionu

Ing. Vlas­tim­il Voz­ka 
Tel.: +420 602 444 132
E‑Mail: vozka@euroreg.cz

Jednatel/Finanční manažer

Ing. Petra Konečná 
Tel.: +420 728 083 001
E‑Mail: konecna@euroreg.cz


Projektová manažerka

Mar­ti­na Ďur­díková
Tel.: +420 607 689 341
E‑Mail: durdikova@euroreg.cz

Copy­right 2020 Eurore­gion Krušno­hoří