Eurore­gion Krušnohoří/Erzgebirge je dobro­vol­ným regionál­ním záj­movým sdružením měst a obcí okresů Chomu­tov, Most, Louny, Teplice a Lit­o­měřice a jiných právnick­ých osob, zaměřených na vzá­jem­nou pomoc a spoluprá­ci obcí a měst a dalších part­nerů v severočeské oblasti, vymezené územím jmen­o­vaných okresů, obcí a měst v okresech Mit­tel­sach­sen a Erzge­birgskreis ve Spolkové repub­lice Německo, pří­pad­ně dalších, které o spoluprá­ci v rám­ci sdružení požá­da­jí.

Německá část Eurore­gion Erzge­birge


Aktuality

Eurore­gion Krušno­hoří + Sasko

Výsledky 22. Lokálního řídícího výboru

Videokon­fer­enční zasedání posled­ního Lokál­ního řídícího výboru SFMP v tom­to pro­gramovém období se kon­a­lo 24.11.2021. Výbor schválil 5 pro­jek­tových žádostí v celkové výši dotace 62.488,50 EUR.…
Více

Před­vánoční jed­nání rady na Lesné Posled­ní zasedání rady v tom­to roce se uskutečni­lo na Lesné. Člen eurore­gionu Vzdělá­vací a rekreační cen­trum Lesná, o.p.s. pro jed­nání připrav­i­lo…
Více

Asociace Euroregionů ČR

Aso­ci­ace eurore­gionů České repub­liky zasedala dnes online za účasti zás­tupců většiny českých eurore­gionů. Na úvod přiví­tal čle­ny aso­ci­ace Mar­tin Půta, předse­da Eurore­gionu Nisa a hejt­man…
Více

Výsledky 21. Lokálního řídícího výboru

Lokál­ní řídící výbor schválil na svém videokon­fer­enčním zasedání 2 česko-německé pro­jek­ty v celkové výši dotace 25 115,21 EUR. Pro­jekt „Ces­ty Krušno­hořím“ si klade za cíl…
Více

Komise životního prostředí

Člen­ové odborné komise pro živ­ot­ní prostředí se sešli v Neuhausenu a hlavním tématem jed­nání bylo dle plánu před­stavení tzv. Saské správy vlků/ Das säch­sis­che Wolf­s­man­age­ment.…
Více
Odkazy

Adresa

Eurore­gion Krušno­hoří
Divad­lo Roz­man­i­tostí
Topolová 1278
43401 Most

Předseda euroregionu

Ing. Vlas­tim­il Voz­ka 
Tel.: +420 602 444 132
E‑Mail: vozka@euroreg.cz

Jednatel/Finanční manažer

Ing. Petra Konečná 
Tel.: +420 728 083 001
E‑Mail: konecna@euroreg.cz
Skype: petrakonecna2

Projektová manažerka

Mar­ti­na Ďur­díková
Tel.: +420 607 689 341
E‑Mail: durdikova@euroreg.cz
Skype: mar­ti­nadur­diko­va

Copy­right 2020 Eurore­gion Krušno­hoří
Cre­at­ed by www.jirizrubecky.cz