Eurore­gion Krušnohoří/Erzgebirge je dobro­vol­ným regionál­ním záj­movým sdružením měst a obcí okresů Chomu­tov, Most, Louny, Teplice a Lit­o­měřice a jiných právnick­ých osob, zaměřených na vzá­jem­nou pomoc a spoluprá­ci obcí a měst a dalších part­nerů v severočeské oblasti, vymezené územím jmen­o­vaných okresů, obcí a měst v okresech Mit­tel­sach­sen a Erzge­birgskreis ve Spolkové repub­lice Německo, pří­pad­ně dalších, které o spoluprá­ci v rám­ci sdružení požá­da­jí.

Německá část Eurore­gion Erzge­birge › 

Aktuality

Eurore­gion Krušno­hoří + Sasko

Sdělení projektovým partnerům ke krizi COVID-19

Po létě, kdy přeshraničním kon­tak­tům téměř nic nebráni­lo, se s podz­imem bohužel opět vráti­la omezení možnos­tí ces­tování a setkávání se ve spo­ji­tosti s pan­demií koron­aviru.…
Více

Literatura spojuje pohraničí

Nové detek­tivní příběhy Stíny nad Krušný­mi hora­mi na místech svě­tového dědictví Kul­turní zařízení kul(T)our Betrieb des Erzge­birgskreis­es Bal­dauf Vil­la https://www.baldauf-villa.de/contact.html a její vedoucí paní Con­stanze…
Více

OHK Chomutov pořádá online výstavu středoškolských oborů

Na online výs­tavu stře­doškol­ských oborů se můžete podí­vat zde: https://www.ohkcv.cz/podpora-podnikani/veletrhy-a-vystavy/vystava-vzdelavani/prehled-nabizenych-vzdelavacich-oboru/?fbclid=IwAR03Z9RRRejnUQtmgb39jBDRIrEKsQdu_hAArW4SbjvJ1dXU4FwmTN8Y3yQ Pokud ne, určitě neváhe­jte a inspiru­jte se! Zdroj: https://www.ohkcv.cz/  
Více

Německo prodlužuje lockdown do 10. ledna 2021

Německo prod­lužu­je částečný lock­down až do 10. led­na. Oznámi­la to kan­cléř­ka Angela Merkelová po středečním jed­nání s min­istry spolkových zemí. Šéf ústavu Insti­tu­tu Rober­ta Kocha pro…
Více
Odkazy

Adresa

Eurore­gion Krušno­hoří
Divad­lo Roz­man­i­tostí
Topolová 1278
43401 Most

Předseda euroregionu

Ing. Vlas­tim­il Voz­ka 
Tel.: +420 602 444 132
E‑Mail: vozka@euroreg.cz

Jednatel/Finanční manažer

Ing. Petra Konečná 
Tel.: +420 728 083 001
E‑Mail: konecna@euroreg.cz
Skype: petrakonecna2

Projektová manažerka

Mar­ti­na Ďur­díková
Tel.: +420 607 689 341
E‑Mail: durdikova@euroreg.cz
Skype: mar­ti­nadur­diko­va

Copy­right 2020 Eurore­gion Krušno­hoří
Cre­at­ed by www.jirizrubecky.cz