Cena Euroregionu Krušnohoří
Preis der Euroregion Erzgebirge

Výz­va k podávání návrhů na Cenu Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge
Auss­chrei­bung für den Preis der Eurore­gion Erzgebirge/Krušnohoří

Eurore­gion Krušnohoří/Erzgebirge je dobro­vol­ným regionál­ním záj­movým sdružením měst a obcí okresů Chomu­tov, Most, Louny, Teplice a Lit­o­měřice a jiných právnick­ých osob, zaměřených na vzá­jem­nou pomoc a spoluprá­ci obcí a měst a dalších part­nerů v severočeské oblasti, vymezené územím jmen­o­vaných okresů, obcí a měst v okresech Mit­tel­sach­sen a Erzge­birgskreis ve Spolkové repub­lice Německo, pří­pad­ně dalších, které o spoluprá­ci v rám­ci sdružení požá­da­jí.

Německá část Eurore­gion Erzge­birge › 

Aktuality

Eurore­gion Krušno­hoří + Sasko

ČESKO-SASKÁ SKUPINA SE SEŠLA V DRÁŽĎANECH

zasedání Česko-saské pra­cov­ní skupiny pro přeshraniční spoluprá­ci Dne 29.6.2020 se uskutečni­lo zasedání Česko-saské pra­cov­ní skupiny pro přeshraniční spoluprá­ci. Ran­ní plenární zasedání bylo ten­tokrát vynecháno a…
Více

PROPOJIT HRANIČNÍ PROSTORY-VÝMĚNA MEZI EUROREGIONY

Propo­jit hraniční pros­to­ry a podělit se o aktuál­ní situaci v eurore­gionech, bylo hlavní téma kon­fer­ence, kter­ou uspořá­dal Eurore­gion Egren­sis dne 25.6.2020 na rad­ni­ci v Plavně. Podaři­lo se…
Více

Otevřené hranice a EUROREGION opět SPOLU

Dne 15.6.2020 se otevře­ly hran­ice a my jsme využili hned první den k tomu, aby­chom navštívili naší sask­ou stranu Eurore­gion Erzge­birge ve Freiber­gu a pro­jed­nali…
Více

Zasedání rady a valné hromady Podbořany 12.6.2020

12.6.2020 se kon­a­lo v Pod­bořanech v hotelu Národ­ní dům zasedání Rady Eurore­gionu Krušno­hoří. Rada měla na pro­gra­mu přede­vším přípravu val­né hro­mady, která násle­dovala po jed­nání.  Uspořá­dat val­nou…
Více

Aktuální informace k novému programovému období

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI! Dotazníkového šetření se zúčast­ni­lo 5️⃣5️⃣7️⃣ ÚČASTNÍKŮ. 5. červ­na 2020 bylo ukončeno online dotazníkové šetření za účelem získání infor­ma­cí o pláno­vaných přeshraničních aktiv­itách…
Více

Mimořádná Rada Euroregionu Krušnohoří

V pátek 22.05.2020 se sešla na svém mimořád­ném jed­nání rada. I přes vešk­eré tech­no­log­ické možnos­ti nám lid­ský kon­takt chy­běl a o to více jsme byli…
Více

Adresa

Eurore­gion Krušno­hoří
Divad­lo Roz­man­i­tostí
Topolová 1278
43401 Most

Jednatel/Finanční manažer

Ing. Petra Konečná 
Tel.: +420 728 083 001
E‑Mail: konecna@euroreg.cz
Skype: petrakonecna2

Projektová manažerka

Mar­ti­na Ďur­díková
Tel.: +420 607 689 341
E‑Mail: durdikova@euroreg.cz
Skype: mar­ti­nadur­diko­va

Copy­right 2020 Eurore­gion Krušno­hoří
Cre­at­ed by www.jirizrubecky.cz