Eurore­gion Krušnohoří/Erzgebirge je dobro­vol­ným regionál­ním záj­movým sdružením měst a obcí okresů Chomu­tov, Most, Louny, Teplice a Lit­o­měřice a jiných právnick­ých osob, zaměřených na vzá­jem­nou pomoc a spoluprá­ci obcí a měst a dalších part­nerů v severočeské oblasti, vymezené územím jmen­o­vaných okresů, obcí a měst v okresech Mit­tel­sach­sen a Erzge­birgskreis ve Spolkové repub­lice Německo, pří­pad­ně dalších, které o spoluprá­ci v rám­ci sdružení požá­da­jí.

Německá část Eurore­gion Erzge­birge › 

Aktuality

Eurore­gion Krušno­hoří + Sasko

První videokonference hospodářské komise

Pra­cov­ní týden jed­nání odborných komisí v Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge pokračo­val dne 5.5. 2021 videokon­fer­enčním jed­náním hospodářské komise. Člen­ové komise se potkali na vir­tuál­ní plat­for­mě WebEx poprvé…
Více

První videokonference dopravní komise

Pra­cov­ní týden odborných komisí v Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge pokračo­val dne 4.5. 2021 videokon­fer­enčním jed­náním dopravní komise. Člen­ové komise se potkali na vir­tuál­ní plat­for­mě WebEx poprvé od…
Více

Videokonference sportovní komise

Pra­cov­ní týden odborných komisí v Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge odstar­to­va­lo aví­zo­vané videokon­fer­enční jed­nání sportovní komise dne 3.5.2021. Poz­vali jsme čle­ny odborné skupiny do vir­tuál­ního svě­ta, aby­chom si…
Více

Dubnová rada zasedala videokonferenčně

26.4.2021 jsme poz­vali opět čle­ny rady prostřed­nictvím počí­tačové aplikace Cis­co Webex k vir­tuál­ní­mu zasedání. V úvo­du jed­nání jsme tradičně seznámili čle­ny rady se zprávou o…
Více
Odkazy

Adresa

Eurore­gion Krušno­hoří
Divad­lo Roz­man­i­tostí
Topolová 1278
43401 Most

Předseda euroregionu

Ing. Vlas­tim­il Voz­ka 
Tel.: +420 602 444 132
E‑Mail: vozka@euroreg.cz

Jednatel/Finanční manažer

Ing. Petra Konečná 
Tel.: +420 728 083 001
E‑Mail: konecna@euroreg.cz
Skype: petrakonecna2

Projektová manažerka

Mar­ti­na Ďur­díková
Tel.: +420 607 689 341
E‑Mail: durdikova@euroreg.cz
Skype: mar­ti­nadur­diko­va

Copy­right 2020 Eurore­gion Krušno­hoří
Cre­at­ed by www.jirizrubecky.cz