Eurore­gion Krušnohoří/Erzgebirge je dobro­vol­ným regionál­ním záj­movým sdružením měst a obcí okresů Chomu­tov, Most, Louny, Teplice a Lit­o­měřice a jiných právnick­ých osob, zaměřených na vzá­jem­nou pomoc a spoluprá­ci obcí a měst a dalších part­nerů v severočeské oblasti, vymezené územím jmen­o­vaných okresů, obcí a měst v okresech Mit­tel­sach­sen a Erzge­birgskreis ve Spolkové repub­lice Německo, pří­pad­ně dalších, které o spoluprá­ci v rám­ci sdružení požá­da­jí.

Německá část Eurore­gion Erzge­birge › 


Aktuality

Eurore­gion Krušno­hoří + Sasko

Krásy Krušnohoří 2020

Tradiční křest kalendáře „Krásy Krušno­hoří 2020“ proběhl v pří­jem­né před­vánoční atmos­féře Horského hotelu Lesná. Byl také příleži­tostí k setkání mno­ha dobrých Krušno­hor­ců, z české i německé strany. Díky…
Více

Agrární spolupráce

V sídle agrární společnos­ti Agrarge­sellschaft v Ansprun­gu u Marien­ber­gu se 6. pros­ince sešla zeměděl­ská komise s její obměně­nou česk­ou částí s novým předse­dou Ing. Romanem Honzíkem. Ing. Bergelt…
Více

Velké projekty

Mon­i­torovací výbor pro­gra­mu přeshraniční spolupráce Inter­reg V A V sídle Eurore­gionu Erzgebirge/Krušnohoří ve Freiber­gu se Mon­i­torovací výbor dne 4. pros­ince zabý­val stavem real­izace pro­gra­mu, vyplá­cením prostřed­ků a…
Více

Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge uděleny

Na společném jed­nání Rady Eurore­gionu Krušno­hoří a Před­staven­st­va Eurore­gionu Erzge­birge 18. listopadu 2019 na zámku ve Freiber­gu byly uděle­ny dvě Ceny Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge za vynika­jící…
Více

Partnerská města Most – Marienberg

Dosavad­ní úspěšná spolupráce obou part­ner­ských měst bude pokračo­vat. Shodli se na tom 26.  listopadu zás­tup­ci vedení obou měst v Marien­ber­gu a dojed­nali také společné pro­jek­tové…
Více

Předvánoční sociální komise v Lounech

Česká část této komise se sešla 25. listopadu a spo­ji­la své jed­nání s pra­cov­ním před­vánočním obě­dem, který pro ni připrav­i­la její oblíbená člen­ka Táňa Tkadlečková. Ale…
Více

Předvánoční sociální komise v Lounech

Česká část této komise se sešla 25. listopadu a spo­ji­la své jed­nání s pra­cov­ním před­vánočním obě­dem, který pro ni připrav­i­la její oblíbená člen­ka Táňa Tkadlečková.…
Více

Pozvánka na tradiční adventní koncert

Tradiční advent­ní kon­cert Eurore­gionu Krušno­hoří se koná ten­tokrát 30. listopadu v 16 hod. v chrá­mu St. Marien ve Freiber­gu  Plakat-final-kor­­rigiert
Více

Všech­ny články ›


Infopress 03 2019

Zpravo­daj Eurore­gionu Krušno­hoří / Berichter­stat­ter der Eurore­gion Erzge­birge

Infopress 3/2019

Adresa

Eurore­gion Krušno­hoří
Divad­lo Roz­man­i­tostí
Topolová 1278
43401 Most

Jednatel

Mgr. Fran­tišek Bína
Tel.: + 420 608 444 046
E‑Mail: bina@euroreg.cz
Skype: euroregion2005

Projektová manažerka

Mar­ti­na Ďur­díková
Tel.: +420 607 689 341
E‑Mail: durdikova@euroreg.cz
Skype: mar­ti­nadur­diko­va

Finanční manažerka

Ing. Petra Konečná 
Tel.: +420 728 083 001
E‑Mail: konecna@euroreg.cz
Skype: petrakonecna2

Copy­right 2019 Eurore­gion Krušno­hoří
Cre­at­ed by www.jirizrubecky.cz