Eurore­gion Krušnohoří/Erzgebirge je dobro­vol­ným regionál­ním záj­movým sdružením měst a obcí okresů Chomu­tov, Most, Louny, Teplice a Lit­o­měřice a jiných právnick­ých osob, zaměřených na vzá­jem­nou pomoc a spoluprá­ci obcí a měst a dalších part­nerů v severočeské oblasti, vymezené územím jmen­o­vaných okresů, obcí a měst v okresech Mit­tel­sach­sen a Erzge­birgskreis ve Spolkové repub­lice Německo, pří­pad­ně dalších, které o spoluprá­ci v rám­ci sdružení požá­da­jí.

Německá část eurore­gionu https://www.euroregion-erzgebirge.de/

AKTUALITY


ZASEDÁNÍ RADY V PODBOŘANECH

Dne 27.1.2023 se kon­a­lo zasedání Rady Eurore­gionu Krušno­hoří v Pod­bořanech. V salónku hotelu Národ­ní dům přiví­tal rad­ní staros­ta měs­ta Pod­bořany Mgr. Radek Reindl. Jed­nání se…
Více

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA POVODÍ OHŘE

Zasedání odborných komisí v roce 2023 zaháji­la Komise pro živ­ot­ní prostředí. Předsed­kyně české části komise Ing. Moni­ka Zeman poz­vala čle­ny dne 20.1.2023 do stát­ního pod­niku…
Více

JEDNÁNÍ VÁNOČNÍ RADY V DUCHCOVĚ

Člen­ové rady Eurore­gionu Krušno­hoří se sešli na posled­ním jed­nání rady v roce 2022 v Duch­cově dne 16.12.2022. Po přivítání staros­tou měs­ta Duch­co­va, Mgr. Zdeňkem Šim­ber­ou, zasedání řídil…
Více

DRUHÝ PŘÍPRAVNÝ WORKSHOP ČESKO-SASKO 2021–2027 VE FREIBERGU

Dne 29.11.2022 uspořá­dal společný sekre­tar­iát Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge II. přípravný work­shop k nové­mu pro­gramové­mu období Pro­gra­mu přeshraniční spolupráce Česko-Sasko 2021–2027. Ten­tokrát v sídle německ­ého jed­na­tel­ství v…
Více

Adresa

Eurore­gion Krušno­hoří
Divad­lo Roz­man­i­tostí
Topolová 1278
43401 Most

Předseda euroregionu

Ing. Vlas­tim­il Voz­ka 
Tel.: +420 602 444 132
E‑Mail: vozka@euroreg.cz

Jednatel/Finanční manažer

Ing. Petra Konečná 
Tel.: +420 728 083 001
E‑Mail: konecna@euroreg.cz


Projektová manažerka

Mar­ti­na Ďur­díková
Tel.: +420 607 689 341
E‑Mail: durdikova@euroreg.cz

Copy­right 2020 Eurore­gion Krušno­hoří