Víte­jte, Willkom­men

Eurore­gion Krušnohoří/Erzgebirge je dobro­vol­ným regionál­ním záj­movým sdružením měst a obcí okresů Chomu­tov, Most, Louny, Teplice a Lit­o­měřice a jiných právnick­ých osob, zaměřených na vzá­jem­nou pomoc a spoluprá­ci obcí a měst a dalších part­nerů v severočeské oblasti, vymezené územím jmen­o­vaných okresů, obcí a měst v okresech Mit­tel­sach­sen a Erzge­birgskreis ve Spolkové repub­lice Německo, pří­pad­ně dalších, které o spoluprá­ci v rám­ci sdružení požá­da­jí.

Německá část Eurore­gion Erzge­birge › 


Aktuality

Eurore­gion Krušno­hoří + Sasko

Pivní stezka má pokračování

V kanceláří agen­tu­ry Dol­ní Poohří se ve čtvrtek sešli zás­tup­ci tur­i­stick­ého svazu Touris­musver­band Erzge­birge e.V, (Anke Eich­ler a Andreas Mey­er), Eurore­gionu Krušno­hoří (Mgr. Bína) a…
Více

Krušnohorská NEJ má ohlas na saské straně

Soutěž o nejlepší ino­v­a­tivní tur­i­stické pro­jek­ty v Krušno­hoří po inter­ne­tovém hlasování mají svého vítěze. Z jedenác­ti navržených pro­jek­tů zvítězi­lo Ther­máli­um Teplice. Ale omezení Krušných hor jen na…
Více

Na německé ambasádě

Před 30 lety, v létě a na podz­im roku 1989, se tisícům občanů NDR podaři­lo vyces­to­vat přes Velvys­lanectví Spolkové repub­liky Německo v Praze za svo­bodou.…
Více

Životní prostředí

Jed­nání komise pro živ­ot­ní prostředí a regionál­ní plán se ten­tokrát uskutečni­lo 26. září ve vol­nočasovém zařízení Grüne Schule gren­z­los v Muldě, míst­ní část Zethau. Je známé…
Více

Doprava přeshraničně

Dopravní komise se sešla na návrh nového předsedy německé části komise Dir­ka Schlimpera 24. září na rad­ni­ci v saském městě Franken­berg. Po před­stavení nové německé jed­natelky…
Více

Sociální komise

Saská strana ini­cio­vala jed­nání společné sociál­ní komise 23. září ten­tokrát v sociál­ním cen­tru HERR-BERGE pro senio­ry, rodiny a postižené — Evan­gelická obec West­sach­sen e.V. Podle…
Více

Přeshraniční agrární spolupráce

Zeměděl­ská komise Eurore­gionu Krušno­hoří jed­nala tradičně na svém podz­im­ním zasedání na výs­tavišti Zahra­da Čech v Lit­o­měřicích. Po vel­mi podrob­né výměně zkušenos­tí z aktuál­ní prob­lematiky zeměděl­ství…
Více

Přeshraniční spolupráce záchranářů

Pro nás, oby­vatele společného příhraničního regionu, je možnost přeshraničního zásahu záchranářů v pří­padě nehody či katas­tro­fy vel­mi důležitá. Věno­val se tomu work­shop dvou komisí kri­zového man­age­men­tu…
Více

Montanregion Krušnohoří v Mostě

Na kon­fer­en­ci v Mostě dne 12. září, věno­vané úspěšné­mu zápisu společného hor­nick­é­mu regionu na sez­nam svě­tového dědictví, se před­stavili všich­ni důležití aktéři z obou stran Krušných hor,…
Více

Všech­ny články ›


Infopress 01 2019

Zpravo­daj Eurore­gionu Krušno­hoří / Berichter­stat­ter der Eurore­gion Erzge­birge

Adresa

Eurore­gion Krušno­hoří
Divad­lo Roz­man­i­tostí
Topolová 1278
43401 Most

Jednatel

Mgr. Fran­tišek Bína
Tel.: + 420 608 444 046
E‑Mail: bina@euroreg.cz
Skype: euroregion2005

Projektová manažerka

Mar­ti­na Ďur­díková
Tel.: +420 607 689 341
E‑Mail: durdikova@euroreg.cz
Skype: mar­ti­nadur­diko­va

Finanční manažerka

Ing. Petra Konečná 
Tel.: +420 728 083 001
E‑Mail: konecna@euroreg.cz
Skype: petrakonecna2

Copy­right 2019 Eurore­gion Krušno­hoří
Cre­at­ed by www.jirizrubecky.cz