Eurore­gion Krušnohoří/Erzgebirge je dobro­vol­ným regionál­ním záj­movým sdružením měst a obcí okresů Chomu­tov, Most, Louny, Teplice a Lit­o­měřice a jiných právnick­ých osob, zaměřených na vzá­jem­nou pomoc a spoluprá­ci obcí a měst a dalších part­nerů v severočeské oblasti, vymezené územím jmen­o­vaných okresů, obcí a měst v okresech Mit­tel­sach­sen a Erzge­birgskreis ve Spolkové repub­lice Německo, pří­pad­ně dalších, které o spoluprá­ci v rám­ci sdružení požá­da­jí.

Německá část eurore­gionu https://www.euroregion-erzgebirge.de/


Aktuality

Eurore­gion Krušno­hoří + Sasko

VALNÁ HROMADA EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ SE KONÁ DNE 27.5.2022
Mís­to konání:
Kul­turní cen­trum, Chomu­tovská 465, 431 51 Klášterec nad Ohří
Pozván­ka ke stažení: http://euroreg.cz/wp-content/uploads/2022/04/Pozvanka_VH_27.5.22_Klasterec‑n.-Ohri_ERK‑1.pdf

MUZEJNÍ KOMISE JEDNALA VE FREIBERGU

Česká a německá strana komise prošla svou rekon­strukcí a člen­ové komise tak měli možnost spolu osob­ně zase­dat dne 2.5. 2022 ve Freiber­gu a osob­ně se…
Více

KULTURNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA LIDOVOU ŠKOLU UMĚNÍ V OLBERNHAU

Komise se sešla dne 29.3. 2022 v Olbern­hau v Lidové škole umění https://www.vhs-erzgebirgskreis.de/, která má své pobočky v Krušno­horském okre­su v Annaber­gu-Buch­holz, v Aue, v Schwarzen­ber­gu, Stoll­ber­gu a v Zschopau. Čle­ny komise…
Více

JEDNÁNÍ RADY V CHOMUTOVĚ

První prezenční zasedání Rady Eurore­gionu Krušno­hoří v tom­to roce se kon­a­lo dne 25.3.2022 v Chomu­tově. Na mag­istrátě radu přiví­tal náměstek primá­to­ra Mgr. Milan Märc, který…
Více

Harmonogram pro zahájení programu

Návrh Pro­gra­mu spolupráce Inter­reg Česko – Sasko 2021–2027 byl 1. břez­na 2022 zaslán Evrop­ské komisi ke schválení. Ta teď kon­trolu­je Pro­gramový doku­ment, jehož schválení se…
Více

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE NAVŠTÍVILA KOVÁŘSKOU DÍLNU

Čle­ny hospodářské komise jsme přiví­tali dne 22.3.2022 na Střed­ní průmyslové škole a Střed­ní odborné škole gas­tronomie a služeb v Mostě. Jed­nání jsme začali exkurzí kovárny s mod­erním…
Více

ŠKOLSKÁ KOMISE POKRAČUJE VE SVÉ ČINNOSTI

Pod­porovat oblast vzdělávání v našem eurore­gionu považu­jeme za důležité téma, a pro­to se sešla dne 15.3.2022 Škol­ská komise Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge na pobočce VŠFS v Mostě, aby naváza­la…
Více
Odkazy

Adresa

Eurore­gion Krušno­hoří
Divad­lo Roz­man­i­tostí
Topolová 1278
43401 Most

Předseda euroregionu

Ing. Vlas­tim­il Voz­ka 
Tel.: +420 602 444 132
E‑Mail: vozka@euroreg.cz

Jednatel/Finanční manažer

Ing. Petra Konečná 
Tel.: +420 728 083 001
E‑Mail: konecna@euroreg.cz
Skype: petrakonecna2

Projektová manažerka

Mar­ti­na Ďur­díková
Tel.: +420 607 689 341
E‑Mail: durdikova@euroreg.cz
Skype: mar­ti­nadur­diko­va

Copy­right 2020 Eurore­gion Krušno­hoří
Cre­at­ed by www.jirizrubecky.cz