Eurore­gion Krušnohoří/Erzgebirge je dobro­vol­ným regionál­ním záj­movým sdružením měst a obcí okresů Chomu­tov, Most, Louny, Teplice a Lit­o­měřice a jiných právnick­ých osob, zaměřených na vzá­jem­nou pomoc a spoluprá­ci obcí a měst a dalších part­nerů v severočeské oblasti, vymezené územím jmen­o­vaných okresů, obcí a měst v okresech Mit­tel­sach­sen a Erzge­birgskreis ve Spolkové repub­lice Německo, pří­pad­ně dalších, které o spoluprá­ci v rám­ci sdružení požá­da­jí.

Německá část Eurore­gion Erzge­birge › 

Ještě do 5. červ­na 2020 máte možnost se zúčast­nit dotazníkového šetření k budoucí­mu česko-německ­ého pro­gra­mu.
👉✍️Využi­jte jedineč­nou možnost aktivně se zapo­jit do přípravy pro­gra­mu! Těšíme se na Vaše pod­ně­ty a nápady!
https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/sn-cz2020cz/beteiligung/aktuelle-themen/1020094

Zveme všech­ny naše čle­ny na jed­nání Val­né hro­mady Eurore­gionu Krušno­hoří — české části dne 12.6.2020 od 10.00 hod. v Pod­bořanech

Aktuality

Eurore­gion Krušno­hoří + Sasko

Mimořádná Rada Euroregionu Krušnohoří

V pátek 22.05.2020 se sešla na svém mimořád­ném jed­nání rada. I přes vešk­eré tech­no­log­ické možnos­ti nám lid­ský kon­takt chy­běl a o to více jsme byli…
Více

Přeshraniční iniciativa — výzva vládám

Obě naše strany eurore­gionu sdílí tuto aktiv­i­tu a uví­ta­jí jakéko­liv námě­ty✍ Sousedé z Čech a Sas­ka si v sobo­tu udělali společ­nou procházku na něko­li­ka místech…
Více

Termín valné hromady

Na zák­ladě vlád­ního har­mono­gra­mu uvolňování se Val­ná hro­ma­da Eurore­gionu Krušno­hoří uskuteční dne 12.6.2020. Místem  konání zůstává Národ­ní dům v Pod­bořanech od 10.00 hod.  https://www.narodni-dum.cz/ Na…
Více

Všech­ny články ›


Infopress 03 2019

Zpravo­daj Eurore­gionu Krušno­hoří / Berichter­stat­ter der Eurore­gion Erzge­birge

Infopress 3/2019

Adresa

Eurore­gion Krušno­hoří
Divad­lo Roz­man­i­tostí
Topolová 1278
43401 Most

Jednatel/Finanční manažer

Ing. Petra Konečná 
Tel.: +420 728 083 001
E‑Mail: konecna@euroreg.cz
Skype: petrakonecna2

Projektová manažerka

Mar­ti­na Ďur­díková
Tel.: +420 607 689 341
E‑Mail: durdikova@euroreg.cz
Skype: mar­ti­nadur­diko­va

Copy­right 2020 Eurore­gion Krušno­hoří
Cre­at­ed by www.jirizrubecky.cz