VODAMIN II

Partneři projektu se opět sešli

Pracovní jednání se tentokrát konalo v iTN Zittau. Projektoví partneři si vyměnili informace o aktuální realizaci dílčích úkolů. Pro připomenutí: hlavním cílem tohoto Česko-saského projektu, financovaného EU z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020, je zajištění opatření v oblasti ochrany kvality podzemních a povrchových vod v přeshraničních povodích. V rámci této aktivity budou realizovány hydrogeologické vrty, které umožní monitorování hladin a stavu důlních vod a informace z těchto aktivit získané poslouží jako podklad pro zpracování informační databáze. Databáze bude sloužit při rozhodování o využití podzemních vod například při územním a investičním plánování.

Projektovými partnery jsou: Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, TU Bergakademie Freiberg, Hochschule Zittau Görlitz a SAXONIA Standortentwicklungs- und verwaltungsgeselschalft mbH. OHK Most převzala roli koordinátora.

Dalším důležitým jednáním bude koncem ledna setkání odborníků v oblasti hornictví a IT techniků, kteří budou spolupracovat na tvorbě databáze sloužící také pro sběr a přenos získaných dat z různých měřících zařízení. Na březen 2018 je plánován první společný workshop, který přinese první výstupy z projektu.

Ing. Jiřina Pečnerová, ředitelka OHK Most

Rozvojová strategie euroregionu

Z pohledu sociální komise je rozvojová strategie zase o něco blíže

Podle usnesení z poledního jednání sociální komise v Annabergu se ve Freibergu sešli 8. prosince 2017 její předsedové, Ing. Karel Giampaoli a Frank Reißmann, zástupce zemského rady Středosaského okresu Jörg Hollmüller a oba jednatelé euroregionu, aby společně připravili náměty pro rozvojovou strategii euroregionu do cca. 2030. Německá strana navrhuje sociální komisi jako cíl heslo „Žít, pracovat a bydlet v společném regionu“. Ing. Giampaoli navrhl na základě svých zkušeností navrhnout stěžejní témata a k nim zařadit opatření a následně konkrétní projekty. Komise by měla na svých jednáních témata a opatření navrhovat. Základní představa pro zpracování celkové rozvojové strategie je shromáždění témat a opatření ve všech odborných komisích a jejich následné zpracování vybraným zhotovitelem do rozvojové strategie. Jednatelka Beate Ebenhöh navrhuje tento záměr rozdělit do dvou projektů podaných euroregionem – první projekt shromáždí podklady z komisí, navrhne je na společném workshopu všech komisi a představí je na závěrečném workshopu. Druhý projekt vytvoří vlastní koncepci. Předběžně se oba jednatelé dohodli, že první projekt přípravy témat pro koncepci podá česká část euroregionu a projekt na zpracování koncepce podá jeho saská část. Bude kromě jiného obsahovat výběrové řízení na zhotovitele koncepce, který se bude podílet i na diskusích o tématech v jednotlivých odborných komisích.

Oba předsedové se na jednání také dohodli na plánu práce komise v roce 2018 a zařadili sociální témata s exkurzemi podle projevených přání členů jejich sociální komise.

 

 

Velké projekty

V rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 bude možné zrealizovat dalších sedm projektů.

Na svém zasedání v saském Herrnhutu schválil Monitorovací výbor programu společné česko-saské projekty, které Evropská unie podpoří částkou 10,1 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj. „Projekty, které náš program podporuje, přispívají k tomu, že se Česko a Sasko v rámci Evropy sbližují, že státní hranice již nerozdělují, ale spojují“, zdůraznil saský státní ministr Thomas Schmidt. „Rozmanitost aktuálně schválených projektů velmi dobře ukazuje, jak dobře lidé na obou stranách hranice vnímají evropskou myšlenku.“ Čtyři projekty se zabývají přeshraniční ochranou přírody, půdy a životního prostředí, resp. zpřístupněním programové oblasti pro šetrnou turistiku. Přitom má zůstat zachována biologická rozmanitost v pohraničí a turistické cíle mají být zpřístupněny ekologickým způsobem. Další tři projekty zlepší kapacity veřejných institucí a zájmových organizací a podpoří tak efektivní veřejnou správu. Do roku 2020 bylo pro přeshraniční projekty v oblastech ochrany proti povodním, požárům a katastrofám, zachování a ochrany společného přírodního a kulturního dědictví, cestovního ruchu, vzdělávání, podpory dialogu mezi kulturami a partnerské spolupráce k dispozici celkem 186 mil. EUR. Jedná se o prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a národní příspěvky obou zemí. Od zahájení programu v červenci 2015 bylo z těchto celkových prostředků poskytnuto již přibližně 142 milionů EUR na 117 přeshraničních projektů. Pro náš euroregion byly schváleny např. projekty ENZEDRA – Bílá místa rolnické historie, Otevřené a moderní úřady měst Chomutov a Annaberg, Společná protipožární ochrana či ochrana proti katastrofám v příhraničním regionu Horní Krušnohoří. Na zasedání se představily také další dva Fondy malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe a Egrensis. Po 17 letech se zde s Monitorovacím výborem rozloučila Zuzana Paarová z Krajského úřadu Ústeckého kraje. Jednání Monitorovacího výboru se konalo na Mikuláše, ale místo svatého Mikuláše a čerta přišel pouze andělíček.

Informace k Programu spolupráce a nabídce konzultací k podmínkám pro přiznání dotace naleznete na www.sn-cz2020.eu

Kraj a jeho euroregiony

Stalo se již dobrou tradicí, že zástupci obou euroregionů, Krušnohoří a Labe, jsou zváni jako odborníci v oblasti přeshraniční spolupráce na zasedání Komise pro zahraniční vztahy Ústeckého kraje. V minulém období tato komise jednala i v Mostě v sídle Euroregionu Krušnohoří. Na jednání komise 4. 12. 2017 v Ústí nad Labem pozval Dr. Jaroslav Horák, předseda komise pro zahraniční vztahy Ústeckého kraje, jednatele Euroregionu Krušnohoří Mgr. Františka Bínu, aby přednesl zprávu o aktuální činnosti tohoto sdružení. Ten v ní ocenil také dosavadní dobrou spolupráci s Ústeckým krajem, a především aktivní zapojení pracovníků krajského úřadu v odborných komisích Euroregionu Krušnohoří. V diskusi jednatel odpovídal na četné dotazy ohledně Fondu malých projektů a přeshraniční turistiky. Jaroslav Foldyna, náměstek hejtmana, navrhl na základě této diskuse uspořádat společné jednání partnerů v turistice i s jejich německými protějšky, pod záštitou Ústeckého kraje. Ředitel Euroregionu Elbe/Labe Mgr. Lipský je pozván na únorové jednání této aktivní komise našeho kraje.

Naše Centrum pro regionální rozvoj

Centrum pro regionální rozvoj České republiky – NUTS II Severozápad uspořádalo dne 30. listopadu 2017 výroční konferenci.  Místem jejího konání byl vybrán Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Konferenci zahájili představením ÚO IROP za Ústecký kraj Ing. Viktor Kruml a za Karlovarský kraj Ing. Marie Míšková.  Poté Ing. Marie Mráčková a Ing. Lenka Kyrianová zhodnotily činnost IROP v Ústeckém a Karlovarském kraji a Ing. Lenka Klognerová zhodnotila Evropskou územní spolupráci a přeshraniční spolupráci. Prezentovala také i několik úspěšných projektů. Mgr. Rostislav Kadlec představil realizovaný velký projekt Archeomontan 2018 v programu Spolupráce ČR – Sasko. Velký zájem vzbudila prezentace Fondu malých projektů v programu Interreg V-A, který představil ředitel Euroregionu Labe Mgr. Vladimír Lipský a doplnil ho jednatel Euroregionu Krušnohoří Mgr. Bína. V odpolední části byly na programu Integrované nástroje v IROP a Prezentace realizovaných projektů IROP

Pro účastníky výroční konference bylo velmi zajímavé se blíže seznámit s prací CRR a za všechny četné účastníky konference vyjádřil jeho zaměstnancům uznání  Petr Červenka, starosta Meziboří, člen rady Euroregionu Krušnohoří. Znovu se potvrdilo, že Centrum je zkušený a spolehlivý partner pro náš region.

Mlýny

V našem euroregionu trvá zajímavá spolupráce mlýnů celou řadu let a bylo v ní již realizováno několik projektů. V současném projektu Sůl – koření života / Salz – Gewürz des Lebens, který podal Vernerův mlýn, o.p.s, se v sobotu 25. listopadu 2017 sešli čeští a němečtí partneři projektu, ale i četní hosté v Brlohu u Loun ve Vernerově mlýně na svém 3. společném setkání.  Bohatý program obsahoval otevření muzejní expozice Stará solná stezka a obsáhlou přednášku Th Lic. Jaroslava Havrlanta, Th.D. na téma Stará solná stezka na Lounsku o vývoji obchodu se solí na pozadí dějin obou zemí. Potěšila nejen místní Lounské, ale také všechny  ostatní. Předána zde byla i vysoce profesionálně zpracovaná informační skládačka s názvem Stará solná stezka Halle – Praha. Mezi návštěvníky byla početná delegace ze saského Lößnitz, zástupkyně CRR Ing. Lenka Klognerová, zástupci euroregionu, a hlavně mnoho zájemců o historii. Celou akci tlumočila Dr. Marie Svačinová. 

  

 

 

Lokální řídící výbor schválil celkem 16 projektů

Toto společné rozhodovací grémium pro Fond malých projektů v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A na svém zasedání 29. 11. 2017 v Mostě v zrekonstruovaném Divadle rozmanitostí obdrželo k rozhodování celkem 19 projektových žádostí. Za Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se zasedání zúčastnil Ing. Karel Malát. Celkem bylo schváleno 16 projektů, z toho českých za 74 783,64 EUR, saských za 113 843,72 EUR dotačních prostředků. Celkem 3 projekty nebyly na doporučení odborných komisí schváleny, další 3 projekty byly odsouhlaseny do hlasování per rollam. Schválné projekty svědčí o dobré práci projektových a finančních manažerek, které s žadateli projekty předem podrobně konzultovaly. 

Fond malých projektů, který spravuje a administruje Euroregion Krušnohoří, je projektem v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A a podporuje přeshraniční spolupráci Saska a ČR do roku 2020. Ročně má každá strana euroregionu k dispozici průměrně 230 000 EUR. Celkem ještě zbývá v současném programovém období více než milion EUR. O přidělení dotace rozhoduje česko – saský společný Lokální řídící výbor s celkovým počtem 16 hlasujících členů a 7 členů je s hlasem poradním. Projekty byly posouzeny v odborných komisích euroregionu a jejich názory byly z velké části zohledněny. Jednání výborně tlumočila, jako obvykle, Luise Zelenková.

Lokální řídící výbor stanovil termíny svého zasedání pro příští rok. Další Lokální řídící výbor se uskuteční 14. 3. 2017 v Mostě, poté 30. 5. ve Freibergu, následovat bude 12. 9 v Mostě a závěrečné zasedání v roce 2018 bude 28. 11. ve Freibergu.

Přehled schválených projektů LŘV 29.11.2017

 

 

 

 

Životní prostředí a regionální plán

Ještě nikdy se to nestalo, ale tentokrát do Freibergu 27. 11. 2017 přijel na jednání komise pro životní prostředí a regionální plán jen jeden jediný člen české části komise, její předseda Dr. Jiří Roth, samozřejmě s českým jednatelem a projektovou manažerkou euroregionu. Saská strana se obrací na jednatelství, aby vytvořilo podmínky účasti českých členů komise. Především velmi chyběli zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje, na které směřovaly četné dotazy. Již jejich neúčast na posledním srpnovém jednání komise v  Chomutově po požáru v Celiu byla citelná.

Komise projednala tři velké projekty určené pro jednání Monitorovacího výboru a po odborném posouzení je doporučila k přijetí. Mezi nimi byl i projekt Enzedra, který komisi na posledním jednání v chomutovském zooparku představil Ing. Honzík z výzkumného stavu rostlinné výroby Chomutov.  Poté se komise zabývala náměty do rozvojové strategie euroregionu. Podobně jako další komise, i ona vytvoří malou pracovní skupinu, která témata do strategie navrhne. Již nyní se jich objevila celá řada. Pro příští jednání projevila saská část komise zájem o strukturu lesů a vodního hospodářství v české části euroregionu a požádala českého předsedu o zajištění vhodných partnerů na jednání. Komisi na jednání ve Freibergu opouští její dlouholetý člen Christian Zschammer ze Správy saských přehrad. Nahradí ho Dipl. Ing. Claus – Peter Reichelt ze stejné společnosti. V euroregionu je známý z četných a velmi úspěšných společných projektů.

Rada v Podbořanech

Jako vždy, když je jednání rady v Podbořanech, je účast členů rady vysoká. Bylo tomu tak i 24. října 2017. Nejdůležitějším bodem jednání byla příprava Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů. Tento fond euroregion spravuje, a proto rada cítí za správné rozhodování o předložených projektech velkou zodpovědnost. Z celkem 19 předložených projektů, které byly již předem posouzeny odbornými komisemi euroregionu, rada doporučuje svým členům v Lokálním řídícím výboru podpořit 16, tři projektové žádosti nedoporučuje schválit. Celkem tři projektové žádosti nebyly zaregistrovány, přesto rada doporučuje o těchto projektech rozhodnout v oběžném řízení, aby mohly být realizovány plánované a připravené aktivity, které by později nebylo možné stihnout. V oběžném řízení jsou projektové žádosti bodově hodnoceny členy Lokálního řídícího výboru stejně jako ty, které byly podány v řádném termínu. Oběžné řízení je však povolováno jen ve výjimečných případech. Rada se také seznámila s předloženým velkým projekty, o kterých se bude rozhodovat v Monitorovacím výboru programu přeshraniční spolupráce Sasko – ČR Interreg V-A.  Odborné komise k nim již daly svá stanoviska a rada svým zástupcům doporučuje tato stanoviska v Monitorovacím výboru vyjádřit. Euroregion v nadcházejícím Monitorovacím výboru budou zastupovat jeho členové, primátor Most Jan Mgr. Paparega a jednatel euroregionu Mgr. František Bína, jednatelka německé části Beate Ebenhöh a tentokrát byl Ústeckým krajem pověřen i člen rady euroregionu, starosta Jirkova Ing. Radek Štejnar. Velká diskuse, podobně jako ve všech komisích euroregionu, se rozpoutala ohledně změny Realizačního dokumentu Fondu malých projektů, který omezuje podávání opakovaných projektů. Rada se shodla na tom, že opakované projekty prohlubují přeshraniční spolupráci, zaručují její udržitelnost a malá sdružení by z přeshraniční spolupráce byla vyřazena. Jednatele česko-saských euroregionů rada vyzvala, aby se pokusili tvrdě formulované znění o opakovaných projektech  zmírnit. Rada také odsouhlasila změny v komisích. Sportovní komisi posílí místostarostka Bíliny Mgr. Zuzana Bařtipánová, v kulturní komisi nahradí dosavadní členku Mgr. Veroniku Horovou nová místostarostka Bíliny Vendula Vodičková.  

Setkání euroregionů

Členská schůze a výroční konference Pracovního společenství evropských hraničních regionů (AGEG) 2017 Badajoz, Španělsko

 Členská schůze se konala v letošním roce ve dnech 26. – 28. října na pozvání Euroregionu Alentejo Centro Extremadura ve španělsko-portugalském příhraničí. Její účastníci obdrželi komplexní přehled o stávajících aktivitách společenství AGEG, především o stavu evropské agendy. Na zasedání bylo zapotřebí zvolit nového prezidenta. Stal se jím po jednoznačné volbě Oliver Paasch, ministerský předseda německy hovořícího společenství Belgie, který se na zasedání také představil. Vlastní výroční konference projednala četná významná témata a osvětlila je z pohledu aktuální politické situace, a rovněž se zabývala panující nejistotou v EU.  Všechny relevantní informace jsou již zveřejněny na internetových stránkách AGEG.  Mnoho nových aktivit se již připravuje, a také se pro ně vytváří lobby; i německá skupina v rámci společenství AGEG chystá v příštím roce svůj aktivní příspěvek. Poslední den patřil exkurzi po úspěšných projektech hostitelského euroregionu. Mezi zástupci jednotlivých euroregionů docházelo k živé a konstruktivní výměně zkušeností, a tím výroční konference opětovně ukázala, jak je důležité, aby Evropané spolu komunikovali. Proto také pro euroregiony jsou, dnes stejně jako dříve, projekty pro setkávání lidí „people to people“ vysokou prioritou. V předvečer zasedání se konala 25. 10. konference Evropské komise ke zprávě ohledně uzavírání hranic pod názvem ”Boosting Growth and Cohesion in EU Border Regions” (zvýšení růstu a soudržnosti hraničních regionů EU). Všechny tyto velmi zajímavé informace můžete najít na následující internetové adrese: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/communications/2017/boosting-growth-and-cohesion-in-eu-border-regions

Za náš euroregion se konference zúčastnila jednatelka jeho německé části Beate Ebenhöh