Stanovy

„Euroregionu Krušnohoří“

Článek I
Název, sídlo, právní statut spolku

 1. Název spolku: Euroregion Krušnohoří z.s. (dále jen spolek)
 2. Sídlo spolku: Divadlo rozmanitostí, Topolová 1278/8, 434 01 Most
 3. IČ: 473 24 651
 4. Euroregion Krušnohoří je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
 5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.
 

Článek II
Účel a předmět činnosti

 1. Euroregion Krušnohoří z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je podpora a realizace přeshraniční spolupráce obcí a měst a jiných právnických osob na území Euroregionu Krušnohoří Ústeckého kraje a obcí a měst Euroregionu Erzgebirge v okresech Erzgebirge a Mittelsachsen ve Spolkové republice Německo s cílem zejména zajistit rovnoměrný rozvoj příhraničních regionů podél společné hranice a vytvořit z periferního postavení příhraniční oblasti společné hospodářské a kulturní centrum se zapojením do celé Evropy.
 2. V rámci příhraniční spolupráce spolek vyvíjí koordinační, poradenskou a informační činnost k vytváření podmínek přátelské spolupráce subjektů uvedených v odstavci 1.
 3. Činnost uvedené v odstavci 2 zahrnuje zejména otázky:
  • Ekologické obnovy krušnohorské oblasti, zlepšování přírodních a životních podmínek
  • Koncepce územního a regionálního plánování, budování infrastruktury, rozvoj hospodářských sil a pozvednutí a růst životní úrovně v příhraničním regionu
  • Řešení společných zájmů v oblasti přeshraniční dopravy
  • Rozvoj kulturní spolupráce, vzdělanosti, sportu, cestovního ruchu a humanitární pomoci
  • Podpora spolupráce školských a sociálních institucí podél společné hranice
  • Péče o společné kulturní dědictví a památky
  • Rozvoj účinných forem spolupráce ve zdravotnictví, při nouzových stavech, živelných pohromách, požární ochraně, při rozvoji komplexního záchranného systému
  • Poskytování a distribuce informací o příhraničním regionu a jeho prezentace
  • Spolupráce při realizaci přeshraniční projektů, včetně aktivního zapojení do FMP
  • Podpora přeshraniční spolupráce i dalších subjektů podél hranice
 

Euroregion Krušnohoří:

 1. Spolupracuje s příslušnými subjekty podél stran hranic
 2. Může uzavírat smlouvy o spolupráci
 3. Předmětem činnosti spolku je dále výkon doplňkové činnosti:
 4. Poskytování placených služeb, a to jak, členským, tak nečlenským subjektům
 1. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.
 

Článek III
Vznik a zánik členství

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se mohou stát kraj, města, obce, svazky a jiné právnické osoby za předpokladu, že:
  • podají písemnou žádost
  • s jejich členstvím vysloví souhlas jejich zastupitelstvo či nejvyšší orgán svazku obcí, v případě jiných právnických osob příslušný statutární orgán
  • členství vzniká přijatým usnesením Správní rady Euroregionu Krušnohoří o přijetí nového člena a zaplacením členského příspěvku. Nový člen musí projevit souhlas s platnými stanovami spolku.
 2. Člen je zastupován svým statutárním zástupcem nebo jinou osobou pověřenou příslušným orgánem v souladu s legislativou nebo dalšími předpisy každého člena.
 3. Ze spolku lze vystoupit písemnou výpovědí zaslanou jednatelství spolku, a to nejpozději do 30. září běžného roku s účinností k 31.12. téhož roku.
 4. Členství zaniká ztrátou právní subjektivity člena spolku
 5. Členství může být ukončeno vyloučením člena spolku rozhodnutím správní rady v důsledku hrubého porušení členských povinností, zejména:
  • a) nezaplacení členského příspěvku
  • b) porušení stanov, zájmů a cílů spolku

Vylučovaný člen má právo na slyšení. Členství zaniká dnem doručení oznámení o rozhodnutí Správní rady vyloučenému členu.

 

Článek IV
Práva a povinnosti členů

Každý člen spolku má právo:

  • podílet se na výhodách plynoucích z členství ve spolku
  • účastnit prostřednictvím svého zástupce valné hromady s právem hlasovat
  • volit svými zástupci orgány spolku a kontrolovat činnost spolku
  • vyjadřovat se a podávat vlastní návrhy k činnosti spolku

Každý člen je povinen:

  • dodržovat stanovy spolku
  • napomáhat realizaci úkolů uvedených v čl., odst.3
  • svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen
  • podílet se na financování činnosti spolku v podobě řádné úhrady členských příspěvků. Výši členských příspěvků a podmínky jejich úhrady stanoví valná hromada.

Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

 

Článek V
Orgány spolku

Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:

 1. valná hromada
 2. správní rada
 3. předseda
 4. jednatelství
 5. revizní komise
 6. pracovní komise
 

Článek VI
Valná hromada

 1. Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada Euroregionu Krušnohoří. Tvoří ji všichni členové spolku.
 2. Zasedání valné hromady se koná nejméně 1x ročně. Svolává ho předseda správní rady písemnou pozvánkou s uvedením programu jednání, místa a času konání a to nejméně 30 dnů předem. Písemné materiály jsou členům spolku zasílány nejméně 5 pracovních dnů před datem konání valné hromady.
 3. Mimořádné zasedání valné hromady spolku lze svolat na základě požadavku nejméně jedné pětiny členů, a to písemnou formou do 1 měsíce ode dne, kdy bylo o svolání požádáno.
 4. Valná hromada se řídí jednacím řádem.
 5. Člen je na zasedání valné hromady zastupován svým statutárním zástupcem nebo jinou osobou pověřenou příslušným orgánem v souladu s legislativou nebo dalšími předpisy každého člena.
 6. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů. Pokud se řádně svolaná valná hromada spolku nesejde v nadpoloviční většině všech členů, uskuteční se náhradní valná hromada nejdříve po půlhodině, pokud správní rada nerozhodne o jiném termínu. Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení.
 7. Každý člen má jeden hlas. Pokud se člen spolku nemůže zasedání valné hromady zúčastnit, může písemně delegovat své hlasovací právo na jiného člena spolku, přičemž však na jednoho člena spolku je možné delegovat maximálně hlasy čtyř jiných členů spolku. Takto delegované hlasy jsou počítány jako hlasy přítomných členů spolku.
 8. Pravomoci valné hromady:
  • řeší zásadní otázky vedení a řízení spolku, kontroluje činnost spolku a jeho orgánů,
  • schvaluje stanovy spolku a rozhoduje o jejich změnách,
  • schvaluje jednací řád valné hromady a rozhoduje o jeho změnách,
  • volí a odvolává jednotlivé členy správní rady spolku, ukládá správní radě úkoly a kontroluje její činnost, projednává a schvaluje zprávy, předkládané správní radou spolku,
  • vytváří stálé komise a pracovní skupiny a hodnotí jejich činnost,
  • schvaluje výši a formu příspěvků členů spolku, včetně termínu zaplacení příspěvku,
  • schvaluje rozpočet a výsledky hospodaření spolku za příslušný rok,
  • schvaluje vstup Euroregionu Krušnohoří do dalších spolků
  • stanoví základní směry činnosti spolku na příslušný kalendářní rok.
 

Článek VII
Správní rada

 1. Správní rada je výkonným orgánem spolku a tvoří jí členové správní rady. Je odpovědná valné hromadě, které podává zprávy o své činnosti.
 2. Členové správní rady jsou voleni valnou hromadou, a to z řádných členů spolku. Počet členů správní rady spolku je 15, přičemž Mostecko a Lounsko je voleno po třech zástupcích, za Chomutovsko 4 zástupci, Teplicko 2 a za Litoměřicko 1 zástupce. Čtrnáctý a patnáctý člen rady jsou voleni mimo municipální oblast, a to jako zástupci kulturní a podnikatelské sféry.
 3. Funkční období členů správní rady je 4 roky. Správní rada spolku zůstává ve funkci i po ukončení funkčního období, a to až do zvolení nové správní rady spolku.
 4. Správní rada si volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy.
 5. Člen správní rady se může své funkce vzdát, a to písemnou formou, adresovanou předsedovi nebo místopředsedům správní rady. Nového člena zvolí nejbližší valná hromada. V době mezi konáním valné hromady je správní rada spolku oprávněna kooptovat na návrh svých členů za odstoupivší členy prozatímní členy správní rady. Volbu člena správní rady spolku na zbývající část funkčního období provede následující valná hromada.
 6. Správní rada se schází zpravidla jednou za 3 měsíce. Schůzi správní rady svolává její předseda, případně místopředseda, a to písemnou pozvánkou s uvedením programu jednání, místa a času konání. Správní rada musí být svolána vždy, požádá-li o to nejméně 5 členů.
 7. Usnesení správní rady je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů rady. Přijatá usnesení jsou pro všechny členy spolku závazná. Hlasování rady je možné ve výjimečných případech i per rollam (oběžníkem). Zasedání správní rady se může v odůvodněných případech konat distančně, prostřednictvím vzdáleného elektronického přístupu (on-line) a i hybridně, v tomto případě platí pro přijetí usnesení stejná pravidla jako v případě prezenčního zasedání správní rady.
 8. Správní rada spolku má tuto působnost:
  • rozhodovat o všech otázkách činnosti spolku, které nejsou svěřeny valné hromadě,
  • jmenovat a odvolávat jednatele spolku a stanovit výši platu jednateli a zaměstnancům spolku
  • zpracovávat a předkládat valné hromadě koncepční, finanční, ekonomické, personální a jiné materiály,
  • zastupovat spolek při jednání s orgány státní správy, vládou ČR, nevládními organizacemi a jinými orgány,
  • zajišťovat výkon usnesení valné hromady,
  • rozhodovat o struktuře a umístění orgánů spolku,
  • stanovit počet pracovníků jednatelství spolku a stanovit jeho sídlo,
  • rozhodovat o přijetí nových členů do Euroregionu Krušnohoří,
  • rozhodovat o půjčkách do výše 500 000 Kč,
  • jmenovat předsedy odborných komisí a jejich členy, a to zpravidla na návrh předsedy příslušné odborné komise.

Článek VIII
Předseda

 1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a zastupuje Euroregion Krušnohoří navenek. Jedná jménem spolku. Podepisování za spolek se provádí tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis.
 2. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
 3. Předseda je volen správní radou spolku ze zvolených členů správní rady. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi.
 4. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutím valné hromady a správní rady.
 5. K výlučným kompetencím předsedy patří:
  • vedení valné hromady, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání,
  • svolání a vedení správní rady,
  • pracovní dohled nad zaměstnanci spolku.
 6. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy správní rady, případně na další členy či zaměstnance spolku.
 

Článek IX
Jednatelství

 1. Jednatelství je výkonným orgánem se všeobecnou působností, který plní úkoly správní rady mezi jejich zasedáními.
 2. Jednatelství plní administrativní a koordinační úkoly spojené s činností orgánů spolku, zajišťuje servis pro valnou hromadu a správní radu spolku. Zajišťuje běžnou operativu, poskytuje informace o aktivitách spolku, zabezpečuje pokladní a účetní služby a další úkoly související s činností spolku jako právnické osoby.
 3. Jednatelství řídí jednatel spolku, kterého jmenuje a odvolává správní rada spolku.
 4. Jednatel je statutárním orgánem zaměstnavatele ve vztahu k pracovníkům jednatelství.
 5. Jednatel stanovuje pracovní náplně pracovníkům jednatelství a kontroluje a řídí jejich činnost.
 6. Jednatel se zúčastňuje jednání správní rady s hlasem poradním.
 

Článek X
Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem spolku. Komise se skládá z tří členů. Členy komise volí a odvolává správní rada spolku z řad členů spolku. Komise si ze svého středu volí předsedu komise, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku. Revizní komise se zodpovídá valné hromadě spolku.
 2. Kontrolu provádí revizní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření.
 3. Revizní komise kontroluje:
  • hospodaření s majetkem a finančními prostředky spolku,
  • dodržování stanov a organizačních dokumentů spolku,
  • další úkony prováděné při plnění úkolů spolku.
 4. Zprávy revizní komise projednává a schvaluje valná hromada.
 5. Revizní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a dát přezkoumat roční závěrku nezávislým auditorem.
 

Článek XI
Pracovní komise

 1. Pracovní komise zřizuje a ruší valná hromada na návrh správní rady spolku pro jednotlivé trvalé činnosti spolku.
 2. Pracovní komise projednávají jednotlivé záležitosti spolku iniciativně a samostatně. Připravují valné hromadě a správní radě konkrétní materiály a návrhy na opatření a usnesení. Pro plnění úkolů spolku se zřizují stálé pracovní komise. Pro plnění specifických úkolů mohou však být zřízeny i časově omezené pracovní skupiny, které zřizuje správní rada dle potřeby. Funkční období trvalých komisí není časově ohraničeno.
 3. Pracovní komise mohou být složeny ze zástupců členů spolku, případně z odborníků mimo rámec členů spolku. V čele komise je předseda, který svolává a řídí jednání komise a ukládá úkoly jednotlivým členům komise a koordinuje jejich činnost. Odpovídá správní radě za činnost české části komise, spolupracuje s jednatelstvím.
 4. Pracovní komise mají funkci poradního orgánu správní rady spolku.
 

Článek XII
Financování činnosti spolku

 1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 2. Činnost spolku je financována z různých zdrojů:
  a) z ročních příspěvků jednotlivých členů z řad měst a obcí. Výši příspěvku určí pro každého tohoto člena spolku každoročně valná hromada podle počtu obyvatel sdružené obce či města na základě údajů statistiky, vedené na ohlašovně, vždy k 31.12.,
  b) z ročních příspěvků ostatních právnických osob, přičemž výše tohoto příspěvku nesmí být nižší, než nejmenší příspěvek člena sdružení dle bodu a),
  c) z finančních prostředků získaných na základě smluv spolku,
  d) z účelových a neúčelových dotací a grantů,
  e) z příjmů ze služeb poskytovaných spolkem při plnění úkolů uvedených v čl. II stanov spolku,
  f) z podpůrných prostředků a darů.
  Příspěvky, uvedené pod bodem a) a b) je člen spolku povinen uhradit do 31.3. příslušného roku. Nedodržení lhůty bude považováno za porušení povinnosti člena spolku. Plnění na úhradu ročních členských příspěvků může být se souhlasem správní rady a za podmínek jí stanovených, poskytnuto v nepeněžní podobě:
  a) jestliže forma nepeněžního plnění, kterým má být příspěvek splacen, je pro činnost spolku potřebnou, a současně
  b) tržní hodnota nepeněžního plnění je nejméně ve výši ročního příspěvku.
  Člen poskytnuvší nepeněžní příspěvek nemá právo požadovat od spolku zaplacení toho, oč cena nepeněžního plnění převyšuje výši ročního příspěvku.
 3. Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.
 4. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňující poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
 5. Spolek ručí za své závazky celým svým majetkem, nikoliv majetkem svých členů.
 6. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou. Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodařený za uplynulý kalendářní rok musí být projednán na valné hromadě, aby se k němu mohli členové vyjádřit. Připomínky mohou členové uplatnit písemně ve lhůtě 4 dnů před datem konání valné hromady nebo ústně na jednání valné hromady.
 7. Kontrola hospodaření je prováděna průběžně správní radou spolku a jedenkrát ročně při zasedání valné hromady.
 

Článek XIII
Zánik spolku

 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valné hromady nebo z jiného důvodu stanového zákonem. O zrušení spolku rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou všech členů spolku.
 2. Správná rada rozhoduje o způsobu likvidace a jmenuje likvidátora spolku. Likvidační zůstatek spolku se rozdělí mezi členy spolku podle podílu vložených prostředků za dobu trvání spolku.
 3. Spolek zaniká výmazem z registru.
 

Článek XIV
Závěrečná ustanovení

 1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).
 2. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou spolku usnesením č. 6/2023 ze dne 26.5.2023
 3. Spolek Euroregion Krušnohoří vzniká dnem zápisu do veřejného (spolkového) rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Nabytím účinnosti těchto pozbývají účinnosti předchozí stanovy. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí valnou hromadou a účinností dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.
 
 
 
 

V Mostě, dne 26.5.2023

Ing. Vlastimil Vozka

předseda Spolku Euroregionu Krušnohoří