Montanregion Krušnohoří na seznamu světového dědictví UNESCO

Pro Eurore­gion Krušno­hoří další splněná společná pri­ori­ta. Ve svých výročních zprávách uváděl eurore­gion vždy jako svou vysok­ou pri­or­itu právě pro­jekt Mon­tan­re­gion Krušno­hoří. Angažo­vala se v něm hned od počátku Libuše Poko­rná. Málok­do si ale dnes vzpomene, že záměr zápisu hor­nick­ého regionu na sez­nam UNESCO prosazo­vala tehdy na české straně právě ona, jako předsed­kyně komise pro muzea a kul­turní památky eurore­gionu i jako ředitel­ka Oblast­ního muzea v Mostě. Teprve po vzniku kra­je získal ten­to pro­jekt rozho­du­jící pod­poru, přede­vším z Odboru kul­tu­ry a památkové péče s PhDr. Adamem Šre­jbrem, který je rovněž výz­nam­ným člen­em komise pro muzea a kul­turní památky naše­ho eurore­gionu.  V oslavných článcích v obou částech eurore­gionu je vyzd­vi­hován výz­nam Mon­tan­re­gionu, vyzd­vi­hovány jsou zás­luhy jed­notlivých part­nerů z obou stran eurore­gionu i z obou kra­jů, ale jen málok­do si uvě­do­mu­je tehde­jší rozho­du­jící roli Libuše Poko­rné. Objek­tivní analýzu její práce se pokusil vyjádřit snad jen Radek Petržil­ka z Mostu ve svém příspěvku na face­booku. Já jsem rád, že jsem Libušku navrhl na Cenu Eurore­gionu Krušno­hoří za vynika­jící přeshraniční spoluprá­ci, a že ji také v roce 2011 obdržela.