Otevření Informačního centra Fláje

Slavnostního otevření tohoto centra se dne 24. června 2019 zúčastnili zástupci obou projektových partnerů, příslušných ministerstev obou zemí, Saské rozvojové banky, Centra pro regionální rozvoj, Euroregionu Krušnohoří a samospráv. Projekt podalo Povodí Ohře, státní podnik a partnerem byla Správa saských přehrad. V rámci projektu byly instalovány informační tabule v území mezi údolními nádržemi Fláje a Rauschenbach, došlo k vytvoření naučné stezky a vybudování infrastruktury cestovního ruchu – informační centrum Fláje a pavilon pro návštěvníky na údolní nádrži Rauschenbach. Cíl úspěšně realizovaného projektu v programu na podporu přeshraniční spolupráce Interreg V A byl splněn. Zvyšuje se povědomí obyvatel regionu i návštěvníků o historii regionu, v turistickém centru jsou informace o přehradách na obou stranách euroregionu, o využití vodní energie v oblasti a o zásobování vodou v regionu ve spolupráci s přehradou Rauschenbach v Sasku. Důležité informace k historii, k technickým památkám, k ochrannému pásmu vodního zdroje a s tím souvisejících pravidel jsou tímto dnem zpřístupněny široké veřejnosti. Opatření realizovaná v tomto projektu představují doplnění již v minulosti realizovaných projektů (Flájský plavební kanál). Součástí slavnostního aktu nebyly jen proslovy, ale většina účastníků se zúčastnila i exkurze uvnitř přehrady. 

Vodní nádrž vznikla na Flájském potoce v roce 1963 za účelem zásobení vodou podkrušnohorské oblasti. Přehradní hráz je betonová, pilířová, uvnitř dutá, a je jediná svého druhu v České republice.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.