Euroregiony Labe a Krušnohoří jednají s hejtmanem Ústeckého kraje

Ing. Vlas­tim­i­la Vozku, předse­du Eurore­gionu Krušno­hoří a viceprezi­den­ta Eurore­gionu Labe Ing. Petra Medáč­ka dne 8.2.2021 přiví­tal na jed­nání hejt­man Ústeck­ého kra­je Ing. Jan Schiller.
Panu hejt­manovi jsem společně před­stavili čin­nost obou eurore­gionů. Na jed­nání jsme se zaměřili na Fond malých pro­jek­tů (FMP), který pod­poru­je přeshraniční ini­cia­tivy a malé pro­jek­ty regionál­ního a lokál­ního výz­na­mu.
Infor­movali jsme o návrhu nového mod­elu fun­gování FMP a společ­nou pozi­ci všech česko-saských eurore­gionů v budoucím přeshraničním pro­gra­mu Inter­reg 2021–2027.
Eurore­giony pod­poru­jí zachování součas­ného sys­té­mu imple­men­tace fondů malých pro­jek­tů, tj. zachování čtyř fondů, čtyř řídících výborů a admin­is­trace fondů na úrovni jed­notlivých eurore­gionů. To umožní plně zacho­vat výhody decen­tral­i­zo­vaného řízení fondů malých pro­jek­tů a prin­cipu region­al­i­ty při schval­ování pro­jek­tů.
Pan hejt­man nám poděko­val za infor­ma­ce a pod­pořil myšlenku zachování stá­va­jícího sys­té­mu na dotačním území Ústeck­ého kra­je.
My děku­jeme za dlouhodobou pod­poru Ústeck­é­mu kra­ji v naší čin­nos­ti. Pana hejt­mana budeme průběžně infor­mo­vat o průběhu dalších společných vyjed­návání.