První videokonference hospodářské komise

Pra­cov­ní týden jed­nání odborných komisí v Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge pokračo­val dne 5.5. 2021 videokon­fer­enčním jed­náním hospodářské komise. Člen­ové komise se potkali na vir­tuál­ní plat­for­mě WebEx poprvé od posled­ního zasedání na podz­im roku 2020, které se kon­a­lo v Annaber­gu.
Pro­jek­ty před­stavo­vala komisi česká strana eurore­gionu. Žadatelem je pro­to český Lead­part­ner. Pro­jek­ty jsou podávány jako NÁHRADNÍ.
Komise disku­to­vala nejprve o pro­jek­tu OHK Chomu­tov a IHK Chem­nitz. Cílem pro­jek­tu je uspořá­dat přeshraniční dopravní kon­fer­ence s dopravní i hospodářsk­ou tématik­ou a společně s  česk­ou tele­vizní stan­icí ČT1 zre­al­i­zo­vat vznik dvou dílů fil­mové série pořadů České tele­vize “Cyk­lo­toulky” www.cyklotoulky.cz, ve kterých budou před­stave­ny a prezen­továny vybrané tur­i­stické cíle v česko – saském hospodářském pros­toru.
Ten­to pro­jekt komise doporuči­la ke schválení s vysok­ou pri­or­i­tou.
Druhý pro­jekt podává Part­ner­ský spolek Litvínov s městem Lößnitz v roli pro­jek­tového part­nera. Tématem pro­jek­tu je Stará sol­ná stez­ka Halle-Pra­ha 10+1 rok. Part­neři pro­jek­tu plánu­jí udržet česko-německ­ou ini­cia­tivu s oslavou výročí 10 + 1 rok při živ­otě navz­do­ry pan­demick­ým opatřením. Napo­mo­ci tomu tak má výroční kon­fer­ence a soutěž pro mladé lidi, která má nalákat novou gen­eraci, aby se zapo­ji­la do daného tématu. I ten­to pro­jekt komise podrob­ně pro­jed­nala a doporuči­la ke schválení.
Jed­no­myslná doporuču­jící stanoviska pro oba pro­jed­nané pro­jek­ty budeme tlu­močit členům Lokál­ního řídícího výboru Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge dne 26.5.2021 na pláno­vané videokon­fer­en­ci.
Komisi jsme také před­stavili har­mono­gram přípravy nového dotačního období 2021+. Seznámili jsem je s návrhem nového mod­elu fun­gování Fon­du malých pro­jek­tů, který eurore­gion ve stá­va­jícím pro­gramovém období spravu­je a admin­istru­je. Ke dni konání komise byla také už zná­ma celková alokace pro­gra­mu 2021+ mezi jed­notlivé cíle poli­tiky. Komise má v plánu opět ini­cio­vat velké pro­jek­ty, přede­vším do osy vzdělávání, celoživ­ot­ní učení, ces­tovní ruch, ino­vace a konkurenceschop­nost.
Děku­jeme komisi za jejich stanoviska. Příští jed­nání plánu­jeme na podz­im 2021 a pevně věříme v osob­ní setkání.