EUROREGION KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE OSLAVIL 30 LET EXISTENCE

Olbern­hau — V his­torick­ém kom­plexu na zpra­cov­ání barevných kovů Saiger­hütte v příhraničním městečku Olbern­hau se kon­a­lo připomenutí jed­no­ho výz­nam­ného výročí. Třicet let zde oslav­il Eurore­gion Krušno­hoří / Erzge­birge.

Video reportáž: http://www.e‑mostecko.cz/zpravy/most/160548-video-euroregion-?fbclid=IwAR0CSq-_q8LnkGdvHWPcqMH8cizxO-skD35lnOnXDCYSnPCsJiTVxYnbWkU

“Je to krás­né výročí přeshraniční spolupráce Česko – Sasko. Jsem rád, že u toho mohu osob­ně být. Mys­lím, že je to i takové společné ocenění, že tak dlouho trvá naše spolupráce a tak dlouho trva­jí pro­jek­ty, které nás z obou stran sbližu­jí,” uvedl Vlas­tim­il Voz­ka, předse­da Eurore­gionu Krušno­hoří a někde­jší mostecký primá­tor.

Eurore­gion Krušno­hoří byl založen v roce 1992. Vznikl, mimo jiné, s cílem vytvořit z periferního postavení příhraničních oblastí společné hospodářské i kul­turní cen­trum s obdob­nou živ­ot­ní úrovní. “Nikdy předtím se nepo­daři­lo, aby si lidé na české i německé straně, po zvlášť dlouhou dobu, ve které se toho hod­ně dokáza­lo, lépe rozuměli. Vzniklo mno­ho pro­jek­tů. Vyrostli jsme společně a mohli také přis­pět k naše­mu společné­mu domu – Evropě,” hod­notí Matthias Damm, zem­ský rada Střed­ního Sas­ka.

Na oslavě jubilea se sešla více než stov­ka poz­vaných hostů, proslovu se ujala i řada výz­nam­ných osob­nos­tí. “Podle mého názoru se za posled­ních 30 let udělala spous­ta práce. Doš­lo k větší­mu propo­jení občanů, insti­tucí, škol na obou stranách hran­ic. Asi neex­is­tu­je žád­ná oblast nebo obor lid­ské čin­nos­ti, kde by se lidé nestýkali a kde by nehledali jeden druhého,” uved­la Marké­ta Meiss­nerová, gen­erál­ní konzul­ka ČR v Drážďanech.

Na pro­gra­mu oslav byl kul­turní pro­gram připravený německ­ou i česk­ou stra­nou. Mno­hdy dojem­né setkání starých známých doprováze­lo i loučení a ocenění těch odcháze­jících z funkcí.

Zdroj: http://www.e‑mostecko.cz/zpravy/most/160548-video-euroregion-?fbclid=IwAR0CSq-_q8LnkGdvHWPcqMH8cizxO-skD35lnOnXDCYSnPCsJiTVxYnbWkU

Text: Oldřich Hájek