STUDENTI Z ÚSTÍ A CHEMNITZ DEBATOVALI O TOM, JAK EFEKTIVNĚ BOJOVAT S DEZINFORMACEMI

Deba­ta se kon­ala na mag­istrátě měs­ta Most v rám­ci dvouden­ního work­shopu s názvem „Odd­ělme fak­ta od dez­in­for­ma­cí o EU“. Deba­ta byla otevřená široké veře­jnos­ti, a kromě stu­den­tů obou uni­verz­it se jí také účast­nili stu­den­tky a stu­den­ti Z Eko­nom­ick­ého lycea v Mostě. Vedle hlavní diskuze spolu účast­nice a účast­ní­ci work­shopu disku­to­vali v pra­cov­ních skupinách a vytvářeli mater­iá­ly pro efek­tivní výuku dez­in­for­ma­cí a jejich vlivu na zák­lad­ních školách. V rám­ci doprovod­ného pro­gra­mu navštívili i Pod­krušno­horské tech­nické muzeum, Kos­tel Nanebevzetí Pan­ny Marie Most a Jeze­ro Most. Work­shop se kon­al v rám­ci česko-saského pro­jek­tu „Demokra­cie nad propastí? Dez­in­for­ma­ce ver­sus mediál­ní gramot­nost” DEMODES , který krom UJEP v Ústí nad Labem a TU Chem­nitz real­izu­je také ještě Eurore­gion Krušno­hoří — česká část  a Kom­pe­tenční cen­trum Aue.

Pro­jekt je spolu­fi­nan­cov­án Evrop­sk­ou unií v rám­ci Pro­gra­mu spolupráce Česká repub­li­ka – Svo­bod­ný stát Sasko 2014–2020 a jeho cílem je posilo­vat občan­ské vzdělávání v česko-saském pohraničí.

Tisková zprá­va: http://ff.ujep.cz/28-stalo-se/11085-studenti-z-usti-a-chemnitz-debatovali-o-tom-jak-efektivne-bojovat-s-dezinformacemi?fbclid=IwAR0bbMxhC6Ad87TqMJz4abmAWAv2bSvcnPtCMkYc5i66d3PR0jh7uDSQTBs

Foto: Eurore­gion Krušno­hoří, Mgr. Ale­na Sedláčková