SPORTOVNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA PŘESUNUTÝ STADION V POSTOLOPRTECH

Dne 15.11.2022 poz­val čle­ny komise její předse­da a staros­ta měs­ta Pos­tolo­prty pan Mgr. Zdeněk Piš­to­ra na fot­balový sta­dion, kde aktuál­ně probíha­jí dokončo­vací práce přes­tav­by sta­dionu, který se musel stěho­vat kvůli dál­ni­ci. Celý fot­balový areál včet­ně hrací plochy se kvůli stavbě dál­nice posunul při­b­ližně o třicet metrů. Komise si prohléd­la nové tri­buny a zázemí. FK Pos­tolo­prty má něko­lik stovek členů. Kromě hlavních soutěží v mužských kat­e­goriích se stará i o mládež a jako jeden z mála klubů v širokém regionu má i svůj žen­ský fot­balový tým a letos oslaví 100 let od svého založení. Člen­ové komise se po exkurzi pře­sunuli na měst­ský úřad. Společný sekre­tar­iát prezen­to­val stav příprav nového pro­gramového období přeshraničního Pro­gra­mu spolupráce Česko-Sasko 2021–2027. Zaměřili jsme se přede­vším na Fond malých pro­jek­tů, z kterého mohou být pod­poře­ny sportovní pro­jek­ty. Tradiční pro­jekt Sportovní hry dvou eurore­gionů bude pokračo­vat v příštím roce a roli vedoucího pro­jek­tu nabídl zem­ský okres Mit­tel­sach­sen. Příští jed­nání komise se uskuteční na německé straně v 1.čtvrtletí roku 2023. Děku­jeme měs­tu Pos­tolo­prty za zázemí a orga­ni­zaci!