SETKÁNÍ PŘEDSEDŮ EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE

Dne 26.1.2023 přiví­tal nově zvolený zem­ský rada okre­su Střed­ní Sasko pan Dirk Neubauer předse­du české části Eurore­gionu Krušno­hoří Ing. Vlas­tim­i­la Vozku ve svém úřadě ve Freiber­gu. Zem­ský rada pan Dirk Neubauer se zároveň stal novým předse­dou německé části. Oba předse­dové si v úvo­du vyměnili infor­ma­ce o společném území a poté se věno­vali zák­lad­ním pilířům budoucí spolupráce:

  • Péče o dobré jméno Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge
  • Real­izace přeshraničního pro­gra­mu Inter­reg 2021–2027
  • Společný fond malých pro­jek­tů v gesci jed­no­ho pří­jem­ce
  • Zlepšení infor­movanos­ti pro člen­sk­ou zák­lad­nu na obou stranách hran­ice
  • Práce odborných komisí

Děku­jeme za pozvání a kon­struk­tivní jed­nání v přá­tel­ské atmos­féře. Příští schůz­ka se uskuteční na české straně.