Schváleny další velké projekty

V rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 je možné zahájit realizaci dalších 15 projektů. Monitorovací výbor Programu spolupráce tento týden na svém zasedání ve městě Seiffen v Krušných horách schválil společné česko-saské projekty s celkovou podporou z Evropské unie ve výši 12 milionů EUR.

Přeshraniční ochranou přírody půdy a životního prostředí se zabývají mnohé schválené projekty. Zapojené instituce přispějí svými projekty k zachování a ochraně biologické rozmanitosti v příhraničí.

Z našeho euroregionu je to projekt  Handmade Nature – Realizace praktických opatření ochrany přírody na podporu biodiverzity kulturní krajiny Krušných hor – Erzgebirge s partnery Naturschutzzentrum Erzgebirge gGmbH a Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace, s dotací 811.076 EUR.

Na dalším projektu našeho euroregionu s názvem Krušnohoří – Nová krajina – nové příležitosti se podílejí 3 partneři. Jsou to Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a TU Bergakademie Freiberg.  Dotace je 341.194 EUR.

Dalším tématem je vzdělávání a celoživotního učení. Zapojené instituce svými projekty přispívají k trvalému pozitivnímu rozvoji příhraničí díky lepším možnostem vzdělání.

Patří sem projekt z našeho euroregionu Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci a vzdělávání – LABORA, který podali osvědčení partneři, Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH a OHK Chomutov. Dotace je 426.086 EUR

Další schválené projekty podporují zlepšení institucionálních kapacit veřejných orgánů a zúčastněných subjektů a účinnou veřejnou správu.

Krajský úřad Ústí nad Labem, Vysoká škola výtvarných umění v Drážďanech a regionální muzeum v Mostě prohloubí v rámci projektu „Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří“ přeshraniční vědeckou spolupráci v oblastech dějiny umění, muzejnictví a památková péče. Předmětem jejich činnosti je krušnohorské umění 15. a 16. století v kontextu těžby. Projekt bude z Evropské unie podpořen přibližně 969 000 eur.

Do roku 2020 je pro přeshraniční projekty v oblastech ochrany proti povodním, požárům a katastrofám, zachování a ochrany společného přírodního a kulturního dědictví, cestovního ruchu, vzdělávání, podpory dialogu mezi kulturami a partnerské spolupráce k dispozici celkem 186 mil. eur. Jedná se o prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a národní příspěvky obou zemí. Od zahájení programu v červenci 2015 bylo z těchto celkových prostředků poskytnuto již přibližně 133 mil. eur na financování 110 přeshraničních projektů. Informace k Programu spolupráce a nabídku konzultací k podmínkám pro přidělení dotace naleznete na: www.sn-cz2020.eu

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.