Schváleny další velké projekty

V rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 je možné zahájit realizaci dalších 15 projektů. Monitorovací výbor Programu spolupráce tento týden na svém zasedání ve městě Seiffen v Krušných horách schválil společné česko-saské projekty s celkovou podporou z Evropské unie ve výši 12 milionů EUR.

Přeshraniční ochranou přírody půdy a životního prostředí se zabývají mnohé schválené projekty. Zapojené instituce přispějí svými projekty k zachování a ochraně biologické rozmanitosti v příhraničí.

Z našeho euroregionu je to projekt  Handmade Nature – Realizace praktických opatření ochrany přírody na podporu biodiverzity kulturní krajiny Krušných hor – Erzgebirge s partnery Naturschutzzentrum Erzgebirge gGmbH a Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace, s dotací 811.076 EUR.

Na dalším projektu našeho euroregionu s názvem Krušnohoří – Nová krajina – nové příležitosti se podílejí 3 partneři. Jsou to Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a TU Bergakademie Freiberg.  Dotace je 341.194 EUR.

Dalším tématem je vzdělávání a celoživotního učení. Zapojené instituce svými projekty přispívají k trvalému pozitivnímu rozvoji příhraničí díky lepším možnostem vzdělání.

Patří sem projekt z našeho euroregionu Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci a vzdělávání – LABORA, který podali osvědčení partneři, Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH a OHK Chomutov. Dotace je 426.086 EUR

Další schválené projekty podporují zlepšení institucionálních kapacit veřejných orgánů a zúčastněných subjektů a účinnou veřejnou správu.

Krajský úřad Ústí nad Labem, Vysoká škola výtvarných umění v Drážďanech a regionální muzeum v Mostě prohloubí v rámci projektu „Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří“ přeshraniční vědeckou spolupráci v oblastech dějiny umění, muzejnictví a památková péče. Předmětem jejich činnosti je krušnohorské umění 15. a 16. století v kontextu těžby. Projekt bude z Evropské unie podpořen přibližně 969 000 eur.

Do roku 2020 je pro přeshraniční projekty v oblastech ochrany proti povodním, požárům a katastrofám, zachování a ochrany společného přírodního a kulturního dědictví, cestovního ruchu, vzdělávání, podpory dialogu mezi kulturami a partnerské spolupráce k dispozici celkem 186 mil. eur. Jedná se o prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a národní příspěvky obou zemí. Od zahájení programu v červenci 2015 bylo z těchto celkových prostředků poskytnuto již přibližně 133 mil. eur na financování 110 přeshraničních projektů. Informace k Programu spolupráce a nabídku konzultací k podmínkám pro přidělení dotace naleznete na: www.sn-cz2020.eu

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.