29. ZASEDÁNÍ ČESKO-SASKÉ PRACOVNÍ SKUPINY PRO PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI

Ve dne 19.5–20.5. 2022 se uskutečnilo zasedání Česko-saské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci ve městě Bad Schandau. Plenární zasedání zahájil Dr. David Michel ze Saské státní kanceláře, vedoucí odboru Mezinárodních vztahů spolu s JUDr. Markétou Meissnerovou, generální konzulkou ČR v Drážďanech.
Saská strana s českými partnery jednala poté samostatně v následujících pracovních podskupinách:
Koordinační podskupina 🔹 Vzdělávání a věda 🔹 Kultura a turistika 🔹 Doprava 🔹 Životní prostředí, zemědělství a lesní hospodářství 🔹 Územní plánování, spolupráce euroregionů a krajů 🔹 Zdravotnictví, práce a sociální věci 🔹 Spravedlnost

Všechny česko-saské euroregiony byly zastoupeny v pracovní podskupině Územní plánování, spolupráce krajů a euroregionů spolu s českými zástupci z Ministerstva pro místní rozvoj. Saskou stranu zastupovalo Zemské ředitelství Saska a Saské ministerstvo spravedlnosti a pro demokracii, Evropu a rovnoprávnost.  Jednání vedla Janka Beltschewa z Ministerstva vnitra Svobodného státu Sasko.

Hlavními body jednání byly:

  • Společný rozvoj sasko-českého pohraničí vedoucí k udržitelnému hospodářskému prostoru a místu pro život, a to prostřednictvím efektivního využití finančních prostředků z Interreg programu. Pokračování přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Česko republikou v programovém období 2021-2027.
  • Pokračování realizace Fondu malých projektů jako nástroje zlepšování sousedských vztahů a posilování občanské společnosti.
  • Úspěšné ukončení realizace Interreg VB projektů „CORCAP“ a „RegiaMobil“ pod vedením Saského ministerstva pro regionální rozvoj (SMR) v úzké spolupráci s českými partnery. Pokračování nadnárodní spolupráce v programu INTERREG VI B Central Europe.
  • Prohloubení spolupráce Zemského ředitelství Sasko s Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem a obnovení dialogu na odborné úrovni.
  • Pokračování spolupráce v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje v rámci „Česko-saské pracovní skupiny Územní rozvoj“ a na regionální úrovni v pracovní skupině „CROSS-DATA“.
  • Diskuze a výměna informací na úrovni ministrů mezi Saským státním ministerstvem regionálního rozvoje a českým Ministerstvem pro místní rozvoj.

Před podepsáním společného protokolu v závěrečném plenárním zasedání jednotlivé skupiny prezentovaly projednávaná témata a závěry a měly možnost se vyjádřit k návrhu revize Společného prohlášení o spolupráci mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou. Společný protokol podepsali v závěru jednání JUDr. Markéta Meissnerová a Dr. David Michel.  Zasedání ukončili s poděkováním za účast a konstruktivní návrhy a pozvali členy na exkurzi pevnosti Königstein https://www.festung-koenigstein.de/cs/otviraci-doba-vstupne.html.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.