29. ZASEDÁNÍ ČESKO-SASKÉ PRACOVNÍ SKUPINY PRO PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI

Ve dne 19.5–20.5. 2022 se uskutečnilo zasedání Česko-saské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci ve městě Bad Schandau. Plenární zasedání zahájil Dr. David Michel ze Saské státní kanceláře, vedoucí odboru Mezinárodních vztahů spolu s JUDr. Markétou Meissnerovou, generální konzulkou ČR v Drážďanech.
Saská strana s českými partnery jednala poté samostatně v následujících pracovních podskupinách:
Koordinační podskupina 🔹 Vzdělávání a věda 🔹 Kultura a turistika 🔹 Doprava 🔹 Životní prostředí, zemědělství a lesní hospodářství 🔹 Územní plánování, spolupráce euroregionů a krajů 🔹 Zdravotnictví, práce a sociální věci 🔹 Spravedlnost

Všechny česko-saské euroregiony byly zastoupeny v pracovní podskupině Územní plánování, spolupráce krajů a euroregionů spolu s českými zástupci z Ministerstva pro místní rozvoj. Saskou stranu zastupovalo Zemské ředitelství Saska a Saské ministerstvo spravedlnosti a pro demokracii, Evropu a rovnoprávnost.  Jednání vedla Janka Beltschewa z Ministerstva vnitra Svobodného státu Sasko.

Hlavními body jednání byly:

  • Společný rozvoj sasko-českého pohraničí vedoucí k udržitelnému hospodářskému prostoru a místu pro život, a to prostřednictvím efektivního využití finančních prostředků z Interreg programu. Pokračování přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Česko republikou v programovém období 2021-2027.
  • Pokračování realizace Fondu malých projektů jako nástroje zlepšování sousedských vztahů a posilování občanské společnosti.
  • Úspěšné ukončení realizace Interreg VB projektů „CORCAP“ a „RegiaMobil“ pod vedením Saského ministerstva pro regionální rozvoj (SMR) v úzké spolupráci s českými partnery. Pokračování nadnárodní spolupráce v programu INTERREG VI B Central Europe.
  • Prohloubení spolupráce Zemského ředitelství Sasko s Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem a obnovení dialogu na odborné úrovni.
  • Pokračování spolupráce v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje v rámci „Česko-saské pracovní skupiny Územní rozvoj“ a na regionální úrovni v pracovní skupině „CROSS-DATA“.
  • Diskuze a výměna informací na úrovni ministrů mezi Saským státním ministerstvem regionálního rozvoje a českým Ministerstvem pro místní rozvoj.

Před podepsáním společného protokolu v závěrečném plenárním zasedání jednotlivé skupiny prezentovaly projednávaná témata a závěry a měly možnost se vyjádřit k návrhu revize Společného prohlášení o spolupráci mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou. Společný protokol podepsali v závěru jednání JUDr. Markéta Meissnerová a Dr. David Michel.  Zasedání ukončili s poděkováním za účast a konstruktivní návrhy a pozvali členy na exkurzi pevnosti Königstein https://www.festung-koenigstein.de/cs/otviraci-doba-vstupne.html.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.