Nová tvář společné krajiny

Workshop v Mostě, 12. 6. 2019

 

 Dne 12. června 2019 se v Mostě uskutečnil druhý workshop v rámci projektu Nová tvář společné krajiny. Tento projekt  je podpořen z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020 ve Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Partnery projektu jsou státní podnik Palivový kombinát Ústí a Technická univerzita Bergakademie Freiberg. Koordinátorem projektu je Okresní hospodářská komora Most. Cílem tohoto projektu je výměna zkušeností a znalostí v oblasti rekultivace území postiženého těžbou nerostných surovin, vzájemná diskuze o možnostech využití těchto míst a navázání přeshraniční spolupráce. V neposlední řadě je cílem seznámit širokou veřejnost s postupným historickým vývojem krajiny, která byla v minulosti zasažena těžbou a jejíž proměna dnes díky sanačním a rekultivačním pracím probíhá. K tomu by měly přispět nejen dva konané workshopy, ale také dvoudílná česko-německá vzdělávací brožura, která vyjde v červnu 2019. Zahájení workshopu v Mostě se ujal vedoucí střediska Kohinoor Palivového kombinátu Ústí, s. p. Ing. Miroslav Seidl, Ph.D., který v krátkosti představil projekt Nová tvář společné krajiny, nastínil jeho cíle a přivítal všechny zúčastněné. Poté následovaly samotné přednášky. První přednáškou bylo představení již zmíněné česko-německé vzdělávací brožury a seznámení s jejím obsahem. V rámci druhé přednášky byla vysvětlena paleografická situace a její význam pro vlastnosti terciárních vrstev severně a jižně od dnešních Krušných hor, další přednáška se věnovala příkladům a zkušenostem s modelováním vývoje důlních jezer ve vztahu k modelům podzemních vod. Druhý blok přednášek byl zaměřen na jezero Most, konkrétně na problematiku vývoje počtu vodních ptáků na jezeře Most v letech 2011 – 2019 a vývoje rybí obsádky od roku 2010. Na závěr představili zástupci Statutárního města Mostu stav revitalizačních projektů, které se v současné době u jezera Most realizují. Jedná se o obnovení komunikace Most-Mariánské Radčice, výstavbu obslužných komunikací, chodníků a inženýrských sítí a také vznik oddychové pobřežní zóny, která zahrnuje nasypání pláží, výstavbu dětských hřišť, sportovišť a realizaci mol a ekomol. Po krátké diskuzi a obědě se účastníci workshopu přesunuli k jezeru Most, kde proběhla exkurze spojená s vyjížďkou lodí po jezeře.

Projekt Nová tvář společné krajiny bude vydáním brožury v červnu 2019 ukončen. Na obou uskutečněných workshopech však byla často zdůrazňována důležitost přeshraniční spolupráce, ve které by tak oba partneři chtěli nadále pokračovat.

Bc. Dominika Müllnerová

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.