Revitalizace území jezera Most

Revitalizace území jezera Most

Jezero Most vzniklé zatopením zbytkové jámy bývalého hnědouhelného lomu Ležáky – Most představuje neprůtočnou vodní plochu o výměře 309,4 ha. Maximální hloubka jezera je 75 m, celkový objem vody v jezeře činí 70,5 mil. m3 při kótě provozní hladiny 199 m n. m. Napouštění bylo zahájeno v říjnu roku 2008 a v září roku 2014 bylo jezero dopuštěno na konečnou kótu provozní hladiny. Sanace a rekultivace v této oblasti zajišťuje od roku 2004 státní podnik Palivový kombinát Ústí (PKÚ, s. p.).

V současné době je jezero Most v režimu ověřovacího provozu. Jeho okolí právě prochází revitalizací, která je poslední fází procesu zahlazení následků hornické činnosti, a proto lze zatím území využívat jen částečně. Zpřístupnění celé oblasti pro veřejnost je plánováno po dokončení hlavních revitalizačních projektů. Níže uvedené projekty mají za cíl připravit území po rekultivaci pro jeho budoucí zejména rekreační využití.

Realizované projekty

Již v průběhu napouštění byla realizována naučná stezka s tematickými informačními tabulemi. Pro veřejnost byla otevřena dne 1. 6. 2009. Trasa naučné stezky začíná u areálu „Nového hřbitova“, situovaného v sousedství přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie a pokračuje přes rekultivované „Jižní svahy“ bývalého lomu až k uklidňovací nádrži přivaděče z PVN, tj. k místu vývěru vody z potrubí do otevřeného příkopu vedoucího k hladině jezera.

V roce 2013 došlo k vyznačení cyklotrasy v prostoru převážně lesnicky rekultivované Střimické výsypky. Jedná se o cyklotrasu IV. třídy s označením 3113, vedoucí z Mostu do Braňan po východních svazích bývalého lomu.

Rozpracované projekty

V odpovědnosti PKÚ, s. p. je v současné době rozpracováno 226 ha ostatních rekultivací ve fázi pěstební péče o založené porosty. Do konce roku 2018 bude dokončena obnova dvou přístupových komunikací k jezeru Most (na jihozápadě a v severní oblasti), které se napojují na novou komunikaci Most-Mariánské Radčice, jež je momentálně ve výstavbě.

Hlavní revitalizační projekty jsou v odpovědnosti Statutárního města Mostu. Jedná se o obnovu silnice III/2565 Most-Mariánské Radčice, která povede kolem jezera, zlepší jeho dostupnost a spojí město Most s obcemi ležícími severním směrem, tj. Mariánské Radčice a Braňany. Společně s komunikací je vedena po celé trase také cyklistická stezka. Druhým projektem je zpřístupnění jižních svahů lokality a přivedení inženýrských sítí k jezeru.

Posledním rozsáhlým projektem je vytvoření oddychové pobřežní zóny v jižní části jezera. V rámci tohoto projektu je plánována realizace terénních úprav pro vybudování pláží a zařízení pro volnočasové aktivity (dětské hřiště, hřiště na plážový volejbal, stoly na stolní tenis apod.). Zároveň bude vybudována obslužná komunikace, cyklostezka, chodníky pro pěší a zpevněná plocha pro osazení stánků s občerstvením. Pro zlepšení zpřístupnění vodní plochy budou instalovány plovoucí pontonové prvky (mola) a plovoucí ekomola pro ochranu biotopů a hnízdění vodního ptactva.
Jezero Most a lidé

Významnou událostí pro jezero Most bude jeho otevření široké veřejnosti. PKÚ, s. p. proto začal přemýšlet o tom, jakým způsobem seznámit obyvatele okolních měst a obcí, návštěvníky, laickou i odbornou veřejnost z Čech a Evropy s historií a současností rekultivovaného území, které bude využíváno především pro volnočasové a rekreační aktivity. PKÚ, s. p. proto oslovil za pomoci Euroregionu Krušnohoří svého partnera z německé Technické univerzity – hornické akademie ve Freibergu s cílem najít společné téma, které by jednoduchou formou přiblížilo lidem historii česko-saského příhraničí dotčeného těžbou nerostných surovin. Po několika jednáních vznikl projekt Nová tvář společné krajiny, na jehož realizaci se bude finančně spolupodílet Společný fond malých projektů Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020 v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“. Z Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj, budou v rámci projektu podpořeny aktivity směřující k výměně zkušeností a znalostí z oblasti rekultivace a revitalizace území postiženého těžbou a k společné diskusi o možnostech jeho dalšího využití. Výstupem společné práce v rámci projektu bude při slavnostním otevření jezera Most vydání a představení společné česko-německé informační a vzdělávací brožury, která jednoduchým a zajímavým způsobem poskytne čtenářům pohled na postupnou přeměnu společné krajiny v její současnou tvář, protože pro další rozvoj území dotčeného nejen těžbou je důležité znát i jeho historii.

Ing. Tomáš Budín

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.