Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň, proto valnou hromadu osobně přivítal starosta města Mgr. Jan Losenický.  Jednání zahájil a řídil předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka, který přivítal přítomné a představil program jednání. Vzhledem k nedostatečnému počtu přítomných členů nebyla valná hromada usnášeníschopná, a proto bylo svoláno náhradní jednání na 10.30 hod.

Hlavní body jednání:

1. Zahájení a schválení programu
– Program jednání byl jednomyslně schválen.

2. Volba návrhové, volební a mandátové komise, zapisovatele a ověřovatelů
Byly zvoleny následující komise:
– Návrhová komise: Mgr. Radek Reindl (předseda), Ing. Karel Honzl, Mgr. Bc. Milan Rychtařík
– Mandátová komise: Mgr. Josef Seifert (předseda), MgA. Jiří Rumpík
– Ověřovatel zápisu: Mgr. Jan Losenický
– Zapisovatelka: Martina Ďurdíková
Všichni navržení byli jednomyslně schváleni.

3. Zpráva o činnosti spolku
– Valná hromada vzala na vědomí výroční zprávu o činnosti euroregionu za rok 2023.
– Ke stažení https://euroreg.cz/wp-content/uploads/2024/06/Vyrocni-zprava-2023.pdf

4. Zpráva revizní komise o výsledku hospodaření za rok 2023
– Zprávu přednesl předseda revizní komise Ing. Karel Honzl. Nebyly zjištěny žádné závady a zpráva byla jednomyslně schválena.

5. Návrh rozpočtu na rok 2024
– Návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2024 byl jednomyslně schválen.

6. Aktuální informace Interreg ČR-Sasko 2021-2027/Fond malých projektů
– Valná hromada vzala na vědomí aktuální informace k Programu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko 2021-2027, s prezentací aktuální stavu Fondu malých projektů.

7. Různé
– Byly prezentovány aktuální informace v oblasti regionálního rozvoje, Fond spravedlivé transformace a aktuální výzvy MAS Naděje o.p.s.

8. Závěr a pozvání na kadaňský pohádkový festival
– Předseda Ing. Vlastimil Vozka poděkoval přítomným za účast a aktivní práci v Euroregionu Krušnohoří a starosta města Kadaně, Mgr. Jan Losenický pozval členy na  Pohádkový kadaňský festival https://kadanskypohadkovyfestival.cz/

Valná hromada byla úspěšně zakončena a všechna usnesení byla jednomyslně schválena.
Všem členům děkujeme za součinnost a konstruktivní jednání. Městu Kadaň za organizaci a pozvání!

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.