Výroční zpráva 2015

Přečtěte si výroční zprávu pro rok 2015.

Výroční zprá­va o čin­nos­ti Eurore­gionu Krušno­hoří za rok 2015

 

Zprá­va:

 • Plnění úkolů stanovených pro rok 2015
 • Nový pro­gram Inter­reg V‑A
 • Zahá­jení nového pro­gra­mu
 • Komise Eurore­gionu Krušno­hoří
 • Info­press
 • Pro­jek­ty a akce eurore­gionu
 • Aso­ci­ace eurore­gionů ČR a AGEG
 • Smlu­vní spolupráce
 • Jed­na­tel­ství
 • Vývoj člen­ské zák­lad­ny v roce 2015
 • Rada Eurore­gionu Krušno­hoří
 • Nová part­ner­ství
 • Úkoly Eurore­gionu Krušno­hoří pro rok 2016

- číst -

- Usne­sení z jed­nání val­né hro­mady české části sdružení Eurore­gion Krušno­hoří -


Sez­nam člen­ských orga­ni­za­cí

- číst -


Sez­nam člen­ských měst a obcí

- číst -


Komise Eurore­gionu Krušno­hoří

- číst -


Rada Eurore­gionu Krušno­hoří

- číst -


Plnění rozpoč­tu k 31.12.2015, plán 2016

- číst -


Zápis z revizní komise

- číst -