Asociace evropských hraničních regionů AGEG (AEBR) v Drážďanech

 

Na zasedání této asociace v Drážďanech ve dnech 23. 10. – 26. 10. 2019 se jeho členové na generálním shromáždění seznámili s činností asociace za uplynulý rok, schválili rozpočet na příští rok a dozvěděli se podrobnosti o přípravě nového programového období. Pro euroregiony je důležité, že bude zachován Fond malých projektů a přeshraniční spolupráce bude nadále podporována. Procedury nového programu jsou již dokončeny, čeká se jen na přidělení finančních prostředků. Na zasedání se představili také 4 noví členové. Pro mnohé bylo příjemným zjištěním, že po rozpadu rusko-ukrajinského Euroregionu Jaroslavna se jako člen přihlásila jeho ruská část. Euroregion Jaroslavna byl hostitelem asociace AGEG v roce 2011 a velmi rádi na toto setkání vzpomínáme. Na zasedání byla zvolena nová předsedkyně asociace, Ann-Sofi Backgren, zkušená odbornice, ovládající mnoho jazyků. Může se ve své práci spolehnout na spolehlivého a pracovitého generálního tajemníka Martina Guillermo Ramireze, který náš euroregion mnohokrát navštívil a podpořil nás. velmi významnými hosty.

Součástí programu byl i nádherný koncert v Pirně a došlo k mnoha neformálním setkáním se vzájemnou výměnou zkušeností i kontaktů nejen mezi členy asociace, ale i s velmi významnými hosty. Výroční konference byla spojena s mnoha akcemi v Euroregionu Elbe/Labe, jako AGEG Cross-Border School, na téma přeshraniční kooperace, s workshopy, bohatou výměnou zkušeností spolu s prezentacemi čtyř univerzit na toto téma. Kromě toho se konalo mnoho kulturních a společenských akcí v rámci Česko – kulturních dnů, které byly zahájeny v Pirně. Účastníci se zúčastnili i mnoha exkurzí v Euroregionu Elbe/Labe.

AGEG jako „odborová organizace pro euroregiony“, vznikla již roce 1971. Zásluhou této organizace byly vytvořeny programy na podporu přeshraniční spolupráce a jejím úkolem je také projekty realizovat a podporovat mimořádné aktivity v rámci přeshraniční spolupráce.  Připravuje a realizuje společné akce, o přeshraniční tematice informuje představitele politického života a veřejnost v Evropě. Hájí zájmy euroregionů u mezinárodních organizací a je jedinou evropskou regionální organizací, která se zabývá výhradně přeshraničními otázkami. Zastupuje zájmy euroregionů na evropské i národní úrovni a účastní se práce v evropských institucích a správních orgánech. Při Radě Evropy spolupracuje AGEG např. s Parlamentním shromážděním Rady Evropy a jeho výbory, Kongresem obcí a regionů Evropy (členem stálého výboru), Výborem znalců pro přeshraniční otázky (členem). Na úrovni Evropské unie udržuje AGEG pravidelné kontakty s Evropským Parlamentem (s předsedy frakcí a s poslanci), s jeho výbory, s Evropskou Komisí a zejména s generálními ředitelstvími. S Výborem regionů spolupracuje na základě kooperační smlouvy např. v otázkách kohezní a regionální politiky a dále iniciativ společenství, v institucionálních otázkách, otázkách dopravy, inovací a výzkumu. Pravidelná spolupráce je navázána s Hospodářským a sociálním výborem EU v otázkách sociální politiky a hospodářské soutěže. AGEG je bezprostředně zapojen do práce Evropského paktu stability a vykonává funkci spolupředsedy „Výboru pro demokracii a přeshraniční spolupráci“. Spolupracuje s ostatními evropskými regionálními organizacemi a spolupracuje celá desetiletí prakticky ve všech důležitých evropských otázkách v rámci rovnoprávného partnerství.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.