Ekologické centrum

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří je tu pro veřejnost již 17 let

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (dále jen ECM) funguje jako veřejné informační středisko o životním prostředí od 3. července 2000. Dne 2. října 2006 rozšířilo svoji působnost do Středočeského kraje založením Ekologického centra Kralupy nad Vltavou. Svým charakterem, zejména napojením na dispečinky průmyslových podniků v regionech, jsou obě ekocentra, mostecké i kralupské, jedinými svého druhu v České republice. Posláním ECM je zajišťovat aktivní přístup k informacím o životním prostředí, zajistit efektivní komunikaci s průmyslovými podniky, veřejnou správou a veřejností, napomáhat přenosu informací v případě mimořádných situací majících charakter ekologických škod a havárií. V rámci přeshraniční spolupráce má svého zástupce i v komisi životního prostředí v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. ECM poskytuje dostupné bezplatné poradenství v oblasti komunální ochrany životního prostředí a ekospotřebitelství pro širokou veřejnost. K tomu disponuje bezplatným Zeleným telefonem (tel.: 800 195 342), jehož prostřednictvím bylo zodpovězeno od doby založení více než 23 000 dotazů, nejvíce z oblasti kvality ovzduší. Novinkou v činnosti ECM v oblasti sledování kvality ovzduší a předávání informací veřejnosti je SMS InfoKanál, který umožňuje zasílání informací o vyhlášení či odvolání smogových situacích na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS). Služba je pro veřejnost zdarma. V oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty vytváří ECM vlastní projekty, lektoruje výukové programy a semináře pro školy i veřejnost, pořádá soutěže, které mají za cíl vzbudit zájem o aktuální témata z oblasti ochrany životního prostředí. Osvětovou činnost ECM realizuje také na akcích pro veřejnost.

Od srpna letošního roku došlo ke změně ve vedení ECM; pomyslné žezlo od Ing. Milena Vágnerové převzala Martina Černá, která v ECM pracuje již od roku 2009.

V rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020, byl v Monitorovacím výboru 20. 9. 2017 schválen česko-saský projekt „Krušnohoří – Nová krajina – nové příležitosti“, jehož hlavní řešitelem je Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. (Ekologické centrum Most pro Krušnohoří), dále pak Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a TU Bergakademie Freiberg.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.