JEDNÁNÍ DOPRAVNÍ KOMISE

Členové dopravní komise jednali u kulatého stolu dne 10.10. 2023 na Magistrátu města Mostu, kde je osobně přivítal primátor města, Ing. Marek Hrvol. Primátor vyjádřil podporu euroregionu a popřál komisi věcné a konstruktivní jednání, které vedl nový předseda české části komise, Ing. Vojtěch Brzoň, tajemník dopravní komise města Mostu.
Na programu nechyběla aktuální prezentace k Fondu malých projektů 2021-2027. Malé projekty přeshraničního setkávání ( tzv. people-to-people) bude možné podávat přes dotační portál euroregionů pouze elektronicky koncem října 2023.
Předsedkyně německé části, paní Claudia Landgraf poskytla komisi informace z přeshraničního dopravního workshopu, který se konal 14. září v Berlíně.  Ten byl zaměřen na přeshraniční veřejnou dopravu a železnice. Na workshopu byl zastoupen Německý spolkový sněm se sídlem v Berlíně. příslušné úřady Bavorska a Saska, ministerstvo dopravy, český konzulát a české dopravní podniky.
V odborných přednáškách byly představeny přeshraniční projekty,  s cílem propojovat města, obce a turistické oblasti v příhraničním území.
Ing. Petr Fišer z Nadačního fondu Moldavská dráha/Teplitzer Semmering představil aktuální aktivity k překlenutí chybějící dráhy mezi Moldavou a Freibergem.  Představil projekt, který se konal  30. 9. 2023 pod zastřešujícím titulem „Moldavská dráha žije!“ Slavilo se  130. výročí od otevření nádraží v Louce u Litvínova a zahrnoval V. oficiální symbolické znovupropojení Freiberské/Moldavské dráhy a II. česko-německé  setkání  železničních spolků a přátel železnice. Pokud bude schválen navazující velký projekt z programu Interreg, bude se moct fond spolu se saským partnerem a Oblastním muzeem v Mostě zaměřit na právní analýzu drážních objektů na německé straně, práci s veřejností a společnou koncepci s výsledkem zapsání do asociované části UNESCO.
V návaznosti na příspěvek nadačního fondu komise zhlédla video reportáž města Mostu, který se aktivně zapojil do Evropského týdne mobility společnou cyklojízdou na Moldavu, aby tak podpořil místní cyklisty a turistický ruch.
Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=iTyCrPmXC2A
Ing. Vladimír Štochl, obchodní manažer pro Ústecký kraj Českých drah propojil příspěvky s aktuálními možnostmi platných jízdenek pro přeshraniční využití – Elbe-Labe, EGRONET ( Cheb a okolí) a Euro-Nisa-Tiket. O možnosti využívaní přeshraničních jízdenek vás budeme informovat v samostatném článku.
V záměru jednání se komise zaměřila na projektové záměry a výzvy pro zajištění  informační potřeby v případě objížděk, plánovaných uzavírek a  výluk v podobě sdíleného portálu. Euroregion bude pravidelně připomínat také dopravní spoje. Např. pravidelně jezdí  autobusové spojení Olbernhau- Litvínov https://www.imostecko.cz/src/uploads/letacek-dpuk-linka-521-litvinov-olbernhau.pdf
Jednání komise bylo zakončeno exkurzí na Jezero Most, kde byly představeny dopravní investiční záměry.

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

DOTAČNÍ PORTÁL FMP SPUŠTĚN

Od dnešního dne lze podávat malé projekty přeshraničního setkávání (tzv. people-to-people) s místním dosahem, krátkou dobou trvání a rozpočtem celkových nákladů ve výši maximálně 30 000 EUR.
V roce 2023 lze podávat žádosti pouze pro setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků s termínem realizace do konce roku 2023. Tyto projekty jsou financovány prostřednictvím jednotkových nákladů s pevnou jednotkovou sazbou nákladů.

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V KULTURNÍM CENTRU V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ

Program správní rady dne 27.10. 2023 projednali členové rady v Kulturním centru v Klášterci nad Ohří. Jak bývá zvykem úvodního slova se ujal hostitel, Ing. Štefan Drozd, starosta města Klášterce nad Ohří, který představil aktuální projektové záměry a akce města. Následovaly jednotlivé body programu:

KOMISE PRO MUZEA A KULTURNÍ PAMÁTKY V GALERII BENEDIKTA REJTA V LOUNECH

Protože se jednání komise pro muzea a kulturní památky konalo na české straně, byla vybrána Galerie Benedikta Rejta v Lounech, kde nás osobně dne 23.10. 2023 přivítala paní Kateřina Melenová, ředitelka galerie a členka komise.
Předseda české části komise, Michal Soukup představil svého nástupce na postu ředitele Oblastního muzea a galerie v Mostě, Michala Vavrocha, který po schválení správní radou bude pokračovat v předsednictví  české části komise.

USTAVUJÍCÍ LOKÁLNÍ ŘÍDÍCÍ VÝBOR FONDU MALÝCH PROJEKTŮ

Dne 18.10. 2023 se konal ustavující Lokální řídící výbor Fondu malých projektů. Výbor složený z 8 českých a 8 německých členů bude schvalovat projekty v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česko-Sasko 2021-2027 z projektu „Fond malých projektů Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří“

SOCIÁLNÍ KOMISE SI VYMĚNILA ZKUŠENOSTI S PODPOROU SOCIÁLNĚ SLABŠÍCH OBYVATEL

„Jak žijí sociálně slabší obyvatelé v zemském okresu Krušnohoří“ bylo hlavní téma jednání sociálně komise, která se sešla na zemském úřadu v Annabergu dne 11.10.2023. Němečtí členové komise v přehledné a podrobné prezentaci představili komplexní systém sociální podpory, který se dělí na tzv. občanské peníze a příspěvek na bydlení.

Poslední novinky

Od dnešního dne lze podávat malé projekty přeshraničního setkávání (tzv. people-to-people) s místním dosahem, krátkou dobou trvání a rozpočtem celkových nákladů ve výši maximálně 30 000 EUR. V roce 2023 lze podávat žádosti pouze pro setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků s termínem realizace do konce roku 2023. Tyto projekty jsou financovány prostřednictvím jednotkových nákladů s pevnou jednotkovou sazbou nákladů.
Program správní rady dne 27.10. 2023 projednali členové rady v Kulturním centru v Klášterci nad Ohří. Jak bývá zvykem úvodního slova se ujal hostitel, Ing. Štefan Drozd, starosta města Klášterce nad Ohří, který představil aktuální projektové záměry a akce města. Následovaly jednotlivé body programu:
Protože se jednání komise pro muzea a kulturní památky konalo na české straně, byla vybrána Galerie Benedikta Rejta v Lounech, kde nás osobně dne 23.10. 2023 přivítala paní Kateřina Melenová, ředitelka galerie a členka komise. Předseda české části komise, Michal Soukup představil svého nástupce na postu ředitele Oblastního muzea a galerie v Mostě, Michala Vavrocha, který po schválení správní radou bude pokračovat v předsednictví  české části komise.