Jednání sociální komise na téma POTRAVINOVÉ BANKY

Dne 8.9.2021 se po dlouhém pandemickém období sešli členové sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge na svém zasedání v Saxonii Standortentwicklungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH ve Freibergu.
V úvodu jednání byl představen projekt „Lauf für seelische Gesundheit/ Běh pro duševního zdraví, na který byli členové pozváni a který by mohl také sloužit jako inspirace pro společný malý projekt.
Krátké video z předešlých ročníků: https://www.youtube.com/watch?v=G2vuVD12T4U

Hlavním tématem jednání byla POTRAVINOVÁ BANKA.

V Německu působí celkem 960 potravinových bank, jedna z nic je právě ve Freibergu, kterou provozuje Charita Freiberg. Základním rozdílem potravinových bank v Německu a ČR je ta, že banky v Čechách přerozdělují potraviny převážně organizacím, které pracují s cílovou skupinou sociálně ohrožených občanů a v Německu potravinové banky již předávají potraviny (nejen) již konečným příjemcům – potřebným. Stejně jak v ČR, tak i v Německu je uzákoněno, že potravinové řetězce musí potraviny před koncem záruční doby darovat potravinovým bankám.
Německy TAFEL znamená doslova „prostřená tabule“. Toto pojmenování je chráněnou známkou a používá se na celém území Německa.
Anja Fiedler, vedoucí „Tafel Freiberg“, která je organizována Charitou Freiberg nám v prezentaci představila její chod a organizaci. Původní iniciativa vznikla v roce 2004 jako reakce na povodně. Cílem bylo zajistit potraviny od dobrovolných dárců. Postupně se přidaly obchody, nákupní centra, pekařství, mlékárny.
V současné době má „Tafel Freiberg“ 40 dobrovolníků a 5 placených zaměstnanců z úřadu práce, kteří vyjíždějí 5x týdně pro potraviny.  Pro klienty (matky samoživitelky, velké rodiny, hendikepovaní občané, migranti, uchazeči o azyl) je otevřeno 4 dny v týdnu.
Potravinová banka zpracuje cca. 7,5 tuny potravin. Měsíčně uspokojí zhruba 1 700 – 1 900 klientů.  V roce 2020 potravinová banka pomohla zhruba 20 000 klientům, z toho bylo 5000 dětí.
Cílem tzv. prostřeného stolu je zachránit potraviny a pomoci potřebným. Sekundárně také ale řeší odpad. Potraviny, které nelze již využít pro potřebné předává místním zemědělcům. Ti na oplátku dodávají do PB např. čerstvá vejce.
Klienti zaplatí v potravinové bance 2 EUR/dospělí, 1 EUR/dítě a max. 7 EUR/rodinu.
Komise se bude zabývat návrhem na společné potravinové banky/tabule – např. společný sklad při přebytku, v rámci přeshraničního projektu.
Po prezentaci hlavního tématu navrhla česká strana 5 průřezových témat, kterými se komise bude zabývat v příštím období:
– Bydlení především Housing First – Sociální bydlení – Hospic – Opatrovnictví – Práce s veřejností
Téma pěstounství jako forma náhradní rodinné péče bylo vybráno pro příští jednání. Toto téma nyní rezonuje především v Ústeckém kraji v souvislosti i s omezováním institucionální péče o nejmenší děti, o kterém rozhodla Poslanecká sněmovna, která schválila pozměňovací návrh, který zakazuje do ústavů umisťovat děti do tří let věku (později i 4 let věku).
Předseda německé části Frank Reißmann pozval začátkem roku 2022 českého předsedu Karla Giampaoliho na Task Force, kde by probíhala za účasti zástupců dotčených institucí výměna informací a zkušeností k výše uvedenému tématu pěstounství.
V závěru jednání byly podány sekretariátem aktuální informace o novém programovém období 2021+.
Příští zasedání komise se uskuteční v březnu 2022 na české straně v Mostě, v akreditovaném pracovišti paliativní medicíny Hospic Most.
Předjednání české části komise je plánováno na 1.11.2021 od 10.hod. v Lounech.
Všem členům komise děkujeme za konstruktivní jednání v přátelské atmosféře.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ČESKO-NĚMECKÁ ODBORNÁ SPORTOVNÍ KOMISE A OLYMPIJSKÝ FESTIVAL 2024 MOST

Dnes 26.2. 2024 se konalo pod skvělým vedením nové české předsedkyně,  paní Mgr. Zuzany Schwarz Bařtipánové, starostky města Bílina,  jednání odborné česko-saské sportovní komise. Na komisi byla projednána široká škála témat souvisejících se sportem a spoluprací mezi Českou republikou a Saskem. 

ZASEDÁNÍ ČESKO-NĚMECKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMISE

Česko-německá odborná komise pro hospodářství a turistiku, se opět sešla, aby pokračovala v podpoře vzájemného  spolupráce. Dne 20.2. 2024 nám poskytla zázemí pro jednání Střední škola technická v Mostě.

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

Poslední novinky

Dnes 26.2. 2024 se konalo pod skvělým vedením nové české předsedkyně,  paní Mgr. Zuzany Schwarz Bařtipánové, starostky města Bílina,  jednání odborné česko-saské sportovní komise. Na komisi byla projednána široká škála témat souvisejících se sportem a spoluprací mezi Českou republikou a Saskem. 
Dne 23. února 2024 se konalo pravidelné jednání Správní rady Euroregionu Krušnohoří videokonferenčně.  Zde je stručný souhrn jednání.
Česko-německá odborná komise pro hospodářství a turistiku, se opět sešla, aby pokračovala v podpoře vzájemného  spolupráce. Dne 20.2. 2024 nám poskytla zázemí pro jednání Střední škola technická v Mostě.