KOMISE PRO KRIZOVÝ MANAGEMENT ZASEDALA V NOVÉ POŽÁRNÍ STANICI V MOSTĚ

Jubilejní zasedání komise se konalo  dne 19.09.2023 v nové požární stanici a v sídle Územního odboru Most HZS Ústeckého kraje na adrese Dělnická 163 v Mostě.  V úvodu jednání  předseda německé části pan Steffen Kräher zrekapituloval 30 let  činnosti komise a  poděkoval všem členům komise, jednatelům a zaměstnancům kanceláří euroregionu. První společné zasedání české a německé odborné komise krizového managementu proběhlo dne 08.03.1995 na Lesné a zaměřilo se na téma překračování hranic záchrannými službami v případě přeshraniční pomoci, a zejména na použitelnost hraničních přechodů a na to, zda mají záchranné služby mít s sebou průkazy totožnosti nebo cestovní pasy. V průběhu let komise projednala mnoho přeshraničním témat, včetně mezivládní dohody o přeshraniční pomoci, kterou se podařilo po opakovaném upozorňování do značné míry ovlivnit. Kromě odborné výměny zkušeností se ale členové zúčastnili i několika cvičení hasičských sborů a civilní ochrany. Několik projektů bylo realizováno nebo zahájeno samotnou komisí, např. jazykové kurzy pro německé a české příslušníky hasičského záchranného sboru, což také vedlo ke spolupráci mezi hasičskými sbory a dokonce k přátelství. Velmi úspěšná a dlouhodobá je realizace česko-německé soutěže hasičských sborů mládeže, která se bohužel v posledních letech zastavila kvůli pandemii koronaviru. Doufáme, že se nám podaří tento projekt oživit v roce 2024.
V druhé části byla komise seznámena společným sekretariátem podrobně s Fondem malých projektů. Prostřednictvím saské části euroregionu se budou moct podávat malé setkávací projekty, jejichž  celková výše nákladů nepřesáhne 30 000,00 EUR přes dotační portál elektronicky nejpozději koncem října 2023.
Upozornili jsme také komisi na dodatečné požadavky v opatření M.2.2 – požární ochrana, zdravotnické záchranné služby a civilní ochrana https://www.sn-cz2027.eu/cz/aktuality/novinky/dodatecne-pozadavky-na-projekty-v-prioritni-ose-2-opatreni-m-22.
V bodě různé se s komisí po dlouholeté a úspěšné činnosti rozloučil předseda české části, Ing. Jiří Hlinka. I jemu patří velké poděkování. Nového předsedu zvolí rada na návrh komise na svém příští jednání.
Tradiční tečka za jednáním vedla požární stanicí, kde jsme měli možnost s odborným výkladem projít všechny prostory této moderní a nově zrekonstruované stanice. Děkujeme mosteckému hasičskému sboru za zázemí pro jednání a exkurzi. Příští jednání se uskuteční na německé straně 29.2.2024.

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

DOTAČNÍ PORTÁL FMP SPUŠTĚN

Od dnešního dne lze podávat malé projekty přeshraničního setkávání (tzv. people-to-people) s místním dosahem, krátkou dobou trvání a rozpočtem celkových nákladů ve výši maximálně 30 000 EUR.
V roce 2023 lze podávat žádosti pouze pro setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků s termínem realizace do konce roku 2023. Tyto projekty jsou financovány prostřednictvím jednotkových nákladů s pevnou jednotkovou sazbou nákladů.

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V KULTURNÍM CENTRU V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ

Program správní rady dne 27.10. 2023 projednali členové rady v Kulturním centru v Klášterci nad Ohří. Jak bývá zvykem úvodního slova se ujal hostitel, Ing. Štefan Drozd, starosta města Klášterce nad Ohří, který představil aktuální projektové záměry a akce města. Následovaly jednotlivé body programu:

KOMISE PRO MUZEA A KULTURNÍ PAMÁTKY V GALERII BENEDIKTA REJTA V LOUNECH

Protože se jednání komise pro muzea a kulturní památky konalo na české straně, byla vybrána Galerie Benedikta Rejta v Lounech, kde nás osobně dne 23.10. 2023 přivítala paní Kateřina Melenová, ředitelka galerie a členka komise.
Předseda české části komise, Michal Soukup představil svého nástupce na postu ředitele Oblastního muzea a galerie v Mostě, Michala Vavrocha, který po schválení správní radou bude pokračovat v předsednictví  české části komise.

USTAVUJÍCÍ LOKÁLNÍ ŘÍDÍCÍ VÝBOR FONDU MALÝCH PROJEKTŮ

Dne 18.10. 2023 se konal ustavující Lokální řídící výbor Fondu malých projektů. Výbor složený z 8 českých a 8 německých členů bude schvalovat projekty v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česko-Sasko 2021-2027 z projektu „Fond malých projektů Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří“

SOCIÁLNÍ KOMISE SI VYMĚNILA ZKUŠENOSTI S PODPOROU SOCIÁLNĚ SLABŠÍCH OBYVATEL

„Jak žijí sociálně slabší obyvatelé v zemském okresu Krušnohoří“ bylo hlavní téma jednání sociálně komise, která se sešla na zemském úřadu v Annabergu dne 11.10.2023. Němečtí členové komise v přehledné a podrobné prezentaci představili komplexní systém sociální podpory, který se dělí na tzv. občanské peníze a příspěvek na bydlení.

Poslední novinky

Od dnešního dne lze podávat malé projekty přeshraničního setkávání (tzv. people-to-people) s místním dosahem, krátkou dobou trvání a rozpočtem celkových nákladů ve výši maximálně 30 000 EUR. V roce 2023 lze podávat žádosti pouze pro setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků s termínem realizace do konce roku 2023. Tyto projekty jsou financovány prostřednictvím jednotkových nákladů s pevnou jednotkovou sazbou nákladů.
Program správní rady dne 27.10. 2023 projednali členové rady v Kulturním centru v Klášterci nad Ohří. Jak bývá zvykem úvodního slova se ujal hostitel, Ing. Štefan Drozd, starosta města Klášterce nad Ohří, který představil aktuální projektové záměry a akce města. Následovaly jednotlivé body programu:
Protože se jednání komise pro muzea a kulturní památky konalo na české straně, byla vybrána Galerie Benedikta Rejta v Lounech, kde nás osobně dne 23.10. 2023 přivítala paní Kateřina Melenová, ředitelka galerie a členka komise. Předseda české části komise, Michal Soukup představil svého nástupce na postu ředitele Oblastního muzea a galerie v Mostě, Michala Vavrocha, který po schválení správní radou bude pokračovat v předsednictví  české části komise.