KOMISE PRO MUZEA A KULTURNÍ PAMÁTKY NAVŠTÍVILA KULTURNÍ CENTRUM K3 V OBERWIESENTHALU

Dne 18.3. se konala důležitá událost v rámci spolupráce mezi Českem a Saskem v oblasti muzeí a kulturních památek. Jednalo se o zasedání přeshraniční česko-německé komise, která měla za cíl projednat aktuální projekty a záměry, stejně jako poskytnout platformu pro výměnu znalostí a zkušeností mezi oběma stranami. Členy komise pozvala německá strana do informačního centra, muzea a knihovny   „Wiesenthaler K3“ v Oberwiesenthalu.
Setkání zahájil starosta lázeňského města Oberwiesenthalu, Jens Benedikt, který představil město a kulturní zařízení. K zintenzivnění přeshraniční turistické spolupráce je část expozice financována z EU, důraz je kladen na propojení muzeí, knihoven a kulturních zařízení, zejména v rámci probíhajícího projektu s českým partnerem Ostrovem.
Projektové záměry komise
Plánuje se konference o dřevěných šindelových střešních krytinách v Großrückerswalde, zejména zpracování dřeva a šindelů, které představuje důležitý prvek kulturního dědictví obou zemí. Zazněly návrhy spolupráce s organizacemi jako Saský zemský spolek pro ochranu kulturních památek, Denkmalnetz Sachsen a Horský spolek Lesná.  Plánovaná konference odborníků z Fondu malých projektů se bude zaměřovat na problematiku šindelů a jejich konzervaci. Důležitým bodem byla také identifikace českých odborníků, kteří by mohli přispět k projektech v oblasti šindelů a další památkové péče.
Projektový záměr společné fotografické výstavy muzea v Oederanu s českým partnerem nabízí zajímavou příležitost k propojení a sdílení  uměleckého vyjádření mezi Českem a Saskem. Tato výstava bude věnována tématu „Domov, život na hranici“, které v sobě nese bohatství historických, kulturních a osobních příběhů. Plánovaná výstava bude umístěna ve volném prostoru, což umožní širokému spektru návštěvníků přístup k uměleckému dílu.
Velkou podporu v komisi měly projektové záměry spojené s hornickou tradicí, včetně společného setkávání hornických spolků v rámci slavností a prezentace hornických písní ve společném sborníku s překladem do českého jazyka.
Aktuální informace k Programu Interreg a FMP
Členové komise se seznámili s aktuálními informacemi týkajícími se programu Interreg ČR-Sasko a Fondu malých projektů (FMP), které představují klíčové zdroje financování pro přeshraniční projekty v oblasti kultury a památkové péče.
Různé
Petr Liebscher, vedoucí Městského muzea v Kadani, pozval členy komise na slavnostní akci připomínající uzavření  Kadaňského míru v roce 1534, která se koná v rámci oslav 490. výročí tohoto významného historického okamžiku. Akce se koná 8.6. a k vidění bude v rámci slavnostního programu zapůjčená Lutherova bible z roku 1534.
Dalším bodem programu byly informace o plánované výstavě Národní knihovny ČR  „Kosmas 2025/ Rukopisy Kosmovy kroniky poprvé k vidění v ČR Výstava k 900. výročí úmrtí autora Kosmovy kroniky“.  Akce má  záštitu prezidenta republiky, Velvyslanectví Německa v ČR i Velvyslanectví Rakouska v ČR.
Setkání završila prohlídka muzejní části. Jednotlivé expozice jsou označeny i v českém jazyce, proto jsou zváni i návštěvníci z Čech.
https://www.oberwiesenthal.de/wiesenthaler-k3.cfm?s=c. 
Celé setkání přineslo cenné poznatky a zároveň posílilo spolupráci mezi českými a saskými institucemi v oblasti muzeí a kulturního dědictví. Podpora a ochrana kulturního dědictví přes hranice je  klíčová pro zachování naší společné historie a identity. Příští setkání komise se zaměření na průmyslové památky. Zasedání se uskuteční v Podkrušnohorském technickém muzeu v Mostě.

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.