KOMISE PRO MUZEA A KULTURNÍ PAMÁTKY NAVŠTÍVILA KULTURNÍ CENTRUM K3 V OBERWIESENTHALU

Dne 18.3. se konala důležitá událost v rámci spolupráce mezi Českem a Saskem v oblasti muzeí a kulturních památek. Jednalo se o zasedání přeshraniční česko-německé komise, která měla za cíl projednat aktuální projekty a záměry, stejně jako poskytnout platformu pro výměnu znalostí a zkušeností mezi oběma stranami. Členy komise pozvala německá strana do informačního centra, muzea a knihovny   „Wiesenthaler K3“ v Oberwiesenthalu.
Setkání zahájil starosta lázeňského města Oberwiesenthalu, Jens Benedikt, který představil město a kulturní zařízení. K zintenzivnění přeshraniční turistické spolupráce je část expozice financována z EU, důraz je kladen na propojení muzeí, knihoven a kulturních zařízení, zejména v rámci probíhajícího projektu s českým partnerem Ostrovem.
Projektové záměry komise
Plánuje se konference o dřevěných šindelových střešních krytinách v Großrückerswalde, zejména zpracování dřeva a šindelů, které představuje důležitý prvek kulturního dědictví obou zemí. Zazněly návrhy spolupráce s organizacemi jako Saský zemský spolek pro ochranu kulturních památek, Denkmalnetz Sachsen a Horský spolek Lesná.  Plánovaná konference odborníků z Fondu malých projektů se bude zaměřovat na problematiku šindelů a jejich konzervaci. Důležitým bodem byla také identifikace českých odborníků, kteří by mohli přispět k projektech v oblasti šindelů a další památkové péče.
Projektový záměr společné fotografické výstavy muzea v Oederanu s českým partnerem nabízí zajímavou příležitost k propojení a sdílení  uměleckého vyjádření mezi Českem a Saskem. Tato výstava bude věnována tématu „Domov, život na hranici“, které v sobě nese bohatství historických, kulturních a osobních příběhů. Plánovaná výstava bude umístěna ve volném prostoru, což umožní širokému spektru návštěvníků přístup k uměleckému dílu.
Velkou podporu v komisi měly projektové záměry spojené s hornickou tradicí, včetně společného setkávání hornických spolků v rámci slavností a prezentace hornických písní ve společném sborníku s překladem do českého jazyka.
Aktuální informace k Programu Interreg a FMP
Členové komise se seznámili s aktuálními informacemi týkajícími se programu Interreg ČR-Sasko a Fondu malých projektů (FMP), které představují klíčové zdroje financování pro přeshraniční projekty v oblasti kultury a památkové péče.
Různé
Petr Liebscher, vedoucí Městského muzea v Kadani, pozval členy komise na slavnostní akci připomínající uzavření  Kadaňského míru v roce 1534, která se koná v rámci oslav 490. výročí tohoto významného historického okamžiku. Akce se koná 8.6. a k vidění bude v rámci slavnostního programu zapůjčená Lutherova bible z roku 1534.
Dalším bodem programu byly informace o plánované výstavě Národní knihovny ČR  „Kosmas 2025/ Rukopisy Kosmovy kroniky poprvé k vidění v ČR Výstava k 900. výročí úmrtí autora Kosmovy kroniky“.  Akce má  záštitu prezidenta republiky, Velvyslanectví Německa v ČR i Velvyslanectví Rakouska v ČR.
Setkání završila prohlídka muzejní části. Jednotlivé expozice jsou označeny i v českém jazyce, proto jsou zváni i návštěvníci z Čech.
https://www.oberwiesenthal.de/wiesenthaler-k3.cfm?s=c. 
Celé setkání přineslo cenné poznatky a zároveň posílilo spolupráci mezi českými a saskými institucemi v oblasti muzeí a kulturního dědictví. Podpora a ochrana kulturního dědictví přes hranice je  klíčová pro zachování naší společné historie a identity. Příští setkání komise se zaměření na průmyslové památky. Zasedání se uskuteční v Podkrušnohorském technickém muzeu v Mostě.

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.