Komise životního prostředí

Členové odborné komise pro životní prostředí se sešli v Neuhausenu a hlavním tématem jednání bylo dle plánu představení tzv. Saské správy vlků/ Das sächsische Wolfsmanagement. Tato odborná skupina byla zřízena Ministerstvem pro životní prostředí a zemědělství a pracuje v rámci Státního úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii Sasko (LfULG).
https://www.wolf.sachsen.de/aufgaben-organisation-3954.html
https://www.wolf.sachsen.de/
Její vedoucí pan Matthias Rau komisi v prezentaci představil k čemu saská správa vlků slouží. Hlavním cílem je bezkonfliktní spolužití lidí a vlka. Na jedné straně by měla být původní populace vlků chráněna a zachována. Na druhé straně by měly být přiměřeně zohledněny také zájmy zemědělství a chovu hospodářských zvířat, ochrany přírody, lovců nebo těch, kteří hledají odpočinek ve vlčích oblastech. K tomu je zapotřebí vytvořit databázi o výskytu vlků, monitorovat vlčí populaci a poskytovat cílené informace a poradenství veřejnosti a v případě škody způsobené vlky zprostředkovat kompenzaci. K dispozici je 24 hodin denně linka pro nahlášení případných škod a výskytu vlků 0800 555 0 666.
Zajímavostí je, že v Sasku žijí opět vlci v 22 teritoriích od roku 2000. Tito vlci přišli z Čech. Skupina úzce spolupracuje s českými partnery. Pro monitoring a sběr dat je proto využívána stejná metodika.
Z Programu Interreg spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014-2020 byl také podpořen projekt Česko-Saská informační platforma pro sběr, sdílení a analýzu dat o lužické populaci vlků (OWADIS), jehož cílem je úspěšný návrat a trvalé usídlení vlka jakožto vrcholového predátora v člověkem pozměněné přeshraniční krajině na pomezí severních Čech a Saska. Více informací o projektu: https://owad.fzp.czu.cz/cs/r-13250-o-projektu 
Komise měla možnost se následně seznámit také s prezentací Kommunalswitch/ „ Co není digitalizováno, to jako by neexistovalo“ https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/241487 
Tato platforma sbírá informace, které se po ověření zveřejňují a měla by sloužit ke komplementaci a přenosu dat pro širokou veřejnost. Hlavní myšlenkou není vytváření kompletní databáze, ale aby data neustále „proudila“.
K propojení s českou stranou se se nyní vytváří i česká verze. Poté zprostředkujeme informace radě a členům euroregionu na české straně.
V závěru jednání podal společný sekretariát informace o přípravě nového dotačního období 2021+. Členové obdrželi tabulku schválených prioritních os a specifických cílů.
Příští jednání se uskuteční na české straně, předsedkyně Ing. Monika Zeman pozvala členy komise na přehradu ve správě Povodí Ohře dne 29.3.2022.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.